Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda

3 Målet med sensur Målet er en rettferdig og pålitelig nasjonal sensur Rettferdig vurdering krever tolkningsfellesskap Tolkningsfellesskap krever dialog Å komme fram til et tolkningsfellesskap og fastsette karakter på individuelt grunnlag.

4 Om eksamen i forskrift til Opplæringslova: §3-25 Eksamen (sluttvurdering) Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. § 3-25 Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. §3-3 Grunnlag for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket

5 Kompetanse Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver 5

6 http://images.slideplayer.com/27/8950137/slides/slide_1.jpg

7 Læreplankompetanse – «alfa og omega» Formål med faget – retning Hovedområder – utfyller hverandre og må sees i sammenheng Språklæring Muntlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter: kompetansemål om både å lytte, å tale og samtale) Skriftlig kommunikasjon (reseptive og produktive ferdigheter: kompetansemål om både å lese og å skrive) Kultur, samfunn og litteratur – felles for muntlig og skriftlig Grunnleggende ferdigheter – på fagets premisser og med progresjon, dvs. hva det ER, og hvordan de utvikles Kompetansemål – progresjon fra 2. til 10. trinn Vurdering i faget – standpunkt, eksamen (sentralt/lokalt gitt) 7

8 http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/Hele/Formaal/ Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk. […] For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal kommunikasjon, er det nødvendig å kunne bruke det engelske språket og ha kunnskap om hvordan språket brukes i ulike sammenhenger. Det betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lydsystem, rettskriving, grammatikk og prinsipper for setnings- og tekstbygging, og kunne tilpasse språket til ulike emner og kommunikasjonssituasjoner. Dette innebærer å kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring og formell og uformell språkbruk. Videre betyr det å kunne ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket.

9 Grunnleggende ferdigheter i engelsk Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå, reflektere over og tilegne seg innsikt og kunnskap på tvers av kulturer og fagfelt. Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske skriftspråket. Det betyr å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og som har god struktur og sammenheng. Digitale ferdigheter… Digitale formkrav i tekster betyr at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap. Det innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk.

10 Utvikling av eksamensoppgaver i engelsk 10. trinn Fagnemnd Konsulenter Språkvask Digital forberedelse i alle språkfag Tilbakemelding: oppmannsrapporter, sensor- rapporter og elevundersøkelser 10 LK06/ LK06S Fag- nemnd Kon- sulent Udir

11 https://dok.udir.no/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EG&katal og=Eksamensveiledninger grunnskolen&periode=Alle om gjennomføring om kilder om vurdering om oppgaveformuleringer basert på læreplan med kjennetegn på måloppnåelse med vurderingsskjemaer NB: revideres hvert år, kommer i januar 2017 11

12 Validitet og reliabilitet Validitet måler eksamen det den er ment å måle? eksamensmateriell og oppgaver må være basert på forskrift og læreplan Reliabilitet om eksamensresultatet blir det samme forutsetter likeverdige forhold avhengig av sensorkompetanse og -holdninger

13 Reliabilitet i vurderingen Hva skal vurderes besvarelsen sensor skal vurdere kandidatens kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamen Hvordan vurdere lov, forskrift og eksamensveiledning tolkningsfellesskap se etter vist kompetanse ikke som privatpraktiserende «snill», «vill» eller «streng» … 13

14 Som lærer – og vurderer – må du … kjenne til rammeverket for eksamen: Forskrift til opplæringsloven Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) bruke eksamensveiledningen 2017 begrunne karakterer med utgangspunkt i læreplanen og kjennetegn på måloppnåelse være lojal mot tolkningsfellesskapet 14

15 Nedlastning av eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene som blir sensurert, er elevens eget åndsverk Nedlastning av elevbesvarelser til bruk i egen undervisning eller kursvirksomhet er brudd med åndsverkloven (jf. Opphavsrettens gjenstand og innhold, 1. kapitel. § 1- § 2)

16 Oppsummering Ta ansvar for at vurderingen/sensuren blir mest mulig objektiv og rettferdig - tolkningsfellesskapet Ri kjepphestene inn i solnedgangen Vurder fagkompetansen til elevene – ikke hva du tror de har tenkt – bruk læreplanen og kjennetegnene Bruk eksamensveiledningen

17 Engelskeksamen 2016

18 Engelskeksamen 2017 Forberedelse: torsdag 18. mai, fra kl. 09.00  veiledning, ikke undervisning Eksamen: fredag 19. mai Oppgaveformuleringer basert på revidert læreplan i 2013  ikke sjangerbestillinger Elevene/deltakerne skal lese, vise tekstforståelse og fagkunnskap, velge oppgave (task 2) og utforme ulike typer tekster tilpasset mottaker og formål/kommunikasjonssituasjonen 18

19 Karakter ENG0012Karakter 2 BesvarelsenKarakter 3-4 BesvarelsenKarakter 5-6 Besvarelsen Innhold Språklæring Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur har enkelt tekstinnhold og er til en viss grad i samsvar med oppgavens krav viser noe faglig kunnskap inneholder noe informasjon fra kjente tekster og emner beskriver noe av hovedinnholdet eller enkelte detaljer vurderer noe av innholdet og gir enkelte eksempler har kildehenvisninger for enkelte av kildene som er benyttet har stort sett relevant tekstinnhold og er i samsvar med oppgavens krav viser faglig kunnskap inneholder informasjon fra ulike typer tekster og emner beskriver stort sett hovedinnhold og detaljer vurderer innhold og under-bygger i noen grad argumenter og eksempler har kildehenvisninger for kilder som er benyttet har relevant tekstinnhold og selvstendige refleksjoner som viser god forståelse for oppgavens krav og omfang viser god faglig kunnskap inneholder relevant informasjon fra et ulike typer tekster og emner beskriver hovedinnhold og detaljer vurderer innhold og begrunner svar med argumenter og eksempler har etterprøvbar kildehenvisning for kildene som er benyttet Skriftlig kommunikasjon Tekststrukturer til en viss grad tilpasset til formål, mottaker og digitale formkrav ut fra oppgaveinstruksjonen inneholder enkle mønstre for tekstbygning, og er utformet med forståelig struktur og sammenheng har enkel tekstbinding på setnings- og/eller tekstnivå er stort sett tilpasset til formål, mottaker og digitale formkrav ut fra oppgaveinstruksjonen inneholder grunnleggende mønstre for tekstbygning, og er utformet med struktur og sammenheng har ulike former for tekstbinding, som stort sett fremhever innhold og lesbarhet på setnings- og tekstnivå er tilpasset til formål, mottaker og digitale formkrav ut fra oppgaveinstruksjonen inneholder sentrale situasjonstilpassede mønstre for tekstbygning, og er utformet med god struktur og sammenheng har hensiktsmessige former for tekstbinding, som fremhever innhold og øker lesbarheten på setnings- og tekstnivå Språkviser et enkelt ordforråd og enkelte faglige begreper om enkelte emner viser en viss grad av korrekt rettskriving og tegnsetting som gjør teksten forståelig viser enkle mønstre for ordbøying og setningsbygning viser et dekkende ordforråd om kjente emner, og noen faglige begreper viser stort sett sentrale mønstre for rettskriving og tegnsetting viser stort sett sentrale mønstre for ordbøying og setningsbygning viser et generelt ordforråd og faglige begreper i ulike emner viser sentrale mønstre for rettskriving og tegnsetting viser sentrale mønstre for ordbøying og setningsbygning Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som det er gjort rede for ovenfor.


Laste ned ppt "Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google