Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsarbeid 06 – 07 Fortsatt fra gode til bedre barnehager. Hva har skjedd så langt:  Økt bevissthet rundt å utnytte kompetanse og det mennesker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsarbeid 06 – 07 Fortsatt fra gode til bedre barnehager. Hva har skjedd så langt:  Økt bevissthet rundt å utnytte kompetanse og det mennesker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsarbeid 06 – 07 Fortsatt fra gode til bedre barnehager. Hva har skjedd så langt:  Økt bevissthet rundt å utnytte kompetanse og det mennesker er gode til.  Økt bevissthet på hva det gjør med mennesker å kunne få planlegge og utføre det de mestrer best.  Større fleksibilitet og utnyttelse av ressurser.  Barnehagene spiller mer på hverandre, styrere – ped. ledere – ansatte – kompetansebank – hospitering – planleggingsdagene.  Det har blitt mer – Vi er gode kultur.

2 Utviklingsarbeid 06 – 07 Så langt forts:  Husene åpnes mer og mer.  Flere aktiviteter går mer på tvers av huset.  Mer og mer på tvers uavhengig av baser, dvs. at normalaktivitetene/ lek går på tvers.  Felles turnuser innført.  Dere styrere ute av turnus.  Mange har fått med seg at vi driver med mye bra i barnehagene i Lunner, vi er i forkant med slik type arbeid som dette, Så hva nå ?

3 Utviklingsarbeid 06 – 07 Ja hva nå ? Jo vi skal ta et nytt skritt og bli enda bedre. Hvordan gjør vi så dette ?  Vi har alle noe å gå på når det gjelder formidling.  Vi kan bli bedre til å få folk med oss, dvs. evnen til å anerkjenne og dermed også skape engasjement.  Vi er alle forskjellige mht. de 2 pkt. ovenfor og det er mye å hente på å bli bedre på dette.  Og hvordan bli bedre, jo trene.

4 Utviklingsarbeid 06 – 07 I tillegg skal vi sette fokus på:  Tilbudet til barn med spesielle behov (spes. ped)  Møter og møtearenaer, dvs. innhold, nødvendighet. Gi møtene mest mulig fag og faglig innhold.  Vurdere all aktivitet som påvirker antall timer rettet direkte mot barna.  Seniorer inn i barnehagene, er dette noe for oss ? Gjort på den rette måten kan dette være en kjemperessurs i fremtiden.

5 Utviklingsarbeid 06 – 07 Et nytt skritt og enda bedre, hva er det ? Først noen grunnleggende ting for godt lederskap. Dette gjelder enten det er k.sjef, tjenesteleder eller mellomleder:  Tydelighet og klarhet.  Ensartede og gjenkjennende signaler, ”vi går samme vei”  Se den enkelte, verdsette, støtte, lytte.  Ærlighet, ta vanskelige avgjørelser, det å ha blikk for helheten.  Evnen til å kommunisere, sørge for dialog, sørge for at det kreative for grobunn.  Hovedverktøyet er Løft, men vi trenger også andre verktøy.

6 Utviklingsarbeid 06 – 07 Formidlerevnen dvs. evnen gjennom ord og praktisk handling å lære bort til andre.  Hvilken selvinnsikt trengs som grunnlag for å være en god formidler ? Formidling av kunnskap og ledelse på en slik måte at budskapet blir riktig oppfattet. Til dette trengs erfaring, blir jeg oppfattet slik jeg tror ? Hører mottaker det jeg mener å si/fortelle. Klarer jeg å formidle kunnskap også gjennom en blanding av muntlig og praktisk handling. Innsikt i hva jeg trenger øve/trene på.

7 Utviklingsarbeid 06 – 07 Formidleren, eksempel:  Som leder skal du formidle en ny ide.  Du opplever ikke at du når frem, hva gjør du ?  Du avstemmer, forsto de det jeg mente å si ?  Hvis ikke må du trene på å bli bedre på formidling av budskap slik at tilhørere hører det samme som du mener å si.  Hva gjør du om de forsto rett men ikke er enig ?

8 Utviklingsarbeid 06 – 07 Formidleren,eksempel forts.  Enten så retter du mht. synet fra de ansatte eller så opprettholder du og begrunner hvorfor du allikevel gjennomfører.  I en slik situasjon blir det da viktig at du avveier betydningen av forankring og at du er åpen på at du som leder kan ta feil og at du da selvfølgelig vil korrigere/justere.  Men viktig: Vær tydelig og klar også i en slik situasjon. Vaghet i en slik situasjon vil være katastrofe for en leder.

9 Utviklingsarbeid 06 – 07 Formidlerevnen, hvordan trene opp denne ?  For det første må vi ha tid til å trene.  Ute i barnehagen må også dere ha tid til å ta med ped. lederne på dette.  Etter hvert skal vi bruke utviklingsmøtene på dette.  Konkret kan vi for eksempel ta tak i et faglig tema og fortelle hverandre hvordan vi i dag formidler, så rekflektere over hverandres praksis. Så øver vi i plenum, dvs. viser i praksis hvordan vi gjør/sier det.

10 Utviklingsarbeid 06 – 07 Formidlerevnen, trene forts.  Øve i plenum, skal vi det ? Høres det tøft ut ? Uvant ? Litt vanskelig sånn mellom styrere her på denne arena ? Vanskelig på eget tjenestested ?  Ja det er vanskelig og vi skal bruke tid før vi i praksis skal drive rollespill.  Men rollespill med kollegaer som veiledere kan være et spennende område mht. å bli gode formidlere.  Vi trenger i liten eller kanskje ingen grad eksterne til et slikt arbeid.

