Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplankalender for Bua kultur- og frilufts barnehage AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplankalender for Bua kultur- og frilufts barnehage AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplankalender for Bua kultur- og frilufts barnehage AS 2017 - 2018
Tjernagelvegen 713, 5550 Sveio • Tlf: • - sammen om en god barndom!

2 VELKOMMEN TIL BUA KULTUR- OG FRILUFTS BARNEHAGE AS
Du sitter nå med den første årsplanen utarbeidet av Bua kultur- og frilufts barnehage as  Vi vil med denne planen informere dere om våre planer/ satsningsområder kommende barnehageår. Årsplanen skal i første omgang være et arbeidsredskap for personalet, og skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen skal også vise hvordan vi omsetter rammeplanens innhold til praksis i barnehagen. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen. Vi har valgt å lage den som en kalender i håp om at den kanskje får plass på veggen på kjøkkenet, i stedet for å havne i en skuff 

3 SAMMEN OM EN GOD BARNDOM
LITT OM OSS  Bua kultur- og frilufts barnehage AS er eid og drevet av Silje Huse og Marianne Folgerø. Barnehagen holder til i gamle Bua skule sine lokaler på Bua. Vi har et stort uteområde med egen skog, kort vei til flotte turområder og sjø, samt egen båt i Storavatnet. Inne har vi store og gode rom og egen gymsal. Vi har for tiden to avdelinger; Villvettene (3-6) og Alvetroll (0-2) Vi har en SFO gruppe som et prøveprosjekt dette året. Åpningstiden er fra kl til kl Barnehagen er åpen på alle hverdager, med unntak av juleaften, nyttårsaften og to uker feriestengt. VÅR VISJON: SAMMEN OM EN GOD BARNDOM For oss handler visjonen om at vi sammen skal gi barna, det kjæreste dere eier, en flott barndom. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse (fra Rammeplanen)

4 Personalet i Bua kultur-og frilufts barnehage 2017/2018
ALVETROLL VILLVETTENE

5 Omsorg, lek, læring og danning
I Bua kultur og friluftsbarnehage barnehage har vi grunntanken at barn er kreative små mennesker som behøver både lek, omsorg, frihet, grensesetting og oppdragelse. Det er viktig for oss at vi lytter til barna, tar deres innspill på alvor, og at de trives og har det gøy i barnehagen, det er deres barndom. Trygghet er også viktig for oss, da det er under trygge og gode rammer at barna oppdager egne grenser og muligheter. Da lærer de seg selv å kjenne som en del av dannelsesprosessen. I Rammeplanen står det at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er grunnpilaren til den sosiale utviklingen, en arena som barnet utrykker seg i. Den er viktig for å etablere en god selvfølelse, følelse av kompetanse og mestring. Like viktig som å få leke, er å være med å leke. For å få venner må en selv være en venn. Det betyr at sosiale spilleregler må læres, som: vente på tur, dele, ha medfølelse, ha kontroll over sine emosjoner, kunne kompromisse men hevde seg selv på en positiv måte. Gjennom leken lærer barna alt dette. Vår rolle som voksne er å tilrettelegge for allsidige aktiviteter og gi inspirasjon som kan tilføre leken noe nytt. Vi voksne går også inn og støtter barn som trenger hjelp i perioder bl.a. til å knytte vennskap, støtte i å håndtere konflikter og hjelp til å holde konsentrasjonen om en selvvalgt eller tilrettelagt aktivitet. Omsorg er en viktig del av det uformelle samspillet i barnehagen. Vi tror at ved å vise mye omsorg så får vi trygge barn som dermed utfolder seg friere i sin utvikling og læring. På den andre siden behøver også barn tydelige voksne, og det er viktig med gode relasjoner mellom barn og voksne. Vi har fokus på å gi barna mye varme og bekreftelse sånn at de får en positiv opplevelse av seg selv og utvikler en grunnleggende tillit både til andre og til seg selv. Vi mener at ros motiverer barnet, og at positiv støtte styrker barnets selvfølelse. Livet er fullt av nye utfordringer, og da er det godt å ha tro på seg selv

