Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 5a definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet 5b definer begrepet globalisering og vurdere forskjellige konsekvenser av globalisering 5c gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem 5d finne eksempler på forskjellige typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre 5e gjøre greie for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden 5f diskutere kjennetegn og årsaker til terrorisme 2f beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk

2 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Bør Norge melde seg inn i EU? Europa etter andre verdenskrig Tanken bak det internasjonale europeiske samarbeidet var at et slikt samarbeid ville føre til fred og hindre ny krig i Europa. Resultatet ble Romatraktaten i 1957. Dette er forløperen til dagens EU (240)

3 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid EU Opprinnelig et samarbeid mellom seks stater, Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg. I dag er det 28 stater med. Tre stater står utenfor med en egen avtale, EØS-avtalen, - Norge Island og Liechtenstein (240) (244)

4 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid EU har et indre marked hvor det er etablert fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft - det som kalles EUs fire friheter (240) Mange land har felles valuta – euro. Storbritannia har beholdt sitt pund, Danmark og Sverige bruker fremdeles kroner. Flere og flere medlemsland innfører nå euro som felles valuta (240)

5 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Schengen samarbeidet, som også Norge er en del av, har fjernet grensekontrollene mellom medlemslandene. Dette innebærer også et utstrakt politisamarbeid, og felles asyl - og innvandringspolitikk (241)

6 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Styringsorganene (242) Det europeiske råd «Her møtes EU landenes statssjefer for å fastlege retningslinjer for EU» Ministerrådet (Lovgivende makt) «Viktigste beslutningsorgan i EU hvor ministere fra hvert medlemsland møter.» Europaparlamentet (Lovgivende makt) «Direktevalgt parlament for EU som deltar i beslutningsprosessen i EU.»

7 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Europakommisjonen (Utøvende makt) «EUs regjering har ett medlem fra hvert EU-land.» EF-domstolen (Dømmende makt) «Passer på at EU-lovene blir fulgt.»

8 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Arbeidsboka på nett: http://nyagenda.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=48932

9 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Norges forhold til EU Regulert gjennom EØS-avtalen (244) To folkeavstemninger om medlemskap, 1972 og 1994. Begge endte med nei-flertall (244) EØS-avtalen gjelder ikke landbruksprodukter og fisk (244)

10 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Mange EU-direktiver blir tatt inn i norsk lov. Vi kan reservere oss, men dette har ikke skjedd til nå (244) Spørsmålet om norsk medlemskap i EU er en viktig konfliktlinje i norsk politikk (244) (134) (163)

11 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid WTO – Verdens handelsorganisasjon Global organisasjon som regulerer handelen mellom verdens stater (245) Dannet i 1995 som en videreføring av GATT, en overenskomst om tollsatser fra 1948 (246)

12 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Flere av handelsreglene i WTO er svært omdiskuterte. Rike land subsidierer og beskytter egne eksportvarer innen jordbruket, og på en rekke områder skaper frihandel problemer for u-landene (246)

13 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling innebærer en forvaltning av miljø og ressurser som overlater kloden i en forsvarlig tilstand for neste generasjon (249)

14 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Reduksjon i bruken av ikke- fornybare ressurser som fossile energikilder som kull, olje og gass (248) Minske drivhuseffekten som skapes av blant annet CO­ 2, nitrogenoksid og metangas. (248) Økt bruk av fornybare kretsløpsressurser som vann, vind og bølger (249)

15 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Senke utslipp av miljøgifter (249) Redusere sur nedbør fra svovel og nitrogen (250) Fjerne bruken av KFK-gasser (klor, fluor og karbon)for å verne ozonlaget (250)

16 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Å komme fram til forpliktene avtaler om reduksjon av klimagasser har vist seg vanskelig. En internasjonal avtale får først betydning når den er ratifisert (godkjent) i det enkelte medlemsland (251) (287) (291)

17 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid http://nyagenda.cappelendamm.no/c84028/tekstoppgave/vis.html?tid=1000735&strukt_tid=84028 Den historiske utviklingen av EU (Digitalt kart) http://nyagenda.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=171112 http://nyagenda.cappelendamm.no/c84028/tekstoppgave/vis.html?tid= 560678&strukt_tid=84028

18 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Hva kan du om Norges forhold til EU? (Læreplanmål 5c) Hva kan du om Norges forhold til EU? (Læreplanmål 5c) WTO (Læreplanmål 4g + 5b) Klimaendringer og FNs klimapanel (Læreplanmål 2b + 4i + 5b) Klimaendringer og FNs klimapanel (Læreplanmål 2b + 4i + 5b)

19 Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Utforskeren 1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene. Finn ut mer om fordeler og ulemper dersom Norge blir med i EU.


Laste ned ppt "Kapittel 13. Internasjonalt økonomisk samarbeid Del 5 Internasjonale forhold Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google