Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer."— Utskrift av presentasjonen:

1 SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer

2 2 Et partnerskap mellom Bærum kommune og det private næringsliv Bakgrunn og målsetning Samarbeid Miljø Attraktivitet Realiserbar Teknologi Effektivitet SmartCity er et veletablert konsept hvor byer og næringsliv samarbeider om å ta i bruk smarte løsninger for å gjøre byene mer attraktive og redusere miljøbelastningen Visjon om attraktiv kommune Med smarte løsninger mener vi.. SmartCity Energi- og klimaplanen Få inn strategi, eller plan for Bærum

3 3 Visjon for SmartCity Bærum ”Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid” Innovative partnerskap muliggjør realisering av SmartCity Bærums visjoner

4 4 1.SmartCity Bærum skal redusere energibruk og klimautslipp innen bygg og transport. 2.SmartCity Bærum skal utvikle smarte løsninger som gir miljømessige gevinster 3.SmartCity Bærum skal gjennom offentlig/privat samarbeid fremme lønnsom og miljøvennlig næringsutvikling. Målsetninger med SmartCity Bærum

5 5 Organisering av SmartCity Bærum Styret Bærum kommune, Bærum Næringsråd, Entra Eiendom, Microsoft, Accenture (Vara: IBM og Asplan Viak, Observatør: Framtidens byer) Programkontor SmartCity Bærum forum 2: Power- house 3:Markeds- plass for energieff. 1: Smart energinett 4: Elbil-pool 5: Smart Working 6: Smart reiseinfo 7. Rask saksb. av smarte bygg-søknader 8. App for Isi

6 6 Programkontoret Om programkontoret: -Har løpende ansvar for fremdrift og gjennomføring av SmartCity Bærum -Er et knutepunkt mellom styringsgruppen, prosjektene og SmartCity Bærum forumet -Støtter arbeidet til prosjektene, samt identifisere og fremme synergier mellom prosjektene - Programplan, SmartCity Bærum Programkontor Medlemmer og prosjekter … Internasjonalt Programkontoret vil være en katalysator som fremmer og styrker prosjektene i SmartCity Bærum Samler og deler kunnskap, inspirasjon og læring, samt promoterer program, selskap og initiativ i viktige nettverk … Nasjonalt Accenture «Intelligent City»-programmer (eks.)

7 7 Nettverk som bidrar til læring, promotering av gode løsninger Sterke private aktører SmartCity Bærum har etablert et Forum med over 20 sterke private aktører som er interessert å bidra Store selskap fra finans-, bygg-, transport-, IKT- og kraftbransjen er representert Sterke etablerte partnere i Norge Framtidens byer er med som observatør i SmartCity Bærum styringsgruppen og satser på programmet som norsk pilot for samarbeid mellom offentlig og private sektor i byer FutureBuilt koordineres av SmartCity Bærum og programmene vil sammen sikre bedre støtte til en rekke bygg-prosjekt Internasjonale netverk med andre byer Gjennom Accentures globale SmartCity netverk, sikrer vi erfaringsutveksling og promotering mellom framgangsrike globale byer Accenture «Intelligent City»-programmer (eks.)

8 8 Finansieres som et spleiselag mellom kommunen og næringslivet, samt ekstern støtte 8 Kommersiell finansiering Supplementære midler Oppstartsmidler Spleiselag med private aktører Lokale, nasjonale, internasjonale støtteordninger (MD, EU, andre) Byen og prosjekteiere bidrar med oppstartsfinansiering Tradisjonelle investeringer Verdibaserte avtaler Grønne finansielle instrumenter Programmet Prosjekter Programmet vil være en katalysator for finansiering på prosjektnivå TID / MARKEDSMODENHET SmartCity finansieringskilderFinansieringsmodell/-behov Grunnfinansiering Bærum og Framtidens Byer Dekkes av selskapene selv (støtte, avtaler) Udekket