6 Omsorg, lek, læring og danning forts.
Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering, samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer og mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. De må få støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Danning for oss handler kort sagt om å gi barna erfaringer, opplevelser og øvelse i å forstå seg selv og omgås andre i et likeverdig fellesskap både i og utenfor barnehagen. Vi vil jobbe med danning gjennom: Å være lydhøre for barnas innspill og behov. Betydningsfulle voksne som støtter og utfordrer Bevisst arbeid med rammeplanens 7 fagområder Barns medvirkning

7 SATSNINGSOMRÅDE 2017/2018 SPRÅKLØYPER
Sveio kommune ble språkkommune i Språkkommuner er en del av satsingen til regjeringen på Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving Målet er å styrke språkmiljøet i barnehagene og gjøre elever bedre til å lese og skrive. Hvordan vil vi jobbe med Språkløyper: Ta i bruk ressursene i Språkløyper på personalmøter og i veiledning. Personalet skal være språkbevisste og gode språkmodeller. Personalet skal legge til rette for systematisk språkstimulering og lek i små grupper. Foreldre skal få kunnskap om språkstimulering, og barn med forsinket utvikling skal få tidlig og god støtte.

8 VÆRE SAMMEN Være Sammen legger stor vekt på ledelse og implementeringsprosesser for å ruste barnehagene til å lykkes med endringsprosesser. Målet er en kollektiv praksis knyttet til den varme, grensesettende voksenstilen.  Være Sammen har stort fokus på relasjonens betydning for barnets selvbilde og tidlig normdannelse. Dette vet vi er en beskyttelsesfaktor mot negativ atferd og utestenging/mobbing. Hvordan vil vi jobbe med Være Sammen videre: Ha fokus på den autoritative voksenrollen Definere alle hverdagssituasjonene våre; hvordan vil vi ha det hos oss i f.eks måltid, legging og utetid Tema i veiledning for personalet og på personalmøter Ta i bruk materiellet rettet mot barna Nysgjerrig?

9 Verdigrunnlag Les mer på www.udir.no RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER:
Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, mat og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Verdigrunnlag Lov om barnehager (barnehageloven) er grunnlaget for all barnehagevirksomhet i Norge. Les mer på ”Rammeplan for barnehagens innehold og oppgaver ” gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennom- føring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Les mer på Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. (fra Rammeplanen) Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Hvordan vil vi synliggjøre jobben med de ulike fagområdene: Hver mnd. vil vi evaluere planlagte og ikke planlagte aktiviteter/situasjoner opp mot fagområdene.

10 Fagområder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Etikk, religion og filosofi Bli møtt med respekt når barna gir uttrykk for egne følelser verbalt og nonverbalt. Begynnende forståelse og respekt for at mennesker er ulike. Få oppleve at det er rom for opplevelse, undring, ettertanke og gode samtaler i hverdagen. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner som er representert i gruppa. Bli kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. Kommunikasjon, språk og tekst Bli møtt av voksne som bruker språket aktivt sammen med barna. Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Videreutvikle begrepsforståelsen og bruke et variert ordforråd. Bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Lytte til lyder og rytme i språket. Få kjennskap til ulike rim og regler, for å kunne leke med språket. Kropp, bevegelse, mat og helse Oppleve glede ved sansemotorisk og kroppslig lek. Få oppleve måltidsglede. Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Få kjennskap til ulike smaker. Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Være med i matprosessene. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Få erfaringer med å lage mat ute. Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp. Bli trygg på å sette ord på tanker og følelser. Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få mulighet til å uttrykke seg, og hjelp til å finne ulike uttrykksformer. Vise barna respekt for ytringsformene deres, og fremme lyst til å gå videre i utforskingen av de estetiske områdene. Oppleve glede ved å utforske ulike materialer. Oppmuntre barna til å studere estetiske fenomen og detaljer i møte med natur og fysisk miljø. Utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk, og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Natur, miljø og teknologi Oppleve at det er positivt å være ute året rundt. Oppleve naturen og undring over naturens mangfold. Oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Erfare hvordan teknologi kan brukes i lek og hverdagsliv. Lære å se på, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomen i den fysiske verdenen. Nærmiljø og samfunn Barnet skal få oppleve å bli akseptert ut frå egne forutsetninger. Barnet skal få gode opplevelser med å være del av ei gruppe. Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Utvikle tillit til egen deltakelse og påvirkning av fellesskapet. Antall, rom og form Bruke kroppen og sansene for å utvikle god romfølelse. Stimulere og støtte barns evne og utholdenhet i problemløsning. Begynnende erfaring med former og størrelser. Erfare, utforske og leke med form og mønster. Tilegne seg gode og brukbare erfaringer med antall, rom og form.

