Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Brukerundersøkelser 2016 Rapport Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. mars 2017 Ingvild Becke

2 Om undersøkelsene Oppstart 2011 Alle gjennomføres årlig, om høsten
Spørsmål i 6 kategorier: Skala ”vet ikke” Fritekstfelter Kategori 1: Innhold og kvalitet Kategori 2: Brukermedvirkning Kategori 3: Service og tilgjengelighet Kategori 4: Fysisk miljø Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet Kategori 6: Brukertilfredshet

3 Om undersøkelsene 30 undersøkelser
inviterte (8 800 elektronisk/ papir) 6 600 svar

4 Resultater Resultater innen temaene:
Innhold og kvalitet Brukermedvirkning Service og tilgjengelighet Fysisk miljø Helhet i tjenesten Brukertilfredshet Resultater innen temaene: mennesker med nedsatt funksjonsevne psykisk helse og rus Enhet Ant. svar Svar % Innhold og kval Bruker-medv. Service og tilgj. Fysisk miljø Helhet i tj.tilbudet Brukertil-fredshet Boliger for utviklingshemmede 49 43 % 4,6 4,5 4,9 4,0 4,7 Avlastningstjenesten 21 58 % 4,4 4,3 Arbeid- og aktivitetstjenesten 35 40 % 5,1 5,0 Modus 24 4,8 5,6 Rus 39 38 % 5,2 5,3 Psykisk helsetjeneste 157 67 % 5,4

5 Boliger for mennesker med utviklingshemming
2014 2015 2016 Antall svar 50 44 49 Svarprosent 41 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 4,54 4,7 4,6 I hvor stor grad: Har du (beboer) en dagsplan/ukesplan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 4,46 5,1 Gjennomføres planen? 4,4 4,5 Evalueres planen? 4,3 Har du et tilbud som samsvarer med vedtaket? 4,29 Trives du i boligen? 4,98 5,0 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om deg og din funksjonshemming? 4,40 4,2 Opplever du at de ansatte i boligen gjør en god jobb? 4,83 4,9 Får du muligheter for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne i forhold til evner og forutsetninger? 4,26 Gjennomføres aktiviteten i regi av boligen? Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,24 Får du være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Utifra avtaler og organiserte møter? 4,33 4,1 Har du innflytelse på egen hverdag? 4,00 3,9 Blir du hørt dersom du har noe å klage på eller bemerke? 4,38 Har du et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? 4,8 Har dine foresatte et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 4,59 Behandler de ansatte deg med høflighet respekt og er de hyggelige? 5,04 5,2 Gjør de ansatte det dere har blitt enige om med deg? 4,43 Snakker de ansatte klart og tydelig med deg? 4,68 Hører de ansatte på deg? 4,84 Får dine foresatte beskjed om hvordan du har det i boligen? Blir informasjonen gitt ofte nok? 4,0 Er informasjonen god nok? Opplever du at du får god informasjon om hva tjenestene kan tilby deg? 3,98 3,7 «Det er for mange personer med ulike ansvarsområder å forholde seg til for brukerne. … For mange ulike ansatte som skal jobbe med bruker, skaper utrygghet for bruker. Tar tid å få svar på henvendelser. Hyggelig personale som møter deg med et smil.» Kategori 4: Fysisk miljø: 5,12 5,1 4,9 I hvor stor grad: Er leiligheten / bolig tilpasset dine behov? 5,2 5,4 Er fellesarealene tilpasset dine behov? 5,0 Er du fornøyd med renholdet? 4,3 Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 4,33 4,0 Er du fornøyd med selve prosessen rundt utarbeidelsen/opprettholdelsen av din individuelle plan? 4,17 3,9 3,7 Brukes din individuelle plan? 3,8 Evalueres din individuelle plan? 4,2 Tar din individuelle plan, eller andre planer høyde for muligheter for vekst og utvikling? Er planen din preget av kreativitet og nytenkning? 3,2 Bidrar kontaktpersonen i boligen til samordning av tjenestene du mottar? 4,51 4,6 4,5 Deles informasjon om deg, til alle som jobber med deg? Opplever du at tjenesteyterne samarbeider godt om tilbudet til deg? 4,29 4,4 Kategori 6: Brukertilfredshet: 4,48 4,7 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenestene brukeren mottar?

