Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Folkehjelp Medlemsundersøkelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Folkehjelp Medlemsundersøkelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Folkehjelp Medlemsundersøkelse - 2014
Ipsos MMI Mai 2014 © 2014 Ipsos.  All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

2 Om undersøkelsen ! Kartlegge medlemmenes holdninger til Norsk Folkehjelp 1244 intervju år Mars/april 2014 Selvutfylling via web

3 Om sammenligning med 2009 Noen av spørsmålene har tidligere vært stilt til Norsk Folkehjelps medlemmer. Der undersøkelsen i 2009 ble gjennomført via skjema i posten, er den i gjennomført på web. Endringen kan gi ”knekk” på noen tidsserier, og verdien av disse kan lett forringes ved en slik overgang. Man vet følgelig ikke om endringen er reell eller skyldes utenforliggende forhold, og det legges til grunn når data fra de forskjellige årene tolkes.

4 Norsk Folkehjelp – veien videre
Støtte Aktiviteter Informasjon Medlemskontingent og frivillig arbeid. Medlemmene vil støtte internasjonalt og jobbe lokalt. 4 av 10 er fastgivere i 2014, særlig de nye medlemmene er med eller kunne tenke seg å være med. De eldste støtter organisasjonen med mest utover medlemskontingenten. 4 av 10 er aktive medlemmer, særlig de yngste og de som har vært medlem lenge. Denne gruppen er også mest åpen for å delta på nye aktiviteter. Generelt sett kunne mange tenke seg å være med på nye aktiviteter, selv om mange har dårlig tid. Synliggjøre og senke terskelen for å delta på aktiviteter? Flere og flere ønsker digital informasjon, informasjon som er tilgjengelig der de er. Videreutvikling av nettsider, nyhetsbrev og Facebook-sider står sentralt i det videre kommunikasjonsarbeidet. Mange medlemmer oppgir at de allerede deler Norsk Folkehjelps standpunkter i sosiale medier, og mange kunne også tenke seg å gjøre det fremover.

5 Oppsummering

6 Oppsummering Medlemskapet Mange nye medlemmer de siste 5 årene.
Det gode inntrykket forsterkes, og mer enn 4 av 5 har bra inntrykk av Norsk Folkehjelp. Nær ingen har et dårlig inntrykk. Medlemmene blir med for å støtte organisasjonen, fordi de identifiserer seg med verdigrunnlaget, har interesse for redningstjeneste og beredskap, eller ønsker å delta aktivt i det lokale arbeidet. Den viktigste vervekanalen er fortsatt via eksisterende medlemmer.

7 Oppsummering Informasjon og kommunikasjon
29% får informasjon flere ganger i måneden, totalt 47% får informasjon månedlig eller oftere. De yngste og de som er aktive i organisasjonen får informasjon mer hyppig. Bladet Appell er den mest brukte informasjonskanalen, men også elektroniske nyhetsbrev, informasjon fra lokallaget samt Facebook er viktige kanaler Blant brukerne er det Fagblad Sanitet, Facebook-sidene, brosjyrer, informasjon fra lokallaget, og nyhetsbrev på e-post/SMS som scorer høyest på fornøydhet. Medlemsmassen vil gjerne ha mer informasjon via nyhetsbrev på e-post/SMS, samt via Norsk Folkehjelps og lokallagets nettsider. Viktigheten av informasjon er høyest blant de yngste, samt blant de som er aktive i Norsk Folkehjelp 24% oppgir å ha brukt sosiale medier til å dele Norsk Folkehjelps standspunkter de siste 12 månedene. Å oppfordrer medlemmene til viral spredning kan gi en stor, gratis effekt for organisasjonen.

8 Oppsummering Støtte Medlemskontingent og fordeling av støtte. 4 av 10 støtter utover kontingenten. 8 av 10 foretrekker å støtte Norsk Folkehjelp gjennom medlemskontingenten, omtrent samme andel som i av 10 foretrekker å bidra med frivillig arbeid. Det gjelder særlig kvinner. Flere enn i 2009 foretrekker at den økonomiske støtten blir brukt på internasjonalt arbeid. I snitt har de som støtter Norsk Folkehjelp med mer enn medlemskontingent brukt ca kroner på ekstra støtte de siste 12 månedene. 39% av medlemmene er fastgivere i dag De yngste, de som har vært medlem i mindre enn 5 år, og frivillige i Norsk Folkehjelp er overrepresentert. Blant de som ikke er fastgivere er det særlig kvinner og de yngste som synes det er attraktivt å bli fastgiver. Andelen er høyest blant de som har vært medlem i Norsk Folkehjelp i mindre enn 5 år, samt blant medlemmene med høyere utdanning. Norsk Folkehjelps medlemmer er i snitt medlem i 2.6 andre organisasjoner. Menn er noe mer aktive enn kvinner, det samme gjelder de over 45 år.