11 Tilvenning TILVENNING I BARNEHAGEN.
August er en ny start i barnehagen hvert år. Både små og store skal bli kjent med nye mennesker, nye rutiner og nye omgivelser. Hvert nytt menneske vil føre til mindre eller større endringer i barnehagen. Vi prøver å gjøre vårt beste for at barnet og dere foreldre vil finne dere til rette i barnehagen vår. Vi vil være lydhøre ovenfor dere foreldre og vil i samarbeid med dere tilpasse den første tiden slik at tilvenningen skal gå bra. Tiden som blir brukt til å bli kjent er viktig for å skape den trygghet som ligger til grunn for at barnet skal trives i barnehagen. Hvordan jobber vi for å få til en best mulig start/tilvenning i barnehagen: Minimum 3 dager til tilvenning sammen med foreldre, lengre hvis foreldre har mulighet for det. Besøksdager på våren og sommer for å bli kjent med barnehagen Faste voksne i tilvenningsperioden

12 PLANLEGGINGSDAG FOR PERSONALET
August 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 Til-venning 14 PLANLEGGINGSDAG FOR PERSONALET ! 15 VI SES I MORGEN! 16 TILVENNING 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26 27 35 28 29 30

13 BRANNVERN ELDAR OG VANJA
Vår dagsrytme: Tid Aktivitet 06.30 Barnehagen åpner, vi møtes på kjøkkenet Frokost på kjøkkenet 08.15 Frilek på avdelingene 09.15 Ryddetid / samling 09.30 Aktiviteter starter 10.45 Måltid (varm lunsj tirsdag og torsdag, bakedag fredag) 11.30 Soving småbarn Frilek/Aktiviteter Inne/ute Toalett/bleier 14.00 Måltid /frukt Påsmurt brød/knekkebrød 14.15 14.30 Frilek inne/ute 16.00 Frukt / lesestund 16.45 Barnehagen stenger BRANNVERN ELDAR OG VANJA I uke 38 i september, er det hvert år nasjonal brannvernuke. I den forbindelse bruker vi et undervisningsopplegg som heter «Eldar & Vanja». Gjennom dette opplegget blir barna kjent med hva de skal gjøre hvis brannalarmen går i barnehagen eller røykvarsleren piper hjemme. Brannbilen kommer på besøk i barnehagen. I tillegg vil vi ha både varslet og uvarslet brannøvelse i barnehagen. Vi lærer også barna alle nødnummer gjennom bæ-bu bæ-bu sangen. UKERYTME Mandag: Turdag 4 og 5 åringene ( Firvettene og skolevettene) Tirsdag: Møte/veiledningsdag - fri lek på avdelingene/ute Onsdag: Turdag 3 åringene Trevettene) Torsdag: Sansedag / Yoga Fredag: Turdag førskolegruppa + SFO og Alvetroll

14 September 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
35 1 2 3 36 Fri- lufts uke 4 Uteaktiviteter hele uka 5 6 7 8 9 10 37 11 12 13 Foreldremøte 14 15 16 17 38 Brannvern 18 19 20 21 22 23 24 39 25 26 27 28 29 30

15 Foreldresamarbeid FORELDRESAMARBEID
Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Et samlet blikk og felles refleksjon kan bidra til en mer helhetlig og nyansert opplevelse som grunnlag for godt samspill med barnet. Den daglige kontakten ved bringing og henting er den viktigste kanalen vi har for å utveksle informasjon. I tillegg arrangerer vi foreldresamtaler to ganger i året, oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen, samt foreldremøter, temamøter og møter i samarbeidsutvalg. Gjennom alle disse foraene gis foreldre mulighet til å komme med innspill til innholdet i barnehagen, sånn at vi sammen kan gjøre barnehagen til det beste for alle. FORELDRESAMTALER Vi avholder foreldresamtaler to ganger i året. Når pedagogisk leder har valgt dag for høstens samtaler, vil dere finne en liste i garderoben på barnets avdeling, der dere skriver dere opp på et tidspunkt som passer. På foreldresamtalene snakker vi om barnets trivsel i barnehagen, generell utvikling, aktiviteter, rutiner, forventninger og samarbeid.

