Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS si rolle i kommunereforma Jenny Følling KS Sogn og Fjordane Stortingsbenken 24.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS si rolle i kommunereforma Jenny Følling KS Sogn og Fjordane Stortingsbenken 24.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS si rolle i kommunereforma Jenny Følling KS Sogn og Fjordane Stortingsbenken 24.10.2014

2 Lokale prosessar KS har som føresetnad at eventuelle endringar i kommunestrukturen må bygge på gode lokale prosessar KS og fylkesstyret skal ikkje vere nokon pådrivar i så måte Det er kommunane sjølv som må eige prosessane, men bistand kan ytast frå KS og Fylkesmannen KS Landsstyre uttalte m.a. følgjande 28. mai: «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med fylkesmannsembetene, i et likeverdig samarbeid. Det forutsettes at det er gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer framdriften i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og prosesstøtte»

3 Felles arenaer for drøfting av oppgåver, føresetnader og utfordringar, informasjons- og kunnskapsdeling Samarbeidsavtale mellom fylkesmannen og KS og prosjektplan Fylkesforumet/referansegruppa for kommunereforma: (Fylkesmannen, KS, Fylkeskommunen, Distriktssenteret og regionrådsleiarane) Felles formannskapsmøte i regionane: - HAFS, Sogn, HAFS, Nordfjord, Sunnfjord KS sin Haustkonferanse 27. – 28. oktober i Loen (integrert møte med Kommunal- og forvaltningskomiteen) KS har etablert ressurgrupper som skal førebu innspel til regjeringa si oppgåvemelding våren 2015 (OMRÅDE: barnevern, rehabilitering, NAV, Rus/psykiatri, helse/omsorg, naturressurs-/miljøforvaltning, klima/energi, kommunal beredskap, kultur) KS sin Strategikonferanse 4. – 5. februar 2015

4 Døme på bidrag frå KS til dei lokale prosessane Og mykje meir kan de finne i KS sin Fou-base her: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/forskning-og- utredning/

5 Døme på bidrag frå KS til dei lokale prosessane http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/

6 Utfordring med kommunereforma Tidspress: utfordar intensjonen med gode lokale prosessar Oppgåvereform: desentralisering av oppgåver og nye oppgåver er ikkje kjende når kommunane skal starte prosessen Strukturreform: både kommune- og fylkesinndeling skal vurderast, men kva med statsforvaltninga? Styringsreform: styring av kommunar, lovregulering av oppgåver, statleg styring av kommunane (kommunelov, særlover) KS krev at kommunane får meir ansvar, mindre statleg styring og mindre rapportering Finansieringsreform: Virkemiddel for omstillinga og kompensasjon for reformgjennomføringa. Kva ligg i at nytt inntektssystem i 2017 skal sjåast i samenheng med kommunereforma? Tidslinje?

7


Laste ned ppt "KS si rolle i kommunereforma Jenny Følling KS Sogn og Fjordane Stortingsbenken 24.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google