9 Oppsummering Aktivitet 4 av 10 medlemmer er aktive i Norsk Folkehjelp.
Blant de aktive finnes signifikant flere under 45 år, og de som har vært medlemmer i mer enn 10 år Det er særlig de nye medlemmene som ikke er aktive. En høyere andel enn i 2009 er aktive i Norsk Folkehjelp Blant de aktive er det flere enn i 2009 som synes det er viktig å være en del av en større organisasjon som er både nasjonal og internasjonal, det er også flere som opplever å ha stor innflytelse på beslutninger som foretas i lokallaget. Blant de 58% som ikke er aktive i Norsk Folkehjelp, er det tid som er hovedutfordringen. De ikke-aktive er i snitt medlem i én organisasjon mer enn de som er aktive. Om lag 4 av 10 oppgir og at de kun anser seg selv som et støttemedlem til organisasjonen.

10 Oppsummering Aktivitet
6 av 10 har deltatt på en av de listede aktivitetene siste 12 måneder. Opplæring i førstehjelp, sanitetstjeneste, øvelse/trening samt innsats i redningstjenesten er de vanligste aktivitetene. De yngre er langt mer aktive enn de eldre, i snitt 3 mot 2 aktiviteter. Tilsvarende gjelder for de som har vært medlem lenge. Interessen for å delta på aktivitetene er jevnt over høy, og to av tre svarer at de kunne tenke seg å være med på opplæring i førstehjelp, lokalt samfunnsarbeid eller lokalt arbeid mot rasisme. 57% bruker gjerne sosiale medier til å dele Norsk Folkehjelps standpunkter De unge er gjennomgående signifikant overrepresentert, og deltar gjerne på noen av aktivitetene om de blir spurt. Kvinner er for alt annet enn redningstjenesten mer positive enn menn. De som allerede er aktive i Norsk Folkehjelp er mer positive enn de som ikke er aktive.

11 Profil (viktighet-dyktighet)
Oppsummering Profil (viktighet-dyktighet) Medlemmene mener Norsk Folkehjelp gjør en god jobb når det kommer til verdier. Medlemmene mener organisasjonen fokuserer på de riktige sakene, står for de verdiene som appellerer til dem, og gjør en god jobb for solidaritet. De synes organisasjonen er demokratisk, og at de er med på et viktig arbeid gjennom medlemskapet i organisasjonen. Organisasjonen har blitt tydeligere med tanke på sin egen profil, og oppfattes av mange som en slagkraftig og dynamisk organisasjon. Dette er likevel områder det vil være hensiktsmessig å prioritere i fremtiden. Informasjonsarbeidet bør også bli bedre, og det er særlig nettsidene som kan bli bedre og mer informative. Nettsidene har blitt mer viktige for medlemmene de siste 5 årene. De aller fleste synes Norsk Folkehjelp gjør en god jobb med rydding av klasebomber og landminer, men få synes det er viktig. Tilsvarende oppfattes områder som langsiktig utviklingsarbeid i utlandet, og det at organisasjonen tar politisk standpunkt i viktige saker som mindre viktig. Medlemsbladet Appell scorer lavt både på viktighet og dyktighet. Resultatene samsvarer med undersøkelsen i 2009. Medlemsmøter og lokallagets arrangement er heller ikke særlig viktig for medlemmene.