16 Foreldresamtaler denne uka
Oktober 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 39 Foreldresamtaler denne uka 1 40 2 3 4 5 6 7 8 41 9 Skolens høstferie 10 11 12 13 14 15 42 16 17 18 19 20 21 22 43 23 24 25 26 27 28 29 44 30 31 Julelapper: Bak i denne kalenderen finn dere julelappen, som skal fylles ut og leveres i barnehagen innen

17 Kultur-og frilufts barnehage, hva betyr det for oss?
Ordet kultur tenker vi førts og fremst handler om å ta vare på og videreføre vår kulturarv. Det kan være lokalhistorie, eventyr, sagn og gamle leker. Men like viktig å ha fokus på ulike kulturer og barnas egen kulturskaping. Hvordan vil vi jobbe med kultur: Gå turer til plasser med historie. Lære av «de gamle», kanskje de har spennende historier å fortelle. Leke «gamle» leker: som spenn på boks, ringleker osv. Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. (fra Rammeplanen) Ordet friluft tenker vi henger sammen med å tilbringe mye tid ute i naturen. Lære og leke ute, bli kjent med de ulike årstidene og ta vare på og lære om ulike dyr, insekter og vekster. Hvordan vil vi jobbe med friluftsliv: Alle grupper har faste turdager, foruten spontane turer til både sjø og vann. Bruke båten vår aktivt, sette garn og fiske. Bruke naturmaterier i kreative aktiviteter. Ta hånd om og videreutvikle kjøkkenhagen vår. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (fra Rammeplanen)

18 Planleggingsdag, bhg. stengt!
November 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 1 2 3 4 5 45 6 7 8 9 10 Planleggingsdag, bhg. stengt! 11 12 46 13 14 15 16 17 18 19 47 20 21 22 23 24 Siste frist for innlevering av julelappene 25 26 48 27 28 29 30

19 FØRJULSTID I BARNEHAGEN
FØRJULSTID I BARNEHAGEN. Førjulstida er ei spesiell koselig tid i barnehagen. Vi prøver å ivareta tradisjoner og felles kultur, og skape forventninger og glede mot jula som skal komme. ADVENTSSTUND. Begge avdelingene vil hver mandag i desember ha en felles samlingsstund med sang, tenning av adventslys, synge tradisjonelle julesanger og lese julebøker. BAKING. Førskolebarna baker lussekatter og ellers blir det noen slag julekakebaking for de andre. FORMING. For dere foreldre blir det noen hemmeligheter i november og desember. Vi ønsker at barna er kommet i barnehagen til kl i førjulstida. Dette for at formingsaktivitetene ofte skjer på formiddag. LUCIA Det blir Lucia for foresatte eller besteforeldre den 13. desember. Da går vi i tog, synger og spiser lussekatter sammen. På luciadagen er det ønskelig at alle barna har med seg en stor hvit t-skjorte/kjole, samt elektriske lucialys. NISSEFEST. I desember har vi hvert år nissefest for alle barna i barnehagen. Alle kler seg i rødt med nisselue på toppen. Da spiser vi selvsagt grøt til hovedmåltidet, og kanskje kommer nissen også? Gudstjeneste Vi har som tradisjon å delta på julegudstjeneste i Sveio kirke, sammen med andre barnehager. Om noen ikke ønsker at barna deres skal delta på dette, er det bare å gi beskjed til personalet på barnets avdeling. Julelapper Det er viktig for oss å vite hvor mange barn som kommer og når de kommer, siden barnehagens bemanning og åpningstider i romjulen vil være basert på hvor mange barn som kommer. Julebarnehage Alle faste aktiviteter går ut i desember, til fordel for juleverksted, baking og andre arrangement. I romjulsuken er alle barna og personalet sammen på tvers av avdelingene.

