Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partiene og ideologi Samfunnsfag Mandag 11.09.17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partiene og ideologi Samfunnsfag Mandag 11.09.17."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partiene og ideologi Samfunnsfag Mandag

2 Venstre eller høyre? På høyresiden mener de at staten bør være mer tilbaketrukket, at markedet (gjennom fri konkurranse) skal ha større plass, og at enkeltmenneskenes egne valgmuligheter må sikres. Partiene til venstre vil at staten skal være aktiv, og ha en aktiv rolle i rettferdig fordeling av godene i samfunnet.

3 Sosialistisk Venstreparti (SV) er et sosialistisk parti som har sosial utjevning som en av sine kjernesaker. De vil at alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av bakgrunn. Partiet vi ha sterk velferdsstat og en statlig regulert markedsøkonomi. De vil at de rikeste skal skattes hardere og vil bruke skattene til å styre velferd og utjevne økonomiske forskjeller i Norge. Partiet har også et sterkt klima- og naturvernengasjement. De mener at Norge, som en rik oljenasjon, må gå foran som et eksempel i klimapolitikken. Partiet vil redusere klimautslippene med 50 % innen 2030.

4 Fremskrittspartiet (Frp) er et parti med liberalistisk verdigrunnlag, og ligger lengst mot høyre i norsk politikk. Partiet står for en stor velferdsstat, med sterke rettigheter for innbyggerne. Partiet er kritisk til innvandring, fordi de mener at for høy innvandring kan svekke grunnlaget for velferdsstaten. De frykter at for mange personer kan komme til å utnytte velferdsordningene uten å bidra selv. De vil at Norge skal fortsette med oljevirksomheten som før. Partiet er grunnleggende kritisk til skatter og avgifter, og offentlige inngrep.

5 Rødt (R) er et norsk politisk parti som har «Kamp mot forskjells-Norge» som sin hovedsak. Rødt ble stiftet 11. mars Partiet er ikke representert på Stortinget pr. i dag, men var nære på ved forrige valg, og har mulighet for å få inn representanter ved dette valget. De hører til ytterst på venstresiden i norsk politikk, og er et sosialistisk parti. Rødt mener kapitalismen som system gir et lite mindretall stor makt og stadig større rikdom, og at dette utgjør en trussel mot mennesker og naturen. De mener derfor det er nødvendig med en overgang til sosialisme, som de definerer som en samfunnsform der arbeiderklassen demokratisk styrer samfunnet ut fra sine interesser. Og der bærekraft og menneskelige behov, -ikke profitt, legger føringer for produksjon og fordeling av varer og tjenester. Rødt jobber for et klasseløst samfunn.

6 Venstre (V) er et sosialliberalt sentrumsparti
Venstre (V) er et sosialliberalt sentrumsparti. Venstre legger stor vekt på enkeltmenneske, men er tilhenger av en stor velferdsstat. I næringspolitikken ligger partiet nærmere høyresiden. Kjernesakene til partiet er skole, gründervirksomheter, innovasjon, og klima. Venstre er opptatt av klima og naturvern, hvor hovedvirkemiddelet er satsning på kollektivtrafikk og ny teknologi. Partiet vil verne Lofoten, Senja, og Vesterålen mot oljeutvinning.

7 Kristelig Folkeparti (KrF) er et verdiorientert sentrumsparti som bygger på et kristent grunnsyn. De støtter en stor velferdsstat, og begrunner sin økonomiske politikk ut fra kristne verdier. Menneskeverd er et sentralt begrep i KrFs verdigrunnlag. KrF har også et sterkt klima-, miljø-, og naturvernengasjement. Partiet står sterkest på Sør- og Vestlandet, og er populært blant eldre velgere.

8 Høyre (H) er et konservativt parti som støtter velferdsstaten, men vil begrense statens rolle både i velferdspolitikken og næringspolitikken. Partiet går inn for lavere skatter, og foretrekker private løsninger der dette er mulig. Partiet er sterk tilhenger av konkurranse, også om oppgaver som er et offentlig ansvar. Dette kalles konkurranseutsetting, og er en av Høyres kjernesaker. Partiet vil at alle skal ha like muligheter til å lykkes, ved å legge til rette for at alle får en god utdannelse. Med muligheter for å skaffe seg gode jobber. Høyre ønsker utredning av oljeutvinning av Lofoten, Vesterålen, og Senja.

9 Arbeiderpartiet (AP) er et sosialdemokratisk parti som vil ha en blanding mellom, en sterk stat på områder som har med velferd å gjøre, samtidig som de ønsker en fri markedsøkonomi. Ap har tette bånd til fagbevegelsen. «Arbeid til alle» er Arbeiderpartiets viktigste sak. Ap går inn for å iverksette klimatiltak for å være på den sikre siden (føre var). Samtidig ønsker de ikke å svekke norsk oljeindustri, og åpner for å utrede konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeiderpartiet er det partiet som har styrt Norge lengst siden 2. verdenskrig.

10 Senterpartiet (Sp) er et sentrumsparti med fokus på distriktene, jordbruket og norsk selvråderett. Partiet er motstander av norsk medlemskap i EU og EØS. De ønsker en sterk satsning på nasjonalt landbruk og matproduksjon. SP vil ha høy toll for å beskytte norsk matproduksjon mot konkurranse fra utlandet. Partiet vil ha en sterk velferdsstat som jevner ut forskjeller mellom fattig og rik, og mellom by og land.

11 Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et klima-, naturvern-, og miljøpolitisk parti som holder til midt på Høyre/Venstre-skalaen. Kampen mot menneskeskapte klimaendringer er deres fremste sak. De vil avvikle olje- og gassnæringen i Norge i løpet av 15 år. Partiet vil kutte kraftig i klimautslippene. De vil sette opp avgiftene slik at klimagassutslipp straffes, og vil belønne teknologier og næringer som har lave utslipp. MDG vil satse på jernbane, sykkel og utslippsfrie biler. Partiet mener selv at de verken hører til venstresiden eller høyresiden i politikken.

12 Begreper Sosialisme: Liberalisme: Sosialliberalisme:
er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Liberalisme: Hvert enkelt menneske skal ha størst mulig økonomisk og politisk frihet, uten innblanding fra staten. Sosialliberalisme: I motsetning til den liberalismen mener de at individet ikke bare er et selvstendig vesen, men også sosialt avhengig. De ønsker reguleringer og omfordeling.

13 Begreper Konservativ Sosialdemokratisk
holdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse. Sosialdemokratisk Ønsker en samfunnsmodell med blandingsøkonomi, økonomisk utjevning og en aktiv velferdsstat.

14 Begreper Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid.  I et kapitalistisk system er det enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, som eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital (penger/verdier). Sentrumsparti er partier som har en rekke standpunkter som plasserer dem mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor kalles de ofte sentrum i norsk politikk. selvråderett er et begrep som betegner ulike nasjoners rett til å bestemme over sine egne anliggender (seg og sitt).


Laste ned ppt "Partiene og ideologi Samfunnsfag Mandag 11.09.17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google