Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 10. Arbeid Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 10. Arbeid Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 10. Arbeid Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag 4g gjøre greie for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge 4h diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor 3b reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø 3c gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på 3d diskutere etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet 3e gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår 3f vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap 3g Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

2 Kapittel 10. Arbeid Hvorfor er det viktig å ha et arbeid? (181) -Gir inntekt (181) -Bruke evner og interesser (181) -Gir identitet (182)(80) -Viktig for sosial status (182) -Trivsel på jobb er også positivt for familien (182)

3 Kapittel 10. Arbeid Hvordan tror du det er å være arbeidsledig? Arbeidsstyrken (182) Skjult ledighet (183) Inkluderende arbeidsliv (185) Langtidsledige (ledig mer enn seks måneder) (186) -Lav utdanning -Innvandrere -Alder

4 Kapittel 10. Arbeid Årsaker til arbeidsledighet (187) Konjunkturledighet (187) «Arbeidsledighet som følge av dårlige konjunkturer.» Strukturledighet (187) «Arbeidsledighet som oppstår fordi det er et misforhold mellom kvalifikasjonene til de arbeidsledige og de kvalifikasjonene som kreves i de ledige jobbene.» Friksjonsledighet (187) «Arbeidsledighet som oppstår fordi det tar tid før ledige arbeidstakere finner fram til de ledige stillingene.»

5 Kapittel 10. Arbeid Tiltak mot arbeidsledighet (189) -God arbeidsformidling (189) -God yrkesorientering i skolen (189) -Øke utdanningsnivået (189) -Økonomiske støttetiltak fra staten (189) -Avgiftspolitikken (189) -Personskatten (189) -Offentlig etterspørsel (190) -Opprette flere arbeidsplasser i stat og kommune (190)

6 Kapittel 10. Arbeid Hva legger du i uttrykket «godt arbeidsmiljø»? (191) Det fysiske arbeidsmiljøet (191) - Inneklima, lys og støy Det psykososiale arbeidsmiljøet (192) - Positivt sosialt miljø på jobben Verneombud (193) «Person som velges av og blant arbeidstakerne på en arbeidsplass, skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Ombudet skal passe på at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet og helse er ivaretatt.»

7 Kapittel 10. Arbeid Etikk i arbeidslivet (194) Etikk (194) «Morallære, normer for riktig og god livsførsel.» Turbokapitalisme (194) «Betegnelse på forhold i arbeidslivet der det stilles større krav til arbeidstakerne til at de skal arbeide mer og raskere enn før, samtidig som kvalitetskravene skjerpes.» Korrupsjon (195) «Det å gi penger eller gaver til andre eller selv å ta imot dette; misbruk av stilling til egen fordel.»

8 Kapittel 10. Arbeid Hva forbinder du med begrepene yrkesstolthet, arbeidsmoral og yrkesetikk? (195-197) Du møter presis på jobben Du skulker ikke unna arbeid Du samarbeider med ledelsen og andre ansatte Du leverer et arbeid av god kvalitet Du sløser ikke eller stjeler på jobben Du mobber ikke andre i bedriften

9 Kapittel 10. Arbeid Er det greit å jobbe svart? (198) Svart arbeid (198) «Arbeid som utføres uten at man betaler skatt.» Sosial dumping (209) «Import av billig utenlandsk arbeidskraft som presser fram dårligere lønninger og arbeidsforhold.»

10 Kapittel 10. Arbeid Hvorfor er noen fagorganiserte, andre ikke? (200) Hovedsammenslutning (202) «Organisasjon hvor flere fagforbund går sammen, for eksempel Landsorganisasjonen, LO.» -LO, UNIO, YS, Akademikerne -NHO, KS, HSH Fagforbund (201) «Landssammenslutning av fagforeninger innenfor samme fag eller yrke.» - Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Den norske legeforening Klubben (202)

11 Kapittel 10. Arbeid Lønn (204) Arbeidskontrakt (204) «Skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som forteller om arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn med mer.» Tariffavtale (206) «En skriftlig avtale mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår og eventuelt andre arbeidsforhold.» Politisk streik «Man kan streike mot de politiske myndigheters beslutninger eller for å påvirke myndighetene til å ta et bestemt standpunkt i en sak. Demonstrasjonsstreik kan også være rettet mot ledelsen av en bedrift. Slike streiker blir ansett for lovlige når formålet med streiken ikke går ut på å endre tariffavtalene. Slike må være kortvarige.»

