Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 -GJENNOMGANG -AV -AVTALEVERKET -I KS-OMRÅDET. Oversikt over avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen SGS (sentrale generelle særavtaler): 1001 Reiseregulativet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 -GJENNOMGANG -AV -AVTALEVERKET -I KS-OMRÅDET. Oversikt over avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen SGS (sentrale generelle særavtaler): 1001 Reiseregulativet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 -GJENNOMGANG -AV -AVTALEVERKET -I KS-OMRÅDET

2 Oversikt over avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen SGS (sentrale generelle særavtaler): 1001 Reiseregulativet 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter 1010 Følge av pasient/klient/elev 1020 OU-midler 2

3 Oversikt over avtaleverket SFS (sentrale forbundsvise avtaler): 2213 Undervisningspersonale - grunnopplæring 2214 Undervisningspersonale - folkehøgskoler Energiavtale II (Hovedtariffavtalen for energiverk) Lokale særavtaler Lokal forsøksordning 3

4 Oversikt over avtaleverket - Hovedavtalen Forhandlingsordningen, del A Samarbeid og medbestemmelse, del B og C Tillitsvalgtes rettigheter og plikter, del B og C Del A gjelder hele KS Del B gjelder kommuner og fylkeskommuner Del C gjelder selvstendige rettssubjekter (KS Bedrift – egne AS og IKS) 4

5 Oversikt over avtaleverket – Hovedtariffavtalen Fellesbestemmelsene Ansettelse, arbeidstid, ferie, sykdom, permisjoner, yrkesskade m.m. Pensjon Lønns- og stillingsbestemmelser 5

6 Partsforholdet – hvem gjør hva Econa sentralt er part i Hovedavtale, Hovedtariffavtale, SGS og SFS Forhandlingssammenslutningsmodellen – forholdet til Akademikerne Forhandlinger om Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og SGS SFS – Econa sentralt Lokale tillitsvalgte: Lokale særavtaler Lokale forsøksordninger Lokale lønnsforhandlinger Kan velge ulike samarbeidsformer 6

7 Tillitsvalgtbegrepet Tillitsvalgt = arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som fremgår av denne avtale Hovedtillitsvalgt = koordinere og bistå de tillitsvalgte Fellestillitsvalgt = hovedtillitsvalgt i forhandlingssammenslutnings- modellen 7

8 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter - HA Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler Regelmessige informasjonsmøter med hovedtillitsvalgt Krav på informasjon, drøfting og gi råd ved: endringer og omstillinger så tidlig som mulig Forhandle om lønns- og arbeidsvilkår 8

9 Tillitsvalgtes rolle ved ansettelser Berørte tillitsvalgte skal ha informasjon, drøfte og tas med på råd om: Ledige og nyopprettede stillinger Prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater Skal ha oversendt søkerlister og har uttalerett Skal ha orientering om nyansettelser 9

10 Tillitsvalgtes rett til fri Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver Beholder lønn under utøvelse av virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver Permisjon med lønn: Deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger Deltakelse i sentrale forhandlinger Permisjon med hel eller delvis lønn ved opplæring som har betydning for funksjonen som tillitsvalgt. For hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Fra protokollen: Partene er enige om at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgtopplæring i Hovedtariffavtale og Hovedavtale 10

11 Hovedtariffavtalen - fellesbestemmelser Hvem avtalen gjelder for Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse Åremålsstilling Oppsigelsesfrister Ansiennitetsprinsippet Omplassering Arbeidstid Tjenestereiser Overtid og unntak Ferie Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon Gruppelivsforsikring og erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom Stedfortreder Permisjon 11

12 Hovedtariffavtalen - pensjon Avtalefestet tjenestepensjon = forhandlinger Avtalefestet pensjon (AFP) 12

13 Lønnsbestemmelsene - HTA Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kap 3 3.4 ledere Sentrale lønns- og stillingsbestemmelser, kap. 4 Kap 4 C undervisningsstillinger i skolen Lokale lønns- og stillingsbestemmelser, kap 5 13