6 Avlastningen Avlastningstjenesten på Bondi 2014 2015 2016 Antall svar 25 22 21 Svarprosent 69 % 73 % 58 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: I hvor stor grad: 4,29 4,7 4,4 Har ditt barn en dagsplan/ukeplan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 4,35 4,6 Gjennomføres planen? 4,5 4,2 Evalueres planen? 4,0 Har ditt barn et tilbud som samsvarer med vedtak? 4,65 5,1 Trives ditt barn på avlastningen? 4,43 5,0 4,8 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om ditt barns funksjonshemming? 3,88 3,9 Opplever du at de ansatte på avlastningen gjør en god jobb? 4,48 Får ditt barn mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne i forhold til evner og forutsetninger? 4,00 4,1 Kategori 2: Brukermedvirkning: I hvor stor grad: 3,86 4,3 Har ditt barn innflytelse på egen hverdag? 3,36 3,6 Opplever du at "avlastningen" spør om ditt barns behov og meninger? Er du eller ditt barn med i utarbeidelse av mål og tiltak i ansvarsgruppemøter? 4,09 Får du være med å bestemme hva slags hjelp du skal få. Utifra avtaler og organiserte møter? 3,83 Har du eller ditt barn reell medinnflytelse på eget tjenestetilbud? 3,50 Blir du hørt dersom du har noe å klage på/bemerke? 4,42 Har ditt barn et godt og tillitsfullt samarbeid med personalet? Avlastningstjenesten på Bondi, forts. 2014 2015 2016 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: I hvor stor grad: 4,60 4,8 4,6 Behandler de ansatte deg og ditt barn med høflighet og respekt? 4,96 5,4 5,0 Gjør de ansatte det de har blitt enige om med deg / ditt barn? 4,35 4,7 4,5 Får du som forelder svar på dine henvendelser? 4,76 5,2 Opplever du at de ansatte yter god service når du henvender deg til avlastningen? 4,79 4,9 Får du som foresatte beskjed om hvordan ditt barn har det på avlastningen? Blir informasjonen gitt ofte nok? Er informasjonen god nok? 4,4 4,1 Opplever du at du får en god informasjon om hva avlastningstjenestene kan tilby deg og ditt barn? 4,12 3,9 3,8 Kategori 4: Fysisk miljø: I hvor stor grad: 4,29 Er lokalene på avlastningen tilpasset ditt barns behov? Er du fornøyd med renholdet? Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: I hvor stor grad: 4,16 4,0 Er du fornøyd med avlastningstjenestens bidrag i selve prosessen rundt utarbeidelse / opprettholdelsen av den individuelle planen? 4,13 Bidrar kontaktpersonen i avlastningen til god samordning av tjenestene du mottar? 4,18 4,3 Brukes barnets individuelle plan? 3,7 Evalueres barnets individuelle plan? Tar individuelle plan, eller andre planer høyde for muligheter for vekst og utvikling? Er planen preget av kreativitet og nytenkning? 3,2 Deles informasjon om ditt barn til alle som jobber med barnet? 4,2 Opplever du at tjenesteyterne samarbeider godt om tilbudet til ditt barn? Kategori 6: Brukertilfredshet: 4,54 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med avlastningstjenesten? «Personalet er alltid blid og imøtekommende. Ledelsen er løsningsorientert og avdelingen oppleves positiv for oss foreldre som stikker innom.» «Det blir altfor personavhengig. Sånn det ser ut for oss, så er det for dårlig opplæring.»

7 Arbeid- og aktivitetssenter
Arbeid- og aktivitetstjenesten 2014 2015 2016 Antall svar 17 24 35 Svarprosent 28 % 39 % 40 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,27 5,2 5,1 I hvor stor grad: Har du en plan som er med på å skape forutsigbarhet i hverdagen? 5,29 5,0 Har du mulighet for varierte og tilpassede aktiviteter både inne og ute i forhold til evner og forutsetninger? 5,00 4,7 Trives du på arbeids-/ aktivitetssenteret? 5,31 5,4 Har de ansatte tilstrekkelig kunnskap om deg og din funksjonshemming? 5,14 Opplever du at de ansatte på arbeids-/aktivitetssenteret gjør en god jobb? 5,60 5,6 Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,47 4,6 4,3 Har du innflytelse på egen hverdag? 4,38 4,0 Opplever du at "dagtilbudet" spør om dine/brukers behov og meninger? 4,9 Er du (eller brukers representant) med i utarbeidelse av mål og tiltak i ansvarsgruppemøter? 4,21 4,4 Har du (eller brukers representant) medinnflytelse over eget tjenestetilbud? 4,27 4,1 Blir du hørt dersom du har noe å klage på/bemerke? 5,07 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,32 Behandler de ansatte deg med høflighet og respekt? 5,56 5,7 5,3 Gjør de ansatte det dere har blitt enige om? 5,08 Får du svar på dine henvendelser? 5,25 Opplever du at de ansatte yter god service når du henvender deg til arbeids-/aktivitetssenteret? Opplever du at du får en god informasjon om hva arbeids-/aktivitetssenteret kan tilby? 5,13 4,8 Kategori 4: Fysisk miljø: 5,00 5,0 5,1 I hvor stor grad: Er lokalene på arbeidet / aktivitetssenteret tilpasset ditt behov? 4,9 Er du fornøyd med renholdet? 5,4 Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 5,35 Er du fornøyd med arbeids- og aktivitetssenterets bidrag i prosessen rundt utarbeidelse / opprettholdelsen av din individuelle plan? 5,20 Bidrar kontaktpersonen på arbeids- og aktivitetssenteret til god samordning av tjenestene du mottar? 5,50 Samarbeider tjenesteyterne godt om tilbudet til deg? Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,31 5,2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med arbeid- og aktivitetssentertjenesten? «De ansatte gjør en flott jobb innenfor vanskelige rammer. Her i aktivitetssentrene samles noen av de svakeste brukerne, og derfor burde tilretteleggingen vært prioritert for å kunne skape gode dager.»

