Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P E T R O L E U M S T I L S Y N E T."— Utskrift av presentasjonen:

1 P E T R O L E U M S T I L S Y N E T

2 Hvordan rydder vi etter oss?
Presentasjon NFLB Gustav W Dunsæd Sjefingeniør Petroleumstilsynet

3 Innhold Omfang Oversikt norsk sokkel Krav til P&A nytt i regelverket
Krav til Disponering av felt – innretninger og rørledninger Utfordringer Kostnader og tid Metoder Godhet av barrierer Pågående arbeid Veien videre

4

5 Nøkkeltall for permanent plugging av brønner (PP&A) og disponering
Pr i dag er det ca 630 innretninger som skal fjernes og brønnene PP&A i Nordsjøen (UK, Norge, Danmark) I Norge skal vi fjerne de 300 havbunnsanleggene og de 80 faste installasjonene som vi har nå Kostnader ifm plugging av brønner ligger mellom % av totale kostnader for opprydding etter oljeproduksjonen Kostnader for fysisk fjerning av innretninger, tildekking av konstruksjoner og opprydding utgjør % av totale kostnader for opprydding etter oljeproduksjonen Nye brønner bores hele tiden og en del nye felt er under planlegging og utbygging

6 Krav til petroleumsvirksomheten
  Petroleumsloven: «Petroleumsvirksomheten skal ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø og økonomiske verdier» «Petroleumsvirksomheten må ikke unødvendig eller i urimelig grad vanskeliggjøre eller hindre skipsfart, fiske, luftfart eller annen virksomhet, eller volde skade eller fare for skade på rørledning, kabler eller andre undersjøiske innretninger. Alle rimelige foranstaltninger skal tas for å unngå skade på dyre- og plantelivet i havet, kulturminner på havbunnen, og forurensing og forsøpling av havbunnen, dens undergrunn, havet, luften eller på land»

7 Krav til disponering av felt
Petroleumsloven kap. 5 om avslutning av petroleumsvirksomheten § 5.1 Tidligst 5 år før, senest 2 år før opphør av produksjonen skal det sendes inn plan for fjerning og opprydding til OED. § 5.2 Vedtak om disponering Rammeforskriften § 30 om avslutningsplan samt konsekvensutredning Styringsforskriften § 25 om samtykke til enkeltaktiviteter del 2, d) og f) om fjerning av innretning eller fartøy Ovennevnte regulerer både plugging av brønner og ellers fjerning av innretninger, samt opprydding og tildekking av konstruksjoner eller rørledningssystemer på havbunnen.

8 Krav til barrierer i brønnen
AF § 88. Letebrønner skal PP&A etter to år, produksjonsbrønner som ikke overvåkes, skal reservoardelen plugges innen 3 år IF § 48 om barrierer krever at ….barrierer utformes slik at de ivaretar brønnintegriteten for den lengste tiden brønnen forventes forlatt. ….brønnbarrierene utformes slik at ytelsen kan verifiseres I veiledningen til If § 48 vises til NORSOK standard D-010, rev 4 kapittel 4, 5,9 og 15 for å oppfylle kravet til brønnbarrierer

9

10 Barrierer i hele brønnens levetid
Regelverket har krav om at Barrierene i brønnen må hindre lekkasje/strømning i dag og i fremtiden og må plasseres slik at de har denne funksjonen (dypt nok) Barrierer må plasseres slik at de dekker soner med potensial for strømning Viktig å dokumentere at eksisterende barrierer i brønnen er gode nok og at barrierer som plasseres i fm PP&A er likedan

11 Ptil survey – Midlertidig forlatte brønner 2014

12 Omfang av brønner - norsk sokkel
3216 Boret, plugget og forlatt pr mai 2015 Thomas Øya og Jon Oscar Spieler Batchelor oppgave

13 Pluggebølgen i Statoil
Lysark: M.Thorsaæther Sintef

14 Pluggebølgen – «eldrebølgen»
1965 – Leteboring 1970 – Leteboring og produksjonsboring Leteboring , produksjonsboring, produksjon og brønnservice 2000 – Leteboring, produksjonsboring, produksjon og brønnservice, plugging og fjerning

