Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ernst Omenaas Forskningssjef, professor August 2015 Skriving av søknad om Helse Vest forskningsmidler – generelle trender og forbedringspunkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ernst Omenaas Forskningssjef, professor August 2015 Skriving av søknad om Helse Vest forskningsmidler – generelle trender og forbedringspunkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ernst Omenaas Forskningssjef, professor August 2015 Skriving av søknad om Helse Vest forskningsmidler – generelle trender og forbedringspunkter

2 God og nyttig kunnskap Grense- sprengende forskning Nærings- utvikling & nasjonal økonomisk utvikling God folkehelse Innovasjon Utdanning FoU 1. Brukermedvirkning og behovsstyring 3. Kunnskapsløft og beste praksis for kommunene 7. Globale helseutfordringer 6. Gode, effektive og lærende tjenester 8. Utvikling av de menneskelige ressursene og infrastruktur 2. Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde 10. Strategisk, kunnskaps- og kvalitetsbasert styring 5. Mer effektiv og bedre tilpasset klinisk behandling 9. Mer toppforskning og sterkere internasjonalisering 4. Helseinformasjon og helsedata som nasjonalt fortrinn

3 Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende Helseforetaksreformen - hovedoppgaver

4 Universitetssjukehusa sin forskingsproduksjon 2013 (prosent)

5 Regionens forskingsproduksjon i 2013 (prosent)

6 Forskningsmidler 2014 etter fagfelt

7

8 Vitenskapelig artikkel –Fagfellevurdert artikkel som er publisert i godkjent vitenskapelig kanal Publiserende forsker –Forsker som er forfatter på minst én vitenskapelig artikkel i løpet av ett år, hvor arbeidet er kreditert en institusjonen gjennom publiserte forfatteradresser Publikasjonspoeng –Tidsskriftsnivå og forfatterandeler Definisjoner

9 Det totale forskermiljøet teller 1387 forskere –hvorav 702 tilknyttet sykehuset, en økning på 101 publiserende forskere sammenlignet med 2012. Publiserende forskere 2013

10 Medvirke til forskning i helseforetakene Få fram gode søknader på områder som er viktig for at helseforetakene skal kunne tilby gode helsetjenester Forskningsmidlene skal gå til klinisk og translasjonell forskning, samt helsetjenesteforskning Forskningsprosjektene skal ha relevans for Helse Vest Formål med forskningsmidlene (1) Forankring: Oppdragsdokument og andre styringssignal fra Helse- og omsorgsdepartementet Forskningsstrategi for samarbeidsorganet 2012 – 2015 Samarbeidsavtalen mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger St.meld. nr. 18 (2012- 2013), Lange linjer – kunnskap gir muligheter

11 En vesentlig del av midlene skal gå til forskerutdanning og bygging av forskningskompetanse Forskningskvaliteten skal styrkes gjennom bygging av regionale forskningsnettverk Forskningskvaliteten skal også styrkes gjennom internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid Formål med forskningsmidlene (2)

12 Retningslinjer for formål og kriterium: –«Søkjaren må vere tilsett ved eit helseføretak i regionen eller ein privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Om tilsettingskrava ikkje er oppfylte, kan personar tilsett ved universitet og høgskular i regionen, samt private rus- og rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, likevel søkje dersom det føreligg ein forankringsavtale med eit helseføretak eller ein privat, ideell institusjon.» –For doktorgradsstipendiater: Søker, hovedveileder eller prosjektleder skal være ansatt… Forankring av søknader

13 Forankringsavtale

14 Kvalitetskriteriet - vurdering av prosjektets, søkers og forskningsmiljøets vitenskapelige kvalitet Relevanskriteriet (vurdering av nytte) De to kriteriene er likeverdige i betydningen at høy nytte eller høy kvalitet alene ikke er tilstrekkelig for tildeling av midler. Vurderingskriterier

15 Fra oppdragsdokumentet fra HOD 2015: –«Vidare er det utarbeidd felles retningslinjer for dei regionale helseføretaka for korleis prosjektsøknader skal beskrive forventa nytte for pasienten og tenesta, og korleis ny kunnskap kan takast i bruk i tenesta. Nyttevurderinga skal likestillast med kvalitetsvurderinga av prosjektsøknadene. Retningslinjene skal gjelde frå 2016.» Relevanskriteriet i Helse Vest for denne søknadsprosessen består av 3 elementer (jf. Formål og kriterium): –Om prosjektet vil generere ny kunnskap som kan takast i bruk i klinisk verksemd, anten på kort eller noko lengre sikt. –Betyding (impact) for helsetenesta –Regionalt samarbeid Relevanskriteriet – vurdering av nytte

