Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På lag med deg for din helse BFK Ekstern samhandling mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På lag med deg for din helse BFK Ekstern samhandling mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 På lag med deg for din helse BFK Ekstern samhandling mars 2016

2 På lag med deg for din helse BFK Samhandling HNT Hva skjer i HNT – InnblikkInnblikk

3 På lag med deg for din helse BFK Kvalitetspolitikk BFK Samhandling –Vi skal sørge for at helsehjelpen til barn/unge, kvinner og familier er koordinert innad i sykehusene –Vi skal ta ansvar sammen med kommunale instanser for at samhandling fungerer effektivt og er av god kvalitet

4 På lag med deg for din helse BFK Kvalitetspolitikk BUP Vi skal bidra til å forebygge psykiske lidelser i samarbeid med kommunale instanser. Det skal gjenspeiles i arbeidsmetodikk og tilgjengelighet Barn skal få helsehjelp så tidlig i sykdomsforløpet som mulig Utredning og behandling skal forankres og skje i nær samhandling med barnets omsorgspersoner og samarbeidspartnere i kommunen

5 På lag med deg for din helse BFK Aktuelle kvalitetsindikatorer: Epikrisetid Rapportering av forventet ventetid Diagnoser IP

6 På lag med deg for din helse BFK Politiske signaler Helsetjenestene skal i størst mulig grad gis nærmest pasienten. Spesialisthelsetjenesten skal spesialiseres kommunene skal ha flere og mer «spesialiserte» tjenester enn i dag. Fokus skal være helhetlige pasientforløp - pasientenes helsetjeneste Poliklinikkveileder BUP

7 På lag med deg for din helse BFK Oppdragsdokument 2016 oppmerksomhet mot forebygging, utvikling av pasientforløp og tiltak for å finne alternativer til behandling i sykehus –bidra til å øke kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste sykehusbehandling sammen med kommunene

8 På lag med deg for din helse BFK Oppdragsdokument 2016 PHVfor barn og unge skal følge opp arbeidet med barn 0-6 år i samarbeid med Bufetat, blant annet gjennom konsultasjonsteam og lavterskeltilbud. Tilbudet videreutvikles i samarbeid med kommunene. Det vises til avtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Bufetat Region Midt undertegnet 2015

9 På lag med deg for din helse BFK Motstridende? Forebygging/ Tidlig inn Spesialiserte tjenester i sykehus

10 På lag med deg for din helse BFK Samhandling Gjensidig Kompetanseoverføring Samtidig og koordinert intervensjon Ansvars og oppgave fordeling –pasientforløp – hvem gjør hva når Oppgave forskyving –Hva er kommunens ansvar –hvordan kommer vi dit

11 På lag med deg for din helse BFK Dette innebærer for oss: Tydelig ansvar og oppgave fordeling Samarbeidsavtaler Klare kommunikasjonslinjer Klare og forutsigbare arbeidsprosesser Oppleves koordinerte og enhetlige

12 På lag med deg for din helse BFK Parallelle prosesser: Akutten Utvidet skolehelsetjeneste Konsultasjonsordninger spe og små Samarbeidsavtaler med BV institusjoner Samarbeidsprosjekt i BY`N Helhetlig pasientforløp ADHD Men også –Nytt internett –Nytt helsehus i Steinkjer –Salg av DPS på Kolvereid

13 På lag med deg for din helse BFK Målområder 1.Hvordan kontakte BUP 2.Samarbeidsavtaler 3.Kommunekontakt 4.Inntak 5.Modell for ansvar og oppgave fordeling 6.Ferdigbehandlet i BUP 7.Hvordan kommunisere kommunalt oppfølgingsbehov

14 På lag med deg for din helse BFK Hvor og hvordan henvende seg til BUP? Akutt saker Aktive pasientsaker Mulige pasientsaker Forespørsler om undervisning, konsultasjon og veiledning

15 På lag med deg for din helse BFK Etablere samarbeid med alle kommuner/kommuneregioner –All veiledning/konsultasjon/undervisning skal være basert på overordnet avtale –etablere «kommunekontakt» i alle kommuner/kommuneregioner utarbeides en generell struktur for kommune kontakt ordningen. Avklare målgruppe –anonyme saker, ikke henviste, felles konsultasjoner??? klare rutiner for registrering og journalføring av pasientrettet aktivitet

16 På lag med deg for din helse BFK Helhetlig pasientforløp ADHD skal implementeres/breddes som en generell modell for samarbeid og tydeliggjøring av ansvars og oppgavefordeling. All dialog/veiledning med samarbeidspartnere i kommunene skal være basert på denne modellen.pasientforløp ADHD

17 På lag med deg for din helse BFK Det skal utarbeides klare rutiner for å kommunisere behov for videre oppfølging av pasienten etter, eller parallelt med at pasienten har et tilbud i BUP. –Hvordan fungerer PLO meldinger og koordinerende enhet i kommunene som fundament for samarbeid rundt barn og unge med psykisk helseproblemer

18 På lag med deg for din helse BFK Ferdigbehandlet BUP skal bli tydeligere på hva vi mener med «ferdigbehandlet» i BUP og når vi tenker vi at kommunen har ansvaret –Tydeliggjøres spesialisthelsetjenestens ansvar og funksjon Jobbe med behandlingsplan med klare behandlingsmål som evalueres Utvikle lik forståelse og lik praksis gjennom drøftinger i team, spesialistmøter, ledermøter, internundervisning (gjennomgang av case f.eks) osv. slik at vi fremstår tydeligere for samarbeidspartnere.

19 På lag med deg for din helse BFK Inntakspraksis Gjennomgang av inntakspraksis –lik forståelse og praktisering av prioriteringsveileder –sikre pasientrettigheter –sikre bedre dialog med henviser. –Vurdere teamvis/seksjonsvis daglig inntak

20 På lag med deg for din helse BFK Værnes regionen BUP har mål om å øke tilstedeværelse i Værnes regionen BUP har invitert til dialog om –kommune kontakt –Sokrates prosjektet –utvidet skolehelsetjeneste –psykologfjøs –undervisningsopplegg for fastleger –«VOV» teamet er det en modell om passer i BUP

21 På lag med deg for din helse BFK Årlig Samhandlingskonferanse Psykisk helsevern – kommunene 9.juni 2016


Laste ned ppt "På lag med deg for din helse BFK Ekstern samhandling mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google