Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Richardsen, IKT-rådgiver eKommune 2012 - Lokal digital agenda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Richardsen, IKT-rådgiver eKommune 2012 - Lokal digital agenda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Richardsen, IKT-rådgiver eKommune 2012 - Lokal digital agenda

2 eKommune 2012 Evolusjonen…

3 eKommune 2012 eKommune 2012 – Lokal Digital Agenda Videreføring av eKommune 2009 Tilpasning til KS’s langtidsstrategier Skal være et verktøy for kommunene ved utvikling av egne strategier Setter mål for kommunene Viser tiltak fra KS for å bidra til kommunenes måloppnåelse

4 eKommune 2012 ”Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning”

5 eKommune 2012 Fokusområder i eKommune 2012 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Tjenester på nett IKT i helse og omsorg NAV-reformen og IKT IKT i grunnopplæringen Geografisk informasjon E-handel Elektronisk arkivering og saksbehandling Informasjonssikkerhet IKT-arkitektur Åpne standarder Integrasjon av IKT-systemer Fri programvare Grønn IT Bredbånd Interkommunalt IKT- samarbeid Strategisk IKT-ledelse Kompetanseutvikling

6 eKommune 2012 Utfordringer i kommunesektoren Innbyggere, næringsliv og sentrale myndigheter har store forventninger til de tjenestene kommunene skal levere Lovverk med forskjellig nedslagsfelt kan skape utfordringer Mange kommuner utnytter ikke det potensialet som ligger i de IKT-løsningene de har Kommunene mangler IKT-strategi som støtter opp under kommunens øvrige strategier og planer

7 eKommune 2012 Forventninger fra innbyggere og næringsliv Informasjon om kommunens organisasjon, aktiviteter og tjenester 24/7 Dialog med folkevalgte og administrasjonen på nett Innsending av søknader elektronisk Innsyn i kommunal saksbehandling Tilgang til off. data, f.eks. registerdata og kartdata Samhandling mellom offentlige virksomheter (registrering av informasjon en gang)

8 eKommune 2012 Forventninger fra sentrale myndigheter Inkludering og deltakelse for alle i informasjonssamfunnet Informasjon og tjenester 24/7 Elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter Effektivisering av forvaltning og tjenesteproduksjon Økt tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern

9 eKommune 2012 Statlige strategier og handlingsplaner St.meld. 30 (2002-2003) Norge digitalt eNorge 2009 (2005) St.meld. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle Kunnskapsløftet (2006) Samspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren (2008) St.meld. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen St.meld. 19 (2009) Forvaltningsmeldingen Statlige planer henger ofte ikke sammen – skaper problemer mht. prioritering!

10 eKommune 2012 Lover og regler Forvaltningsloven Offentlighetsloven Arkivloven Personvernloven Helselovgivningen Delingsloven (Matrikkelen) Ny plan og bygningslov Læreplanene (IKT som 5. ferdighet) Lov- og regelverk er komplekst og ikke alltid like enhetlig?

11 eKommune 2012 Hvordan utvikle en fremtidsrettet eKommune...?

12 eKommune 2012 Hvorfor elektroniske tjenester? Effektivisere interne prosesser –Automatisere –Høyne kvaliteten –Forkorte saksbehandlingstiden Forventninger fra innbyggere og næringsliv om tilgang til selvbetjeningsløsninger –Innmelding/meldinger –Søknader –Innrapporteringer –Innsyn

13 eKommune 2012 Økt samarbeid om etablering av løsninger –Kommunene tilbyr de samme tjenestene Standardisering, felles kravspesifikasjoner, deling av teknologi og kompetanse bidrar til utvikling av gode elektroniske tjenester KS IKT-forum –”Tjenester på nett”-prosjektet –Trinn-for-trinn veileder –Tjenestevelgeren –Sikkerhetshåndbok Sentrale myndigheter tilbyr fellesløsninger –Minside –Altinn Elektroniske tjenester av høy kvalitet

14 eKommune 2012 IKT i helse og omsorg Hovedutfordringen! Figur 1.1 Prosentvis endring i befolkningen i 4 alderskategorier, framskrivning 2000-2050

