Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag Kursdeltakerne har «studentrollen» august 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag Kursdeltakerne har «studentrollen» august 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag Kursdeltakerne har «studentrollen» august 2015

2 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Program kursdag 1 TidHvaRolleHvem 09.00-10.00Velkommen Praktisk info om kurset Hva er Forskerføtter og leserøtter ? Forankring i læreplanen LærerSonja 10.00-10.10Pause 10.10-11.30Gjennomgang av enheten Kjemiske endringer VGG Elev/lærer Sonja Berit 11.30-12.00Lunsj 12.00-13.00Kjemi: Stoffer og kjemiske reaksjonerStudentBrit og Svein 13.00-13.10Pause 13.10-14.10Kjemi: Stoffer og kjemiske reaksjonerStudentBrit og Svein 14.10-14.20Pause 14.20-14.50Gjennomgang av enheten Kjemiske endringerElev/lærerSonja 14.50-15.00Pause 15.00-15.50Nettsider og utdeling av bokser med utstyrLærerMaria 15.50-16.00Oppsummering: Hvordan har vi jobbet som forskere i dag? Oppgave til neste gang LærerSonja

3 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Læringsmål Etter kurset skal studentene kunne gjøre rede for noen grunnleggende begreper i kjemi gjennomføre enkle forsøk som kan brukes til videreutvikling av praktiske ferdigheter kjenne til informasjonskilder til ny kunnskap i kjemi Oppbygning av stoffer stoffers egenskaper stoffer rene stoffer og stoffblandinger atomer og molekyler makro-, mikronivå og symboler og modeller Kjemiske endringer kjemiske reaksjoner utgangsstoff og produkt Forsøk noen eksempler faremerking risikovurdering 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

4 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Aktivere forkunnskaper Hvilke kompetanser har elevene med seg fra 1. – 4. årstrinn? «tenk-par-del» noter tre viktige begreper som er nevnt i læreplanen på neste lysbilde. 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

5 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Læreplanen 1. – 4. årstrinn Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter Fenomener og stoffer beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

6 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Læreplanen 5. – 7. årstrinn 5. – 7. årstrinn forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem begreper fra lavere trinn sortere kjennetegn observere stoffer forsøk faresymboler farlige stoffer stoffblandinger faremerking påvirkning stoffers karakter 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

7 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Hva er et stoff? Undersøk 6 rør med væsker, alle rør inneholder vann: 1.Se på innholdet i rørene 2.Ta av korken og lukt Smaking er IKKE tillatt! 3.«Plassér» rørene i de fire røde «boksene» 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi vet ikke Forsøket: Sortere seks væsker Noter hvilke kjennetegn du bruker for å avgjøre hvor rørene skal legges.

8 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Resultat 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Rent stoff Vet ikke (må undersøkes videre) Vann Løsning av natriumklorid, ca. 3 % Heterogen blanding Vann med potetmel Homogen blanding (løsning) Løsning av ammoniakk, fortynnet Salmi (< 1% ) 7 % eddik Vann med konditorfarge

9 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Hva er kjennetegn på en løsning? En løsning er en væske som er helt klar og gjennomsiktig. En løsning kan være farget eller fargeløs. Hvis væsken er fargeløs, kan vi ikke alltid avgjøre om væsken er en løsning ved å dampe bort løsemidlet. Hvis det oppløste stoffet er et fast stoff som salt, blir det liggende igjen når vannet damper bort Hvis det oppløste stoffet er en gass, forsvinner gassen når vannet damper bort (for eksempel ammoniakkløsning eller saltsyre). Ikke alle væsker som er klare og gjennomsiktige, er løsninger. 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Laser-demo av løsning og blanding Demo av reaksjon mellom gasser (ammoniumklorid)

10 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Faremerkingen avhenger av konsentrasjonen kons. ammoniakk ca. 25 % Salmi ca. 9 % ammoniakk1-3 % ammoniakk Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Elever i grunnskolen skal ikke eksponeres for disse løsningene Les mer om oppbevaring og håndtering av kjemikalier i skolen

11 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Forskjellige atomer 118 forskjellige atomer, alle har et nummer, et navn og et symbol. Her er noen av dem: Mange, veldig mange atomer sammen blir til stoff. Vi kjenner noen stoffer 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Demo av flammefarger AtomnrNavnAtomsymbolFlammefarge 3LitiumLirød 11NatriumNagul-oransje 19KaliumKsyrinfarge 20KalsiumCamursteinsrød 29KobberCugrønn

12 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Periodic Puzzle Periodesystemet

13 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Atomer metaller ikke-metaller karbon 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