16 Tekstfelt nr. 3 i søknadsskjemaets del III A Prosjektets forventete nytte

17 Prosjektets kvalitet –Gjennomførbarhet –Metodens egnethet Det legges betydelig vekt på bruk av anerkjente vitenskapelige metoder, med god underbygging av påstander og konklusjoner, samt bruk av ny teknologi og tilstrekkelig statistisk datagrunnlag der dette er relevant –Nyskapende Faglig nyhetsverdi og originalitet –Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og kontaktflate Søker og forskningsmiljøets kvalitet –Metodekompetanse –Forskningsproduksjon og patenter –Veiledererfaring og kandidatproduksjon Kvalitetskriteriet

18 Vurderingsskjemaet

19 16 komitémedlemmer –Nasjonale eller nordiske representanter –Bred sammensetning av komiteene 3 underkomiteer og en hovedkomité Hoved- og biansvarlig for hver søknad Vurderingskomiteer

20 Husk komiteen er bredt sammensatt, men ikke nødvendigvis med spisskompetanse innen hvert fagområde –Vær pedagogisk - forklar det meste kort og klart Tenk på hvordan søknaden vises for komiteene: –Prosjektsammendrag er framhevet –Bakgrunn, målsetting, metoder og gjennomføringsplaner må komme klart fram og være godt beskrevet Bruk veiledningsteksten i skjemaet Tips til søknadskrivingen

21 I søknaden skal det være plan for faktiske kostnader og dekning av disse. Dette skal være avklart på forhånd, og nedfelt i avtaler med eventuelle eksterne parter. Når tildelingen aksepteres, godtas det samtidig at prosjektet kan gjennomføres med de tilgjengelige ressursene. Vær nøye med å spesifisere inntekter/utgiftsposter i budsjettet, gjør rede for totalbudsjettet Vær realistisk med budsjettering, men ta høyde for uforutsette mindre endringer Husk sosiale utgifter på lønn Budsjett

22 Vær nøye med å spesifisere hvor langt kandidaten har kommet når det søkes Ofte vil kandidatens kvaliteter være det som er avgjørende for om det blir stipend eller ikke Avhandlingens tittel –Artikkel 1 Angi status –Artikkel 2Angi status –Artikkel 3Angi status Doktorgradsøknad

23 ”Fra ide til publikasjon” http://forskning.ihelse.net/ Trykte eksemplarer kan bestilles (gratis): kkf@helse-vest.no Forskningshåndboken

24 Innledning: Fra forskningside til publikasjon Hvorfor forske ved norske sykehus? Om å utvikle ideer til et forskningsprosjekt Prosjektbeskrivelser og protokoller Forskningsmetodikk og litteratursøk Forskningsprosjektets gjennomføring Statistikk og dataanalyse Publisering Forskningsveiledning Instanser som må kontaktes for å gjennomføre forskningsprosjekter Midler og ressurser Forskningens organisering Doktorgradstudiet og forskningsmuligheter for sykehusansatte etter doktorgrad Kan noe gå galt i forskningen? Fra ide til publikasjon

25 E T I K K IDE  HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG / DESIGN DATAINNSAMLING / DATABASEBYGGING DATA-ANALYSE / STATISTIKK TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON

26 Økt institusjonelt ansvar – behov i tjenesten Helseforskningsloven Økonomiske og andre formelle forpliktelser på institusjonsnivå Innovasjon (inkludert EU) Større og mer profesjonaliserte forskergrupper Tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid for å løse komplekse oppgaver Nasjonalt felles forskningsdokumentasjonssystem – Cristin/NVI Trender

27 Rådgiver Sølvi Lerfald Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning August 2015 Søknadsskjema og søknadsprosess Helse Vest forskningsmidler