12 Kapittel 10. Arbeid Lokale tillegg (207) «Lønnstillegg som avtales ved en enkelt bedrift.» Lønnsglidning «Lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene. F.eks. lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger og personlige tillegg. Størrelsen på lønnsglidningen varierer. For lønnstakere som ikke har lokale lønnsforhandlinger, er lønnsglidningen vanligvis svært liten. For grupper som har lokale forhandlinger, er lønnsglidningen av vesentlig større betydning.» Akkordlønn (208) «Prestasjonslønn der det betales etter hvor mye som blir produsert.»

13 Kapittel 10. Arbeid Gangen i et tariffoppgjør (205) Riksmeklingsmann (206) «Offentlige tjenestemenn som leder meklingen i arbeidstvister. Meklingsmennene skal varsles om enhver plassoppsigelse. I tvister skal de prøve å komme fram til forslag som begge parter kan bli enige om.» Mekling (205) Ved tariffoppgjør må man til mekling hvis forhandlinger ikke fører fram. Streik (206) «Lovlig streik kan inntreffe i forbindelse med tariffrevisjoner hvis partene ikke er blitt enige ved forhandlinger og mekling.» Lockout (206) «Hel eller delvis arbeidsstans som er iverksatt av arbeidsgivere.»

14 Kapittel 10. Arbeid Uravstemning (205) «Avstemning i organisasjon eller forening der alle medlemmene kan sende inn skriftlig stemme uten å delta i møte.» Lønnsnemd (206) «Kan være både frivillig og tvungen. Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. F.eks. fordi de ser at de ikke kommer fram til noen løsning. Resultatet blir da overlatt til en tredje part for avgjørelse. Myndighetene har oppnevnt en egen nemnd til å ta seg av slike saker. Denne kalles Rikslønnsnemnda og har fem medlemmer. Tre av dem er oppnevnt av regjeringen. De sitter for tre år av gangen. I en tvist blir nemnda utvidet med to medlemmer. Partene i tvisten peker da ut hvert sitt medlem. Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene griper inn og beslutter at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd.»

15 Kapittel 10. Arbeid Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked Kjønnsroller (20-22) Likestilling (23-24) Sexpress og mobbing (192) Kvinneyrker (208) Kjønnskvotering «Organisatorisk tiltak for å sikre representasjon av det ene kjønn for å motvirke skjev kjønnsmessig rekruttering, for eksempel ved ansettelser, ved nominasjon til valg osv.»

16 Kapittel 10. Arbeid Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag. Yrkesorientering i skolen (211) NAV (212) Globalisering (214) «Verden bindes sammen i tette økonomiske, kulturelle og politiske bånd.» EØS – avtalen (244) «Avtale som knytter Norge, Island og Liechtenstein til det indre markedet i EU.»

17 Kapittel 10. Arbeid http://nyagenda.cappelendamm.no/c84025/tekstoppgave/vis.html?tid=100072 9&strukt_tid=84025 http://nyagenda.cappelendamm.no/c84025/tekstoppgave/vis.html?tid=562080 &strukt_tid=84025

18 Kapittel 10. Arbeid Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Ny muligheter til å skaffe seg arbeid? (Læreplanmål 3a) Ny muligheter til å skaffe seg arbeid? (Læreplanmål 3a) Arbeidsmiljø (Læreplanmål 3b + 3d + 3e) Arbeidsmiljø (Læreplanmål 3b + 3d + 3e) Utplassering i bedrift (Læreplanmål 2a + 2b + 3b + 3d) Utplassering i bedrift (Læreplanmål 2a + 2b + 3b + 3d)

19 Kapittel 10. Arbeid Utforskeren 1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger. Drøft hvordan Norge skal unngå å få like høy arbeidsledighet som mange av de andre landene i Europa har.


Laste ned ppt "Kapittel 10. Arbeid Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google