Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLUTTRAPPORT: Vurdering av dagens ordning med 4 dagers uke for 1. -3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLUTTRAPPORT: Vurdering av dagens ordning med 4 dagers uke for 1. -3"— Utskrift av presentasjonen:

1 SLUTTRAPPORT: Vurdering av dagens ordning med 4 dagers uke for 1. -3
SLUTTRAPPORT: Vurdering av dagens ordning med 4 dagers uke for 1.-3.trinn på Eiken og Kollemo skole

2 Grunnlag for denne vurdering:
Det har ved flere anledninger blitt tatt opp spørsmål omkring dagens ordning med 4 dagers uke for 1.-3.trinn for elevene i grunnskolen i Hægebostad kommune. Det har kommet ønsker fra ulike hold om å avvikle dagens ordning med 4 dagers uke til fordel for å innføre 5 dagers uke for alle elevene i grunnskolen. Dette gjelder i hovedsak: Sørlandets rehabiliteringssenter, sjukeheimen, enkeltpersoner, og enkelte foreldre som synes det er problematisk å fortsette i full jobb, når en må være hjemme på onsdager

3 Saksprotokoll i formannskapet – 15.09.2016
Vedtak: Følgende oppnevnes til ad-hoc utvalget, som skal vurdere dagens ordning med 4 dagers uke for 1.til og med 3.trinn på Eiken og Kollemo barneskole: Enhetsleder ved Kollemo og Eiken skole: Atle Eikeland og Anne Marie Telhaug Pedagogisk konsulent: Kathleen Torsøe Leder av foreldreutvalget ved Eiken og Kollemo skole: Jostein Sindland og Britt Tove Stokke 1 repr. fra de ansattes organisasjon: May Sissel Rossevatn 2 politikere: Kirsten Svensson og Kjetil Jonasmo

4 Mandat: Utvalget gis følgende mandat: «Drøfte dagens ordning med 4 dagers skoleuke for til og med 3.trinn opp mot en eventuell ny ordning med 5 dagers skoleuke. I drøftingen ønsker formannskapet at det bl.a. skal legges vekt på hensyn til likestilling, økonomi, og pedagogikk, samt arbeidsgivers behov for arbeidskraft» Arbeidet skal sluttføres innen

5 Litt om arbeidet i gruppa:
Vi har hatt tre møter: 7.november, 10. januar og 1.mars I tillegg har lærerpersonalet på hver av skolene diskutert og vurdert pedagogiske fordeler/ulemper med begge ordningene Vi har hatt telefonisk kontakt med et par av de store arbeidsplassene/bedriftene i bygda. Den største bedriften har gitt en skriftlig begrunnelse for sine synspunkt. 30.januar arrangerte vi infomøte på hver av skolene med innspill/tanker fra de involverte – som vi i gruppa tok med i den videre drøftingen/vurderingen av dagens ordning, knyttet opp mot en eventuell endring av ordningen. Februar: temaet ble tatt opp i FAU (foreldrearbeidsutvalget), SU (samarbeidsutvalget) og SMU (skolemiljøutvalget) Februar: Spørreundersøkelse på begge skolene og barnehagene i kommunen

6 Dagens ordning med 4 dagers uke for 1. -3
Dagens ordning med 4 dagers uke for trinn i forhold til pedagogikk: Fordeler: Godt for elevene/foreldre med en fridag midt i uka. Mer tid med familie/besteforeldre - kvalitetstid Økt relasjonsbygging Godt av å være hjemme – sysselsette seg selv Roligere dager – mindre stress Onsdagen er fin til å få tid til: gode rutiner, kvalitet, struktur, og tid til lekser samt muligheter for aktiviteter med egne barn Denne ordningen er godt innkjørt i bygda – fungerer bra! Elevene går 4 fulle dager og det påvirker ikke det totale antall undervisningstimer de skal ha. Mindre skoleleie elever Byremo ungdomsskole er generelt veldig fornøyd med elevene som kommer fra Hægebostad. Elever fra Hægebostad er særdeles flinke til å gjennomføre videregående skole (81%) Nasjonale prøver: elevene våre har generelt gode resultat SSB (statistisk sentralbyrå) = elever på begge skolene ligger på landsgjennomsnittet resultatmessig – når det gjelder tilrettelegging for læring og nasjonale prøver(en av få skoler i fylket) Skolen har SFO – tilbud på onsdager! Ulemper: Lange skoledager som medfører trøtte/slitne elever Eventuelt noe mindre læringsutbytte som følge av å være trøtt/sliten? En fridag kan «ødelegge» en god rytme/rutiner på uka. (eks.søvn) Utfordringer for de som ikke kan være hjemme Få/ingen benytter seg av SFO-tilbudet Ikke alle kjenner til at det faktisk er et SFO-tilbud. Blir sendt ut til ALLE!