28 I oppdragsdokumentet 2012 frå Helse og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Vest RHF står det: –«Det øyremerkte tilskotet til forsking i helseføretaka over kap. 732 post 78 som blir tildelt etter vurdering i det regionale samarbeidsorganet og universitet/-a er tildelt og handtert av helseføretak, ikkje gjennom forskingsselskap». Det vil si at de øremerkede forskningsmidlene fra HOD til RHF- ene skal tildeles til og håndteres av helseforetakene i regionen Håndtering av Helse Vest forskningsmidler

29 Midlar som blir brukte til finansiering av stillingar Personell som er finansiert av Helse ​ Vests forskingsmidlar skal tilsetjast i søkjarinstitusjon. Dette kan til dømes vere forskingsstøttepersonell og personar som er tildelt doktorgrads- eller postdoktorstipend. ​ Doktorgradsstipendiatar Dersom doktorgradsstipendiaten disputerer før det tildelte stipendet er nytta fullt ut, kan resterande midlar – etter søknad – nyttast til å dekkje kostnader til ferdigstilling og publisering av artiklar som inngår i graden. Restmidlar ut over dette blir trekt tilbake. ​ Driftsmidlar til stipendiatar Driftsutgifter er direkte utgifter til varer og tenester som er nødvending for å få gjennomført prosjektet. Stipendiatar får midlar etter fast sats vedteke av samarbeidsorganet. Satsen skal dekkje løn med sosiale utgifter og drift. Driftsmidlane kan nyttast til drift av prosjektet som reise- og møtekostnadar, kjøp av analysar eller tilgang til forskingsinfrastruktur, kjemikaliar og anna forbruksmateriell og programvare som går ut over standard programvare som ansvarleg institusjon skal dekkje. ​​​ Fra retningslinjer om håndtering av forskningsmidler

30 Samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger Mandat nedfelt i samarbeidsavtale mellom institusjonene med utgangspunkt i instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet Fordeling av Helse Vests forskningsmidler, delegert fra styret i Helse Vest Helse Vests forskningsmidler

31 Utlysning for 2016 lagt ut 16. juni 2015 –gir tilgang til søknadsskjemaet Frist 15. september kl. 23:59 Vedtak i samarbeidsorganets møte 25. november Informasjon om tildelingen på nettside –http://helse-vest.no/forskinghttp://helse-vest.no/forsking Frist for å be om tilbakemelding på avslag: 21. desember –Se egne retningslinjer for dette Søknadsprosess - tidsramme

32 Før utlysningen kan det jobbes med dokumentene som skal lastes opp i skjemaet –Prosjektbeskrivelsen –CV/publikasjonsliste –CV, anbefalt maks 2 sider –Publikasjonsliste siste 5 år –Merk! Mal for prosjektbeskrivelse Før utlysningen

33 Alle hovedpunktene i prosjektbeskrivelsen er obligatoriske, mens enkelte underpunkter kun er veiledende og ikke nødvendigvis relevante for alle prosjekter/søknadstyper. Innledning – bakgrunn for prosjektet, sentrale kunnskapsutfordringer Nytteverdi for pasientbehandling Problemstillinger og mål – litt forskjellige krav avhengig av søknadstype Gjennomføring: –Studiedesign, metodevalg og analyser –Organisering og samarbeid –Budsjett –Plan for framdrift og publisering –Plan for implementering Brukermedvirkning Etikk Referanser Mal for prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen skal være kortfattet og skal skrives på norsk eller engelsk, evt. svensk eller dansk. Sidetallsbegrensning: Maks. 10 sider inkludert figurer/tabeller og referanseliste. Sideformatet skal være A4. Skrifttype: Tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og ev. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Hvis prosjektbeskrivelsen er for lang vil søknaden ikke bli behandlet.

34 Veiledning i søknadsprosessen På nettsiden: – Informasjon i utlysningsteksten – «Ofte stilte spørsmål» – Retningslinjer for søknadsprosessen Veiledning i søknadsskjemaet E-postboks: forskningsmidler@helse-vest.noforskningsmidler@helse-vest.no http://helse-vest.no/forsking

35 Aktuelle retningslinjer for søknadsprosessen Lenke til søknadsskjema Mer informasjon om hvem som kan søke http://helse-vest.no/forsking Informasjon om obligatoriske vedlegg