12 Tiltak

13 Om tiltaksmatrisen De horisontale og vertikale linjene som danner matrisens fire kvadranter representerer drivernes gjennomsnittsverdier for hhv. dyktighet og viktighet. Det er derfor viktig å merke seg at tiltaksmatrisen (viktighet-dyktighetsmatrisen) gir informasjon om drivernes prioritet når det gjelder tiltak for å øke den totale tilfredsheten. Dette betyr at en del drivere (områder) hvor Norsk Folkehjelp skårer høyt isolert sett likevel befinner seg lavere i matrisen, ettersom de skårer lavt relativt til de andre driverne. Målet med tiltaksmatrisen er å identifisere hvilke drivere som er viktige for medlemmenes helhetsinntrykk av Norsk Folkehjelp, men som skårer lavere på fornøydhet. Disse områdene vil befinne seg i kvadranten nederst til høyre i matrisen, og det er disse områdene Norsk Folkehjelp bør etterstrebe å forbedre, for på den måten å forbedre det totale inntrykket blant medlemmene. Man må heller ikke glemme at områder med både høy viktighet for medlemmene og stor grad av tilfredshet representerer såkalte ”vedlikeholdsområder” – det må opprettholdes en viss satsing på disse for å opprettholde totalinntrykket.

14 Tiltaksmatrise (Viktighet-dyktighet)
Den oppsummerende tiltaksmatrisen viser forholdet mellom viktighet og dyktighet Dyktighet Viktighet (Effekt på tilfredshet) Områder som får mindre bra resultat, men hvor en forbedring har stor effekt på helhetsvurderingen. Bør gis 1. prioritet i en handlingsplan Områder som får bra resultat og som har stor effekt på helhetsvurderingen - ”Keep up the good work” Må likevel overvåkes. Områder som får bra resultat, men hvor en forbedring har mindre effekt på helhetsvurderingen. Områder som får mindre bra resultat, og hvor en forbedring har mindre effekt på helhetsvurderingen

15 Tiltak (alle medlemmer)
Norsk Folkehjelp scorer meget bra på en del områder knyttet til idealisme og verdier, samt profil og organisasjonsstruktur. Det er viktig å opprettholde satsing på disse områdene, slik at tilfredsheten ikke reduseres (grønn kvadrant i VD-matrisen). Det bør fortsatt satses på å nå ut til flere med mer informasjon om det arbeidet som gjøres, i tillegg til å utvikle nettsidene. Det kan med fordel satses mer mot ungdom. (rød kvadrant). Norsk Folkehjelp fremstår i 2014 med en tydeligere profil, og det er også medlemmenes oppfatning av organisasjonen har blitt mer slagkraftig. Dette er likevel områder det bør jobbes videre med. Fra 2009: ”Det å bygge en klar og tydelig profil, bli en slagkraftig og dynamisk organisasjon og oppfattes å fokusere på de riktige sakene vil ha stor effekt på den totale tilfredsheten med organisasjonen.” Områdene i øvre venstre kvadrant kan (dersom man skal lytte til medlemmene) nedprioriteres til fordel for driverne i nedre høyre kvadrant.

16 Tiltak (sammenstilling)
De tre undergruppene aktive medlemmer, inaktive medlemmer og potensielle fastgivere er alle enige i at bladet Appell ikke er veldig interessant, men det er et område som aktive medlemmer og potensielle fastgivere synes er viktig, og følgelig burde satses på. Informasjonsarbeidet kan bedres for alle undergruppene, og det er særlig de inaktive medlemmene som ikke er fornøyde med informasjonen som er tilgjengelig. Denne gruppen er også misfornøyd med lokallagets aktiviteter, som kan skyldes at de ikke har oversikt over hvor og når dette skjer. Ved å bedre informasjonsflyten også til de medlemmene som ikke engasjerer seg aktivt nå, kan det bedre deltagelsen på aktiviteter, og slik også øke antall aktive medlemmer. Utover dette scorer Norsk Folkehjelp bra på verdier og holdninger blant de analyserte undergruppene, og selv de inaktive medlemmene føler de er med på et viktig arbeid gjennom sitt medlemskap.

17 Alle medlemmer

18 Aktive medlemmer

19 Inaktive medlemmer

20 Potensielle fastgivere

21 Resultater

22 Hvor mange år har du vært medlem i Norsk Folkehjelp?
Mange nye medlemmer de siste 5 årene

23 Alt i alt, hvilket inntrykk har du av Norsk Folkehjelp?
Det gode inntrykket forsterkes, og mer enn 4 av 5 har bra inntrykk av Norsk Folkehjelp. Nær ingen har et dårlig inntrykk.