7 Ny ordning med 5 dagers skoleuke for 1. -3
Ny ordning med 5 dagers skoleuke for 1.-3.trinn i forhold til pedagogikk: Fordeler Ulemper Kortere undervisningstid Mer konsentrerte elever Mulig større læringsutbytte Bedre rutiner for elevene ved å starte likt alle dagene Mer tid til fellestid for lærere Lettere for lederne på skolene og organisere skolehverdagen Vanskelig å forholde seg til noen lange dager og noen korte dager Lengre dager totalt sett vekke fra hjemmet Mer tid på SFO – mindre valg for heimen Utfordringer med hva som er skole og SFO Mer skoleleie elever Vanskelig å motivere Større press/stress og forventinger til prestasjoner Krevende med overgang barnehage/skole – viktig med læring gjennom lek på hjemmebane! Heimen mister tid/mulighet til oppdrager/dannings-rollen

8 Dagens ordning med 4 dagers uke i forhold til økonomi
Fordeler: Ulemper: Opprettholde skysstilbudet slik det er i dag - forutsigbart Elevene trenger ikke så lang tid på SFO – sparing for foreldre og kommunen - færre ansatte Vanskelig som arbeidstaker å jobbe 100%– når en må være hjemme med barn Vanskelig for eneforsørgere å få det til å gå opp økonomisk Høy andel deltidsstillinger, fordi en ikke ønsker jobbe på onsdager

9 Ny ordning med 5 dagers uke i forhold til økonomi
Fordeler: Ulemper: Mer SFO – dyrere for foreldre og kommunen Pris SFO – 42 kr. pr time – ekstratimer 49 kr. For 6 timer SFO blir det da en ekstrakostnad på 252 kr./uke og ca 1000 kr./mnd. pr.barn (30% søskenmoderasjon) NB! Totalkostnaden blir større ved økt bruk av SFO. Flere kortere dager medfører et økt behov for SFO for mange hjem 5 dager med buss vil gi ca kr. i økte skyssutgifter for Eiken og ca kr for Kollemo Større inntekt for kommunen ved større bruk av SFO AKT kan gi et tilbud på: 2 lange dager, 2 korte dager + onsdag Høyere stillingsprosenter gir generelt tjenester av bedre kvalitet Mer kostnadseffektivt

10 Likestilling (Fordeler:) (Ulemper:)
Valgfrihet – om en ønsker eller hvem som ønsker å jobbe fullt/deltid Lov for kvinner å tenke jobb/karriere uten at det blir sett negativt på Like muligheter Større stillinger – Økt pensjon Hægebostad scorer godt på pappapermisjon De som er i deltidsstillinger er flest kvinner Typiske mannsyrker er bedre betalt – mor blir den som blir hjemme Er det en kultur(ukultur) eller holdning/forventning at det er flest kvinner som er/blir hjemme? Mindre valgfrihet for familiene

11 Arbeidsgivers behov for arbeidskraft
(Fordel): (Ulemper): Arbeidsgivers ansvar: Arbeidsgiver må bli flinkere til å si nei til arbeidstaker om onsdagsfri Få tilsette gir mindre arbeid for ledelsen i forhold til oppfølging/medarb.samtale og administrasjon Utfordringer med å få bemanningen til å gå opp på flere ulike arbeidsplasser, når flere/mange ikke kan jobbe på onsdager Mange deltidsansatte – vil det endre seg positivt eller negativt? Ved flere kortere dager – kan det bli større utfordringer for arbeidsgiver – om en ikke ønsker å benytte seg av Sfo-tilbudet Større utfordringer for de som pendler/jobber utenfor kommunen

