Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdselskonferansen 2007 Kristiansund 21. og 22. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdselskonferansen 2007 Kristiansund 21. og 22. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdselskonferansen 2007 Kristiansund 21. og 22. mars

2 Arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) i Midt-Norge - veg og havn på samme lag Kjetil Strand Strategisjef Statens vegvesen, Region midt

3 Disposisjon – veg og havn… Veg og havn Viktige tema Brukerkrav Havnene i Midt-Norge, statistikk Nasjonal Transportplan (NTP) Kartlegging av godstransport i regionen Utredning av næringstransporter Fra produsent til marked

4 Veg og havn, viktige tema Kunden i fokus –Kundens behov: transport fra A-B –Bedre transport: raskere, sikrere, miljøvennlig, sporbarhet –Billigere transport Intermodal transport –Sjøtransport med veg i en/ begge ender –Containertransport/ enhetslaster/ ro-ro Havna som knutepunkt –Utvikling av havner til logistikknutepunkt –Vegtilknytning Omlandets størrelse –Vegsystem –Fergetilbud Sjøtransporttilbud –Direkterute til Kontinentet

5 Gods fra veg til sjø, brukerkrav Samlet transportkostnad må være gunstig Samlet fremføringstid må være gunstig Punktlighet/sikkerhet i transportkjeden Anløpsfrekvens av skip Kvalitet/effektivitet ved lasting/lossing Havna må ha: –lave avgifter (vareavgift, anløpsavgifter) –effektive laste/losse systemer (trucker/kraner) –muligheten til å håndtere ulike typer skip RO/RO, LO/LO eller kombinasjonsskip. –nok areal for lagring, oppstilling, plassering av andre alternative aktiviteter, som fryselager –relevante bedrifter. –åpent 24 timer i døgnet, fleksibilitet

6 Havnestatistikk, Midt-Norge

7

8

9 Gods fra veg til sjø, tilrettelegging Containerlast mest interessant for overføring Godt vegnett fram til havn Stamvegnett Øvrige riksveger Fergesamband Flaskehalser Gode og effektive terminaler Samarbeid om løsninger Temautredninger Fylkesdelplaner Nasjonal Transportplan

10 NTP 2010-2019: Retningslinjer for transportetatenes og Avinor AS sitt arbeid Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019 ved årsskiftet 2008/2009. Planen skal ha en tidshorisont på 10 år med hovedvekt på de fire første årene. NTP skal legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene for å bidra til effektive, tryggere og mer miljøvennlige transportløsninger.

11 Nasjonal transportplan 2010-2019  Januar 2006Retningslinjer fra SD og FKD  Januar 2008Felles plandokument fra etatene. Sendes samtidig til fylkeskommuner og storbyer til uttalelse.  April 2008Frist for uttalelser til planforslaget.  Des. 2008Framlegging av stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2010-2019  2007 / 2008Handlingsprogram for stamveg  2009Handlingsprogram for øvrig riksveg NTP 2010-2019: Framdriftsplan

12 Nasjonal transportplan 2010-2019 Oppdatert 28.04.06 NTP 2010-2019: oversikt over transportetatene og Avinor AS sitt arbeid

13

14 Formål Langsiktig utvikling av stamnettet God kobling mot landverts stamnett Grunnlag for videre arbeid med korridorer i neste Nasjonal transportplan (2010- 2019) Intermodale transportkjeder, sammenbinding av transportnett Næringslivets behov, reduserte avstandskostnader

15

16 Kriterier for utvelgelse av stamnetthavner Havner som inngår som en del av et helhetlig stamnett –Havner med tilknytning til stamnett, veg eller bane Farlig og/eller forurensende last Skipsbevegelser og godsstrømmer –Antall anløp –Godsmengder –Antall passasjerer Knutepunkter som skal inngå i en langsiktig transportstrategi –Strategisk viktige havner (nasjonalhavner) –Mulighet for å oppnå full stamledsstandard

17 Hva skjer i Region midt? Kartlegging av godstransportstrømmer Vegkantintervjuer, vegtransport Lastebilundersøkelse, vegtransport Utenrikshandelsstatistikk, transportmiddeluavhengig Basismatriser NTP, transportmiddeluavhengig Terminalundersøkelse Utredninger næringstransport Samarbeidsforum for Samferdsel i Midt-Norge

18 Vegkantintervjuer

19 Fra-Til mønster, rutevalg Estimert kjøretøymatrise med trafikk til/fra samt internt i og gjennom Region midt, fordelt på vegnett i godstransportmodell. Innenriks og utenriks godstransport Totale antall kjøretøyer, inklusive tomkjøring, 4 528 per gjennomsnittlig døgn i november Transport til/fra utlandet utgjør 17 prosent. Totale godsmengder transportert til sammen 56 275 tonn per gjennomsnittlig døgn i november

20 Lastebilundersøkelse, transport på veg TØI Arbeidsdokument 3236 Varestrømmene i Midt-Norge 18/10 2006 Lastebilmatrise utlagt på vegnettet i regionen Varestrømmer er basert på SSBs Lastebilundersøkelser (2003 og 2004) Skyldes at basismatrisene foreløpig ikke er transportmiddelfordelt Varestrømmene er nettverksfordelt i transportmodellen CUBE og overført til ArcGis Trafikkbelastning på veglenker Uavhengig av flaskehalser

21 Lastebilundersøkelse

22

23 Grunnlagsdata for import og eksport Basert på SSBs utenrikshandelstatistikk 2003 Transportmiddelfordelt vha kostnadsfunksjoner fra forrige modellversjon Nettfordelt i godstransportmodell

24 Årlige godsstrømmer i import og eksport transportert med jernbane inn til og ut av regionen

25 Basismatriser Varestrømmer i tonn og verdi basert fra de nyutviklede basismatrisene til godstransportmodellen (TØI / NTP) Detaljeringen i matrisene er 32 varer, kommune (storbysone), land i Europa Aggregering mht sone og vare (6 varer, 8 soner i regionen, 3 regioner i Norge ellers, Kontinentalsokkelen, 7 regioner utenfor Norge) Foreløpig ingen transportmiddelfordeling, men er under utvikling Data levert som regneark

26 Terminalundersøkelse Gjennomføres våren 2007 Trondheim, Brattøra Fokus på distribusjon og på intermodalitet

27 Utredninger Næringstransport Transportkjeder fra produksjonssted til marked 4 – 5 case (geografi, næring) Flaskehalser i transportnett Konkurranse mellom transportformer Intermodalitet, barrierer Stamnett / sekundert nett Ytre Namdal, havbruk Innherred / Sælbu, skogbruk Hitra/Frøya/Smøla, havbruk Ytre Romsdal/Ytre Sunnmøre, maritim industri

28 Utredninger Næringstransport Foranalyse (undersøkelsene) Datainnsamling – dybdeintervju Næringslivsbedrifter Transportaktører Kartlegging flaskehalser (etatene?) Dataanalyse Rapportering, konklusjoner, seminar? –Ferdig til sommerferien

29 Veien videre? I løpet av dette året har vi på plass: Kartlegginger, data om godstransport i regionen Analyseverktøy, nyutviklede godstransportmodeller i regi av NTP Utredninger for noen utvalgte næringer / geografiske områder. Et godt grunnlag for å: forbedre transportnett og terminaler for godstransport Påvirke fordeling mellom transportformer I samarbeid mellom etater og aktører


Laste ned ppt "Samferdselskonferansen 2007 Kristiansund 21. og 22. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google