Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavestruktur <Fag> <Navn> Institutt for statsvitenskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavestruktur <Fag> <Navn> Institutt for statsvitenskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavestruktur <Fag> <Navn> Institutt for statsvitenskap
<Dato>

2 Agenda Struktur - hvorfor så viktig? Elementer i strukturen
Introduksjon Analytisk tilnærming Analyse Diskusjon Konklusjon

3 Struktur – hvorfor så viktig?
Vitenskap formes av antagelser, valg og tolkning Gi nok informasjon til at leseren kan bedømme om han/hun er enig med deg eller ikke Men uten struktur mister man leseren på veien – derfor: Forskeren (du!) må følge leseren hele veien Sammfunnsvitenskap er ikke sikker kunnskap (men det er jo heller ikke naturvitenskap i de fleste tilfeller). Derfor er slutninger/konklusjoner vi kommer med, basert på mer eller mindre usikre antagelser! For å underbygge våre påstander og forklaringer, må vi derfor være meget tydelige på hva vi ønsker å gjøre/besvare, hvordan og på hvilket grunnlag vi kommer frem til våre konklusjoner. Men hvis man skriver hulter til bulter, men en poeng der, og informasjon som man trenger for å vite det som står på side 3 kommer på side 5 vil det være vanskelig for leseren og danne seg en mening om hva man prøver å si. I tillegg: veldig irriterende som leser og man gidder ikke lese oppgaven deres (jeg må, men senere ønsker dere at andre også skal lese oppgavene dere – ikke minst i arbeidslivet!) Derfor—> følge leseren hele veien! Ditt ansvar at leseren lett kan lese gjennom oppgaven uten å lure eller lete frem og tilbake for å forstå.

4 Elementer i strukturen
Introduksjon Tema Problemstilling Case Analytisk tilnærming Teori/perspektiver Metode / kilder Empirisk analyse Diskusjon Konklusjon Ingen fasit: Det er krav om visse elementer som MÅ være med, men det kan avhenge litt på oppgaven og problemstillingen hvordan det skrives på detaljnivå.  viktig at det blir flyt! Men dette er en grei «oppskrift»

5 Introduksjon Hva er fenomenet/temaet? Problemstilling Case
Hvorfor er det aktuelt? Kontekst: Endringer, utvikling, mangler, katastrofe? Problemstilling Hvorfor er problemstillingen interessant/aktuell? Fokus på teoretisk og overordnet nivå Case Kort presentasjon av case Forklare hvorfor caset er egnet til å belyse problemstillingen Struktur for resten av oppgaven

6 Analytisk tilnærming Teori/analytisk tilnærming Metodisk tilnærming
Hvilke perspektiver/teorier og hvorfor – begrunne teoribruken! Spesifisering av elementene i perspektivene Definisjoner/begrensninger Operasjonaliseringer – hvordan skal teorien brukes i ditt case? Hypoteser? Metodisk tilnærming Case: hvem/hva/når/hvor? Kilder: hva er kildematerialet og hvordan er det samlet inn? Hvordan skal kilder analyseres?

7 Analyse/diskusjon Løsning 1: Løsning 2: Rettesnor:
Først redegjøre for empirisk analyse, deretter diskutere opp mot teori Løsning 2: Inkludere empirien aktivt i diskusjonen for å underbygge (teoretiske) argumenter Rettesnor: Hva passer DIN oppgave best for å få frem hovedpoengene på en tydelig måte for leseren? Ingen fasit 

8 Analyse/diskusjon Diskuter hvordan/hvorfor ved hjelp av perspektivene:
Vis konkrete eksempler i empirien og koble det til teori/perspektivene Støtter antagelser i perspektivene funn i empirien? Kan teorien forklare funn i empirien? Ha en god struktur, enten Ta for deg ett og ett funn i empirien fra de ulike perspektivene Analyser caset først fra ett perspektiv, deretter det andre Andre muligheter er også mulig, men vær tydelig og systematisk!

9 Diskusjon EKS 1: Maktanalyse: kartlegging av aktører og deres ressursbaser Hva kan forklare utfallet? Manglende myndighet/ressurser Personlige egenskaper ved en enkeltaktør? EKS 2: Likheter og forskjeller av HR-strategi til en offentlig og privat virksomhet Strukturelle forskjeller med organisasjonene som begrunner forskjeller? Ulike byggeklosser krever ulike strategier?

10 Konklusjon Kort oppsummering av:
Hva var problemstilling? Hva var svaret? Kan svaret si noe om temaet generelt/generaliseres til et større fenomen utover caset? Vurdering av den teoretiske tilnærmingen? Begrensinger ved oppgaven - oppfordre til ny forskning?

11 How to Write an Essay Rap (Jedd Bloom)
Link:

12 Oppgave Lag en struktur for en tenkt problemstilling for enten:
Valla/Yssen-caset OL-caset En dagaktuell nyhetsak Skriv kun overskriftene/underoverskrifter på gule lapper Velg hvilke perspektiver og case/kilder dere skal bruke Finn på analyser/resultater (innholdet er ikke det viktig, men strukturen!) Finn på en konklusjon 


Laste ned ppt "Oppgavestruktur <Fag> <Navn> Institutt for statsvitenskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google