12 Erfaringer fra enkelte andre kommuner:
Audnedal kommune gjorde en utredning om konsekvenser for 5-dagers skoleuke fra 2013, og der innstillingen fra utredningsutvalget var innføring av dagers uke og tilbud om SFO for alle elever på trinn alle skoledager. Innstillingen ble nedstemt i kommunestyret. Evje barneskole har også gjort utredninger i 2015 i forhold til 5 dagers skoleuke. Kommunestyret gikk inn for å beholde dagens ordning med 4 dagers skoleuke. Gyland skole: De har valgt å gå tilbake fra 5 dagers skole til 4 dagers skole. Noen av argumentene er: For stor belastning for de minste elevene, slitne i slutten av uka. Kommunen måtte betale gratis SFO fordi skoleskyssen ikke passet med de andre skolene når den måtte gå på ulike tider og elevene ble «tvunget» på SFO. Ønske fra foreldre og skole at de største elevene fikk den største belastningen. Nå går 1. og 2. klasse 4 dager.3. og 4 trinn går 4 timer annen hver onsdag i tillegg. 5. – 7. går 5 fulle dager. Kautokeino skole: Kommunestyret konkluderte med at det var best med dagers skoleuke. Blir innført høsten 2017 Rena barneskole i Hedmark: Innførte 5 dagers skoleuke høsten Ulike erfaringer – litt for tidlig å se klare fordeler og ulemper.

13 Referat fra infomøtet på Kollemo skole
Atle Eikeland ønsket velkommen og innledet til møtet. Det har blitt satt ned en gruppe som har følgende mandat: "Drøfte dagens ordning med 4 dagers skoleuke for 1. til og med 3. trinn opp mot evt. ny ordning med 5 dagers skoleuke. I drøftingen ønsker formannskapet at det bl.a. skal legges vekt på hensyn til likestilling, økonomi og pedagogikk, samt arbeidsgivers behov for arbeidskraft." Atle gikk gjennom fordeler og ulemper i forhold til pedagogikk ved 4 eller 5 dagers uke. Det er både fordeler og ulemper med begge ordningene. I forhold til økonomi er ulempene knyttet til at det bl.a. er vanskelig for eneforsørgere å arbeide i 100 % stilling ved 4 dagers skoleuke. Det er usikkert om det blir økte kostnader knyttet til SFO for kommunen og foreldrene ved innføring av 5 dagers uke. Svaret er avhengig av antall brukere av SFO. I forhold til likestilling og ikke minst fremtidig pensjon for kvinner og menn er det en fordel at man kan arbeide fulltid. I forhold til arbeidsgivers behov for arbeidstakere vil det være en fordel for arbeidsgivere at det innføres 5 dagers skoleuke. Innspill fra deltakerne: Det er ønskelig at presentasjonen legges ut på kommunens hjemmeside.

14 Fortsettelse på referat fra infomøtet på Kollemo skole
Hva med å tilby SFO fullt ut uavhengig av antall søkere? Dette vil kunne møte behovene for de som ønsker å arbeide i 100 % stilling dvs. 5 dager i uken. Arbeidsgiverne kan bli mere styrende i forhold til å innvilge fri på onsdagen og prioritere de som har barn i 1-3 klasse. Det er opp til hver enkelt om man vil arbeide deltid, men det kan være enkelte eneforsørgere som har problemer med å arbeide i 100 % stilling pga. manglende SFO eller nettverk. Det er avstander i Hægebostad som gjøre at onsdagen kan brukes til å bygge sosiale relasjoner mellom voksne og barn ved å gjøre noe sammen for å bygge vennskap. Denne dagen er også med på å reduserer stressnivået i familien/hos barna Onsdagen blir brukt til legebesøk, tannlegebesøk m.v. av både barn og forelde. Det sparer arbeidsgiver for vikarutgifter, eleven får ikkje fråver og tap av undervisning, noe som er et gode for alle parter. Arbeidet bør fokusere mere på hva som er barnas beste på skolen, istedenfor å fokusere på likestilling, arbeidsgivers behov og økonomi. For grûnder som ønsker å starte egne bedrifter kan det bety noe om kommunen har 4 eller 5 dagers skoleuke for barn. Foreldrene opplever at tirsdag ettermiddag blir en rolig ettermiddag siden det er fri på onsdagen.  De 4 lange dagene blir undervurdert, i forhold til 5 dagers uker hvor man har 4 til 5 timers dager. Det kan tenkes at det er innbyggere som ikke bruker SFO siden dette koster penger, og at barn derfor må gå hjem alene siden foreldrene ikke har råd til å bruke SFO.

