Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSMØTE FOR FORELDRE 25.01.12. SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Bygge felles kulturgrunnlag i ny skolestruktur med basis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSMØTE FOR FORELDRE 25.01.12. SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Bygge felles kulturgrunnlag i ny skolestruktur med basis."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSMØTE FOR FORELDRE 25.01.12

2 SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Bygge felles kulturgrunnlag i ny skolestruktur med basis i arbeidsdokumentet ”Pedagogisk plattform” Videreføre arbeidet med elevvurdering for derigjennom å forbedre læringsresultatet og elevenes medvirkning på eget arbeid Ha særlig fokus på å nå målsettingene satt i styringskortet for perioden på områdene sosial trivsel, mobbing og motivasjon i ”Elevinspektørene”

3 SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Fortsatt satsing på metodikken Early Years Literacy Program, videreutvikle metodikken for 5.-7. trinn og ivareta kravet om leseopplæring i alle fag. Prioritere videreutdanning i lesing, engelsk og matematikk for å møte nasjonale krav om kompetanse på fagområdene.

4 SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Det utvikles et system som ivaretar fortløpende evaluering på oppnådde resultat når det gjelder kartleggingsprøver, nasjonale prøver, elevinspektørene, eksamensresultat og § 9A. Dette systemet skal være en integrert del av kommunens totale kvalitetssystem for grunnskolen i tråd med § 13-10, 2. ledd i opplæringsloven.

5 SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Et tydeligere og mer forpliktende system for overgang mellom barne- og ungdomstrinn. Styrke de ansattes kompetanse på klasseledelse og atferdproblematikk.

6 Åpningstid SFO Foreldre ønsker utvida åpningstid for å rekke kjøring til og fra jobb. Administrasjonen forstår at dette er en viktig sak for foreldrene og er i utgangspunktet positiv til dette. Endring krever: Omorganisering for ansatte i SFO (drøfting med HTV) Vi må se på budsjettmessige konsekvenser (kveldstillegg etter 17.00) Endring av vedtekter

7 Plass på SFO SFO disponerer hele arealet til småtrinnet: 8 klasserom Grupperom Fellesrom Lekerom I tillegg disponerer SFO skolens spesialrom etter skoleslutt.

8 Kulturskole-SFO Kulturskolen i Meldal har fått prosjektmidler til å prøve ut ”kulturskole-SFO”. SFO på Løkken har kjørt opplegget i hele høst, og med gode erfaringer. SFO på Storås og Grefstad starter først på februar. Vi ser for oss at ”kulturskole- SFO” videreføres i nyskolen.

9 ”Klassedeling” I skolen opererer vi med trinnbegrepet, og elevene på trinnet vil deles i både to, tre og fire grupper etter hvilke faglige opplegg vi jobber med. Kontaktlærere samarbeider om å sette sammen grupper slik at vi kan ta hensyn til ulike behov. Kontaktlærere vet hvem som passer sammen både sosialt og faglig. Lærerne på trinnet kan også lett endre gruppesammensetting på trinnet ved behov.

10 Bli kjent Skolene skal ha noen felles DKS-arrangement fra 1.-7. våren 2012. Elevene skal ha flere samlinger/opplegg på tvers av skolene høsten 2012, slik at trinnet blir godt kjent før innflytting. Ansatte som skal jobbe på samme trinn/SFO i nyskolen, skal i løpet av april-mai hospitere ved de andre skolene. Lærerne skal lage felles årsplan for trinn på tvers av skolene slik at elevene har samme utgangspunkt ved innflytting i januar 2013.

11 Spesialundervisning Spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens § 5-1. Det er sakkyndig vurdering fra PPT som bestemmer hvordan spesialundervisning skal organiseres for den enkelte elev. Spespedkoordinatorer, PPT og rektorer skal i løpet av våren se på organisering av spesialundervisning i nyskolen. Gjennom dette samarbeidet blir vi kjent med behovene til de enkelte elevene. Vi får samla spespedkompetansen i Meldal og får en bedre mulighet til å legge til rette for spesielle behov.

12 Kroppsøving Alle klassetrinn skal bruke gymsal, musikkrom (dans), styrkerom og utemiljøet. Hovedområder i Kunnskapsløftet: 4.: Aktivitet i ulike rørslemiljø 7.: Idrettsaktivitet og dans, friluftsliv 10.: Idrett og dans, friluftsliv, aktivitet og livsstil Kunnskapsløftet har følgende kompetansemål ved slutten av 4. Trinn: ”vere trygg i vatn og vere symjedyktig” Vi har satt i gang arbeid med lokal læreplan i kroppsøving der svømmeundervisning er en del av planen. Planen blir ferdig i løpet av våren og skal gjennomføres likt på alle skoler fra høsten 2012. Vi ser for oss lengre økt i bassenget når de først skal dit.

13 Kantine og kosthold Kantinetilbudet gjelder alle elever alle dager. 1.-4. har kantinetilbudet på basen sin 5.-10. har kantinetilbudet i elevkantina Vi har fokus på sunt kosthold.

14 Avspasering og fleksitidsordning Evaluering av dagens praksis skal skje i løpet av våren, så dette temaet vil bli tatt opp på et senere foreldremøte.

15 Ukeplaner og mål Skolene har det samme innholdet på ukeplanene sine i dag. De inneholder læringsmål, oppgaver/lekser, beskjeder til heimen. Vi har sett på ukeplanene i felles møte, og skal enes om en felles mal i løpet av våren. Det er det pedagogiske personalet som velger løsninger. Tilpasninger til enkeltelevers individuelle behov ivaretas.

16 Skolens nærmiljø Det er en skole for lokalsamfunnet Meldal, og da må skolen bruke læringskvaliteter fra hele lokalsamfunnet. Skolene har nå startet arbeidet med å lage felles lokale læreplaner for nyskolen der bruk av lokalsamfunnet er en del av planen.

17 Skyssordning Skolekjøring er forankret i opplæringsloven og lokal forskrift. Etter evaluering av nåværende organisering av skoledagen – dagsrytmer, vil administrasjonen komme med nærmere informasjon.

18 Flytteprosessen Skoleruta er tilpasset flytteprosessen. Ansatte skal bruke planleggingsdager, teamtid og personalmøter til å flytte. Elevene skal ikke være med på å flytte. De skal møte på nyskolen etter jul.

19 Utearealet Utearealet ferdigstilles sommeren 2012.

20 Fadderordning Fadderordning er vanlig praksis på alle skolene og vil videreføres på ny skole.

21 Skolenes tradisjoner Alle skolene har mange gode tradisjoner. Vi skal lage en felles aktivitetsplan i løpet av våren der vi samordner tradisjoner og aktiviteter.

22 Foreldreinvolvering Vi vil gjennomføre et eller to foreldremøter våren 2012 Vi har planlagt flere foreldremøter høsten 2012 etter hvert som vi får samordnet planene våre. Det planlegges et felles FAU allerede fra høsten 2012.


Laste ned ppt "INFORMASJONSMØTE FOR FORELDRE 25.01.12. SKOLEEIERS FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN I MELDAL 2012-15 Bygge felles kulturgrunnlag i ny skolestruktur med basis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google