Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filosofi og etikk uke 4 Innledning. Etikk og filosofi (målområde 1c) Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende etiske teorier, om etiske verdier i de.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filosofi og etikk uke 4 Innledning. Etikk og filosofi (målområde 1c) Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende etiske teorier, om etiske verdier i de."— Utskrift av presentasjonen:

1 Filosofi og etikk uke 4 Innledning

2 Etikk og filosofi (målområde 1c) Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende etiske teorier, om etiske verdier i de viktigste religions- og livssynstradisjonene og om den kristne etikken som basis for barnehagens og skolens verdiforankring forstå betydningen av religion og livssyn for barns sosialisering, inkludert kjønns- og likestillingsperspektivet kjenne til sentrale tenkere og ideer fra Vestens filosofihistorie, med særlig vekt på menneskesynet ha kunnskap om og kunne drøfte betydningen av ulike menneskerettskonvensjoner, for eksempel verdenerklæringen om menneskerettighetene, FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon og ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

3 Kristendommen (målområde 1a) Studenten skal ha kunnskap om Bibelen - dens tilblivelse, inndeling, hovedinnhold, sentrale fortellinger og litterære uttrykksformer - og bibelens betydning som kultur- og troskilde ha god kunnskap om kristendommens historie og kristenlivet i vår tid: viktige skikkelser, kristne ritualer og høytider, religiøse symboler og lokalt kristenliv knyttet til Den norske kirke og andre kristne trossamfunn kunne gjøre rede for hovedtrekkene i kristen troslære og etikk

4 Samhandling og refleksjon (målområde 3) Studenten skal ha yrkesetisk kompetanse og kunne reflektere over sin rolle som RLE-lærer kunne utvikle tillitsforhold og samarbeid med elever og foreldre/foresatte med ulik kulturell og religiøs bakgrunn kunne hjelpe hver enkelt elev videre i eksistensielle spørsmål av etisk, religiøs og livssynsmessig art kunne drøfte etiske spørsmål på grunnlag av faglig kunnskap og innsikt i elevenes livssituasjon kunne bruke faglig og praktisk kompetanse innenfor RLE-faget i dialog og samarbeid med andre fag

5 Fokus i uke 4: filosofi om etikk Aktuelle filosofer / etikere: – Platon – Aristoteles – E. Kant – J. S. Mill – Løgstrup og Levinas

6 Etikk: av gresk ethos ”skikk, sed, vane” Moral: av latin mos, med samme betydning Moderne språkbruk: – moral sikter til praksis – etikk til teori om praksis Moralfilosofi: synonymt med etikk

7 Noen ord og uttrykk Etiske modeller Deskriptiv kontra normativ etikk Etisk dilemma Etiske modeller (eller: etiske teorier) – Det viktigste skillet går mellom pliktetikk og konsekvensetikk – Andre modeller: bl. a. dydsetikk og nærhetsetikk Moralsk aktør (eller: subjekt) Moralsk objekt Moralske parter

8 Litteratur Erik Brøntveit og Knut Duesund, Filosofi, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2. utg., 2004. Levi Geir Eidhamar, Paul Leer-Salvesen og Vigdis Hølen, Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2. utg. 2007. Helge Svare, I Sokrates’ fotspor: filosofi- og vitenskapshistorie. Oslo: Pax, 2. utg. 1997. Jan-Olav Henriksen og Arne Johan Vetlesen, Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal, 3. utg. 2006. Dessuten: Trygve Bergem, Læreren i etikkens motlys. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998. Berger Hareide, En dyd av nødvendighet? Innføring i yrkesetikk for lærere. Tønsberg: Forlaget Norsk Studieguide, 1997.


Laste ned ppt "Filosofi og etikk uke 4 Innledning. Etikk og filosofi (målområde 1c) Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende etiske teorier, om etiske verdier i de."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google