15 eKommune 2012 Satsingsområder/tiltak Samordning av IKT-utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjeneste og etablering av samarbeid med helseforetakene, jfr. bl.a. nasjonal rammeavtale om samhandling Standardisering, bl.a. implementering av ELIN-k Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal Infrastruktur og sikkerhet, herunder tilknytning og bruk av helsenettet Elektronisk samhandling og telemedisin, herunder etablering av praktisk samhandling med helseforetak, fastleger, hjelpemiddelsentraler mv. Kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell Ny organisering av nasjonal enhet for infrastruktur innenfor helse- og omsorgssektoren

16 eKommune 2012 IKT i grunnopplæringen Status 3,4 elever pr. PC i grunnskolen, men store forskjeller mellom kommuner og skoler 2,0 elever pr. PC i videregående skole Lokal IKT-satsing ofte tilfeldig og lite målstyrt Digitale verktøy utnyttes for lite i fagene Begrenset tilgang til digitale læringsressurser IKT-kompetansen blant lærerne begrenset

17 eKommune 2012 Viktige trender Fra spesifikke IKT-planer til helhetlig planlegging som inkluderer IKT-satsing Fra opplæring i bruk av IKT-verktøy til pedagogisk bruk av IKT i fagene Fra stasjonær til mobil og fleksibel bruk av datamaskiner Fra dagens LMS til åpne læringsplattformer Fra ukritisk bruk av digitale verktøy til utvikling av digital kompetanse og dannelse Fra lærerkontroll til bevisst styring av mediebruken og påvirkning av elevenes kritiske holdninger og digitale egenansvar Fra elever som mottakere av informasjon til aktive produsenter av digitalt innhold Fra manuell administrasjon til bruk av digitale kommunikasjonsformer

18 eKommune 2012 Satsingsområder Ledelse Digitale lærings- ressurser Digital vurdering Kompetanse -utvikling Helhetlig satsing

19 eKommune 2012 IKT-arkitektur IKT-arkitekturen skal bidra til å beskrive sammenhengen mellom kommunens strategiske mål og teknologiske behov. IKT-arkitekturen kan sammenlignes med en reguleringsplan som bestemmer forholdet til –Andre planer –Hvordan viktig infrastruktur henger sammen –Dimensjonering av infrastrukturen Mål I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha utarbeidet en beskrivelse av sin IKT-arkitektur basert på overordnede mål og strategier Tiltak KS vil utarbeide et overordnet rammeverk for beskrivelse av IKT-arkitektur innenfor kommunal sektor

20 eKommune 2012

21 SOA x x Virksomhets- prosesser y y z z x x y y z z GUI Fagsystem Portal Ekstern tjeneste Fagsystem

22 eKommune 2012 Åpne standarder Skal hindre at kommunene låses til en programvareleverandør eller ett produkt Fremmer samhandling i offentlig sektor Kravspesifikasjoner bør i fremtiden inneholde krav til leverandørene om å støtte åpne standarder

23 eKommune 2012 Preutfylling personlig informasjon Et eksempel: Arkiv Skjemamotor Preutfylling ”kommunal” informasjon Mottak av resultat (XML) MinID Autentisering NOARK4-WS Administrasjonssystem Behandling av resultat-XML 1 Bruker velger å logge seg på med MinID og blir sendt til MinID for pålogging. 2 Etter pålogging får man preutfylt ”kommunal” info. (Oppholdstid i bhg, etc.) fra f.eks. adm.system, se rød pil. 3 To alternativer for preutfylling personlig info. (Ikke sensitiv.) fra f.eks. adm.system, se rød pil. 3.a Skjemaleverandør opererer som proxy for MinID D.v.s Administrasjonssystemet autentiserer bare Skjemaleverandør. 3.b Administrasjonssystemet implementerer egen autentisering mot MinID før sensitive data returneres. 4 Mottak av skjemaresultat (XML) 5 Funksjonalitet for videre behandling av resultat-XML 5.a Søknad arkiveres som PDF via NOARK4 WS Om ønskelig arkiveres også resultat-XML 5.b Dersom e-postadresse er angitt sendes e-post til avsender av søknaden med bekreftelse på at søknaden er mottatt av kommunen. 5.c Søknaden plasseres i Administrasjonssystemet for videre saksbehandling. Webskjema Bruker av tjenesten 23.a3.b 55.a5.b 5.c 4 Indikerer de ulike sikkerhetsdomenene 1