15 Utfordringer ift PP&A Det er naturlig at PP&A kommer sent i feltenes levetid. Konsekvensen er at feltet har høyere driftskostnader samtidig som produksjon og inntektene reduseres Erfaringer fra gjennomførte PP&A viser at de tekniske utfordringene øker med alder av brønnene, endringer i reservoaregenskapene og korrosjon og slitasje i brønnene Liten erfaring med storskala kampanjer med plugging og fjerning Manglende dokumentasjon og historikk internt i selskapene

16 Eksempel på utfordringer

17 Utfordringer mht godhet av barrierer
Den største utfordringen ifm PP&A av brønner er å kunne dokumentere godheten av eksisterende og nye barrierer, og å kunne plassere nødvendige nye barrierer i brønnene I gamle brønner er det vanskelig å dokumentere gode barrierer bak foringsrør (manglende sementbindingslogger, logger med dårlig kvalitet, lite informasjon) Utfordringer med å kutte og trekke ut gamle foringsrør Kverning av gamle foringsrør til ytre ringrom Etablere nye barrierer i brønnen og verifisere at nye barrierer har nødvendig egenskaper (hydraulisk forsegling og nødvendig høyde) Brønner med kollapsede foringsrør

18 Kostnader og tid Det er per i dag ca 1100 havbunnsbrønner og ca plattformbrønner som skal PP&A de nærmeste årene Så langt er gjennomsnittstiden for PP&A dager pr brønn for havbunnsbrønner, noe mindre for plattformbrønner 1 boreinnretning vil således kunne PP&A fra 9 til 12 havbunnsbrønner pr år Det vil således ta mange innretninger lang tid å plugge alle brønnene og kostnadene vil bli ‘’formidable’’ Norske skattebetalere dekker nesten 4/5 av kostnadene via lisensenes mulighet til å trekke fra utgifter

19 Totale kostnader – norsk sokkel

20 Eksempler på tidsbruk

21 Dagens metoder Brønner plugges hovedsakelig ved å sette sementplugger i ringrom og inne i foringsrørene For å oppnå gode barrierer må foringsrør enten trekkes eller det må pumpes sement inn bak foringsrøret mot formasjonen I mange tilfeller må foringsrør freses (milling) noe som tar lang tid og kan være problematisk Godhet av barrierer verifiseres ved hjelp av trykktesting eller sementbindingslogger For havbunnsbrønner benyttes i hovedsak en flyttbar boreinnretning, eller en kombinasjon av et lett fartøy og en boreinnretning

22 Pågående arbeid Forbedre primærsementeringsoperasjoner
Nye metoder for å frese foringsrør, f eks nedenfra og oppover Arbeid for å fjerne eller tette styringskabler for komplettering Arbeid for å forbedre loggeutstyr og loggekvalitet – flere foringsrør Mye arbeid de siste årene på å la foringsrør og produksjonsrør bli værende i brønnen ved PP&A Nye metoder hvor foringsrør perforeres og det pumpes vaskevæske inn i ringrommet bak før det hele forsegles med sement (eks PWC metode) Bruk av ekstreme mengder med energi for å smelte foringsrør, borevæske, sement og formasjon sammen til en barriereplugg Forbedre primærsementeringsoperasjoner

23 Veien videre Samordning av krav i mellom land og selskaper
Stadig sterkere fokus på miljø ved PP&A (opinion/myndigheter) for å være ansett som troverdig industri Nye og ressurseffektive metoder må utvikles og kvalifiseres Godhet av barrierer må i større grad dokumenteres, varighet av casing, sement og mekaniske plugger Spesialinnretninger eller fartøy (og metoder) vurderes Økonomi og reduserte kostnader blir stadig etterspurt

24 Vårt felles ansvar: Plugge brønnene permanent, for all evighet
Jobben er ikke ferdig før vi har ryddet etter oss


Laste ned ppt "P E T R O L E U M S T I L S Y N E T."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google