Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Difi Vivi Lassen Leverandørmøte 24.02.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Difi Vivi Lassen Leverandørmøte 24.02.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Difi Vivi Lassen Leverandørmøte 24.02.14

2 Oslo 11/12/08Direktoratet for forvaltning og IKT Etablert 1. januar 2008 Vi utvikler offentlig sektor Ca. 240 ansatte i Oslo og Leikanger Budsjett 2014: 364 mill. kr

3 Difis hovedmål Forvaltningen skal være godt organisert, ledet og ha riktig kompetanse Offentlig sektor skal tilby sikre, effektive og brukerrettede digitale tjenester Offentlig sektor skal gjennomføre samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede anskaffelser

4 Avd lokalisert i Leikanger og Oslo IT drift og utvikling Jostein Fondenes Digital forvaltning Tone Bringedal Administrasjonsavdelingen Jørgen B. Smit Avd lokalisert i Oslo Offentlige anskaffelser Dag Strømsnes Ledelse og organisering Eivor Bremer Nebben Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Tildelingsbrevet Difi innehar en krevende rolle. Virksomheten skal gi klare råd om forvaltningsutvikling og IKT og skal også i betydelig grad levere sentrale IKT-løsninger som er kritisk for store deler av informasjonsutvekslingen med offentlig forvaltning, i tillegg til at direktoratet på IKT-området har tilsynsoppgaver (knyttet til universell utforming). Difi har også et stort ansvar på anskaffelsesområdet. Departementet mener Difi står overfor to hovedutfordringer: Den ene er at direktoratets oppgaveportefølje er bred, med oppgaver som spenner fra å være operative til oppgaver som dreier seg om analyse og policyrådgivning. Den andre er knyttet til det å sikre god kvalitet i arbeidet, ikke minst knyttet til analyse og rådgivning. Med etablering av et nytt departement med et overordnet samordningsansvar både for statlig og kommunal forvaltning, må det også gjøres en vurdering av i hvilken grad og hvordan direktoratets virkeområde bør omfatte hele offentlig sektor.

6 Gjennomgang av Difi Foreslå forbedringer/endringer som støtter opp om regjeringens mål for forenkling, effektivisering og modernisering av offentlig sektor Gjennomføres i perioden april – desember Forutsetning at Difis kompetanse blir brukt – vi etterspør hvordan tilbyder vil involvere ansatte, brukere, andre interessenter Difi har ansvar for gjennomføringen, men KMD vil følge prosessen tett

7 Evalueringstemaene (1) Difis oppgaveløsning, virkemiddelbruk og måloppnåelse Oppgavesammensetningen mellom direktoratsoppgaver og operative oppgaver Kvaliteten på oppgaveløsningen som policyrådgiver overfor departementene – vurdere bredden i den metodiske tilnærmingen Utnyttelse av kompetansen på tvers av fagfeltene i Difi Hvorvidt ledelse bør kobles sterkere mot styring, organisering og IKT Vår rolle som policyrådgiver overfor KMD som ansvarlig for den overordnede forvaltningspolitikken

8 Evalueringstemaene (2) Difis roller, ansvar og oppgaver sett i forhold til å se stat og kommune i sammenheng Grenseflater mot andre departementers underliggende virksomheter DFØ Altinn NSM Rolle- og oppgavefordeling mellom KMD/NFD og Difi

9 Evalueringstemaene (3) KMDs etatsstyring av Difi Utfordringer og utviklingsbehov i offentlig sektor fram i tid Konsekvenser for Difi Påvirker det roller og oppgaver Krever det endring i mandat, rammebetingelser og virkemidler Krever det endringer i Difis kompetanse og arbeidsformer

10 Organisering Direktøren er prosjekteier og mottaker av den eksterne evalueringen Sentral prosjektgruppe Legge til rette for prosessen Noen interne oppgaver To referansegrupper Intern Ekstern Innspill til opplegg, funn, vurderinger, forslag

11 Tildelingskriterier Direktoratet for forvaltning og IKT KriteriumVektDokumentasjonskrav Kvalitet:80 %  Løsningsforslag60 %Leverandørens løsningsforslag/beskrivelse  Kompetanse og erfaring hos tilbudte konsulenter 40 % CV inkludert beskrivelse av tilbudte konsulenters kompetanse. I tillegg skal det vedlegges 1-3 prosjektreferanser (med kontaktinformasjon, navn og telefonnummer) per tilbudte konsulent. Referansene skal belyse hvordan leveransene var gjennomført, og skal være relevant for å kunne belyse tilbudte ytelse. Ikke alle referanser vil nødvendigvis bli kontaktet. Oppdragsgivers egne erfaringer (positive og negative) vil kunne bli tatt med i vurderingen. Pris:20 %Fyll inn vedlagte prisskjema.

12 Videre prosess/framdrift Anskaffelse av ekstern evaluator – tilbudsfrist 24.03 kl. 1200 Eventuelle presentasjoner uke 13 Avtale hvis mulig før påske Eksternt prosjekt ferdig innen utgangen av året Oversendelse av forslag til KMD februar 2015

13


Laste ned ppt "Evaluering av Difi Vivi Lassen Leverandørmøte 24.02.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google