24 eKommune 2012

25 squirmelia – Flickr.com Integrasjoner

26 eKommune 2012 Integrasjon av IKT-systemer Kan gjøres på forskjellige måter –Skreddersøm –Standardbasert Kostbart Kompetansekrevende Nødvendig for sømløs overføring av data mellom ulike systemer Mål I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk IKT- løsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak-/arkivsystemer og fagsystemer for ett eller flere av de viktigste tjenesteområdene Tiltak KS vil utvikle kravspesifikasjon for systemer som er avgjørende for effektiv administrasjon og saksbehandling KS vil utvikle og forvalte standarder for integrasjon mellom datafangstsystemer, sak-/arkivsystemer og fagsystemer

27 eKommune 2012 Strategisk IKT-ledelse Begrenset kunnskap blant kommunale ledere om: Utvikling av IKT-strategi Utnytting av teknologiske muligheter Realisering av gevinster ved IKT- investeringer 2/3 av rådmennene ser på egen IKT- kompetanse som en barriere for effektiv planlegging og utnyttelse av IKT (Mandag Morgen 2007)

28 eKommune 2012 Tiltak KS vil tilby kurs for ledere i kommuner og fylkeskommuner i strategisk IKT-ledelse og gevinstrealisering –Pilotprosjekt i gang i Møre og Romsdal KS vil tilby konsulenttjeneste i strategisk IKT- ledelse og IKT-planlegging KS vil tilby en folkevalgtdag om IKT som ledd i Folkevalgtprogrammet KS vil utvikle metoder og verktøy for strategiutvikling og gevinsthåndtering

29 eKommune 2012 Prosjekt – strategisk ledelse og IKT Kostnader og organisering For 2008 ble det søkt DIFI om et samlet bidrag på kr. 800.000. Søknaden ble innvilget og forvaltes av prosjektets styringsgruppe. Søknad om tilskudd for 2009 oversendes senere på grunnlag erfaringene med de første prosjektene Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen består av: –Rigmor Brøste Kjersem, rådmann i Nesset kommune –Jostein Harm, prosjektleder for Grenlandssamarbeidet –Jens Nørve, DIFI –Trude Andresen, utviklingsdirektør i KS –Line Richardsen, IKT-rådgiver i KS (sekretær)

30 eKommune 2012 Nettverksmetodikk Et nettverk bør bestå av rådmenn fra mellom 10 og 15 kommuner, og ha om lag 4 samlinger over en periode på mellom 6 og 10 måneder. Analyse av eget ståsted gjennom bruk av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner, kunnskapsheving i form av faglige foredrag, prosessarbeid med læring mellom kommunene som hovedmetodikk – og fokus på å sette konkrete mål og tiltak for kommunenes videre arbeid.

31 eKommune 2012 Kartlegging Kommunene besvarer spørreskjema basert på mål i eKommune 2012 Rådmennene besvarer spørreskjema om egen IKT-kompetanse og egen rolle i kommunens IKT-strategiarbeid

32 eKommune 2012 Samling 1 – etablering av felles ståsted Nasjonale strategidokumenter som St.meld. 17, FAD´s fornyingsstrategi, Samspill-strategien, strategier for digital kompetanse i grunnutdanningen, eKommune 2012 mv. Status i kommunesektoren generelt og nettverkskommunene spesielt innenfor sentrale områder i eKommune 2012, herunder nøkkeltall og statusopplysninger Organisatoriske og teknologiske utviklingstrekk, bl.a. nasjonal og internasjonal utvikling, interkommunalt IKT-samarbeid, åpne standarder, fri programvare, IKT-arkitektur, e-handel mv Status for realisering av mål i eKommune 2012 – samlet ståsted for kommunene

33 eKommune 2012 Samling 2 - Scenario mot 2013 Beskrive hvor kommunen bør være i 2013 basert på oppfylling av målsettingene i eKommune 2012 m/delplaner. De viktigste tjenesteområdene i kommunen gjennomgås særskilt (tjenester på nett, helse/omsorg, grunnutdanning). Mulige gevinster synliggjøres Gruppearbeider/diskusjon om mål og strategier

34 eKommune 2012 Samling 3 - Hvordan nå målet? Etablere felles ståsted på basis av kompetansekartleggingen Erfaring fra andre kommuner om arbeidet med utvikling og forankring av IKT-strategi Strategiutvikling –felles metodikk –rådmannens ”verktøykasse” for strategiutvikling Gjennomføring i den enkelte kommune –etablere IKT-strategi –involvere egen organisasjon –samspillet mellom organisasjon, teknologi og prosesser –suksessfaktorer og fallgruver –handlingsplanen – sammenhengen mellom tiltakene i IKT- strategien – for eksempel struktur, detaljeringsgrad, hvem utarbeider denne osv. –gevinstrealisering

35 eKommune 2012 Samling 4 – Valgfrie tema Til denne samlingen velger deltakerne temaer som vi går mer i dybden på. Eksempler på dette kan være prosessanalyser, interkommunalt IKT- samarbeid, elektronisk handel, temaer som har lokal eller regional betydning m.v.