15 Fortsettelse på referat fra infomøtet på Kollemo skole
Hver foreldre har sine verdier som de prioritere høyt, og disse verdiene kan være styrende for hva man tenker i forhold til hva som er best for barna og resten av samfunnet. Dette i forhold til 4 eller 5 dagers uke. Mange foreldrene sier at de vil arbeide i 80 % stilling uavhengig om det er 4 eller 5 dagers uke for barna, og for dem er det derfor ikke sammenhengen mellom deltid og 4 og 5 dagers uke. De økonomiske konsekvensene må utredes, både for kommunen og hjemmet. Ved 5-dagersskole vil det bli 3 korte dager viss du ikkje bruker SFO. Kortare dager gir meir behov for SFO. Ein del elever vil få 5 fulle dager med skole inkl SFO. Kan man ha gratis SFO eller 1/2 pris på SFO på onsdagen? Regelverket likestiller ikkje sjølvstendig næringsdrivande og arbeidstakere når det gjeld sosiale retter. Dette får konsekvensar for vala familien gjer. Referenter:  May Sissel Rossevatn Ivan Sagbakken

16 Referat frå møte i FAU/SU og SMU på Eiken skole 06.02.17
FAU/SU og SMU ønsker å fortsette med den ordningen vi har i dag Ordningen fra barnehage til skole er hard nok. En er redd for at elevene kan bli skoleleie Kravet om å gå på skole hver dag kan for noen føre til en meir hektisk hverdag. En ser mer og mer at barn og unge opplever stress Elevene vil få mer tid i SFO ved 5 dagers uke, noe som fører til mindre tid hjemme Mange setter onsdagsfri høyt på grunn av kvalitetstid og ønske om å gi barna en dag der familien selv kan være med å bestemme innholdet i dagen Det er enklere med en fridag for de som ønsker det, enn 2-3 halve dager med tanke på jobb For noen vil 5 dagers uke gjøre at de faktisk ikke kan jobbe 100% Kommunen må legge til rette for at det er SFO-tilbud på onsdagene allerede fra første barn Bedrifter som trenger arbeidskraft på onsdagene må selv ta ansvar for å organisere det Flere av de som ønsker 5 dagers uke – har selv ikke barn i denne aldersgruppen

17 Referat frå møte i FAU/SU og SMU på Kollemo skole 15.02.17
Fau ved Kollemo skole gikk enstemmig inn for å beholde 4 dagers uke for 1.-3.trinn. Argumentene som ligger til grunn er det som er kommet fram på foreldremøtet og som ligger ute på skolen si hjemmeside. Fau forventer at det blir gitt tilbud om SFO på onsdager uavhengig av om det er nok antall søkerer. Det er også et ønske at kommunestyret drøfter eventuelle rabattordninger for denne dagen. SU ved Kollemo skole gikk med 6 mot 1 stemme inn for å beholde 4 dager skoleuke for trinn.

18 Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse angående 4/5 dagers skoleuke for 1.-3.trinn på Eiken og Kollemo barneskole Det har ved flere anledninger blitt tatt opp spørsmål omkring dagens ordning med 4 dagers skoleuke for 1.-3.trinn for elevene i grunnskolen i Hægebostad kommune. Det har i tillegg kommet ønsker fra ulike hold om å avvikle dagens ordning med 4 dagers skoleuke til fordel for å innføre 5 dagers uke for alle elevene i grunnskolen. Med utgangspunkt i dette har det blitt utnevnt et ad-hoc –utvalg som har fått i oppgave å vurdere dagens ordning opp mot ei eventuell ny ordning . Utvalget er blitt bedt om å legge vekt på hensyn til: likestilling, økonomi, pedagogikk samt arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Det er blitt avholdt infomøter angående dette temaet på begge skolene – hvor saken er blitt lagt fram og drøftet. Utvalget ønsker i tillegg å gjennomføre en anonym spørreundersøkelse for å ha dokumentert hva folk mener i denne saken. Vi ønsker at alle foreldre som har barn i barnehagen + foreldre som har elever i trinn deltar i denne undersøkelsen. På forhånd takk for deltakelsen! Mvh Ad-hoc utvalget v/ leder Kjetil Jonasmo  _______________________________________________________________________________ Kryss av for ønsket alternativ: Leveres innen fredag 17.februar ______ Jeg/vi ønsker å beholde dagens ordning med 4 dagers skoleuke for 1.-3.trinn   ______ Jeg/vi ønsker å endre til 5 dagers skoleuke for trinn