9 9 Identifisere finansesektorens rolle innen klima og miljø og innen SmartCity Bærum «FNO skal arbeide for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte. FNO skal jobbe for like rammevilkår for alle som konkurrerer i samme marked. I tillegg skal FNO arbeide for en sunn utvikling av finansnæringen, og et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen - samt en bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.» 1 1: Hentet ut fra FNOs vedtekter (forkortet for anledningen) Bank og kapital Betalingsformidling og infrastrukturLiv og pensjon Risiko og skade  Samarbeide med SmartCity Bærum for å etablere en plattform for bærekraftige investeringer i Norge  Konkrete finansieringsløsninger for SmartCity prosjekter  Opprett fond til investeringer i bærekraftige prosjekter  Økt bruk av pensjonsfond til bærekraftige infrastrukturinvesteringer  Bidra til en bærekraftig investeringsportefølje gjennom økt erfaring på grønne investeringer  Fokus på naturskadeforsikring i Norge  Samarbeide med forsikringsbransjen om infrastrukturprosjekter i Bærum  Utvidet produkttilbud til nye miljøløsninger (eks. smartgrid forsikring) SmartCity Bærum  Minimere miljøfotavtrykk gjennom bruk av smart teknologi  Bærekraftig og sikker teknologi for å ivareta tillit  Økt fokus på samfunnsansvar og profilering for sine medlemsbedrifter  Lokal forankring i Bærum – over 3500 ansatte innen finansiering og forsikring (~5% av sysselsatte i Bærum)  Reduserte kostnader i form av energieffektivisering av kontorbygg og fokus på å redusere jobbreiser  Kunnskap og erfaring som vil redusere investeringsriskoer og øke rentabilitet og vekst Hva kan FNO oppnå med SmartCity Bærum

10 10 Mulige innhold og utfall av et slikt samarbeid Mulige bidrag fra FNO SmartCity Bærum er en bred arena for samarbeid mellom bedrifter og kommunen for å komme fram til innovative løsninger på lokale utfordringer -SmartCity Bærum Forum med over 20 store og små bedrifter fra norsk næringsliv, og store partnerorganisasjoner Pilot i Framtidens Byer, som skal spre SmartCity-erfaringer til andre norske byer og og andre land -Utarbeide modell som fremmer læring mellom selskap og byer, samt innovasjonsmodell for selskapene i programmet -Sørge for internasjonal profilering av selskaper og partnere på globale SmartCity seminarer (neste i Amsterdam) og hjemmesider Prosjekter i programmet skal både ha målbare miljøeffekt og gi lokal verdiskapning -SmartCity Bærum vil støtte prosjektene i å gå fra pilotering til kommersialisering av miljøinitiativ -Programmet lager metodikk for måling av miljøeffekt av prosjektene, og ønsker å dele erfaringer og metoder Miljøtiltak -Sikre at FNOs medlemsbedrifters kontorbygg reudserer energiforbruket -Bidra til samarbeid i forbindelse med kommunal infrastruktur og forsikringsbransjen Kunnskapsformidling -Formidle kunnskap mellom medlemsbedrifter og SmartCity Bærum -Økonomisk rådgivning Finansiering -Bidra til en møteplass/markedsplass for sine medlemsbedrifter og deltagere (prosjekter) i SmartCity som trenger finansiering -Tilby gunstige/egne finansieringsløsninger til næringsvirksomhet som drives «i tråd med SmartCity- konseptet» -Formidle finansiering til enkeltprosjekter i SmartCity Bærum -Direkte sponse SmartCity prosjekter Hvorfor SmartCity Bærum?  Etablere en markedsplass for storskala energieffektivisering i bygg i (Bærum og omegne) Konkret mulighet for samarbeid

11 11 Beskrivelse: Eiere av bygg som har behov for energieffektivisering Aktører kan være eiere av skoler, næringsbygg, sykehus, boliger etc Denne type aktører mangler ofte helhetlige planer, motivasjon og ressurser til gjennomføring av energieffektiviseringsprosjekter Sikre lønnsomme investeringer gjennom energieffektivisering av bygg Beskrivelse: Markedsplassen vil være en arena som sikrer at etterspørsel og tilbud møtes og som sikrer korrekt og effektiv prosesser Formål: Markedsplassen skal sikre at barrierer som i dag finnes for lønnsomme prosjekter brytes, eksempler er kompetanse, finansiering, gjennomføringevne og standardkontrakter Oppgaver/Rolle til markedsplassen: Kommunisere og samsvare etterspørsel og tilbud innenfor energieffektivisering av bygg Spre informasjon om formål, verdiskapning, investeringsbehov for energieffektivisering Standardisere kontakter, etablere prosesser og fasilitere prosessen mellom aktører Forenkle og komme ”raskt komme i gang” Tilbud Etterspørsel Markedsplass Beskrivelse: Aktører som har en rolle i energieffektivisering av bygg Aktører kan som regel deles i tre grupper Entreprenør (som gjennomfører selve arbeidet) Rådgiver innenfor energieffektivisering Investor (som finansierer prosjektet) Avhengig av type aktør vil det være ulikt krav om fortjeneste og risiko Det kan også være èn og samme aktør som spiller alle tre roller Eksempler: Eksempler: The Building Energy Efficiecy Programme in London (BEEP) The Building Energy Efficiecy Programme in London (BEEP) Eksempler:


Laste ned ppt "SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google