Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet
OMSTILLING MED IKT Utfordringer for kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet

2 Hvorfor ny IKT-strategi ?
IKT en av de viktigste endringsfaktorer i samfunnsutviklingen Kommuner og fylkeskommuner sentrale aktører i utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet, bl.a. for å gi alle innbyggere like muligheter til deltakelse Nye brukerkrav krever nye løsninger, både i forhold til lokaldemokrati, forvaltning og tjenesteyting

3 Ny teknologi gir nye muligheter, særlig innenfor informasjonsutveksling på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og virksomheter IKT kan bidra til omstilling, kvalitetsheving, effektivisering og frigjøring av ressurser IKT kan bidra til styrking av lokaldemokratiet og dialogen med innbyggerne IKT kan bidra til næringsutvikling og bedre tjenesteyting overfor næringslivet

4 Hva er utgangspunkt for IKT-strategien ?
Behov for utvidet satsing på IKT for å nå mål om effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering, jfr. eNorge 2005 IKT-strategi for kommunesektoren må ta utgangspunkt i kommunenes og fylkeskommunenes eget ansvar for forvaltning og tjenesteproduksjon Målsettingen er at IKT skal medvirke til en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov og skaper gode lokalsamfunn

5 Sentrale IKT-utfordringer
Hvordan skape bedre forståelse for teknologiens rolle og betydning for samfunnsutviklingen ? Hvordan skape og ta i bruk virtuelle demokratiske arenaer ? Hvordan gi innbyggerne/brukerne tilgang til elektroniske tjenester ? Hvordan effektivisere intern drift ? Hvordan realisere gevinster ?

6 Hvordan skape virtuelle kommuner/arenaer for oppgaveløsning på tvers av kommunegrenser ?
Hvordan forholde seg til infrastrukturbygging på IKT-området ? Hvilke oppgaver bør kommuner og fylkeskommuner samarbeide om på IKT-området ? Hvilke tiltak bør KS og sentrale myndigheter iverksette for å støtte utviklingen ?

7 På vei mot den digitale kommune
Digital inngang til den demokratiske arena Politiske sakskart, dokumenter, referater, legges ut på nettet Direkte overføring av kommunestyremøter på nett Prøveavstemninger på nett Dialog med innbyggerne på nett

8 Digital inngang til kommunale tjenester
Etablere elektronisk servicetorg - Fra publisering til samhandling (tjenestetrappa) - Elektroniske skjemaer - Tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer - ”Mitt servicetorg” - Byggsøk

9 Innføre struktur for livssituasjonsbasert informasjon (LivsIT)
- Samarbeidsprosjekt KS/Statskonsult - Evaluering/Beste praksis Innføre nye styringsmetoder som fremmer medvirkning fra brukerne - Brukerundersøkelser - Effektivitetsnettverk

10 Intern effektivitet Utvidet interkommunalt/regionalt samarbeid med basis i IKT - Samarbeid om IP-telefoni/mobiltelefoni på eget nett - Felles drift av IKT-løsninger - Strategisk IKT-kompetanse - Anskaffelse av IKT-systemer - Felles portalløsninger - Samarbeid om tjenesteproduksjon - Nettverk for regional utvikling - Kompetanseutvikling/eLæring

11 Innføre elektronisk handel og. tilknytning til den offentlige
Innføre elektronisk handel og tilknytning til den offentlige markedsplassen (ehandel.no) Etablere intern portalløsning med web-grensesnitt - Integrasjon av sak- og fagsystemer Ta i bruk programvare med åpen kildekode - OpenOffice - Skolelinux

12 Kommunen som infrastrukturbygger
Etablere ”lokalsamfunnsportal” Planlegging og utbygging av bredbånd - Kommunens og fylkeskommunens rolle - Kartlegging av etterspørsel (kommunens egne virksomheter, andre off. virksomheter, næringsliv, husholdninger) - Planlegging av regional og lokal infrastruktur - Finansiering og utbygging Innføre digital signatur

13 Innsatsområder for KS og sentrale myndigheter
KS’ forretningsidé: KS skal være kommunenes viktigste utviklingspartner Hva bør være KS’ viktigste oppgaver på IKT-området ?

14 Interessearbeid Følge opp statlige initiativ (eks. eNorge-planen, AAD’s IKT-strategi, St.meld. om bredbånd) Etablere kompetansenettverk for å styrke interesse- og utviklingsarbeidet ? Etablere samarbeidsorgan med staten for å koordinere IKT-utviklingen i offentlig sektor ? Etablere kontaktforum med leverandørene ?

15 Standardisering/normering
Utvikle kravspesifikasjoner for nettsteder ? Etablere kriterier for vurdering av kvalitet ? Utarbeide maler for skjemaer og blanketter ? Utrede krav til integrasjon mellom sak- og fagsystemer ? Utvikle innkjøpsavtaler ? Støtte utvikling av åpne løsninger ?

16 Kompetanseutvikling Utvikle verktøykasse for benchmarking og strategiutvikling ? Etablere IKT-forum for kommunesektoren ? Etablere konsulenttjeneste for kommunesektoren på IKT-området ?

17 Hva bør være statens oppgaver ?
Nasjonal politikkutforming Nasjonal standardisering, for eksempel PKI Samordning av statlig virksomhet Organisering og finansiering av sentrale prosjekter og tiltak Understøtte IKT-utviklingen i kommuner og fylkeskommuner


Laste ned ppt "Utfordringer for kommuner og fylkeskommuner i informasjonssamfunnet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google