Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektorganisering av arbeidet med enslige mindreårige i Bufetat region nord. desember 2015 – desember 2018 OSO barnevern 17.02.161.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektorganisering av arbeidet med enslige mindreårige i Bufetat region nord. desember 2015 – desember 2018 OSO barnevern 17.02.161."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektorganisering av arbeidet med enslige mindreårige i Bufetat region nord. desember 2015 – desember 2018 OSO barnevern 17.02.161

2 Prosjekt EM Økning i aktivitet på området krever flere ressurser og koordinering av oppgavene Endret oppgavefordeling mellom regionene, overføring av oppgaver fra region øst til øvrige regioner - 1.april 2016 OSO barnevern 17.02.162

3 Prosjekt EM - oppgaver Bosetting i kommunene Oppfølging av private omsorgssenter i egen region og hver enkelt ungdom som bor der (ansvar overføres fra region øst – planlagt 1.april 2016) Godkjenning og kvalitetsoppfølging av private omsorgssentre Samarbeid med fosterhjemstjenesten – bosetting i rekrutterte fosterhjem Samarbeid med IMDI, UDI, kommuner, kunnskapssentre etc. Refusjonsordning for kommunale barnevernsutgifter ved bosetting…………mm. OSO barnevern 17.02.163

4 Prosjekt EM Etablering av flere midlertidige statlige omsorgssentre er satt på vent. Det er godt med kapasitet i de private p.t. Usikre prognoser/scenarioer når det gjelder ankomster 2016 OSO barnevern 17.02.164

5 Prosjekt EM Dagens situasjon: - så langt i år har det kommet 22 EMA under 15 år til Norge - I uke 6 kom det ingen - I begynnelsen av februar bor det 736 barn i statlige og private omsorgssenter - I begynnelsen av februar venter 196 barn på å bli bosatt i en kommune OSO barnevern 17.02.165

6 Prosjekt EM Måltall for bosetting 2016: 83 i region nord Tilsvarer ca det antall som bor i private omsorgssenter i regionen? Måltallet blir trolig justert opp OSO barnevern 17.02.166

7 Prosjekt EM Bosetting er og blir en stor utfordring - 30 bosettingsklare som venter på kommune i region nord nå. Tallet øker stadig. - fortsatt svært få kommuner som så langt har vedtak på å bosette EM under 15 år. - utsikter til få bosettinger første halvår 2016 OSO barnevern 17.02.167

8 Prosjekt EM Konsekvenser for den enkelte Samfunnsmessige konsekvenser OSO barnevern 17.02.168

9 Prosjekt EM Én stilling i hver region i Bufetat skal stilles til UDIs rådighet i et halvt år. Stillingene skal bidra til å ivareta barneperspektivet i arbeidet rundt barn og barnefamilier i asyl- og mottaksfasen. De fem stillingene skal være lokalisert til de regionale UDI-kontorene, men ha sitt arbeidsforhold i Bufetat. Region nord skal utarbeide mandat for og koordinere nettverket for det bilaterale samarbeidet mellom Bufetat og UDI knyttet til de fem stillingenes oppgaver. Mandatet skal sendes Bufdir innen 1.mars 2016. Oppdraget skal gjennomføres i tråd med Bufdirs oppdragsbeskrivelse for stillingene. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med to representanter fra Bufetat og to fra UDI som utarbeider mandatet. OSO barnevern 17.02.169

10 Bosetting i region nord Hva slags tiltak er det behov for? -de fleste enslige mindreårige under 15 år som bosettes trenger døgnbemannet bofellesskap -De yngste barna og barn med spesielle behov trenger fosterhjem OSO barnevern 17.02.16Side 10

11 05.02.16 Kommunens ansvar - regulering i lov om barneverntjenester § 3-4. Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om asyl eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad, skal kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak. Kongen kan gi forskrift om kommunens oppgaver knyttet til bosetting. Dersom kommunen i forbindelse med vurderingen etter første ledd finner rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jf. § 4-3. § 4-4.Hjelpetiltak for barn og barnefamilier § 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak. KS Finnmark - strategikonferanse

12 Bosetting i region nord Hva er viktig i bosettingsarbeidet? -riktig tiltak til hvert enkelt barn -Etablere bofellesskap som fungerer så likt et hjem som mulig (4-6 beboere er mest vanlig for enslige mindreårige flyktninger under 15 år) OSO barnevern 17.02.1612

13 Bosetting i region nord Hva er viktig i bosettingsarbeidet forts… -Trygge, kompetente fosterhjem og ansatte i bofellesskap - utdanning/kunnskap -erfaring -holdninger -flerkulturell kompetanse OSO barnevern 17.02.1613

14 Bosetting i region nord Hva er viktig i bosettingsarbeidet forts… -Tilstrekkelige ressurser innenfor -helse -skole -barnevern og godt samarbeid med disse OSO barnevern 17.02.1614

15 Bosetting i region nord Hva er viktig i bosettingsarbeidet forts…. -tett samarbeid med nærmiljøet, lag og foreninger - inkluderende holdninger hos innbyggerne OSO barnevern 17.02.1615

16 Bosetting i region nord Tidshorisont Barna/ungdommene blir boende i kommunen og er kommunens ansvar til de kan stå på egne ben. Mange må flytte ut av kommunen når de er klar for videregående skole, de trenger likevel oppfølging fra hjemkommunen. OSO barnevern 17.02.1616


Laste ned ppt "Prosjektorganisering av arbeidet med enslige mindreårige i Bufetat region nord. desember 2015 – desember 2018 OSO barnevern 17.02.161."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google