Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF 2010 Tariffkonferanse på Storefjell 14. – 15. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF 2010 Tariffkonferanse på Storefjell 14. – 15. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF 2010 Tariffkonferanse på Storefjell 14. – 15. oktober 2009

2 1. Bør fagforbundet arbeide for alternativ modell til den nå avtalte bruttoordning i oppgjørene framover, som mer samsvarer med folketrygdens arbeidslinje, AFP-løsningen i privat sektor og i retning av kombinasjonsalternativet vedlagt Riksmeglingsmannens møtebok for årets oppgjør ? Svar : Svar : Fagforbundet må jobbe for å videreutvikle og forbedre de pensjonsordningene som vi har i dag. AFP-ordningen må videreføres. All inntekt og alle faste og variable tillegg må tas med i beregningen av pensjonsgrunnlaget. Særaldersgrenser må beholdes og likestilte yrkesgrupper må likebehandles.

3 2. Skal Fagforbundet kunne forhandle om et større innskudd ( enn dagens 2 % ) som motytelse for å forbedre pensjonsordningene ? Svar : I utgangspunktet Nei !. Men ved en garanti for en bedre ordning kan vi være villig til å forhandle om et større innskudd.

4 3. Hvilke tiltak bør iverksettes for å oppnå likelønn ? Svar : Svar : Likelønnspotten må fordeles sentralt og må omfatte alle lønnskapitler. Nytt HTA kap.2: Lønn og likelønn skal drøftes ved tilsetting og likelønnsperspektivet skal vektlegges som en eget punkt ved lønnsfastsettelse.

5 4. Har kompetansekartleggingen og påfølgende forhandlinger i kommunesektoren gitt resultater ? Svar :Nei ! Lønnsuttelling for kompetanse må inn i tariffavtalene.

6 5. Er det andre spørsmål innenfor lønnssystem og avtalestruktur det er viktig å fremme krav om i hovedoppgjøret ? Svar : Svar : Det må gis lønnsuttelling for etter og videreutdanning. Implementere møteboka inn i lønnssystemet i tariffavtalene. Det må også sentralt utarbeides et system for vurdering av realkompetanse. Mest mulig av lønnstilleggene må gis sentralt og det må gis sterke føringer på lokal pott. Dette må gjelde alle tariffområder. Lønnstilleggene må gis som kronetillegg. Seniorpolitiske retningslinjer må inn i Tariffavtalene. Det må være en harmonisering av alle tariffområdene som Fagforbundet er part i. Sanksjoner/ankemuligheter ved lokale forhandlinger må forsterkes.

7 6. Vurder positive og negative sider ved å føre B- delsforhandlinger i overenskomstområde 10 Spekter Helse ved neste års tariffrevisjon. Svar : Det positive ved B-delsforhandlinger er at man har mulighet til å rette opp skjevheter.Det må være sentrale føringer for lokal pott. Bedre harmonisering i forhold til andre organisasjoner. Det negative er at det er mye arbeid for lite. Arbeidsgiver er restriktiv med å gi sikringsbestemmelser på framforhandlede tillegg. Det negative er at det er mye arbeid for lite. Arbeidsgiver er restriktiv med å gi sikringsbestemmelser på framforhandlede tillegg. Dersom det blir lokale forhandlinger må lokal pott framforhandles sentralt slik at det er en reell pott å forhandle på. Dersom det blir lokale forhandlinger må lokal pott framforhandles sentralt slik at det er en reell pott å forhandle på.

8 7. Hvilke tiltak kan iverksettes for å få flere hele stillinger ? Svar :  Økt grunnbemanning.  Vurdere innføring av nasjonal norm for pleiefaktor  Lovfeste minimumsbemanning i SFO-ordningermgen  Innføring av 6-timersdagen med full lønnskompensasjon  Det innføres overtidsgodtgjøring for alt arbeid utover fast stillingsprosent.  Det må innføres minimumsstandarder for vaktlengde ( for eksempel 5.5 t )  Det må vurderes mer fleksible turnusordninger  Øke bemanningen samt styrke retten til full stilling for alle yrkesgrupper.

9 8. Er det bestemmelser i lov- og avtaleverk som bør endres,i tilfelle hvilke ? Svar : Svar : Ordlydene i tarifflavtalene som bør og kan endres til må og skal. HTV/FTV lønn må økes til minimum kr. 400.000,-. HTV og FTV lønn heves uansett stillingsstørrelse. Dette må gjelde alle tariffområder. Sanksjonsmuligheter ved brudd på lov og avtaleverk må styrkes. Ubekvemstilleggene skal utbetales også ved overtid. Ubekvemstilleggene må økes betraktelig. Nattillegget skal være høyere enn kveldstillegget. Dette må gjelde hele vaktlengden. Hvilende vakt må avskaffes. Det må være likt ubekvemstillegg uansett lønnsnivå. Vi henviser for øvrig til de innsendte besvarelser i forhold til debattheftet. ( Fra Buskerud )

10 9. De fem viktigste kravene som Fagforbundet bør prioritere ved tariffoppgjøret 2010. Svar : 1. 1. Det må gis lønnsuttelling for etter og videreutdanning. Implementere møteboka inn i lønnssystemet i tariffavtalene. 2. 2. Ubekvemstilleggene må økes betraktelig Nattillegget skal være høyere enn kveldstillegget Det må være likt ubekvemstillegg uansett lønnsnivå. Det må ses spesielt på lørdags-søndagstillegget. Lørdag og søndagstillegget må være høyere enn kvelds/natt-tillegget. Normalarbeidsdagen må beholdes slik KS-avtalen tilsier.

11 3. Ved årets lønnsoppgjør må det gis et betydelig generelt lønnstillegg som kronebeløp og minstelønnssatsene økes tilsvarende. 4. Styrke bestemmelsene i tariffavtalene om rett til hel stilling 5. Dagens pensjonsordninger må ikke svekkes og AFP- ordningen må videreføres i dagens form. Særaldersgrenser må beholdes og likestilte yrkesgrupper må likebehandles. Sykelønnsordningen må ikke svekkes. Særaldersgrenser må beholdes og likestilte yrkesgrupper må likebehandles. Sykelønnsordningen må ikke svekkes.

12 Generell kommentar a) Lærlingenes rettigheter må styrkes og lønnen må heves. Lønnskompensasjon for veiledere. Må gjelde alle tariff- avtaler. Lærlingenes verdiskapningsdel skal være på toppen av den ordinære bemanningen på arbeidsplassen. b) Likelønn må være en viktig del av det sentrale tariffoppgjøret. c) Det må lages et system som sørger for at lokale lønnstillegg blir liggende oppå. d) Nåværende minstelønnssystem er ikke et godt verktøy for rettferdig lønn, det må revideres og forbedres. Kan sees opp mot det statlige lønnssystemet. e) Normalarbeidsdagen må beholdes !!!!

13 Generell kommentar forts. b


Laste ned ppt "FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF 2010 Tariffkonferanse på Storefjell 14. – 15. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google