19 Resultat fra spørreundersøkelsen
Eiken skole Kollemo skole 59 besvarelser totalt fra skole og barnehage 57 for 4 dagers skole = 96,6% 2 for 5 dagers skole = 3,4% 36 besvarelser totalt fra skole og barnehage 34 for 4 dagers skole = 94,4% 2 for 5 dagers skole = 5,6%

20 Likestilling: Uttalelse fra personalsjefen
4 eller 5 dagers skoleukes betydning for likestilling i kommunen Jeg har blitt bedt om å redegjøre for hvilken betydning 4 eller 5 dagers skoleuke kan ha for likestilling i Hægebostad kommune. Hvordan det påvirker den pedagogiske situasjonen. Eller hvilke økonomiske virkninger det har vil jeg ikke omtale. Hægebostad skårer lavt på nasjonale likestillingsindikatorer. En av de indikatorene vi skårer dårligst på er andelen kvinner som jobber deltid. 13. januar 2017 lanserte senter for likestilling rapporten Likestillingsmonitor Agder 2008 – 2015 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Agderforskning. Her fremkommer det at Hægebostad er den kommunen i Agder hvor andelen kvinner som jobber deltid er størst (60.6%) Samtidig har Hægebostad en av de laveste andelene menn som jobber deltid og som er bosatt i kommunen. Hægebostad er den kommunen med størst forskjell mellom menn og kvinner i forhold til deltidsarbeid. I perioden fra 2008 til 2014 har det i de fleste kommunene i Agder vært en reduksjon i andelen kvinner som jobber deltid. I Hægebostad, Tvedestrand, Åseral og Åmli har det derimot vært en økning. Senter for likestilling kommenterer likestillingsindeksen slik: «I debatten omkring deltid snakkes det om frivillig og ufrivillig deltid. Et spørsmål som kan stilles i denne sammenheng er hvor frivillig den frivillige deltiden er, og i hvilken grad den følger gjeldende normer. Dette er vanskelig å påvise, men i en nyere studie på norske data finner Haaland m.fl. (2015) at kvinners beslutninger om deltagelse på arbeidsmarkedet i moderne tid i stor grad ser ut til å være påvirket av holdninger og forventninger om arbeid og familie nedarvet fra tidligere generasjoner. Det viser seg at dersom kvinnenes mødre i større grad deltok på arbeidsmarkedet og kvinnenes foreldre hadde høyere utdannelsesnivå er kjønnsgapet i deltidsarbeid mindre; altså forskjellen mellom andel kvinner og menn som jobber deltid. Dersom det var stor lokal støtte til KrF i kommunene kvinnene vokste opp i finner forfatterne at dette predikerer en større forskjell i andelen som jobber deltid blant menn og kvinner i kommunen. Resultatene sier ingenting om årsakssammenhenger, men kun samvariasjon. Samtidig er de interessante fordi de sier noe om i hvilken grad normer og nedarvede holdninger fremdeles ser ut til å ha betydning for valg knyttet til yrkesdeltagelse.» Jmf. lenke:

21 Fortsettelse på uttalelse fra personalsjefen
Det er et sentralt politisk mål at Norge skal ha et familievennlig arbeidsliv og likestilt foreldreskap. En bedre balanse mellom mødre og fedres omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet, vil gi fedre mer kontakt med barna sine og mødre mer tid til yrkesaktivitet, skriver barne, likestillings og inkluderingsdepartementet i sin handlingsplan i Dette er en politikk som støttes av sittende regjering . I 2016 vedtok stortinget regjeringens likestillingsmelding, hvor likestilling i arbeidslivet er en av i alt seks hovedområder. Endring fra 4 til 5 dagers skoleuke vil altså være et enkelt og virkningsfullt grep for å endre en kultur hvor kvinner i Hægebostad jobber deltid, til mer heltid, som vil føre til større likestilling og like muligheter for alle uavhengig av kjønn. Dette er på mange måter alt vedtatt i kommunens kommuneplan, som har som overordnet målsetning at kommunen skal være en; «attraktiv tilflytningskommune med minimum 2% befolkningsvekst hvert år, med spesielt fokus på tilflytting av yngre kvinner.» Videre sier kommuneplanen at vi skal satse på likestilling for å oppnå et hovedmål om å: «utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger som på sikt kan føre til like og økte muligheter for alle innenfor utdanning, arbeid, politikk og fritidsaktiviteter» Som det er vist til her, er kvinners deltagelse i yrkeslivet påvirket av holdninger og forventninger om arbeid og familie nedarvet fra tidligere generasjoner. Endringer i skoleuka vil påvirke denne kulturen på en positiv måte, og derfor nødvendig for å oppnå målene som er vedtatt i kommuneplanen. Nils Olav Dunsæd Hægebostad Personalsjef og kommunens likestillingskontakt.

