Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009

2 LANDSKAP

3 Målet for arbeidet er å komme frem til: Områder der etablering av vindkraftanlegg, basert på foreliggende kunnskap og regionale prioriteringer, vurderes som spesielt konfliktfulle Områder der etablering av vindkraftanlegg, basert på foreliggende kunnskap og regionale prioriteringer, vurderes å være akseptable Utredningen er utført i henhold til: Planprogram for ”Fylkesdelplan for etablering av vindmøller i Nordland” Veileder for regionale planer for vindkraft – vedlegg til Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

4 Utredningen omfatter: Utvelgelse av landskap (delområder) basert på tilgjengelige kilder/datagrunnlag Kort beskrivelse av delområdene Verdivurdering av delområdene En vurdering av datagrunnlaget Konfliktvurdering i forhold til vindkraftutbygging Kilder/datagrunnlag Sumvirkning (generell vurdering)

5 Dokumenter/kilder som er gjennomgått: Naturbasen (nasjonalparker, landskaps- vernområder, kulturlandskap etc.) Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap NVE. Verneverdier i vernede vassdrag Word Heritage list NIJOS landskapsregioner i Norge Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkekommunen

6 Nordlandslandskapet  Kysten med den særpregede strandflaten som består av øyer, holmer, skjær, grunne havområder, ”hattfjell”  En ”indre” kyst med mange fjorder  Fjell- og skogområder med nasjonalparker  Norges nest størst isbre; Svartisen  Norges nasjonalfjell: Stetind  Inngrepsfrie naturområder  Grotter og underjordiske elver  Byer og tettsteder

7 Sårbarhet for inngrep Ulike landskap vil ha forskjellig evne til å absorbere tiltak slik at de ikke blir for dominerende i landskapet.  Kysten med strandflaten: Meget sårbar  Fjordene: Varierende sårbarhet, fjordmunningen mest sårbar  Lågfjellet, innlandsbygdene og skogsområdene: Mindre sårbare  Høyfjellet: Meget sårbart

8 Sumvirkning av vindmøllene De samlede virkninger som oppstår når to eller flere vindparker bygges i samme område. Sumvirkningen vil være avhengig av :  Avstand mellom vindparkene  Overlapp i områder hvor de er synlige  Landskapskarakteren og landskapets evne til å ”tåle” vindkraftutbygging  De enkelte vindparkenes lokalisering og utforming

9

10 DelområderKommuneKategori/kort beskrivelse VerdiData grunn- lag KonfliktKilde 1. Bleik- stranda AndøyKulturlandskap Beite-/slåttområde Tettsted og fiskevær S23Nasjonale kulturland- skap 2. Eikefjell- dalen AndøyLVO Bratte, åpne beite- og slåttelier Verdens nordligste hasselskog S33Natur- basen 3. Nykvåg- vassdraget BøVerna vassdrag Alpint landskap i maritime om- givelser M22NVE-dok. 2002,12 St. prp. nr. 75

11 Kriterier for verdisetting: Stor (S):Områder som er gitt meget stor/stor verdi i offentlige dokumenter Områder der flere tema/interesser med stor verdi overlapper hverandre Landskapstyper som kun er registrerte i Nordland Middels (M): Områder som er gitt stor verdi i offentlige dokumenter Områder der få eller et tema er registrert Liten (L): Kategorien er ikke anvendt Kriterier for konfliktgrad: Skala fra 1-3 der 3 er høyest konfliktgrad. Stor (3): Eksponerte områder for eksempel øyer, holmer og skjær Områder med høy verdi og mange registrerte tema/interesser Middels (2): Områder som er gitt middels verdi Områder der flere tema/interesser er registrerte Liten (1):Ingen dokumenterte tema/interesser/verdier Datagrunnlag: Godt (3): Området er grundig beskrevet i flere offentlige dokumenter Middeles: (2): Området er beskrevet i et offentlig dokument Mangelfullt (1): Området er beskrevet i andre publikasjoner på en ”ufaglig” måte

12 DelområdeKategori/ beskrivelse VerdiData grunn- lag KonfliktKilde Lofoten og Vesterålen, region 31 NIJOS landskapsregioner Ekstreme tindefjell og botntopografi kraftig gjennomskåret av fjorder og sund. Lange, brede sand- strender En del større myrområder S23NIJOS Land- skaps- regioner Nordlandsverran, region 30 NIJOS landskapsregioner Skjærgård med tusen øyer, holmer og skjær. Enkelte oppstikkende fjelltopper, nyker S23NIJOS Land- skaps- regioner

13 Kriterier for verdisetting: Stor (S):Regioner som er unike i Nordland fylke og ikke finnes andre steder i landet. Breene er et unntak. Middels (M): Regioner som også finnes i andre fylker i landet Liten (L):Kategorien er ikke anvendt Dette er en meget overordnet vurdering for å skille ut de mest særegne landskapene i Nordland fylke. Innenfor regioner med middels verdi vil det være områder som har stor verdi. Det vil også være områder innenfor regioner med stor verdi som har middels verdi. Innenfor begge regionene vil det være områder med liten verdi. Kriterier for konfliktgrad: Stor (S):Regioner med stor verdi Eksponerte områder for eksempel øyer, holmer og skjær Middels (M): Regioner med middels verdi Datagrunnlag: Grunnlaget er det samme for samtlige regioner.

14

15


Laste ned ppt "Fylkesdelplan for vindkraft i Nordland Navn: Nina Rieck Bjørbekk & Lindheim AS Februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google