14 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kap. 3: lokal lønnspolitikk Det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk skal skape forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg iht lønnspolitikken drøftingsplikt: lokal lønnspolitikk og kriterier for lokale lønnstillegg det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel 14

15 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kap. 3: lokal lønnspolitikk lønnspolitikken skal bl.a. bidra til: motivere til kompetanseutvikling motivere til mer heltid beholde, utvikle og rekruttere sikre kvalitativt gode tjenester skal vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling 15

16 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kap. 3: lokale drøftinger Skal avholdes særskilte drøftingsmøter for kap 3.4, 4 og 5 (hvis ikke enighet om noe annet) Hva som tas opp i drøftingsmøte, vedlegg 3 Hvilken informasjon kan man kreve 16

17 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kap. 3: lønnssamtale skal gjennomføres dersom arbeidstaker ber om det rett til å bli bistått av tillitsvalgte skal diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det 17

18 Innplassering i kap 5 alle medlemmer i Econa skal innplasseres i kap. 5, ev. 3.4 unntak: lærere/lektorer unntak fra hovedregelen skal begrunnes skriftlig vi vurderer tvistesak dersom feilaktig innplassert i kap. 4 18

19 Lønnsforhandlingene Gjennomføres årlig i tidsrommet 1. mai – 1. oktober Skal være forhandlinger Kan avtales generelle tillegg og/eller individuelle tillegg lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver Virkningstidspunkt 19

20 Kriteriene Fastsettes lokalt HTAs bestemmelser ledere: oppnådde resultater utøvelse av lederskap behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 20

21 Kriteriene kap. 5 lønnsutviklingen i tariffområdet kommunens/fylkeskommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet stillingens kompleksitet den enkeltes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere 21

22 Begreper: overheng og glidning Årslønnsvekst og datolønnsvekst Overheng og glidning overheng må ev. være for vår medlemmer, dog lite aktuelt med samme virkningstidspunkt glidning skal man ikke forholde seg til lokalt! 22

23 Eksempel - hva skjer året etter ? JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesSUM Lønn100 106 1 248 FØR OPPGJØRET: Årslønn: 1 200 4 måneder dette år LØNNSOPPGJØR 6 % pr 1.mai ETTER OPPGJØRET: Årslønn: 1 272 8 måneder dette år JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesSUM Lønn106 1 272 Lønnsutgiftene til kommunen blir altså høyere året etter selv om det ikke blir gitt noen lønnstillegg det året. Dette kalles overheng, og overhenget i eksempelet over til året etter blir 6 % * 4/12 = 2 % Kostnad for kommunen året etter

24 Forskjell på årslønnsvekst og datolønnsvekst JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesSUM Lønn100 1 200 FØR OPPGJØRET: Årslønn: 1 200 4 måneder dette år LØNNSOPPGJØR 6 % pr 1.mai JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesSUM Lønn100 106 1 248 ETTER OPPGJØRET: Årslønn: 1 272 8 måneder dette år Lønnskostnad for kommunen dette år Lønnsvekst: Lønnen øker fra 1 200 til 1 272 = 6 % Årslønnsvekst: Lønn utbetalt dette året øker fra 1 200 til 1 248 = 4 % (6 % * 8/12 = 4%)

25 Lønnsregulering etter 5.3 spesielle behov for å beholde og rekruttere skifte av stilling vesentlig endring av stillingens arbeidsområde drøftinger mellom de berørte parter ikke ankemulighet 25

26 Tvisteløsninger – når kan vi havne i streik sentrale forhandlinger – hovedtariffavtalen: ved brudd blir det mekling og eventuelt streik (konflikt med 0-uttak) ved brudd etter 3.4.2 og kap. 5 lokal nemnd pendelvoldgift NB! ta kontakt før du ev. bryter! 26

27 Retten til å forplikte medlemmene Spørsmål som gjelder hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere I den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det 27


Laste ned ppt "1 -GJENNOMGANG -AV -AVTALEVERKET -I KS-OMRÅDET. Oversikt over avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen SGS (sentrale generelle særavtaler): 1001 Reiseregulativet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google