Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SVV 2010 Forvaltningsreformen Overordnet organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SVV 2010 Forvaltningsreformen Overordnet organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 SVV 2010 Forvaltningsreformen Overordnet organisering

2 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt nivå. Stortinget ønsket å gjøre noe med dette ved å flytte  makt (oppgaver og midler) fra staten til regionalt folkevalgt nivå  beslutninger som innebærer skjønn og prioritering fra administra- tive til politiske organer. Kortversjon: Målet med reformen er å gjøre fylkeskom- munene og Oslo kommune til sterkere regionale plan- og utviklingsaktører. Statens vegvesen vil bidra til at målet kan nås.

3 Reformen innenfor vegsektoren i et ”nøtteskall”. 1.Staten skal ha ansvar for et nasjonalt riksvegnett med tilhørende ferjesamband. Staten har fortsatt sektoransvar, jf NTP. Trafikant og kjøretøyfunksjonen forblir statlig og samlet i Statens vegvesen. 2.Ansvaret for det meste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferje- samband overføres fra staten til fylkeskommunene 1.1.2010. 3.Fylkeskommunene får økt ansvar for gange og sykkeltransport. 4.Fylkeskommunene får økt ansvar for kollektivtransporten i fylket. 5.Statens vegvesen beholdes samlet med en felles (sams) statlig vegadministrasjon på regionalt nivå. Dvs at regionvegsjefene fortsetter å høre under Vegdirektoratet i riksvegsaker og fylkes- kommunene i fylkesvegsaker, veglovens § 10. 6.Fylkeskommunene får økt ansvar for at nasjonale mål nås, innenfor trafikksikkerhet, klima m.m.

4 Mer fylkesveg – mindre riksveg etter 2010 OFFENTLIG VEGNETT I DAG RiksvegerFylkesvegKommunal veg Stam- veg Øvrig riksveg 8.800 km 18.200 km 27.000 km 38.000 km OFFENTLIG VEGNETT ETTER 1.1.2010 (Vegdirektoratets høringsutkast) Riks- veg Fylkesveg veg Kommunal veg 10.200 km 43.800 Km 38.000 Km

5 Noen andre konsekvenser. Før 2010Etter 2010 Riksveg (Sum og for stamveg + øvrig riksveg) Fylkes- veg RiksvegFylkes- veg Ferjesamband95 12 + 83 2718104 Tunneler797 395 + 402 155 Ca 410 Ca 540 Drepte (2006)189 109 + 80 35 Ca 115 Hardt skadde (2006) (meget alvorlig og alvorlig skadde) 592 296 + 296 176 Ca 300 Ca 470

6 Felles vegadministrasjon for riks- og fylkesveg Den felles (sams) vegadministrasjonen for riks- og fylkesveg videreføres, jf Ot prp. nr 68 (2008 – 2009) om lovendringer innenfor samferdselssektoren. I dette ligger at Statens vegvesen fortsatt være statens vegadministrasjon i riksvegsaker og fylkeskommunenes vegadministrasjon i fylkesvegsaker som i dag. Dette er ikke til hinder for at fylkeskommunene som følge av ny ansvarsdeling vil kunne ønske å tilsette noen folk. Det må fylkeskommunene selv vurdere. Statens vegvesen legger opp til å videreføre det gode sam- arbeidet med fylkeskommunene og at tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig.

7 Hovedmålet til SVV 2010 Å utvikle en organisasjon som er i god stand til å møte fremtidens utfordringer Delmål:  Være en god tjenesteleverandør  Løse oppgaver på en kvalitetsmessig god måte  Effektiv forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser  Bli en mer enhetlig organisasjon  Utvikle kunnskapsbedriften SVV

8 Bakgrunn for prosjektet Statens vegvesen må til enhver tid organisere virksomheten på en best mulig måte Forvaltningsreformen stiller nye krav En viss tid er gått siden forrige vurdering av organisasjonen – ny analyse av nåsituasjonen

9

10

11


Laste ned ppt "SVV 2010 Forvaltningsreformen Overordnet organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google