Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT Alles plikter ved mistanke om vold/ fysiske overgrep mot pasient/klient.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT Alles plikter ved mistanke om vold/ fysiske overgrep mot pasient/klient."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT Alles plikter ved mistanke om vold/ fysiske overgrep mot pasient/klient

2 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 2 FRYKT FOR Å VARSLE? i 2015 – ca 200 familievoldssaker i Innlandet pd etablering av et samhandlingsteam i 2009– For å øke antall varslinger til politi og barnevern varslingsplikt v.s. varslingsfrykt -konsekvenser av å varsle/ ikke varsle Kultur? Redd for å gjøre feil/ konsekvenser

3 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 3 Hovedregel om taushetsplikt Helsepersonelloven § 21 ”Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell” Samtykke?

4 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 4 Opplysningsrett Helsepersonelloven § 23 nr. 4 ” Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre”

5 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 5 Opplysningsrett fortsetter Helsepersonelloven § 24 ”Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser”. Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet.

6 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 6 Avvergingsplikt Helsepersonelloven § 31 ”Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”

7 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 7 Avvergingsplikt fortsetter Helsepersonelloven § 33 ”Uten hinder av taushetsplikt skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt”

8 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 8 Avvergingsplikt fortsetter Straffeloven § 196 ”den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgende av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt og innebærer en plikt til å avverge bl.a. vold mot familie, seksuelle overgrep, forsøkt på drap og drap, terroranslag m.v.”

9 Hedmark politidistrikt Nytt rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet (samarbeid mellom Helsedirektoratet og politidirektoratet) På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 9

10 Hedmark politidistrikt På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 10 Hvordan arbeider politiet? -når varsel innkommer (ikke varsle pårørende før politiet), søker politiet å klarlegge de faktiske forhold -sikre spor, bilder, legeerklæringer, pasientjournal m.v. -avhør av fornærmede, mistenkte og vitner (herunder helsepersonell) -påtalemessig vurdering -det er retten som skal ta endelig stilling til skyld eller skyldfrihet!

11 Hedmark politidistrikt Hva skjer når pasient/klient utøver vold mot Dere? Kan Dere anmelde pasient/klient uten å bryte taushetsplikten? Hva med tillitsforholdet mellom partene? Opphevelse av taushetsplikten? (fylkesmann/ fylkeslege m.v.) Straffeloven gjelder alle uansett! -voldsoffererstatning/ yrkesskade På jobb for et trygt Hedmark18.09.2016 Side 11

12 PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT samarbeid -vi har alle pasienten i fokus!


Laste ned ppt "PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT Alles plikter ved mistanke om vold/ fysiske overgrep mot pasient/klient."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google