22 Uttalelse fra Sørlandets Rehabiliteringssenter
Svar på henvendelse vedrørende utredning av kommunens skoleordning Spørsmål fra Kjetil Jonasmo er markert blått, og med svar direkte under hvert spørsmål. Vi ønsker gjerne at du som leder på Sørlandets Rehabiliteringssenter skriver noe om: Utfordringer for deg som arbeidsgiver med dagens ordning Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å presisere at vi ikke er imot deltidsstillinger. Derimot er det en utfordring for oss at kommunens skolestruktur med fri på onsdager styrer oss som arbeidsgiver i forhold til hvilken dag arbeidstaker må ha fri. En direkte konsekvens av dette er at vår «produksjon» må ha lavaktivitet denne dagen. Det vil si at vi må styre, nedjustere og organisere programmet til pasientene og annen møtevirksomhet ut fra kommunens skolestruktur. I tillegg fører det til liten fleksibilitet. Vi er også ekstra sårbare på onsdager i forhold til sykefravær fordi grunnbemanningen denne dagen er så lav. Omfanget - hvor store utfordringer – ca. antall om mulig som ikke kan jobbe på onsdager Sørlandets rehabiliteringssenter er en høykompetansebedrift i regionen. Vi er et AS som drives på ideell basis, og som konkurrerer i anbudsprosesser for å få driftsavtaler. Vi har nå driftsavtale med Helse Sør-Øst på til sammen 51 døgnplasser, og vi leverer tjenester innen Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR). Bedriften har i dag 72 ansatte, største andelen er kvinner. For vår kontinuitet og for pasientsikkerheten ønsker vi flest mulig i høyere stillingsprosenter. Pr i dag har vi kun 19 personer av 72 som går i 100 % stillinger. Av de 72 ansatte er 5 menn, og alle går i 100 % stilling. Vi planlegger vår bemanning og kompetanse ut fra et 5 års perspektiv, og dagens analyse av dette viser at ved to av våre avdelinger vil dette bli et mye større problem om 5 år enn det er i dag. Pr i dag er det 22 % av deltidsansatte (med bosted Hægebostad og Audnedal kommune) som har fri på onsdager, men dette bildet vil forsterke seg betraktelig når de som nå er i høy alder går av med pensjon, og skal erstattes av yngre arbeidstakere. Prognosen vår viser at det kan dreie seg om hele 46 % som ønsker å ha fri onsdager. Tanker i forhold til likestilling Når det gjelder punktet om likestilling ønsker vi å vise til forskning. Link til artikkel «Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet»