20 Desember 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
48 1 2 3 49 4 Adventsamling 5 6 7 8 9 10 50 11 12 13 Lucia 14 15 16 17 51 18 19 Nissefest 20 21 22 23 24 52 25 1. Juledag Barnehagen stengt 26 2. Juledag 27 Julebarnehage 28 29 30 31

21 SFO i Bua kultur og friluftsbarnehage
Vi starter i år opp et prøveprosjekt med SFO i barnehagen. For å opprettholde tilbudet må vi ha 10 søkere til neste år. Foreldre som har barn i barnehagen/søsken er prioriterte søkere. Auklandshamn og Bua krins er prioritert før andre krinser i kommunen. SFO hos oss er et fritidstilbud, ikke leksehjelp. Vi ønsker at barna skal få en innholdsrik og minnerik tid etter skoletid, sammen med erfaren fagarbeider. Det vil bli laget planer for aktiviteter på SFO. Mer om planer finner dere på . Der blir all info lagt ut. Fredager er det felles tur med SFO og førskoleungene fra barnehagen 

22 Planleggingsdag, bhg.stengt
Januar 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 1 januar 2017 GODT NYTT ÅR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Planleggingsdag, bhg.stengt 30 31

23 Uteaktiviteter og Klær
I barnehagen er vi ute i all salg vær. Barna bør derfor ha to sett klesskift i nettet sitt i garderoben, bestående av: truse , tskjorte/body, genser, bukse, sokker og stillongs/strømpebukse. I tillegg er det behov for ull- eller fleecegenser og fleece/ull bukse til bruk under regntøy/dress. Støvler/sherox, og sko/vintersko bør være tilgjengelige hver dag, for været skifter fort på våre kanter. Hvis barnet i tillegg har en utedress, regntøy, samt tykke sokker, votter, skjerf og lue blir alle fornøyde  OBS. Ikke ha for mye byttetøy liggende, det gjør det vanskelig for barna å øve seg på å være selvstendige I tillegg til å ha riktig utstyr tilpasset vær og temperatur, er det viktig med vedlikehold. Regnklær må ha strikk under beina og knapper/glidelås som fungerer for å holde vannet ute og barna tørre og fornøyde. I den kalde årstiden bør barna kles etter 3-lagsprinsippet: Innerst: Et tynt lag av ull eller bomull som transporterer fukt vekk fra huden Mellom: Et lag av ull, fleece, bomull eller annet som holder på luften Ytterst: Et lag som holder vann, snø og vind ute, men som helst slipper fukt ut. Husk at sko og støvler må være store nok for å holde barna varme på beina, og alle klær må være merket  Samenes uke I forbindelse med samenes nasjonaldag 6.februar, har vi samenes uke i barnehagen. Da hører vi samiske eventyr og musikk, lager samisk mat og forteller/ser bilder. Åpen dag Barnehagedagen feires landet rundt i mars hvert år. Årets tema er Kunst, kultur og kreativitet. Vi inviterer alle til åpen dag den dagen. Karneval er ett av høydepunktene i februar. Da kler vi oss ut, både små og store. Vi danser, har ulike leker, kjøper oss pølser i pølseboden og vi avslutter selvsagt med katta i sekken  Fastelaven feires med laging av ris og svarte katter, fastelavensboller hører selvsagt også med.