24 Alt i alt, hvilket inntrykk har du av Norsk Folkehjelp? Kjønn
Kvinner har noe bedre inntrykk av Norsk Folkehjelp enn menn

25 Hva var de viktigste grunnene til at du meldte deg inn i Norsk Folkehjelp?
Under 2% tatt ut

26 Hva var de viktigste grunnene til at du meldte deg inn i Norsk Folkehjelp? Signifikant bedre
For å støtte organisasjonen generelt (48%) 60 år+ (56%) 0-2 års medlemskap (56%) Fastgiver (52%) Ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (65%) Høyere utdanning (53%) Fordi jeg har interesse for redningstjeneste og beredskap (36%) Menn (42%) 15-44 år (43%) 10 år+ medlemskap (40%) Region Sør-Vest (45%) Region Nord (52%) Har både tillitsverv og er frivillig i Norsk Folkehjelp (60%) Har tillitsverv i Norsk Folkehjelp (60%) Lavere utdanning (43%) Fordi jeg identifiserer meg med Norsk Folkehjelps verdigrunnlag (41%) 60 år+ (55%) 3-5 års medlemskap (46%) Region Øst (45%) Ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (46%) Høyere utdanning (48%) Ikke i arbeid (45%) For å delta aktivt i det lokale arbeidet (36%) 15-44 år (43%) 10 år+ medlemskap (42%) Region Sør-Vest (44%) Region Nord (45%) Har både tillitsverv og er frivillig (67%), er frivillig (59%), har tillitsverv (47%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (40%)

27 Hva var de viktigste grunnene til at du meldte deg inn i Norsk Folkehjelp? Signifikant bedre
For å støtte det frivillige arbeidet i Norge (36%) 15-44 år (42%) Frivillig i Norsk Folkehjelp (43%) Lavere utdanning (40%) For å støtte det humanitære arbeidet i utlandet (34%) 60 år+ (43%) 3-5 års medlemskap (38%) Region Øst (39%) Ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (46%) Høyere utdanning (42%) For å yte hjelp til andre (32%) 15-29 år (42%) 6-9 års medlemskap (42%) Region Sør-Vest (39%) Har både tillitsverv og er frivillig (52%) og er frivillig (56%) i Norsk Folkehjelp. For å få økt kompetanse gjennom skolering og kurs (27%) 15-29 år (46%) Har både tillitsverv og er frivillig (46%) og er frivillig (49%) i Norsk Folkehjelp For å få nye venner (15%) 15-29 år (24%) 6-9 års medlemskap (23%) Fastgiver (19%) Har både tillitsverv og er frivillig (24%) og er frivillig (30%) i Norsk Folkehjelp For å treffe andre på medlemsmøter og andre arrangementer (12%) 15-44 år (17%) Har både tillitsverv og er frivillig (21%) , er frivillig (22%), og har tillitsverv (22%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (15%)

28 Hva var de viktigste grunnene til at du meldte deg inn i Norsk Folkehjelp?
Under 2% tatt ut

29 Hvordan ble du medlem i Norsk Folkehjelp?
Den viktigste vervekanalen er fortsatt via eksisterende medlemmer Under 2% tatt ut

30 Hvordan ble du medlem i Norsk Folkehjelp? Signifikant bedre
Ble medlem via familie/venner som allerede var med (42%) Kvinner (46%) 30-44 år (47%) Region Sør-Vest (53%) Fastgiver (48%) Har både tillitsverv og er frivillig (51%) og er frivillig (57%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (46%) I arbeid (44%) Gikk på førstehjelpskurs, ønsket å bli mer kjent med organisasjonen (12%) 45-59 år (15%) 10 år+ medlemskap (20%) Region Vest (22%) Ikke fastgiver (14%) Har både tillitsverv og er frivillig i Norsk Folkehjelp (21%) Ble bedt om å være med og løse en oppgave/ ta tillitsverv (11%) Menn (13%) 60 år+ (20%) 10 år+ medlemskap (15%) Region Sør-Vest (16%) Har både tillitsverv og er frivillig (17%) og har tillitsverv (25%) i Norsk Folkehjelp Tegnet medlemskap etter å ha fått informasjon om Norsk Folkehjelp på stand (8%) 15-29 år (11%) 0-2 års medlemskap (10%) Region Midt-Norge (15%) Ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (9%) Fikk interesse etter å ha hørt foredrag på skolen (5%) Kvinner (7%) 15-29 år (12%) Region Vest (15%)