23 Fortsettelse på uttalelse fra Sørlandets Rehabiliteringssenter.
Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet. Mens regionen selv promoterer det særegne, sørlandske lynne som «det gode liv», viser forskningen noe helt annet: Kvinners lave deltakelse i arbeidslivet og Sørlandets svake levekår henger tett sammen. Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har utarbeidet boka «Noen vil ha det slik». Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet, utgitt mars 2014. Ellingsen er sosiolog og har i mange år analysert Sørlandets levekår og likestilling med utgangspunkt i sine jobber i Agderforskning og Oxford Research. Han er nå seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Lilleaas er professor og tidligere leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Nå er hun ansatt ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Forskerne har måttet tåle mye motstand i sin forskning på Agderfylkene. Ellingsen uttaler at de ikke er ute etter å klandre enkeltpersoner for deres valg, men at disse temaene må opp til bred diskusjon og gi utslag i konkrete endringer på politisk nivå. I boka «Noen vil ha det slik», om tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet, viser forskerne at den svake likestillingen og de mange levekårsproblemene er skapt på grunn av og ikke på tross av landsdelens fascinasjon for det tradisjonelle, rolige, religiøst orienterte liv. ‒ Det hersker en ideologi om at barn skal være hjemme med mor i rolige omgivelser, og at mor har hovedansvaret for familien. Men denne ideologien leder til det mindre gode liv, særlig for de mer utsatte gruppene, sier Ellingsen. ‒ Sørlandet er en region i endring. Noe går fremover, men mye henger igjen fra tiden med pietismen og strenge moralske regler. I likestillingsstatistikken er Sørlandet fortsatt en sinke, og tradisjonelle holdninger verdsettes mest. Vi etterlyser en debatt om de dårlige levekårene og holdningene til likestilling, sier Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas. ‒ De tradisjonelle valgene gjøres til en del av en hel regions identitet og verdigrunnlag. Dette fremmes som «det gode liv» og noe særegent for Sørlandet. Men en slik tankegang oppmuntrer til valg som kan føre til dårligere levekår for både kvinner, menn og barn i regionen, sier forskerne.

24 Fortsettelse på uttalelse fra Sørlandets Rehabiliteringssenter
Agder har skåret lavt på SSBs likestillingsindeks helt siden starten i I tillegg kommer Agderfylkene dårlig ut på SSBs levekårsundersøkelser. Landsdelen ligger markert over eller under gjennomsnittet i resten av landet på blant annet følgende områder: •Flere kvinner jobber deltid, også kvinner med høyere utdanning •Kvinner tjener mye mindre enn menn •Flere barn er hjemme med mor istedenfor barnehage de første leveårene •Flere lovbrudd, særlig blant unge mellom 15 og 30 år •Flere uførepensjonister, med kvinner i flertall •Høy andel unge utenfor arbeidslivet Regionplan for Agder har som mål at regionen i 2020 ikke lenger skiller seg negativt ut på levekårsindeksen og likestillingsindeksen. Målet er ambisiøst, mener Ellingsen. I følge forsker Dag Ellingsen ved Arbeidsforskningsinstituttet har Sørlandet har en lang vei å gå før regionen når landsgjennomsnittet på likestilling og levekår. ‒ Likestillingsindeksen går noe framover, men det må et mirakel til for å nå dette målet, mener han. Sørlandets dårlige resultater på likestilling og levekår kan være et resultat av kjønnstradisjonelle valg, som ender i en ond sirkel. Kvinner som velger å være lenge hjemme med barn og deretter jobbe deltid, har lettere for å bli uføre senere i livet som følge av at de har slitt seg ut og ofret seg for familien – samtidig som de har et svakt fotfeste i arbeidslivet. Og som tidligere forskning på langtidseffektene av å ha barn i barnehager viser: Når barn blir holdt utenfor barnehagen er sjansen større for at de dropper ut av skolen senere, får behov for sosialhjelp og havner på uføretrygd som unge voksne. ‒ Å gå i barnehage utjevner sosiale forskjeller. Og det har generelt en klar positiv effekt for barn og unge å vokse opp i likestilte familier, påpeker Ellingsen.

25 Fortsettelse på uttalelse fra Sørlandets Rehabiliteringssenter
Tanker i forhold til økonomi Våre konkurrenter, som er 30 andre private rehabiliteringssentre, har et konkurransefortrinn i forhold til oss når det gjelder å levere tjenester til pasientene. De har større fleksibilitet og mulighet for full produksjon hele uken. Tanker i forhold til løsninger på utfordringene. Hva kan arbeidsgiver gjøre? Hva kan kommunen forbedre seg? Så lenge dagens skolestruktur er som den er, må vi forholde oss til dette og organisere lavproduksjon på onsdager. Andre samfunnsmessige ulemper/fordeler Dette er ikke et punkt som har sterk innvirkning på Sørlandets rehabiliteringssenter som arbeidsgiver, men som bør være av stor interesse for politikerne i kommunen. Forskningen viser at det finnes tydelige samfunnsmessige ulemper ved en slik ordning, og politikerne i Hægebostad kommune må selv vurdere hvordan deres organisering av skolestruktur påvirker likestilling og levekår for kommunens innbyggere. (Se link til artikkelen nevnt over «Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet».) Henviser også til Audnedal kommunes utredning om konsekvenser for 5-dagers skoleuke fra 2013, og der innstillingen fra utredningsutvalget var innføring av 5-dagers uke og tilbud om SFO for alle elever trinn alle skoledager. Innstillingen ble riktignok nedstemt i kommunestyret. Vi ønsker lykke til med debatten! Med vennlig hilsen Reidun Meberg Elin Korsveien Daglig leder HR-leder og tverrfaglig teamleder