24 Februar 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5
3 4 6 Denne uken har vi samisk uke i barnehagen SAMENES NASJONALDAG 7 8 9 10 11 Fastelaven 12 Skolens vinterferie 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Karneval! 23 24 25 26 27 28

25 ÅRETS FØRSTE VÅRMÅNED ER HER
PÅSKELUNSJ OG PÅSKEHARE Hvert år arrangerer vi påskelunsj for barn og ansatte. Påskeharen har også tatt turen til barnehagen  PÅSKELAPPER Bak i denne årsplanen, finner dere påskelappen, som skal leveres barnehagen innen: Barnehagen stenger kl:12.00, onsdag førskjærtorsdag. PÅSKEBARNEHAGE I påskeuken er vi sammen både små og store, på tvers av avdelinger. Bemanning og åpningstid vil være basert på de tilbakemeldinger som blir gitt på påskelappen. PLANLEGGING AV KJØKKENHAGEN Vi begynner å planlegge hva vi skal så, og starter inne mens vi venter på varmere vær 

26 Mars 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 9 10
Siste frist for å levere påskelappene 3 4 10 5 6 7 8 11 12 13 BARNEHAGEDAGEN 14 15 16 Planleggingsdag bhg stengt 17 18 19 20 21 22 Påskelunsj 23 24 25 Palmesøndag 26 27 28 29 Skjærtorsdag 30 Langfredag 31 Påskeaften

27 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver understreker at barnehagene i samarbeid med skolen skal legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Vi følger kommunen sin overgangsplan for barnehage-skole. Dette er en plan for når og hvordan skolen ønsker informasjon om de kommende skolebarna. Utover våren legges det opp til besøk både på skole flere ganger, og det gjennomføres overføringssamtaler der det er behov for det. Vi har egen førskolegruppe. Noen dager går de på tur og andre dager har de samlinger med ulike pedagogiske opplegg. Målet med dette er at barna skal få ta del i skoleforberedende aktiviteter og få kjennskap til ulike temaer de møter i skolen. De blir også presentert for psykologisk førstehjelp som førskolebarn. Dette gi barna god trening i å håndtere og snakke om ulike tanker og følelser. Dette skaper også et fellesskap og gir barna en felles plattform. Psykologisk førstehjelp møter de også i skolen. INTERNASJONAL MÅNED I mai har vi internasjonale uker i barnehagen. Da har vi ulike opplegg og tema relatert til de ulike nasjonaliteter som vi har i barnehagen. SOMMERLAPPER Bak i denne årsplanen, finner dere sommerferielappene, som skal leveres barnehagen innen:

28 April 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 13
1. påskedag 14 2 2. påskedag 3 4 5 6 7 8 15 9 10 11 12 Siste frist for å levere sommerlappene 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

29 Barns medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. ( fra Rammeplanen) Mål • barna skal oppleve voksne som lytter og følger opp dere spontane innspill • motivere barna til å ha egne meninger og tanker, og til å gi uttrykk for disse • barna skal oppleve at de er deltakere og får mulighet til å påvirke sin hverdag Noen av våre tiltak: • dele barna i mindre grupper slik at man lettere fanger opp enkelt barnas innspill og interesser • gripe fatt i det barna ser på tv, leser i bøker, musikk de er opptatt av, osv. • la barna daglig få være med på å velge aktiviteter og hvor de vil leke • i samling; oppfordre barna til å fortelle om seg selv, interesser, etc., • la barna være deltakende i å lage regler og hjelpe hverandre å holde dem • ved måltider skal voksne være nære og tilgjengelige for å fange opp barnas tanker, ideer, ønsker • la barna ta del i praktiske gjøremål ut fra egne premisser • planlegge opplegg/prosjekt med tema ut fra barnas interesser og lek • gi barna god tid til å avslutte lek/aktivitet • lytte til og observere barnas kroppslige og språklige signaler i forhold til dagsrytme • være spontane og gripe situasjoner der barna kommer med forslag til aktiviteter • la det alltid være rom for barnas innspill ved å ikke planfeste hver eneste dag.

