Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 9.trinn Ranvik ungdomsskole 25. september 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 9.trinn Ranvik ungdomsskole 25. september 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 9.trinn Ranvik ungdomsskole 25. september 2016

2 DEL 1 AULA Rektor Anne Pernille Seeberg Avdelingsleder Hans Gøran Bjørk: Skolens ansvar og oppgave, forventninger Elevenes psykososiale læringsmiljø Fravær Elevtjenesten: Helsesøster Hanne Doksrød, Sosiallærer Trude Bjørvik Veierød og Rådgiver Marit Zimmerman Børresen DEL 2 KLASSEVIS Kontaktlærere: Klassemiljø, læringsmiljø, resultater - og deres særlige betydning dette året Forventninger til eleven Arbeidsplaner, lekser, det daglige arbeid Valg av klassekontakter/-representanter til FAU Annet

3  Undervisning og klasseledelse av høy kvalitet  Legge til rette for økt læring og utvikling av sosiale ferdigheter  Ivareta rettigheter og plikter ift Opplæringsloven og Barnevernsloven  Sørge for et skolemiljø som fremmer læring, trivsel og helse for den enkelte elev iht § 9A i Opplæringsloven

4  Legge til rette for et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole  Dokumentere og informere jevnlig om elevens læring og utvikling ut fra mål, innhold og arbeidsformer  Samarbeide med foresatte/foreldre om elevens utvikling

5  Du viser interesse for din ungdoms skolearbeid og skole (forskning viser at denne støtten virker læringsfremmende)  Du har forventninger/stiller krav til kvaliteten på skolearbeidet, samt motiverer, støtter og veileder han/henne i dette  Du er oppdatert på informasjon fra skolens forskjellige informasjonskilder: Arbeidsplanen, skolens nettside, ranselpost, e-post  Du tar kontakt med kontaktlærer ved behov.

6  Du snakker positivt om skolen, elevene og andre foresatte, og er opptatt av å lære ungdommen inkludering og respekt  Du legger reiser og turer til skolens ferier hvis eleven skal være med  Du passer på at 9.klassingen din kommer uthvilt, opplagt og presis til skolen hver dag, har med nødvendig utstyr og matpakke

7  Det handler om å involvere seg, for eleven selv, for foreldrene og for læreren.  Kunnskapsløftet, generell del: ”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.”  Vi må hjelpe dem å tro på seg selv, på at de faktisk kan ”flytte fjell”!  Ofte tilbakemeldinger er virkningsfullt, det å bli sett

8  §9a i Opplæringsloven: Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Trivselsundersøkelse, kampanjeuke, daglig forebyggende arbeid, inspeksjon, samlende sosiale aktiviteter, arbeid med nett-vett; en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via Internett eller mobiltelefon. Følg med, sett grenser.  Barn skal ha et sterkt vern, like sterkt som en arbeidstaker.  Skolens plikt er å sikre alle elever et godt psykososialt miljø  Den enkeltes subjektive opplevelse av miljøet legges til grunn  Alle ansatte ved skolen har handlingsplikt: Kunnskap eller mistanke om at elev er utsatt for krenkende ord og adferd utløser handlingsplikt

9  Hensikt: Ivareta elevens rettsikkerhet  Elev, foresatte, ansatte og andre kan melde bekymring eller hendelser  Skolens utredningsplikt fvl § 17  Plikt til å veilede (klageadgang) – fvl § 11  Tiltak  Skolens plikt til å fatte enkeltvedtak

10 Føring og melding om fravær:  Kontaktlærer er ansvarlig for at digital klassedagbok (DKB) er oppdatert hver dag  Ved fravær skal foresatte skrive melding i meldingsbok eller sende e-mail (skriftlig dokumentasjon)  Kontakt mellom skole og hjem  Foresatte skal sende sms til kontaktlærer ved fravær. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ringe hjem for å avklare om det er gyldig fravær. Ved bekymring for fraværet informeres avdelingsleder.  Hjemmet kontaktes umiddelbart per telefon ved ugyldig fravær Grenser for bekymringsfullt fravær  Mer enn 4 enkeltdager per måned betraktes som høyt fravær. Foresatte innkalles til møte.  Ugyldig fravær fra mer enn 4 enkelttimer, foresatte informeres per telefon. Ved gjentatt ugyldig fravær (mer enn 4 enkelttimer), foresatte innkalles til møte.

11  Uke 36: Nasjonale prøver  Uke 38/39: Rjukan  Uke 39: Perioderapport  Høstferie: Uke 40  Uke 41: Ferdig med Kartleggeren  Uke 44: Ferdig Utviklingssamtaler/Elevsamtaler  Uke 45/46/47: Tentamensuker  Uke 47: Perioderapport  Uke 48: Ferdig Elevundersøkelsen  Uke 50: Skriftlig Halvårs Vurdering og karakterkort  Juleferie: 19. desember til 5.januar

12 9A: 9B: 9C: 9D: 9E: Velkommen!


Laste ned ppt "Foreldremøte 9.trinn Ranvik ungdomsskole 25. september 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google