8 Psykisk helse og rus Psykisk helsetjeneste 2014 2015 2016 Antall svar 194 177 157 Svarprosent 49 % 67 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 4,62 4,7 5,0 I hvor stor grad opplever du at: du får et mer aktivt liv når du samarbeider/har kontakt med tjenesten? 4,70 du får flere bekjente/større omgangskrets ved at du har kontakt med tjenesten? 3,60 3,9 4,1 tjenesten du mottar gjør at du blir tryggere i hverdagen? 4,87 5,2 5,3 De ansatte gjør en god jobb? 5,30 5,5 5,4 Kategori 2: Brukermedvirkning: 4,71 4,9 I hvor stor grad: Opplever du at du blir spurt om dine meninger/behov for hjelp? 4,61 Får du være med å bestemme hvilken hjelp du skal få? 4,86 5,1 Deltar du i utformingen av tiltaksplaner/samarbeidsavtaler? 4,41 4,6 Får du svar dersom du har noe å klage på/bemerke? 4,96 Kategori 3: Service og tilgjengelighet: 5,27 personalet behandler deg med respekt? 5,40 personalet lytter til det du sier? 5,35 personalet holder det dere har avtalt? du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? Kategori 4: Fysisk miljø: 5,26 Stedet du vanligvis har møter med de ansatte passer for fortrolige samtaler? Kategori 5: Helhet i tjenestetilbudet: 5,16 den Individuelle Planen ble utarbeidet i samarbeid med deg? dine behov blir ivaretatt i planen? 5,01 de som yter tjenester til deg samarbeider godt? 5,13 kontaktpersonen din bidrar godt til samordning og koordinering av tjenestene du mottar? 5,23 Kategori 6: Brukertilfredshet: 5,15 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar fra psykisk helse? Rustjenesten 2015 2016 Antall svar 32 39 Svarprosent 38 % (På en skala fra 1-6 der 6 er best) Kategori 1: Innhold og kvalitet: 5,1 5,2 I hvor stor grad: Opplever du at informasjonen, rådgivning og bistand fra tjenesten har hjulpet deg? Opplever du at kontakten med tjenesten har hjulpet deg til å se nye muligheter? 4,8 Kategori 2: Brukermedvirkning: 5,3 Opplever du at du blir tatt med på råd? 4,6 Opplever du at tjenesten tar hensyn til dine ønsker og behov? Blir du hørt hvis du har noe å klage på/bemerke? Kategori 3: Service og tilgjengelighet: Opplever du at du blir behandlet med høflighet og respekt? 5,7 Opplever du at dine rettigheter blir tatt vare på? 5,4 Er du fornøyd med åpningstidene/tilgjengeligheten til de ansatte? 4,5 Er du fornøyd med muligheten for å få timeavtale? Er du fornøyd med muligheten for å nå fram på telefon? 4,7 Synes du at den muntlige informasjonen er lett å forstå? Synes du at den skriftlige informasjonen er lett å forstå? Opplever du at du får god informasjon om hva tjenesten kan tilby deg? 5,0 Kategori 6: Brukertilfredshet: Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med Rustjenesten? «Har i stor grad møtt et system som gjør meg i stand til å være ærlig med meg selv i mye større grad enn før.» «Jeg har fått og får livreddende hjelp. Det hadde ikke gått uten dere. Takk.»


Laste ned ppt "Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google