Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til dere som har elev på 10.trinn! Høyland ungdomsskole Høyland ungdomsskole 26.08.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til dere som har elev på 10.trinn! Høyland ungdomsskole Høyland ungdomsskole 26.08.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til dere som har elev på 10.trinn! Høyland ungdomsskole Høyland ungdomsskole 26.08.15

2 Velkommen til foreldremøte! Program Forebyggende enhet v/Aslaug Neteland Leder i FAU Skolens hjemmeside Its learning-foreldrepålogging Informasjon frå rådgiver Margaret Engseth Utdanningsvalg Søknad videregående skole Informasjon fra rektor og undervisningsinspektør om retter og plikter knyttet til eleven på 10.trinn Vurdering Sentral og lokal eksamen Føring av fravær og Vitnemål Skolen ønsker..

3 Skolens hjemmeside: www.minskole.no/hoyland

4 It´s learning Vår digitale læringsplatform. Brukes til faglig arbeid på skolen og til enkelte typer hjemmearbeid. Faglige tilbakemeldinger. Ordens og oppførselsanmerkninger Alle klasser har fraværsregistrering der elevene kan sjekke sitt eget fravær. Det kan lages egne foreldrebrukere

5

6 OM TRIVSELSPROGRAMMET Aktivitetsprogram ledet av elever. Trivselsledere fra 4.-10. trinn legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per våren 2014 benytter 1000 skoler i Norge Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner. 180 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.

7 TRIVSELSPROGRAMMETS MÅL ER Å: fremme økt og mer variert aktivitet i storefri legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner redusere konflikter blant elever fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

8 Om vurdering

9 Sluttvurdering «Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket» (OL) Standpunktkarakter og eksamenskarakter er sluttvurdering Sluttvurdering er et enkeltvedtak med klagerett.

10 Vurdering med karakter og klagerett Sluttvurdering er et enkeltvedtak og kan ankes innen 10 dager fra karakter er kjent for eleven. Anken behandles av Fylkesmannen. Om anken fører fram blir saken sendt til skolen for ny vurdering der rektor setter karakteren. Den nye vurderingen er endelig.

11 Varsling «Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.» –Rektor gjør vedtak om at det ikke settes karakter. Vedtaket kan ankes. «Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd.» (FOL) «Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd.» (FOL)

12 Sentralgitt skriftlig eksamen våren 2016 Onsdag 18.maiMelding om trekkfag kl 09.00 Fredag 20.maiEksamen i matematikk Mandag 23.maiForberedelsesdag norsk Tirsdag 24.maiEksamen i norsk hovedmål Onsdag 25.maiEksamen i norsk sidemål Torsdag 26.maiForberedelsesdag i engelsk Fredag 27.maiEksamen i engelsk

13 Eksamen i norsk og engelsk Eksamensmodell for norsk og engelsk (IKT basert eksamen) Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. IKT-basert eksamen gjennomføres ved at: eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og levererhttps://pgsa.udir.no eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra. sensor finner eksamenssvaret i PAS, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

14 Eksamen i matematikk Eksamensmodell for matematikk – Todelt eksamen Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

15 Lokalgitt eksamen (muntlig) Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.

16 Lokalgitt eksamen (Muntlig) Tidspunkt for eksamen er ikke fastsatt men etter all sannsynlighet vil den legges til ukene 23-25. Inntil 30 minutter for hver elev Gjennomføres som todelt eksamen med presentasjon og fagsamtale Elevens presentasjon (ca1/3 av tiden) Fagsamtale med eleven (ca 2/3 av tiden) Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har.

17 Elevpermisjoner på våren Bør unngå å søke eleven fri i nærhet av eksamensdagene. –Det vil ikke bli innvilget permisjoner på eksamensdager. –Fritak fra eksamen I grunnskolen kan rektor sjølv etter søknad frå foreldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar

18 Elevfravær og vitnemål Fra og med åttende klasse føres alt fravær på vitnemålet. 10 dager kan etter søknad fra foresatte strykes for hvert skoleår. –Gjelder sykefravær f.o.m 4 sykedag – må dokumenteres av lege –Innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11. (Elevpermisjoner)

19 Skolen ønsker: Elever som kommer uthvilte og opplagte Elever som har spist frokost og har med skikkelig mat Elever som gjør leksene sine Elever som har med nødvendig utstyr http://blog.petflow.com/a-video-everyone-needs-to-see/

20 10A: Bjarte Kvarme Øvrevik rom 3.203 10B: Renate Hamre rom 3.201 10C: Daniel Hølland rom 3.212 10D: Anne Marie Knudsen Norekvål rom 3.206 10E: Ingunn Sviland Brudeli rom 3.207


Laste ned ppt "Velkommen til dere som har elev på 10.trinn! Høyland ungdomsskole Høyland ungdomsskole 26.08.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google