31 Hvordan ble du medlem i Norsk Folkehjelp?
Under 2% tatt ut

32 Hvor enig eller uenig er du i at Norsk Folkehjelp…
Hvor enig eller uenig er du i at Norsk Folkehjelp….? Emosjonelle egenskaper

33 Hvor enig eller uenig er du i at Norsk Folkehjelp…
Hvor enig eller uenig er du i at Norsk Folkehjelp….? Rasjonelle/praktiske egenskaper

34 Hvor enig eller uenig er du i at Norsk Folkehjelp….? Enig

35 Gruppering av profilutsagnene (faktoranalyse)
En faktoranalyse er en teknikk som analyserer en serie variabler i ett datasett for å avdekke om det finnes felles underliggende dimensjoner/faktorer – altså om det er noen utsagn som naturlig hører sammen. En enkel faktoranalyse av utsagnsbatteriet q5 og q5_1 identifiserer følgende 3 variabelgrupper: Holdninger og verdigrunnlag Står for de verdiene som appellerer til meg Jeg føler at jeg er med på et viktig arbeid gjennom mitt medlemskap i organisasjonen Er en demokratisk organisasjon Har en klar og tydelig profil Fokuserer på de riktige sakene Gjør en god jobb for flyktninger og innvandrere Gjør en god jobb for solidaritet i Norge og internasjonalt Gjør en god jobb når det gjelder langsiktig utviklingsarbeid i utlandet Tar politisk (ikke partipolitisk) standpunkt i viktige saker Er en slagkraftig og dynamisk organisasjon Appellerer til ungdom Kontakt og informasjon Medlemsmøter og arrangementer i Norsk Folkehjelp er en god arena for å treffe andre med samme interesser som meg Gir god informasjon om arbeidet de gjør til sine medlemmer Jeg pleier å lese bladet Appell når det kommer Bladet Appell har mange interessante artikler Har gode og informative nettsider Lokallagene er flinke til å arrangere aktiviteter som passer for meg Prosjekter Gjør en god jobb når det gjelder sanitet og redningsarbeid Gjør en god jobb når det gjelder rydding av klasebomber og landminer

36 Hvor ofte får du informasjon fra lokallaget ditt?
29% får informasjon flere ganger i mnd, totalt 47% får informasjon månedlig eller oftere. Signifikant bedre: Flere ganger i mnd. 15-29 år (45%) Region Vest (38%) Fastgiver (34%) Tillitsverv og frivillig i NF (65%) Frivillig i NF (51%) Tillitsverv i NF (45%) Ca. 1 gang i mnd. Region Vest (25%) 2-6 ganger i året 45 år+ (31%) 10 år+ medlemskap (30%) Ikke aktiv i NF (29%)

37 Gjennom hvilke kanaler får du informasjon om Norsk Folkehjelp?
Bladet Appell er den mest brukte informasjonskanalen, men også elektroniske nyhetsbrev, informasjon fra lokallaget samt Facebook er viktige kanaler

38 Hvor fornøyd er du med de informasjonskanalene du bruker?

39 På hvilke av de følgende måter ønsker du å bli informert om aktiviteter, tilbud og arrangementer fra Norsk Folkehjelp? Flest ønsker informasjon elektronisk, enten på e-post eller via SMS.

40 Gjennom hvilke kanaler får du/ønsker du informasjon om Norsk Folkehjelp?
Medlemsmassen vil gjerne ha mer informasjon via nyhetsbrev på e-post/SMS, samt via Norsk Folkehjelps og lokallagets nettsider.

41 Hvor viktig er det for deg å bli informert om Norsk Folkehjelps virksomhet? Meget+ganske viktig
Viktigheten av informasjon er høyest blant de yngste, samt blant de som er aktive i Norsk Folkehjelp

42 Er du fastgiver (Folkehjelper) i dag?
Signifikant bedre: Ja 15-29 år (45%) 3-5 års medlemskap (44%) Frivillig i NF (50%) Nei Menn (64%) 10 år+ medlemskap (68%) Ikke aktiv i NF (65%)

43 Om å bli fastgiver (Folkehjelper) Er ikke fastgiver i dag (61%)

44 I hvilken grad synes du det er attraktivt å bli fastgiver (Folkehjelper)? Er ikke fastgiver i dag (61%) Antall år i NF

