Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.08.08Aust-Lofoten videregående skole1 RUNDSKRIV UDIR –1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringslovens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.08.08Aust-Lofoten videregående skole1 RUNDSKRIV UDIR –1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringslovens."— Utskrift av presentasjonen:

1 13.08.08Aust-Lofoten videregående skole1 RUNDSKRIV UDIR –1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringslovens kapittel 3

2 13.08.08Aust-Lofoten videregående skole2 BEGREPER – FORKLARING/AVKLARING TP – timeplan-/skoleadministrativt system (”internt”) De andre systemene bygger på opplysninger lagt inn i TP iSkole - iSkole er en internettbasert informasjonsløsning som holder den virtuelle skoledøren åpen 24 timer i døgnet. Opplysningene hentes direkte fra den skoleadministrative dataløsningen TP-systemet, slik at informasjon som vises på skjermen avspeiler datagrunnlaget slik det er i øyeblikket. PAS- prøveadministrativt system »Gode erfaringer - kommet for å bli ITSL- pedagogisk plattform – kommuniserer ikke med de andre systemene

3 13.08.08Aust-Lofoten videregående skole3 RUNDSKRIV UDIR-1-2010 http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2010/Udir-1-2010-Individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/ 3.1 Struktur og innhold IGenerelle føresegner - paragrafane 3-1 til 3-10 II Undervegsvurdering –paragrafane 3-11 til 3-16 III Sluttvurdering –pragrafane 3-17 til 3-19 IV Fritak frå vurdering –paragrafane 3-20 til 3-24 V Eksamen – paragrafane 3-25 til 3-37 VI Dokumentasjon – paragrafane 3-38 til 3-47 VII Særskilde føresegner for fag- og sveineprøva og kompetanseprøva – paragrafane 3-48 til 3-68 Viktige innholdsmessige elementer er bl.a.: tydeliggjøring av formålet med vurdering/grunnlaget for vurdering, styrking av underveisvurdering og en vurderingspraksis som har læring som mål, styrking av medvirkning i vurderingsarbeidet i opplæringen

4 STYRKING AV UNDERVEISVURDERING OG EN VURDERINGSPRAKSIS SOM HAR LÆRING SOM MÅL Lærerens og instruktørens vurderingspraksis har mye å si for læringsmotivasjon og muligheter til faglig utvikling Forskning viser at elever lærer best når de Forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen deres Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid 13.08.08

5 §3.3 GRUNNLAGET FOR VURDERING I FAG (s. 11 - s. 14) Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i lærerplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. §1-1 eller §1-3 Kompetansemålene må ses i sammenheng – ikke adgang til å vurdere kompetansen i forbindelse med standpunktkarakter bare på grunnlag av et utvalg av kompetansemålene Ikke adgang til å stille opp regler i forhold til prosentvis grunnlag Profesjonelt skjønn; vurdere om hun/han har grunnlag for vurdering i forhold til de samlede kompetansemålene eller ikke NB! Se s. 13, s. 14 og s. 15: Det er ikke tillatt å sette en lavere karakter fordi eleven har høyt fravær – orden og oppførsel skal heller ikke trekkes inn i vurderingen i fag. Passivitet kan føre til IV – ”sjenerte” elever må tas hensyn til. Eleven har plikt til å gjøre seg vurderbar. Sykdom; læreren har plikt til å strekke seg langt. 13.08.08

6 §3-5 ORDEN OG OPPFØRSEL (s. 17 – 19) Grunnlag: Generelt for orden og oppførsel: Ordensreglementet Orden: Forberedt til opplæring, arbeidsvaner og arbeidsinnsats – for eksempel om eleven er punktlig, følger opp arbeidet, har med nødvendige læremiddel og utstyr Oppførsel: Hvordan eleven oppfører seg i forhold til medelever, lærere, andre tilsatte i og utenfor opplæringa. I dette inngår også om eleven viser omsorg og respekt for andre Vurderingen i orden og oppførsel skal holdes utenom vurderingen av elevens kompetanse i fag. Enkelthendinger skal ikke vektlegges; unntaket er dersom enkelthendingen er særlig klandreverdig eller grov Fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller i oppførsel 13.08.08

7 §3-7 VARSLING (s. 20) Varsles skriftlig – elever og foresatte (når eleven er under 18 år) når det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag pga manglende grunnlag det er fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden eller i oppførsel Varselet skal gis ”utan ugrunna opphald”! slik at eleven skal gis mulighet til å skaffe grunnlag for karakter – eller gis mulighet til å forbedre karakteren i orden og oppførsel 13.08.08

8 §3-11 UNDERVEGSVURDERING (s. 24 – 26) Bidra til vurdering for læring – redskap i læreprosessen Gis løpende og systematisk – kan være både muntlig og skriftlig Prege måten opplæringen gjennomføres på – skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling Minst en gang hvert halvår; rett til samtale med kontaktlærer om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene. 13.08.08

9 §3-12 EGENVURDERING – s. 26 ”Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, fr. opplæringslova §2-3 og §3-4.” NB!NYTT – elevene skal ha mulighet til egenvurdering også ved vurdering med karakter. Det betyr ikke at elever overlates til å sette sine egne karakterer, men de skal trenes i å forstå hva som forventes av dem for å få de ulike karakterene. I Udir-1-2010 ligger det forslag til hvordan dette kan gjøres (s. 26). 13.08.08

10 §3-13 HALVÅRSVURDERING I FAG FOR ELEVAR (s. 27 - 29) ”I vidaregåande opplæring skal halvårsvurdering gjennomførast midt i opplæringsperioden på kvart årstrinn. I fellesfag, jf. §3-45, skal elevane også ha halvårsvurdering med karakter på slutten av opplæringsåret dersom faget ikkje blir avslutta, jf. Læreplanverket.” ” Halvårsvurdering erstatter begrepet terminkarakter – videre begrep enn terminkarakter – ivaretar bedre hensikten med underveisvurdering. Halvårsvurderingen inneholder to komponenter: Kompetansen i forhold til kompetansemålene i læreplanverket Rettledning om hvordan eleven skal øke kompetansen sin i faget Halvårsvurderingen bør ses i sammenheng med fagsamtalen (§3-11) 13.08.08


Laste ned ppt "13.08.08Aust-Lofoten videregående skole1 RUNDSKRIV UDIR –1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringslovens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google