Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Onsdag 6. mai 2015 Torsdag 7. mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Onsdag 6. mai 2015 Torsdag 7. mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Onsdag 6. mai 2015 Torsdag 7. mai 2015

2 Trekkregler  På vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: o Obligatorisk norsk hovedmål o 2 skriftlige trekkfag o 1 muntlig trekkfag Hvis ikke nok skriftlige eksamensfag erstattes skriftlig eksamen med en ekstra muntlig eksamen

3 I programområde for formgivingsfag  Alle skal opp til 4 eksamener o Norsk hovedmål o Trekkes ut til tre eksamener, enten skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk Minst ett trekk fag skal være innenfor område for formgivingsfag

4 Vg3 medier og kommunikasjon  På vg3 medier og kommunikasjon skal elevene ha 3 eksamener: o Obligatorisk norsk hovedmål o Obligatorisk eksamen i felles programfag o 1 muntlig eller skriftlig trekkfag

5 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse  Elevene har 3 eksamener o Obligatorisk norsk hovedmål o I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen og en muntlig (eller muntlig praktisk) eksamen.

6 Trekk Vg2 studiespesialisering Vg2 studiespesialisering trekkes ut til en eksamen, enten skriftlig eller muntlig.

7 Eksamener i yrkesfaglige studieprogram Vg1 : 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i et fellesfag Vg2 : Obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag og i tillegg trekkes 20 % ut til eksamen i et fellesfag

8 Når blir informasjon om trekk gitt elevene våren 2015? Offentliggjøring av trekk til skriftlig eksamen onsdag 13. mai kl. 09.00, ved oppslag på skolen og på Fronter. Det er viktig at alle elever sjekker at de har fått riktig trekk Om du ikke finner dine 4 eller 3 eksamener, må du umiddelbart ta kontakt med en i ledelsen

9 Informasjon om trekk muntlig Vg3 har (normalt) muntlig eksamen tirsdag 9. juni melding om trekk til elevene tirsdag 5. juni kl 09.00 Vg1 og vg2 har (normalt) muntlig eksamen tirsdag 16. juni melding om trekk fredag 12.juni kl.09.00. Noen ganske få kan komme opp i muntlig 12. juni

10 Utsatt eksamen – om du har dokumentert sykefravær under eksamen En elev som har dokumentert sykdom ved ordinær eksamen har rett til å gå opp til utsatt eksamen (legeattest til skolen). Eleven beholder da standpunktkarakter Retten er begrenset til den første påfølgende eksamen, dvs. høsten hvis ordinær eksamen var på våren. Du må varsle skolen om at du er syk på selve eksamensdagen og dokumentere fraværet med legemelding – så raskt som mulig Hvis den ordinære eksamenen er et trekkfag, skal det trekkes på nytt. Eleven har selv ansvar for å melde seg opp til utsatt eksamen. Oppmelding skjer til skolen før 15.september.

11 Ny eksamen – hvis du stryker til eksamen En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Retten gjelder ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakter i faget. Hvis eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, faller standpunkt bort og faget må tas som privatist Eleven er selv ansvarlig for oppmelding til ny eksamen. Oppmelding skjer til skolen før 15. september.

12 Særskilt eksamen – hvis du stryker i standpunkt En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget. Det gjelder også for fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært (f.eks kroppsøving). Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen og retten er begrenset til den første etterfølgende eksamen.

13 Ikke vurdering i et fag Elever som får IV i et fag må ta faget som privatist.

14 Betinga opptak til høyere utdanning Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i videregående skole kan få opptak på vilkår. Vilkåret er at de tar ny eksamen i løpet av høstsemesteret Denne ordningen forutsetter følgende: Eleven har rett til utsatt eksamen til høsten (er syk på eksamen) Eleven har 2 eller bedre i standpunkt.

15 Hvor kan du finne mer informasjon om eksamen ? Det ligger informasjon om eksamen på Fronter under Felles informasjon til elever og ansatte Eksamensplan for Elvebakken Retningslinjer for eksamen i Osloskolen Informasjon om rettigheter til ny, utsatt og særskilt eksamen Informasjon om elevens rett til klage på eksamen Denne presentasjonen vil også bli lagt ut der.