45 Gjennom hvilke av de følgende kanaler foretrekker du å støtte Norsk Folkehjelp?
8 av 10 foretrekker å støtte Norsk Folkehjelp gjennom medlemskontingenten, omtrent samme andel som i 2009. Signifikant bedre: Bidra med frivillig arbeid (49%) Kvinner (53%) 15-44 år (62%) Region Nord (59%) Ikke fastgiver (52%) Har både tillitsverv og er frivillig (82%), er frivillig (78%), har tillitsverv (65%) i Norsk Folkehjelp Ikke i arbeid (57%)

46 Gjennom hvilke av de følgende kanaler foretrekker du å støtte Norsk Folkehjelp?

47 Hvor mange andre frivillige organisasjoner er du medlem i
Hvor mange andre frivillige organisasjoner er du medlem i? (Vi tenker på ulike frivillige org., religiøse forsamlinger, idrettslag o.l.) Menn er medlem i flere frivillige organisasjoner enn kvinner. Medlemmene over 45 år er med i flere andre frivillige organisasjoner enn de under 45 år. I snitt er medlemmene med i like mange andre frivillige organisasjoner i 2014 (2.6), som i 2009 (2.7)

48 Hvor mye penger har du brukt på å støtte Norsk Folkehjelp de siste 12 månedene? Støtter NF med mer enn medlemskontingent I snitt har de som støtter Norsk Folkehjelp med mer enn medlemskontingent brukt ca kroner de siste 12 månedene.

49 Hvor mye penger har du brukt på å støtte Norsk Folkehjelp de siste 12 månedene?

50 Dersom du kunne velge, ville du foretrekke at din økonomiske støtte ble brukt på internasjonalt arbeid, arbeid i Norge eller fordelt? Signifikant bedre: Internasjonalt arbeid 60 år+ (33%) Region Øst (24%) Ikke aktiv i NF (29%) Høyere utd. (26%) Arbeid i Norge Menn (29%) 30-44 år (35%) 10 år+ medlemskap (33%) Region Sør-Vest (38%) Region Nord (38%) Tillitsverv og frivillig i NF (46%) Frivillig i NF (37%) Lavere utdanning (34%) I arbeid (28%) Begge deler Kvinner (58%) Region Vest (60%) Region Midt-Norge (60%) Høyere utd. (56%) Ikke i arbeid (57%)

51 Dersom du kunne velge, ville du foretrekke at din økonomiske støtte ble brukt på internasjonalt arbeid, arbeid i Norge eller fordelt? Flere enn i 2009 er for økonomisk støtte til internasjonalt arbeid.

52 Er du for tiden aktiv i Norsk Folkehjelp?
Signifikant bedre: Ja, både tillitsverv og frivillig 15-29 år (21%) 10 år+ medlemskap (26%) Region Sør-Vest (28%) Lavere utdanning (22%) Ja, frivillig 15-44 år (24%) Fastgiver (22%) Lavere utdanning (20%) Nei 45 år+ (66%) 0-2 år medlemskap (65%) Region Øst (64%) Ikke fastgiver (61%) Høyere utdanning (65%) I arbeid (61%)

53 Er du for tiden aktiv i Norsk Folkehjelp?
Flere enn i 2009 er aktive i Norsk Folkehjelp.

54 Hvor stor betydning har følgende utsagn for at du ikke er tillitsvalgt eller gjør en frivillig innsats i lokallagets aktiviteter? Er ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (58%)

55 Hvor stor betydning har følgende utsagn for at du ikke er tillitsvalgt eller gjør en frivillig innsats i lokallagets aktiviteter? Er ikke aktiv i Norsk Folkehjelp (58%) - Stor betydning

56 Dersom du ikke har tillitsverv nå, har du tidligere hatt det
Dersom du ikke har tillitsverv nå, har du tidligere hatt det? Har ikke tillitsverv i Norsk Folkehjelp (75%) Signifikant bedre: Ja Menn (27%) 10 år+ medlemskap (52%) Frivillig i NF (39%) Nei Kvinner (78%) 0-5 år medlemskap (88%) Ikke aktiv i NF (79%) Høyere utdanning (77%)

57 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det å gjøre en innsats i Norsk Folkehjelp? Er aktiv i Norsk Folkehjelp (42%)

58 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om det å gjøre en innsats i Norsk Folkehjelp? Er aktiv i Norsk Folkehjelp (42%) - Enig