30 Mai 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18
Internasjonal måned! 1 Offentlig Høytidsdag Bhg stengt 2 3 4 5 6 19 7 8 9 10 Kristi himmelfartsdag 11 12 13 20 14 15 16 17 NORGES GRUNNLOVSDAG Planleggingsdag Bhg.stengt 21 2. Pinsedag Barnehagen stengt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 KOSTHOLD I BARNEHAGEN Vi serverer all mat i barnehagen
KOSTHOLD I BARNEHAGEN Vi serverer all mat i barnehagen. To dager i uken lager vi middag, ellers er det smøremåltid. Hver fredag er det bakedag. Til frokost vil menyen variere fra knekkebrød/brødmat til grøt eller yoghurt med hjemmelaget frokostblanding. Middagene vil variere fra fisk, kjøtt eller kylling til hjemmelaget suppe eller grøter. Barna får tilbud om grønnsaker til hvert måltid. Ettermiddagsmåltidet vil bestå av brød/knekkebrød og frukt. Til frokost får barna tilbud om melk/vann, de andre måltidene drikker vi vann. SOMMERFEST I juni inviterer vi foreldre og besteforeldre til sommerfest i barnehagen. Da fremfører barna sanger / evt. skuespill og vi har utdeling av kort og roser til førskolebarna. SU ordner med kaker, og hvis været tillater det blir det grilling  BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN Vi setter bursdagsbarnet i fokus. Vi feirer med bursdagssang, krone, bursdagspynt, ”rakettoppskyting”, med mer! Vi feirer med smoothies! Vi har en felles regel om at hvis bursdagsinvitasjoner skal leveres ut i barnehagen, må ingen ekskluderes.

32 Juni 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
22 1 2 3 23 4 5 6 Sommerfest!! 7 8 9 10 24 11 12 13 14 15 16 17 25 18 19 20 21 SANKTHANSAFTEN 26 27 28 29 30

33 BARNS SYKDOM Vi følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved sykdom. Anbefalingene gjelder først og fremst av hensyn til barnet selv, dets egen sykdom og faren for komplikasjoner. men også av hensyn til faren for å smitte andre. Generelt kan man si at barn som har nedsatt almenntilstand, har det best hjemme. Barn med feber over 38º, skal holdes hjemme. Vi setter også pris på om barnet får en ekstra feberfri dag hjemme, sånn at almenntilstanden er god nok til at barnet kan delta i alle barnehagens hverdagsaktiviteter. Ved oppkast/diarè, har vi en regel om at barnet må holdes hjemme i 48t, etter siste oppkast/diarè. Er dere usikre; ta kontakt med oss og spør. SOMMERBARNEHAGE Fra slutten av juni til begynnelsen av august, er det sommerbarnehage. Da er barn og voksne sammen på tvers av avdelingene. Sommeren skal være like kjekk som ellers i året, derfor har hver uke eget innhold og tema, det kan være f.eks; vannuke, fotouke, eksperimentuke, o.l. Stengt to siste ukene i juli! SOLVENNBARNEHAGE I vår barnehage er vi glade i sola, men ingen skal behøve å bli solbrente. Barnehagen kjøper inn solkrem og smører alltid barna før vi går ut, samt gjennom dagen. Foreldre kan gjerne smøre barna om morgenen, før de kommer i barnehagen. Solhatt/caps er lurt å ha i hyllene til barna. Det samme er lette klær som shorts og t-skjorte. Vi tar også pauser fra solen midt på dagen og tilrettelegger for at en del leker og aktiviteter kan foregå i skyggen.

34 Juli 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 26 27
3 4 5 6 7 8 28 9 10 11 12 13 14 15 29 Stengt 16 17 18 19 20 21 22 30 23 24 25 31

35 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Dette er viktige områder for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen . Planleggingsarbeidet foregår på ulike arenaer. Årsplanen er overordnet og basert på lover, retningslinjer og kommunale føringer. Avdelingenes planer skal gjenspeile årsplanen, og ivareta at innholdet tilpasses barnas alder og forutsetninger. Vårt planarbeid baseres på: • Kunnskap om barns utvikling • Rammeplan for barnehager • Lov om barnehager • Barns interesser og behov • Resultat av vurdering • Dokumentasjon og refleksjon Det planlegges både på kort og lang sikt, og vi justerer planer fortløpende dersom det av ulike grunner er nødvendig. Personalet vurderer sitt arbeid fortløpende fra situasjon til situasjon, eller fra dag til dag. I tillegg har vi plandager og personalmøter som gir rom for mer systematiske vurderinger, analyser og refleksjon over egen og kollegers praksis. Barna tas med i vurderinger som skjer fortløpende gjennom dagen, eller via tilbakemeldinger fra foreldre som har fanget opp signaler fra sine barn. Vurderingsarbeidet skal danne grunnlag for nye planer og utvikling. Vi dokumenterer vårt arbeid fordi vi ønsker å: • Synliggjøre barnas tanker, teorier og kunnskap i barnehagen for foreldre, barn, kolleger og eksterne samarbeidspartnere. • Gi foreldre muligheten til å få bedre innsyn i barns barnehagehverdag og et innblikk i hva barna opplever, lærer og gjør når de er i barnehagen • Bruke dokumentasjonen i refleksjon og samtaler med barn. • Bruke dokumentasjonen som grunnlag for faglige refleksjoner. Vi dokumenterer på ulike måter: • På MyKid gjennom evalueringer og bilder • Bilder og tekst som synliggjør pedagogisk arbeid i barnehagen og som danner grunnlag for samtale med barn samt refleksjon over egen praksis • Utstillinger og forestillinger

