Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Kontraktsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Kontraktsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Kontraktsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Verneting Norsk selger Italiensk kjøper Varene har mangler, kjøperen betaler kun deler av prisen Alt. 1: Selgeren saksøker kjøperen for å få full betaling Alt. 2: Kjøperen saksøker selgeren for å få omlevering

3 Kilder Luganokonvensjonen –Internasjonale tvister der saksøkte er bosatt i en konvensjonsstat –Men: Rt. 2012 s. 1951 (Trico) Tvl § 4-3 til 4-8

4 Saksøktes verneting Luganokonvensjon art 2, art 60 Tvl § 4-4 Alt. 1: Verneting i Italia Alt. 2: Verneting i Norge

5 Verneting for kontraktsrett Luganokonvensjon art 5.1 a)i saker om kontraktforhold, ved domstolen for det sted hvor den forpliktelse tvisten gjelder, skal oppfylles; b)ved anvendelsen av denne bestemmelse skal, med mindre noe annet er avtalt, oppfyllelsesstedet for den forpliktelse tvisten gjelder, være: -ved kjøp av løsøre, det sted i en konvensjonsstat der varene er levert, eller skulle vært levert, i henhold til avtalen, -ved utførelse av tjenester, det sted i en konvensjonsstat der tjenestene er utført, eller skulle vært utført, i henhold til avtalen; C)dersom bokstav b) ikke får anvendelse, skal bokstav a) gjelde; –

6 Verneting for kontrakt Tvl § 4-5 nr 2 (2) Kontraktsforhold: Søksmål om kontraktsforhold kan anlegges på det sted hvor den forpliktelsen som ligger til grunn for søksmålet, er oppfylt eller skal oppfylles. Dette gjelder ikke for pengekrav hvis saksøkte har alminnelig verneting i Norge etter § 4-4

7 Kvalifikasjon Kontrakt: Når en part frivillig har påtatt seg en forpliktelse overfor en annen (C-51/97) Autonom tolking –Medlemskap i en forening (C-34/82) –Tilbakeføring av ulovlige utdelinger etter asl §3-7? (Rt.2009 s. 572) –Ikke: direkte krav mot produsent (C-26/91) –Ikke: kausjonistens regress (C-265/02) –Ikke: culpa in contrahendo (C-334/00)

8 Kravet tvisten gjelder Kravet som er grunnlag for søksmålet –Rt. 2005 s. 221 –Rt. 2008 s. 1207 –C-288/92 –C-533/07

9 Oppfyllelsesverneting for betalingsforpliktelse Lugano 1988: Kreditorverneting (“…in another contracting state”) Tvml § 25: Kreditorverneting (også for rent norske saker) Endringslov 28.4.2000 nr 34: “ Dette gjelder ikke for pengekrav hvis saksøkte har alminnelig verneting i Norge etter § 4-4”

10 Oppfyllelsesverneting for betalingsforpliktelse Lugano 2007: b)ved anvendelsen av denne bestemmelse skal, med mindre noe annet er avtalt, oppfyllelsesstedet for den forpliktelse tvisten gjelder, være: -ved kjøp av løsøre, det sted i en konvensjonsstat der varene er levert, eller skulle vært levert, i henhold til avtalen, -ved utførelse av tjenester, det sted i en konvensjonsstat der tjenestene er utført, eller skulle vært utført, i henhold til avtalen;

11 Oppfyllelsestedet Norsk agent, tysk hovedmann Tvist om betaling av provisjon Etter tysk rett oppfylles pengeforpliktelser ved debitors hjemsted Etter norsk rett ved kreditors hjemsted Hvordan defineres oppfyllelsestedet?

12 Oppfyllelsestedet avgjøres etter lex causae Avgjøres etter retten som regulerer kontrakten –Rt. 2001 s. 1567 –Rt. 2002 s. 199 –Rt. 2006 s. 1008 –C-12/76 Som ville ha regulert kontrakten om kontrakten hadde eksistert eller vært gyldig –Rt.2008 s. 1207 –C-38/81

13 Særskilte regler For forbrukerkontrakter Forsikringskontrakter Individuelle arbeidsavtaler

14 Vernetingsavtaler “Any disputes arising from this contract shall be brought before the courts of Oslo” Alle andre domstoler må avvise saken Gjelder ikke for eksklusive verneting –Luganokonvensjon art 23 –Tvl § 4-6