14 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Kjemiske forbindelser består av minst to forskjellige atomer Siden vi har to grupper av atomer, kan de kombineres på tre måter 1.Atomer som hører til gruppen metaller (bare blå = metaller, metallbinding) 2.Atomer som hører til gruppen ikke-metaller (bare røde = molekyler eller nettverksmolekyler, kovalent binding) 3.Atomer fra begge gruppene (både røde og blå = ioneforbindelser, ionebinding ) 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

15 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet metallerikke-metaller metaller nettverksmolekylerioneforbindelser atomer og små og store molekyler ”Uendelige” partikler Eks: S 8 (svovel) Eks: CH 4 Eks: He Eks: CO 2 Eks: H 2, O 2, N 2 og Cl 2 Eks: hydrokarboner, polymerer av hydrokarboner, stivelse, proteiner. DNA

16 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Molekyler og ioneforbindelser i «Fem hvite stoffer» salt kremortartari natron sukker potetmel Na + Cl − C 12 H 22 O 11 (C 12 H 22 O 11 ) n n= 50-300 Na + HCO 3 − hydrogenkarbonation K+K+ C4H4O6−C4H4O6− hydrogentartration

17 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Fem hvite stoffer, et forsøk fra samlingen «Kjemi på boks»Kjemi på boks Læremiddelfirmaer: –Ferdige poser til «Kjemi på boks»: http://www.ska-as.nohttp://www.ska-as.no –Utstyr og kjemikalier: http://www.fybikon.no/http://www.fybikon.no/ –Utstyr og kjemikalier: http://kptkomet.no/http://kptkomet.no/ Nyttig lærebok i kjemi: Kjemi for lærere, M. Hannisdal og V. Ringnes (2. utgave 2013) Oslo, Gyldendal akademisk. 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

18 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Krystaller er stoffer hvor atomer, molekyler eller ioner er ordnet i et spesielt mønster. Diamant er bygd opp av karbonatomer Jern er bygd opp av jernatomer Vanlig bordsalt er bygd opp av to typer ioner som er ladete atomer Sukker er bygd opp av sukkermolekyler Kjemiske forbindelser Grunnstoffer 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

19 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi natron + rødkål → natron + rødkål fiolett blå Kjemiske endringer Før og etter

20 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet VGG reaksjonen Det blir Varmt (temperaturforandring) Det blir Gult (fargeforandring) Det blir Gass (det dannes nytt stoff) 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi OBS! Gassen er ikke gul CaCl 2 + 2NaHCO 3 2NaCl + CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Hvorfor blir det gult?

21 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi + + + HCO 3 − H+H+ CO 2 H2OH2O HCO 3 − + + H+H+ CO 3 2- til «marmor» Ca 2+

22 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet VGG reaksjonen vannfritt kalsiumklorid løses i vann, denne reaksjonen avgir varme og gir frie kalsium- og kloridioner. natriumhydrogenkarbonat løses i vann. I en løsning med hydrogenkarbonationer finnes alltid også karbonationer når en løsning med kalsiumioner blandes med en løsning med karbonationer, felles det ut kalsiumkarbonat (marmor er en form for kalsiumkarbonat) når karbonationer fjernes fra løsningen (ved utfellingen av kalsiumkarbonat), dannes det nye karbonationer fra hydrogenkarbonat som også gir fra seg H + ioner. Det blir overskudd av H + ioner, og løsningen blir sur. fenolrødt er en syrebaseindikator som blir gul i sur løsning når løsningen blir sur nok, tar hydrogenkarbonationene opp H + ioner og danner karbonsyre som med en gang spaltes i karbondioksid og vann. 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

23 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet 06.01.15 Google: skolelab kjemi https://www.facebook.com/skolelabkjemi Dagens presentasjon: NTN august 2015 Dagens presentasjon: NTN august 2015

24 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi Sortere seks væsker Hensikt Hensikten er å lære om sortering. Utstyr 1 rør med rent vann 5 rør med rent vann pluss noe annet (eddik, Salmi, konditorfarge, salt, potetmel) Fremangsmåte Sorter rørene i de fire kategoriene: rent stoff, løsning, blanding og vet ikke. Du kan lukte på væskene. Det er ikke lov å smake. Diskusjon Hvordan kan du gå videre for å finne ut hvilken av væskene som er rent vann? StoffRent stoffgrunnstofferforbindelserStoffblanding homogene blandinger (løsninger) heterogene blandinger vet ikke

25 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Bildet viser laser gjennom en kobber(II)sulfat- løsning. Prinsippet er det samme som for en løsning av vann og konditorfarge Bildet viser laser gjennom en blanding av melk og vann 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

26 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet By Illustratedjc (Own work) [CC-BY- SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/b y-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

27 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Bildet viser flammefargen til litium 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi

28 Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Fem hvite stoffer Se «Kjemi på boks» 06.01.15Brit Skaugrud og Svein Tveit - Skolelab-kjemi


Laste ned ppt "Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Nøkler til naturfag Kursdeltakerne har «studentrollen» august 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google