36 August 2018 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31
4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! 16 Tilvenning 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26 35 27 28 29 30

37 Utgitt med forbehold om godkjenning i samarbeidsutvalget.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Denne årsplankalenderen er i sin helhet utformet av Bua kultur- og friluftsbarnehage barnehage. Utgitt med forbehold om godkjenning i samarbeidsutvalget. Årsplanen kan inneholde feil og mangler, og kan også bli endret gjennom barnehageåret. Vi håper likevel den gir et innblikk i våre planer for året. Andre planer og annen info legges ut på MyKid. Hvis du har synspunkter og innspill i forhold til innhold og utforming, så ikke nøl med å gi oss tilbakemeldinger!

38 JULEN 2017 For å planlegge feriedager og avspasering for personalet best mulig, er det viktig å få så god oversikt over barnas tilstedeværelse som mulig. Vår erfaring tilsier at mange barn har fri i forbindelse med jula. Gi oss derfor så nøyaktig tilbakemelding som mulig, slik at personalet på jobb står i forhold til antall barn tilstede. (Dersom dere vet dere skal ha fri i forkant av jula, blir vi takknemlige for om dere også melder fra om det.) Vi minner om at barnehagen er stengt juleaften og nyttårsaften. SVARSLIPP: Barnets navn:______________________________________________________________________________ Kryss av: Kommer: Fra Kl: til kl: Kommer ikke: Onsdag 27. desember 2017  ________  Torsdag 28. desember 2017  ________  Fredag 29. desember 2017  ____________  Foresattes underskrift:______________________________________________________________________ Svarfrist: Fredag 24. november 2017

39 PÅSKEN 2018 For å planlegge feriedager og avspasering for personalet best mulig, er det viktig å få så god oversikt over barnas tilstedeværelse som mulig. Vår erfaring tilsier at mange barn har fri i påskeuka. Gi oss derfor så nøyaktig tilbakemelding som mulig, slik at personalet på jobb står i forhold til antall barn tilstede. Vi minner om at barnehagen stenger kl , onsdag 28. mars 2018. SVARSLIPP: Barnets navn:______________________________________________________________________________ Kryss av: Kommer: Fra Kl: til kl: Kommer ikke: Mandag 26.mars  _______________  Tirsdag 27.mars  ______________  Onsdag 28.mars  _______________  (barnehagen stenger 12.00) Foresattes underskrift:______________________________________________________________________ Svarfrist: Fredag 2. mars 2018

40 SOMMERFERIE 2018 For å planlegge ferietiden best mulig, er det viktig å få så god oversikt over barnas ferie som mulig. Ifølge vedtektene til barnehagen skal barnet ha 4 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Barn som begynner på skolen må ha avviklet all ferie innen 14. august. Sommerstengt uke 29 og 30. Redusert åpningstid i uke 27,28 og 31,32. SVARSLIPP: Barnets navn:______________________________________________________________________________ skal ha 4 ukers ferie i perioden:________________________________________________________________ Foresattes underskrift:______________________________________________________________________ Svarfrist: Fredag 13. april 2018


Laste ned ppt "Årsplankalender for Bua kultur- og frilufts barnehage AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google