36 eKommune 2012 Hva gjør vi i KS? Helse og omsorg Samarbeider med Helsedirektoratet om Samspill- kommuneprosjekt (forberedelser til elektronisk samhandling) Har inngått nasjonal rammeavtale med HOD for samhandling på helse- og omsorgsområdet Samarbeider med NIKT om utvikling av modell for samarbeid om elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Samarbeider med Norsk Helsenett om utvikling av ”normalavtale for tilknytning til helsenettet” Arbeider for endring av eier- og finansieringsforhold i Norsk helsenett

37 eKommune 2012 Deltar i Standardiserings- og samordningsprogrammet i helsetjenesten Er medeier i ELIN-k prosjektet sammen med NSF Vurderer etablering et ELIN-h prosjekt (elektronisk samhandling i helsestasjons- tjenesten) med NSF Samarbeider med NTF om et ELIN-t prosjekt (elektronisk samhandling i tannhelsetjenesten)

38 eKommune 2012 Arbeider for informasjons- og erfaringsformidling til kommunene om bruk av IKT i helse- og omsorgstjenesten, bl.a. gjennom KS IKT-forum (www.ksikt- forum.no) Har etablert forprosjekt i samarbeid med NHO om framtidig velferdsteknologi (ARTE- prosjektet)

39 eKommune 2012 Grunnopplæringen Arbeider for informasjons- og erfaringsformidling til kommunene om bruk av IKT i grunnskolen Deltar i styringsgruppen for FEIDE Samhandler med UNINETTABC for å få høyere bruk av FEIDE i grunnskolen Samhandler med de ulike aktørene innenfor skole-IKT om kompetanse- spredning

40 eKommune 2012 Standardisering, integrasjon og arkitektur Har gjennomført forprosjekt for utvikling av felles IKT-arkitektur for kommunesektoren – forbereder hovedprosjekt Har gjennomført prosjekt for utvikling av KS Resultat XML for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer i kommunene Har etablert prosjekt i samarbeid med BE om utvikling av standardisert grensesnitt for overføring av data mellom Byggsøk og kommunenes sak- /arkivløsninger Har etablert forprosjekt i samarbeid med Statens kartverk om videreutvikling av Geolok-standarden Etablert dialog med Arkivverket om samarbeid rundt utvikling av Noark 5 integrasjonsstandard

41 eKommune 2012 Annet Deltar i referansegruppen for eID i Nasjonalt ID-kort sammen med Bergen kommune og en rekke statlige virksomheter Deltar i arbeidsgruppe for revisjon av kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor Har utviklet og kjørt pilotprosjekt med kompetansenettverk innenfor strategisk ledelse og IKT for rådmenn Planlegger oppstart av 2 nye nettverk før sommeren – flere til høsten IT-funk/Universell utforming Etablerer tettere samarbeid med Datatilsynet om informasjonssikkerhet og personvern knyttet til elektroniske tjenester gjennomføring av tilsyn

42 eKommune 2012 Planlegger nye kommunale case i Semicolon- prosjektet Kjører kartlegging av status blant kommunene i forhold til måloppnåelse av eKommune 2012 Over 50% har svart Gir kommunene mulighet til å se egen status Gir KS/Difi mulighet til å iverksette mer målrettet satsing/tiltak Danner grunnlag for utvelgelse av Beste eKommune 2009 Tiltakspakken – Tjenester på nett Samling 21.april for å diskutere interesse for felles prosjekt eKommune-konferansen 25.-27. mai! Ksikt- http://www.ekommune.konferanse.ks.no/

43 eKommune 2012 Mer informasjon på KS IKT-forum www.ksikt-forum.no E-post: line.richardsen@ks.no Tlf.nr.: 91761877


Laste ned ppt "Line Richardsen, IKT-rådgiver eKommune 2012 - Lokal digital agenda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google