16 Muntlig eksamen Elevene får beskjed om muntlig trekkfag minst 48 timer før. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen har 24 timers forberedelse Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag før muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Eleven har rett til veiledning fra lærer.

17 Gjennomføring av muntlig eksamen Rammen for muntlig eksamen er inntil 30 per elev minutter og inntil 45 minutter per elev ved muntlig-praktisk eksamen Eleven kan ha med notater fra forberedelsesdel, i form av digital presentasjon eller annen form.. Elevens innledning skal maks fylle 1/3 av oppgitt tid. Den påfølgende fagsamtalen skal ta utgangspunkt i elevens innledning. Innledningen i seg selv skal ikke vurderes – om ikke faget har spesifikke kompetansemål for muntlige ferdigheter Fagsamtalen i etterkant av elevens innledning skal sikre at det er elevens individuelle kompetanse som vurderes.

18 Udir presiserer …. Eleven må også få spørsmål utover presentasjonen. Det kan i prinsippet stilles spørsmål fra alle kompetansemål i læreplanen for faget.

19 Klage på standpunktkarakter Klager blir sendt til en klagenemnd oppnevnt av bystyret Klagenemnda skal vurdere om retningslinjene for karaktersetting er fulgt, eller om det kan reises tvil om de er fulgt

20 Hva vurderer klagenemnda Er eleven gjort kjent med grunnlaget for vurderingen ? Har eleven fått anledning til å vise forbedret kompetanse ? Har læreren gjort en vurdering av elevens sluttkompetanse og ikke satt karakteren på et matematisk snitt ?

21 Klage på muntlig eksamen Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha betydning for resultatet. Sensor og eksaminator må begge uttale seg i klagesaken.

22 Hva kan være formelle feil ved muntlig eksamen ? Eksamensoppgaven er ikke innenfor kompetansemålene i læreplanen Vurderingskriterier er ikke knyttet til eksamensoppgaven Eleven blir bedt om å legge bort notater Det har skjedd urimelige avbrudd eller avbrytelser Utstyr som er avtalt på forhånd, mangler

23 Klage på skriftlig eksamen Ved klage på skriftlig eksamen sendes klagen til to nye sensorer som vurderer klagen på nytt, men karakteren skal bare endres hvis den er urimelig streng. Det er lurt å la en faglærer se på besvarelsen dersom du vil klage

24 Klagefrist. Klagefristen er innen 10 dager etter at eleven har gjort seg kjent med karakterene, eller har hatt anledning til dette Klagen skal leveres til skolen med underskrift fra klager.

25 Hurtigklager Dette gjelder for Vg3-elever. Hensikten er at klagen skal behandles så raskt at evt. ny karakter føres på vitnemålet før fristen for opptak til høyere utdanning. Det er hurtigklageordning for sentralt gitt skriftlig eksamen og i Oslo også for standpunktkarakterer

26 Klagefrist hurtigklager For standpunktklager : Før kl. 12.00 mandag 15. juni (elevene kan hente karakterutskrift torsdag 11. juni) For klager på skriftlig sentralt gitt eksamen: Onsdag 24. juni (elever kan gjør seg kjent med eksamenskarakteren mandag 22. juni)

27 Skal du bruke din egen PC på eksamen? Ta kontakt med IKT som må godkjenne PC'en NB: Dette må skje snarest og senest 13. mai Du er selv ansvarlig for programvare om du bruker din egen PC

28 OPPMØTE TIL EKSAMEN MØT SENEST 0830

29 Juks på eksamen – nei, nei, nei! Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er: privatisten eller eleven kan få eksamen i faget annullert eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget i videregående opplæring får ikke privatisten eller eleven lov til å gå opp til eksamen som privatist før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen (forskrift til opplæringsloven § 3-37)


Laste ned ppt "ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Onsdag 6. mai 2015 Torsdag 7. mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google