Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitative forskningsdesign

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitative forskningsdesign"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitative forskningsdesign
Geir Afdal SKuL, HiØ 7.4.16

2 Hva er forskningsdesign?
En plan for forskningen Logikken i forskningsopplegget Hva, hvordan og HVORFOR i sammenskruingen Gjøre rede for delene i forskningsopplegget og sammenhengen mellom dem To spørsmål: Hvilke mulige deler? Hvilke mulige logikker?

3 Ikke Problemstilling og metode

4 Nivåer i et forskningsdesign
Paradigme Strategier for data-konstituering Strategier for data analyse Teknikker Forskningsstrategi

5 Eksempler Paradigme Positivisme, strukturalisme, poststruturalisme, kritisk theori, kritisk realisme, sosial realisme, feminisme, (sosial) konstruktivisme, postkonstruktivisme, interpretivisme/hermeneutikk, finitisme, fenomenologi .. Forskningsstrategi Eksperiment, survey, case studie, etnografi, aksjonsforskning, participatory action research, intervensjonsstudier, diskurs analyse, livs historie intervjuer, grounded theory, semiotikk .. Analyse-strategi Innholdsanalyse, narrativ analyse, diskurs analyse, konversasjons analyse .. Analyse-teknikker Koding, narrative stukturering, kondensering, memoing, modellere, tracking ..

6 Plan for resten av forelesningen
Eksempel på ‘pakkeløsninger’ Interpretive Phenomenological Analysis (IPA) Critical realism Hjemmesnekrede design Elementer (vekt på analysenhet) Logikker

7 I. Pakkeløsninger

8 Interpretative Phenomenological Analysis
Paradigm Phenomenology, Hermeneutics, Idiography Livsverden vs ‘objektiv’ verden Menneskelige erfaringer, meningsdannelse, hverdagsliv Erfaringene i seg selv Forskningsstrategi Induktiv I dybden på svært avgrenset analyseenhet og materiale Erfaringer og fortolkninger – språk Sample likt, begrense variabler, ett fenomen Metodisk strategi Semistrukt. individuelle intervjuer Tematisk analyse Metodiske teknikker Fortell, fortolk Linje for linje, tema, sammenhenger

9 Kritisk realisme Paradigm Kritisk realisme
Relativistisk epistemologi, absolutistisk ontologi Strukturene og mekanismene bak menneskelige handlinger Skjelning aktør – struktur Kausalitet Forskningsstrategi Viktigheten av både teoretisering og empirisk analyse Abduksjon, retroduksjon Mixed methods Metodisk strategi Undersøke empiriske relasjoner, argumentere for bakenforliggende mekanismer Blande undersøkelser av korrelasjoner, hverdagsteorier og vitenskapelig teorier Intensive, ekstensive strategier Metodiske teknikker Empirisk teoretisering

10 II Hjemmesnekring

11 Elementer i et forskningsdesign
Analyseenhet Aktører, strukturer Forskningsspørsmål Problemstilling, hypotese Hva slags type prosjekt Fra paradigme til metode Forskerrollen Teori Forskningsoversikt Teori som analyseredskap, drøftingsredskap Materiale Materialvalg, sampling Materiale, data Teori i materialet/felt Metodevalg Innsamling av materiale Analysestrategier Analyse

12 Analyse-enhet Forsknings-spørsmål Metode for etablering av data
Paradigme Analyse-enhet Materiale, empiri Teori Forskerrolle Sampling Metode for analyse

13 Hva menes med begrepet analyseenhet?

14 Et begrep med mange betydninger
What a case ”is” (Yin) The unit of analysis is the major entity that is being analyzed in the study. It is the 'what' or 'whom' that is being studied. (Wikipedia) ”In contrast to the term ’element’, the term ’unit’ designates a product of analysis that possesses all the basic characteristics of the whole… (Vygotskij)

15 FENOMEN

16 FENOMEN ANALYSE-ENHET ANALYSE-ENHET

17 FENOMEN ANALYSE-ENHET ANALYSE-ENHET MATER-IALE

18 Et eksempel Fenomen: Narrativ identitet
Analyseenhet: Alvorlig syke og døendes fortellinger Materiale: 300 sider fortellinger av 51 informanter

19 Empirisk og teoretisk Empirisk avgrensning/ presisering
Teoretisk avgrensning/ presisering ANALYSEENHET

20 Ulike empiriske analyseenheter
Individer Grupper Artifakter (bøker, bilder, media, språk, symboler) Geografiske enheter (byer, stater) Sosiale interaksjoner (relasjoner, avgjørelser) Sosiale praksiser Dialogiske prosesser

21 Ulike teoretiske analyseenheter
Læring Kunnskap Identitet Transnasjonalisme Sosial kapital

22 Forskningsspørsmålet
Til hvilket nivå? Fenomen Analyseenhet Materiale

23 FORSKNINGS-SPØRSMÅL FENOMEN? ANALYSE-ENHET? MATER-IALE MATER-IALE?

24 Variabel vs analyseenhet
To konseptualiseringer av forskningsfelt Variabel De-kontekstualisering Egenskaper (alder, kjønn, utdanning) Korrelasjoner og lovmessige kausale sammenhenger Analyseenhet Kontekst Praksiser Komplekse relasjoner

25 Reduksjonisme og holisme
Det kjemiske argument (Vygotskij mfl) Studere H2O Elementer H: Brenner O: Vedlikeholder flammene Enhet Andre egenskaper Helheten mer enn summen av elementene ”.. the term unit designates a product of analysis that possesses all the basic characteristic of the whole.” Vygotskij

26 Sampling og teori

27 Strategier for sampling
Tilfeldig utvalg Tilfeldig sampling Stratifisert sampling Informasjonsorientert utvalg Ekstrem/avvikende case Maksimum varierende case Kritiske case Paradigmatiske case Flyvbjerg

28 Strategier for sampling
Maximum variation Homogenous Critical case Theory based Confirming and disconfirming cases Snowball or chain Extreme or deviant cases Typical cases Intensity Politically important cases Random purposeful Stratified purposeful Criterion Opportunistic Combination or mixed Convenience Miles/Huberman

29 Teoriens rolle i prosjektet
Design – analyseenhet, problemstilling etc Analyse Diskusjon – bidrag Empirisk og/eller teoretisk bidrag?

30 Logikker i et design Induktive Deduktive Abduktive

31 Noen eksempler på logikker

32 Trine Anker: Respect and disrespect

33 Morten Holmqvist: Learning religion in confirmation: mediating the material logics of religion

34 Geir Afdal: Tolerance and curriculum


Laste ned ppt "Kvalitative forskningsdesign"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google