11 Utviklingsarbeid 06 – 07 I tillegg til å trene/øve på å bli bedre formidlere skal vi også inn på betydningen av forberedelse for å optimalisere våre prestasjoner. Gjennom å forberede seg ved å visualisere det vi skal legge frem så vil vi fremstå bedre, mer forberedt og tydeligere. Viktig blant annet å ha tenkt på egenreaksjon når ting formidles og sies, dvs. være bevist på å takle at ting skjer med oss når vi eks. tar opp vanskelige forhold. Man har tenkt igjennom at når jeg blir varm nå etterpå, pga. det jeg sier, da er det viktig å fokusere på tydelighet, klarhet og at prestasjonen er upåvirket av temperaturen under skjorta.

12 Utviklingsarbeid 06 - 07 Anerkjennelse. Hva for vi tilbake for det ?  Engasjerte medarbeidere  Motiverte medarbeidere  Lavere sykefravær  Større samhold og bedre dialog  Færre ”misnøyearenaer”  Mer fornøyde brukere  Og slik kunne en holde på ………

13 Utviklingsarbeid 06 – 07 Hvor gode ”anerkjennere” er vi ? Hvor gode er vi til å få frem det beste hos folk ? Det vi vet er at vi er og skal være forskjellige i måten vi fremstår på. Målet er å få det beste ut av ledere ut fra den personen vi er og det talentet vi har. Det viktigste er at vi forstår at dette betyr mye, ja mer en vi aner mht. tjenesten som gis.

14 Utviklingsarbeid 06 – 07 Hvor gode er vi så til dette ? Dere tjenesteledere ? Våre ped. ledere ? Øvrige ansatte ?  La oss reflektere litt over dette.  Vi har hatt som fokus at ansatte i størst mulig grad skal få arbeide med det de er gode til.  Da er det viktig at måten å anerkjenne på, måten å motivere på er den best mulige.  Det er garantert store forskjeller på dette i dag, både blant tjenesteledere, ped.ledere og andre ledersjikt i kommunen.

15 Utviklingsarbeid 06 – 07 Hvordan så trene opp ”anerkjenneren” og ”motivatoren” i oss” ?  I stor grad går dette på personlighet og på hvordan vi ordlegger oss.  Det går også på hvor engasjerte vi selv er.  Det kommer veldig mye an på hvilket rom som gis, at vi viser at vi stoler på at ansatte vil klare oppgaven.  At vi lar de ansatte få lage opplegg uten at vi legger for mange føringer.  Men hovedveien skal være tydelig, men samtidig så bred at det oppleves at de ansatte kan gi eget innhold så stor plass at vi oppnår nødvendig engasjement.

16 Utviklingsarbeid 06 – 07 Anerkjenneren, motivatoren, trene forts.  Øve på dette, skal vi det da ?  Dette er også er tøff og uvant sak.  La oss først bruke tid på å reflektere over egen og egne ped. lederes praksis.  Så etter hvert kan vi lage øvingsarenaer også for dette ?  Øvingsarenaer der vi henter konkrete ting i hverdagen som eksempler.

17 Utviklingsarbeid 06 – 07 Tilbud til barn med spesielle behov:  Vi bruker i dag mer enn budsjettert.  Vi må tenke på en annen måte, hva skal vi tenke og gjøre da ?  Er vi på rett spor med vernepleierstillingen ?  I henhold til FO rapporten og tanken om spes. ped team, er dette veien å gå ?  Skal vi med det som utgangspunkt ansette den andre, eks. spesialpedagog fom. Aug. 07 ?

18 Utviklingsarbeid 06 – 07 Tilbud barn spesielle behov forts.  Hva oppnår vi så med dette ?  Jo vi kan tenke mer helhetlig.  Vi kan i noe større grad tenke samme ressurs brukt flere ganger.  Skoleringen blir bedre.  Vi bør sørge for at skoleringen dvs. veiledningsbiten kommer alle ansatte til gode.  Kan vi med dette klare å se barn med spesielle behov noe mer i sammenheng med den øvrige bemanning ?  Begrepet likeverdig tilbud skal vektlegges, forholdet mellom tilråing og vedtak skal samstemmes bedre.

19 Utviklingsarbeid 06 – 07 Møter og møtearenaer  Hvilke møter har vi i dag ?  Hvilke møtearenaer skal vi ha i morgen ?  Hva skal være innhold ?  I hvilken grad har dagens møter fag som tema ?  I hvilken grad er møtene av praktisk art ? i så fall kan dette formidles på annen måte ?  Målet er: Flest mulig timer rettet direkte i arbeid mot barna.

20 Utviklingsarbeid 06 – 07 Seniorer inn i barnehagene  Er dette mulig ?  Vi skal iverksette et arbeid nå denne høsten.  Hva kan seniorer gjøre i barnehagene ?  Det vi i noen grad vet er at det finnes en del seniorer som ville vært glade for å kunne være med der det skjer, bety noe i samfunnet, bety noe for andre. For mange kan dette være den beste lønn.  Hva ønsker vi i barnehagene ?


Laste ned ppt "Utviklingsarbeid 06 – 07 Fortsatt fra gode til bedre barnehager. Hva har skjedd så langt:  Økt bevissthet rundt å utnytte kompetanse og det mennesker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google