26 Uttalelse fra økonomisjefen i kommunen
For kommunen: Ekstra skyssutgifter for Kollemo er tidligere anslått til kr , og kr for Eiken. Gjennomsnittlig for skolene er lønnsutgifter per sfo-time er beregnet til i budsjettet for 2017. Dekningsgrad for sfo i 2016 er beregnet til 72,2. Forutsettes samme dekningsgrad vil en utvidelse av åpningstidene på 4 timer per skole gi en merkostnad for kommunen på omtrent ,- Utgifter til strøm, renhold, vedlikehold og materiell vil komme i tillegg. Konsekvensen for totale utgiftenr til sfo er usikre, og avhengig av søkermassen. En liten oppgang i antall søkere  av åpningstiden vil kanskje kunne håndteres innenfor den bemanningen som er på plass, og vil således kunne føre til økte inntekter i form av økt foreldrebetaling uten at utgiftene øker tilsvarende. Eller det vil kunne bli en økning i antall elever som medfører økt behov for personell, og en økning av kommunens totale sfo-utgifter.

27 Fortsettelse på uttalelse fra økonomisjefen i kommunen
For familien: Prisen for sfo er i kommunens gebyrregulativ satt til 42 kr per time for skoleåret 2017/2018, og kjøp av ekstratimer koster kr 49,- per time. Kjøp av ekstratimer tilbys kun ved ledig kapasitet. Det gis 30% søskenmoderasjon til sfo, men IKKE på kjøp av ekstratimer. Hvor stort behovet for sfo vil være per familie vil være avhengig av situasjonen til den enkelte familie, men setter opp som skissert hva det vil koste med en økning på hhv 6 og 10 timer. En økning på 6 sfo-timer vil gi en merutgift på kr 252 per uke – eller kr 9.525,60  per skoleår - for et barn. Har familien to barn i sfo-alder blir det moderasjon på barn nummer to, og merutgifter blir kr ,50. En økning på 10 sfo-timer vil gi en merutgift på kr 420 per uke – eller kr per skoleår – for et barn. Har familien to barn i sfo-alder blir det moderasjon på barn nummer to, og merutgifter blir kr ,20. Vennleg helsing Åse Reidun Lande Økonomisjef Hægebostad kommune Tlf /

28 Utvalget sin konklusjon og anbefaling
Det er vanskelig å konkludere til fordel for den ene eller den andre modellen, ettersom det er mye «synsing» og lite forsknings/kunnskapsbaserte argumenter. Det har kommet fram gode argumenter for og imot i begge ordningene. Mange av argumentene kan nok brukes mot og om hverandre – og vil være veldig forskjellige fra familie til familie – og hvilken situasjon en selv står i. Erfaringene er også mange og forskjellige på ulike skoler rundt om i regionen og landet generelt. Det har vært interessant å arbeide med denne saken – men mandatet vi fikk har vært stort og vidt – noe som har gjort det vanskelig. Likevel tenker utvalget at vi har fått tydelige nok svar – som har gjort at vi vil komme med ei anbefaling: Utvalget konkluderer med: Det bør bli et SFO-tilbud allerede fra første søker og gjelde 5 dager i uka. Arbeidsgiver må bruke styringsretten/avtaleverket enda tydeligere overfor arbeidstakere. Foreldrenes synspunkt + FAU, SU og SMU sine anbefalinger bør veie tyngst i denne saken. Folk flest mener at 4 dagers skoleuke er en god familiepolitikk fra kommunens side. Utvalget går inn for å beholde dagens ordning med 4 dagers skoleuke for trinn v/leder av utvalget Kjetil Jonasmo


Laste ned ppt "SLUTTRAPPORT: Vurdering av dagens ordning med 4 dagers uke for 1. -3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google