15 Skjønn Ikke rom for skjønn etter Luganokonvensjonen Tvl § 4-3 bør tolkes på samme måte –NOU 2001:32 B s. 692 avsnitt 6 Men: –Rt. 1998 s. 1647(Operafjellet) –Rt. 2010s. 1197 (Båsland)

16 Lovvalg Norsk selger Italiensk kjøper Lovvalgsklausul: “This contract shall be governed by the laws of Norway”

17 Kilder Intprkjl § 3 Spredte bestemmelser gjennom EØS-avtalen: –Forsikringslovvalgslov 111/1992 –Avtl § 37 –Agenturloven § 3 –Forbrukerkjøpsloven § 3 –Finansavtaleloven §2,3 –Angrerettloven § 5 –Tidspartloven § 5 Vogl § 31 Analogi fra intprkjl. § 3 ikke lengre nærliggende

18 Lovvalgets rekkevidde Foreldelse

19 Lovvalgets rekkevidde Den italienske part påberoper seg manglende handleevne etter italiensk rett Kontrakten er underlagt norsk rett Skal den norske domstol anvende kun kontraktens bakgrunnsretten eller skal den ta hensyn til partens hjemlandsrett?

20 Stilltiende lovvalg Valget må være vedtatt –Ot.prp.nr.15(1963-64) s.8 –Rt. 2005 s. 507 –Giuliano-Lagarde Rapport –Grønnbok Hypotetiske valg ikke tillatt –Valg av verneting ikke nok –Bruk av klausuler med klar betydning etter et lands rett ikke nok

21 Uten lovvalgsklausul Norsk selger Italiensk kjøper Kontrakten sier ingenting om lovvalg

22 Intprkjl § 4 Er det ikkje gjort avtale som nemnt i § 3, står kjøpet under rettsreglane i det landet der seljaren hadde bustad då han tok mot tinginga frå kjøparen. Vart tinginga motteken på ein forretningsstad som seljaren hadde, står kjøpet under rettsreglane i det landet der forretningsstaden er. Tok seljaren eller målsmannen hans mot tinginga i det landet der kjøparen hadde bustad eller den forretningsstaden som tinginga kom frå, står kjøpet under rettsreglane i det landet. Kjøp på børs eller auksjon står under rettsreglane i det landet der børsen er eller auksjonen vert halden.

23 Andre kontraktstyper Norsk agent Tysk hovedmann Ingen lovvalgsklausul Hvilket lands rett regulerer avtalen (bortsett fra spørsmålet om avgangsvederlag)?

24 Tilknytningsfaktor Nærmeste tilknytning –Tidligere: Intprkjl § 4 ikke egnet for analogi –Rt. 1980 s. 243, Rt. 1982 s. 1294 Forholdets varighet Oppfyllelsesstedet Hvor avtalen var inngått Hvor bestillingene fant sted Markedsføringssted Skadevirkninger Lovvalget etter en samlet vurdering

25 Tilknytningsfaktor II Analogi fra intprkjl § 4 misforstått Intrpkjl § 4 er uttrykk for prinsippet omden nærmeste tilknynting –Betyr ikke selgerens sted, men –Realdebitorens sted

26 Realdebitorens sted Rt. 2006 s. 1008 Etter utvalgets syn er det viktigste momentet ved bedømmelsen av hvilket lands rett en agentavtale har sin nærmeste tilknytning til, hvor agenten har sitt hovedkontor. Det er agenten som skal prestere realytelsen – i Romakonvensjonen art. 4 nr. 2 omtalt som « den for aftalen karakteristiske ydelse ». … Hvilket språk som er brukt i agentavtalen, forholdet mellom hovedmann og kjøpere, og messebesøk, finner utvalget ikke kan tillegges vekt av betydning i denne saken… Hovedregelen for tilknytningsforhold når det gjelder agentavtaler er godt begrunnet, og det må kreves ganske tungtveiende momenter for en annen løsning.

27 Realdebitorens sted Fra formodning i Romakonvensjonen Til fast regel i Roma I

28 Bosted Ot.prp.nr.15 (1963-64)s. 9: forretningssted tvl § 4-4 tredje ledd: registrert hovedsted Ikke det samme som: Bosted i Luganokonvensjon art 60 (tre alternativer) Sete i Luganokonvensjon art 22

29 Unntak for nærmere tilknynting Anvendes restriktivt Akkessorisk kausjon Rt. 1928 s.826 Ikke selvstendig garanti LA-2010-70886


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Kontraktsrett Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google