Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V ELKOMMEN TIL FORELDREMØTE D AMSGÅRD SKOLE. P ROGRAM Orientering ved avdelingsleder Informasjon fra lærere på trinnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V ELKOMMEN TIL FORELDREMØTE D AMSGÅRD SKOLE. P ROGRAM Orientering ved avdelingsleder Informasjon fra lærere på trinnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 V ELKOMMEN TIL FORELDREMØTE D AMSGÅRD SKOLE

2 P ROGRAM Orientering ved avdelingsleder Informasjon fra lærere på trinnet

3 - sammen for læring og trivsel

4 F REMTIDENS SKOLE I fremtidens arbeidsliv vil det sannsynligvis være færre jobber for dem som verken har fagutdanning eller høyere utdanning. Derfor er det avgjørende for den enkelte og for samfunnet at elevene utvikler god kompetanse, motivasjon og lærelyst i skolen, og at de fullfører og består opplæringen. Forskning anbefaler at følgende kompetanser vektlegges i skolen: - fagspesifikk kompetanse - å kunne lære - å kunne kommunisere, samhandle og delta - å kunne utforske og skape

5 S AMARBEID SKOLE - HJEM Foreldre som støtter barna på en god måte i hjemmet, og som samtidig samarbeider godt med skolen og møter lærere som har gode samarbeidsferdigheter, har barn som presterer bedre i skolen både faglig og sosialt enn barn av foreldre som ikke lykkes med dette. Dette er godt dokumentert i både nasjonal og internasjonal forskning (Hattie 2009, Nordahl 2007).

6

7 Generell foreldrestøtte og interesse for skole Du bør følge opp barna dine i skolegangen, men du bør også formidle klare forventninger til skolen og lærerne. Snakk aldri negativt om skolen og lærerne når barna dine hører på. Spør barna hver dag om hvordan det har vært på skolen, hva de har lært, og hvilke tilbakemeldinger de har fått. Legg vekt på å formidle at skole og skolegang er viktig. Snakk ofte generelt om skole hjemme. Prioriter barnas skolegang foran fritidsaktiviteter og ferie og etabler gode rutiner for lekser og skolearbeid. Fra Utdanningsdirektoratet

8 H OVEDSATSNINGSOMRÅDER 2015-2016 Språk og kommunikasjon: Med vekt på skriveopplæring Digital kompetanse Klasseledelse

9 H JEMMESIDE Skolens hjemmeside: Nyheter og ukeplaner https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/damsgard-skole https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/damsgard-skole

10 N ASJONALE PRØVER 5. TRINN Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag, og de har stor betydning for hvordan elevene klarer seg på skolen og senere i livet. Resultatene skal brukes i det videre arbeidet med grunnleggende ferdigheter og underveisvurdering. Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Samtidig er nasjonale prøver måler nasjonale prøver i hvilken grad skolen har lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Når: Lesing 13. oktober, regning og engelsk mellom 12. og 23. oktober.

11 KRLE Religion, livssyn og etikk (RLE) er endret til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Faget skal gi kjennskap til kristendommen (om lag halvparten av undervisningstiden), andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Det skal gi kjennskap til den betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt. Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse.

12 S KOLEVEIEN Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i kraft. Sykler og sparkehjul kan låses fast ute (ikke tas med inn på skolen). Tidligere har skolen og FAU sammen vedtatt et sykkelforbud p.g.a. farlig skolevei. Skolen har fortsatt, i samarbeid med hjemmet, ansvar for det psykososiale miljøet på skolen og skoleveien.

13 F RAVÆR OG PERMISJONER Sykdomsfravær varsles skole via meldebok, e-post eller telefon, gi beskjed fra første dag barnet er borte. Vi oppfordrer til å legge ferier til skolens fridager, det er viktig at barna er på skolen! Rektor kan innvilge inntil to ukers (10 skoledager)permisjon per skoleår. Foreldre ansvarlig for undervisning i permisjon. Skal søkes til skolens ledelse god tid i forkant, søknadsskjema på skolens hjemmeside. Lærer kan innvilge fri to dager, søkes i meldebok.

14 G ARDEROBERUTINER Alt tøy skal hjem hver fredag Kun innesko får være på skolen i helgen Gjenglemt tøy blir plassert i kjelleren Gjenglemt tøy blir gitt til Fretex, første gang i høstferien Ansvarlig: samarbeid hjem - skole

15 N Y SKOLE Etter planen skal vi flytte inn i midlertidig skole i Lynghaugparken til neste skoleår. Nye Damsgård skole skal stå ferdig til skolestart 2018. Informasjon vil komme kontinuerlig, foreldremøter i forkant.


Laste ned ppt "V ELKOMMEN TIL FORELDREMØTE D AMSGÅRD SKOLE. P ROGRAM Orientering ved avdelingsleder Informasjon fra lærere på trinnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google