59 Har du deltatt på noen av de følgende aktivitetene i løpet av de siste 12 månedene?
Signifikant flere frivillige driver med førstehjelp, sanitetstjeneste, redningstjenesten og ungdomsaktivitet. Gjennomgående lavere utdanning og i arbeid. Under 45 år, menn. Signifikant flere med tillitsverv driver med solidarisk arbeid, temamøter, deler NFs standpunkter, innsamlinger, lokale aktiviteter for inkludering av flyktninger/innvandrere. Gjennomgående høyere utdanning, og ikke i arbeid. Under 30 år, kvinner. De yngre er langt mer aktive enn de eldre, i snitt 3 mot 2 aktiviteter. Tilsvarende gjelder for de som har vært medlem lenge.

60 Har du deltatt på noen av de følgende aktivitetene i løpet av de siste 12 månedene? Signifikant bedre Opplæring i førstehjelp (28%) 15-44 år (34%) 10 år+ medlemskap (30%) Region Sør-Vest (37%) Har både tillitsverv og er frivillig (57%) og er frivillig (58%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (31%) Brukt sosiale medier til å dele Norsk Folkehjelps standpunkter (24%) Kvinner (29%) 15-29 år (35%) Har både tillitsverv og er frivillig (44%), og har tillitsverv (43%) i Norsk Folkehjelp Høyere utdanning (26%) Sanitetstjeneste (23%) Menn (26%) 15-44 år (28%) 10 år+ medlemskap (30%) Region Sør-Vest (33%) Har både tillitsverv og er frivillig (62%) og er frivillig (52%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (30%) I arbeid (25%) Øvelse/trening til innsats i redningstjenesten (21%) Menn (24%) 15-44 år (27%) Region Sør-Vest (35%) Har både tillitsverv og er frivillig (55%) og er frivillig (51%) i Norsk Folkehjelp Lavere utdanning (25%) I arbeid (23%)

61 Kunne du tenke deg å delta på noen av aktivitetene?
De unge er gjennomgående signifikant overrepresentert, og deltar gjerne på noen av aktivitetene om de blir spurt. Kvinner er for alt annet enn redningstjenesten mer positive enn menn. Region Nord er særlig positive til opplæring i førstehjelp, sanitetstjeneste, redningstjeneste og ungdomsaktivitet (førstehjelp etc.). De som allerede er aktive i NF er mer positive enn de som ikke er aktive. Lavere utdanning mer positive til førstehjelp, sanitetstjeneste, redningstjeneste, ungdomsaktivitet (førstehjelp og solidaritet), lokale tillitsverv. Høyere utdanning mer positive til temamøter, samfunnsdebatt, solidaritetsaksjoner, lokal aktivitet for inkludering av flyktninger/innvandrere, og lokal aktivitet mot rasisme.

62 Kunne du tenke deg å delta på noen av aktivitetene? Ja-svar

63 Hvor ofte bruker du…?

64 ! Demografi

65 Utvalgets sammensetning
51% 49%

66 Utvalgets sammensetning
Arbeidssituasjon Husstandsinntekt

67 Utvalgets sammensetning
Høyeste fullførte utdanning Region

68 ! Prosjektinformasjon Formål Målgruppe Feltperiode
Kartlegge medlemmenes holdninger til Norsk Folkehjelp Målgruppe Alle medlemmer år Feltperiode 27. mars – 22. april 2014 Datainnsamlingsmetode Webundersøkelse (CAWI) Utvalg 1244 intervju Veiemetode Resultatene er vektet mot det totale antall medlemmer – til sammen personer. Tolkning av tabell Resultatene som fremkommer i tabellverket er gjengitt i prosentandeler Oppdragsgiver Norsk Folkehjelp Kontaktperson hos oppdragsgiver Anne Cathrine Seland Prosjektansvarlig Mona Nilsen / Nicolai Løvvik Ansvarlig programmering Cecilie Fosse Prosjektnummer ( )

69 Facebook: http://www.facebook.com/IpsosMMI
Kontaktinformasjon Mona Nilsen (seniorkonsulent) Tlf: E-post: Nicolai Løvvik (juniorkonsulent) Tlf: / E-post: Facebook:


Laste ned ppt "Norsk Folkehjelp Medlemsundersøkelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google