36 Doktorgradsstipend –Varighet: inntil 3 år 100 % –Budsjettmodul: etter fastsatt sats Postdoktorstipend –Varighet: inntil 3 år 100 % –Budsjettmodul: etter fastsatt sats Korttidsstipend for fullføring av doktorgrad –Varighet: 6 måneder –Budsjettmodul: etter fastsatt sats Korttidsprosjekt –Varighet: inntil ett år –Budsjettmodul: personell og drift Flerårige prosjekter –Varighet: inntil 3 år –Budsjettmodul: personell, drift, utstyr Karrierestipend –Varighet: inntil 4 år –Budsjettmodul: etter fastsatt sats, samt driftskostnader (for totalbudsjett) Utenlandsstipend –Varighet: fra 3 til 12 måneder –Budsjettmodul: etter fastsatte satser, samt transportkostnader Søknadstyper

37 Tildeling av midler 2006-2015 2015 % tildelte % innstilte 2006 - 2014 Type søknad TotaltTildelt Andel tildelt 201420132012201120102009200820072006 Doktorgrad 1252318 % 23 %16 % 19 %21 %23 %14 %13 %22 % Postdoktor 411024 % 33 %21 %19 %16 %27 % 19 %17 %19 % Korttid 441432 % 50 %22 %26 %36 %19 %34 %59 %30 %29 % Flerårig, nye 812835 % 36 %29 %23 % 25 %20 %27 %19 %20 % Totalt29175 26 % 32 %23 %20 %35 %23 %25 %27 %19 %23 %

38 eSøknad Oversikt Søknadsskjemaet Prosjektleder og medarbeidere fyller inn feltene i skjemaet. Skjemaet tilpasser seg avhengig av søknadstype. E-post til overordnede må oppgis, og eSøknad sender melding om ledelsesforankring. Søknadsvisningen Når en søknad er innlevert, bytter eSøknad fra redigeringsmodus til visningsmodus. Søknaden vises da slik den blir presentert for vurderingskomiteen. Søknadsutlysningen 1 2 3 Forskningsmidler utlyses med en årlig frist. Prosjektleder svarer på en utlysning ved å opprette et søknadsskjema.

39

40 Når søknader opprettes sender eSøknad ut en e-post med tilgang til søknadsskjema Lagre som favoritt!

41 Del I: Informasjon om søker Del II: Samarbeid og satsing –Forskningsstrategiske satsinger –Ledelsesforankring –Prosjektdeltakere Del III: Prosjektinformasjon –Godkjenning, hoved- og delmål, sammendrag –Aktivitetsplan –Relaterte søknader Del IV: Budsjett Del V: Vedlegg –Prosjektbeskrivelsen –Alle andre vedlegg Del VI: Innlevering og ledelsesforankring –Informasjon –Forhåndsvisning –Sjekk av obligatoriske spørsmål Skjemaenes hoveddeler

42 Ulike søknadstyper genererer ulike spørsmål – Eksempel: doktorgradssøknader, som gir spørsmål om stipendiatens og hovedveileders forskningsproduksjon m.m.

43 Utvidet veiledning tilgjengelig ”Legg til” - bokser

44

45 Hovedregel: prosjektet skal være godkjent før det søkes forskningsmidler. Innovasjonspotensial (ikke del av vurderingsprosessen) Legg arbeid i tekstfeltene – de er det første komité- medlemmene leser Merk! Nytte

46 Del IV - Budsjettmodul Doktorgradsstipend Flerårige forskningsprosjekter Postdoktorstipend

47 Når opplysningene lagres, vises del V og VI – Del V: opplasting av vedlegg eSøknad spør etter vedlegg avhengig av hvilke opplysninger man har oppgitt i søknadsskjema

48 Del VI - Innlevering Obligatoriske spørsmål Bekreftelse på samarbeidsforhold Ledelsesforankring Forhåndsvisning av søknaden Samtykke til offentliggjøring Innlevering

49 Ved å gå inn via den samme lenken som ble tilsendt via e-post da søknaden ble opprettet, kan søker følge med på den videre prosessen etter innlevering –Lese prioriteringer og anbefalinger fra ledelsen –Lese eventuelle kommentarer fra sekretariatet –Lese vedtak, herunder tildelt beløp, tildelt Helse Vest prosjektnummer og eventuelle kommentarer tilknyttet vedtaket Søknadsvisning – etter innlevering


Laste ned ppt "Ernst Omenaas Forskningssjef, professor August 2015 Skriving av søknad om Helse Vest forskningsmidler – generelle trender og forbedringspunkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google