Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeslege Helga Arianson 1 Utfordringer i samarbeid og erfaringer fra tilsyn Solstrand 28. oktober 2009 Fylkeslege Helga Arianson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeslege Helga Arianson 1 Utfordringer i samarbeid og erfaringer fra tilsyn Solstrand 28. oktober 2009 Fylkeslege Helga Arianson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeslege Helga Arianson 1 Utfordringer i samarbeid og erfaringer fra tilsyn Solstrand 28. oktober 2009 Fylkeslege Helga Arianson

2 2 Bakgrunn  Tilsyn med hvordan kommunale tjenester samarbeider om tiltak til barn og unge (2008)  Kartlegging av helsetjenester til ungdom i kommunene (2007-8)  Tilsyn med tilbudet til barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP-ene) (2007)  Prosjekt ”Rett tiltak til rett tid”  Klagesaker som inneholder element fra kommunehelsetjeneste og/eller spesialisthelstjeneste

3 Fylkeslege Helga Arianson 3 Hva må til for å lykkes?  Samarbeid  Kompetanse  Tidlig inn  Utredning og diagnostikk  Tiltaksplan – behandlingsplan - individuell plan- ansvarsgruppe  Evaluering av mål  Evaluering av samarbeid

4 Fylkeslege Helga Arianson 4 Tilsyn med kommunale tjenester til barn og unge  6 kommuner i Hordaland  Samarbeid mellom barnevern, sosial- og helsetjenester om utsatte barn i skolepliktig alder  Flere områder for forbedring –Samarbeid –Alle ”overganger”

5 Fylkeslege Helga Arianson 5 Funn ved tilsynet - 1  Lite evaluering  Lite opplæring, retningslinjer og evaluering av samarbeid  For liten forankring av samarbeidet i ledelsen  Helsetjenesten melder seint til barnevernet  Barnevernet melder i liten grad tilbake til melder  Samarbeidet mellom disse baserer seg bare på bekymringsmeldinger

6 Fylkeslege Helga Arianson 6 Funn ved tilsynet - 2  Retningslinjer for håndtering av taushetsplikten og bruk av samtykke som grunnlag for samarbeid  Lite dokumentasjon av samarbeid i journaler og saksmapper (unntatt der det er ansvarsgrupper)  Tilfeldig om barns situasjon blir vurdert ved tildeling av øk sosialhjelp når foreldre er psykisk syke  Samarbeidsvansker er blitt meldt til kommuneledelse uten at det blir satt i verk tiltak

7 Fylkeslege Helga Arianson 7 Suksesskriterier !  Prioritering og styring av samarbeidet, nærhet fra kommuneledelsen  Klare retningslinjer for samarbeidet  Opplæring i samarbeid  Samtykke hovedregelen i alt samarbeid  Evaluering av samarbeidet, identifisering av sårbare områder, svikt eller mangler i rutiner

8 Fylkeslege Helga Arianson 8 Kartlegging ungdomshelsetjenester  Gjennomført i skoleåret 2007-2008  36 enheter svarte –Bergen talt som 8 bydeler –4 (små) kommuner svarte ikke –Svarprosent 90%  Kartlegging av omfang og innhold i skoleheletjeneste i ungdomsskoler og videregående skoler og helsestasjon for ungdom

9 Fylkeslege Helga Arianson 9 Funn – 1 ungdomshelsetjenester  Under halvparten oppfyller kravet om individuell oppfølging  Lenge mellom individuell kontakt med elever som ikke selv oppsøker helsetjenesten  Elever kan gå gjennom ungdomsskolen og videregående skole uten at helsetjenesten er i kontakt med dem (helsesamtale eller målrettet undersøkelse)  Mindre oppsøkende helsetjeneste enn det som er nødvendig for å ha oversikt over behovet  Skolehelsetjenesten er ikke det sikkerhetsnettet den var ment å skulle være

10 Fylkeslege Helga Arianson 10 Funn - 2 ungdomshelsetjenester  I en av tre kommuner svarer skolehelsetjenesten at de ikke samarbeider med andre  Helsestasjon for ungdom har i svært liten grad samarbeid med andre kommunale tjenester  Bare få gutter oppsøker helsestasjon for ungdom

11 Fylkeslege Helga Arianson 11 Tilsyn med BUP  Gjennomført i 2007 med 2 BUP-er  Prioritering, utredning og behandling samt samarbeid med kommunale tjenester

12 Fylkeslege Helga Arianson 12 Funn ved tilsyn med BUP Fjell  For lite legespesialister og psykologspesialist  Alle som hadde behov for langvarige og koordinerte tjenester fikk ikke tilbud om individuell plan  Svar fra BUP-Fjell i juni 2008: –150% legestilling –klargjort retningslinjer, gitt opplæring, hatt samarbeidsmøte med kommunene om IP

13 Fylkeslege Helga Arianson 13 Dekningsgrad i det psykiske helsevernet for barn og unge. Etter region. 1998-2007. Datakilde: NPR og SSB Hordaland: 1,7% Bergen HF: 3,9% Fonna HF: 3,8%

14 Fylkeslege Helga Arianson 14 Profil PHV-Barn og unge Helse Vest

15 Fylkeslege Helga Arianson 15 BUP, kapasitet og kompetanse -2  Mangler spesialister ved BUPene –Konsekvenser for utredning og behandling –Tverrfaglig samarbeid blir mangelfullt –Barn få ikke nødvendig helsehjelp

16 Fylkeslege Helga Arianson 16 Veien videre Mye er bra, men noe må fortsatt bli bedre  Ledere må engasjere seg enda mer  Struktur på samarbeid og det må lederforankres  Samarbeidet må evalueres  Rekruttere spesialister – tilstrekkelig kompetanse i BUPene  Fastlegene må ikke glemmes, og de må engasjere seg mer – ha forventninger  Kommunene må skaffe seg bedre oversikt over barn og unges behov


Laste ned ppt "Fylkeslege Helga Arianson 1 Utfordringer i samarbeid og erfaringer fra tilsyn Solstrand 28. oktober 2009 Fylkeslege Helga Arianson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google