Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St
Prosjekt dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF Mål Fase I og II Prosessen Tall Momenter til utredning vedr samhandling mellom kommuner og sykehus Innstilling til styret for St. Olavs Hospital HF

2 Hovedmålet ”St. Olavs Hospital HF skal vurdere ansvar, ledelse, organisering, kompetansebehov og ressursbehov i sykehusets mottaksfunksjoner for å sikre god pasientflyt – herunder sikkerhet for pasientene og brukeropplevd kvalitet samt rett bruk av ressurser for alle pasientgrupper. Samtidig vektlegges en dynamisk og fleksibel bruk av ressurser som tar hensyn til svingninger i aktivitet gjennom døgnet og årstidene samtidig som sykehusets tilbud til akutt syke og skadde døgnkontinuerlig skal være likt.”

3 Overordnete mål 1 Sikre effektiv bruk og utnyttelse av det høyt spesialiserte sykehuset ved at: Pasienter blir mottatt, utredet og behandlet med riktig ressursinnsats og på riktig nivå i sykehuset, og at pasienter som har behov for innleggelse får dette på rett sted i sykehuset Pasienter legges inn i sykehuset bare hvis deres kliniske behov tilsier dette og behovet ikke kan løses poliklinisk, ved utredning og/eller behandling på mottaksnivå, ved bruk av korttidsobservasjon eller i aktiv samhandling med kommunehelsetjenesten. Det sikres en effektiv lokalsykehusfunksjon og en optimal håndtering av regions- og gjestepasientene Det sikres optimale pasientstrømmer mellom helseforetakene og St. Olavs Hospital med fokus på hensiktsmessig bruk av sykehusets behandlingstilbud, det tilbudet som samarbeidende helseforetak kan gi, og at dette ivaretar pasientenes behov. Det sikres nødvendig rådgivning/ veiledning overfor kommunehelsetjenesten for å bidra til gode henvisninger og at pasienter får rett tilbud til rett tid og på riktig nivå – herunder en tydelig og brukervennlig organisering av en slik faglig konsultasjonsvirksomhet på sykehuset.

4 Overordnet mål 2 Øke pasientsikkerheten ved å:
Bedre rammene for målbar kvalitetsforbedring av mottakstjenesten Unngå at pasienter venter unødig på utredning og behandling Sikre tilbudet til pasientgrupper med sammensatte og til dels diffuse problemstillinger på likt nivå med de som presenterer seg med enkeltstående diagnoser og tydelig klinisk problematikk Sikre tilstedeværelse av nødvendig generalistkompetanse i mottakssituasjonen tilpasset pasientpopulasjonens behov for initial utredning, behandling og avklaring av videre behandlingsvalg. Dette kan skje i aktiv samhandling med og bruk av sykehusets vaktlinjer og spesialiserte personell

5 Overordnet mål 3 Legge til rette for at sykehusets spesialiserte personell uhindret er tilgjengelige og kan arbeide på tvers av fagdisipliner og organisatoriske enheter når pasientens behov krever dette. Bedre samhandlingen og sikre god flyt av pasienter internt på sykehuset (mellom de ulike enhetene) og mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten – herunder å utvikle standarder for tilpliktet informasjonsutveksling mellom behandlingsleddene i en overføringssituasjon.

6 Fase I og Fase II Fase I skal beskrive Nå – situasjonen og utfordringer og Fase II skal foreslå tiltak og løsningsmodeller. Prosjektets arbeidsperiode: 1. april 2014 til 1. juni 2015

7 Prosessen Møte med hver enkelt berørt klinikk
Egen datapakke for hver klinikk Eget rapporteringsskjema fra hver klinikk Eget rapportskjema er sendt til kommunene ved kommuneoverleger og legevaktsjefer Egen kommunegruppe Behandling i hovedledelsen og hovedtillitsvalgte ( i flere omganger)

8

9 Prognose for antall mottak ved Akuttmottaket på St
Prognose for antall mottak ved Akuttmottaket på St. Olavs Hospital Øya fram til 2040 Data er basert på tall fra Akuttdatabasen samt SSB-tall for prosentvis befolkningsframskriving for Sør-Trøndelag per aldersgruppe under forutsetning MMMM (middels vekst i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring). Forutsetter samme fordeling av sykdom og henvendelser til mottak per aldersgruppe som i 2013 samt uendret mottaksstruktur og håndtering av ø-hjelpspasienter. Vekst er basert på samme vekst som fra

10 Pasientstrømmer St. Olav Øya 2013
( pas. konsultasjoner, tlf) m.fl. fra legevakta til St. Olav Rett på post ca poliklinikk (SKAP: ca 8 000) ca døgnopphold Mottak 20 637 (67%) Sengepost Akuttmottak ca 30% 3 846 (19%) Sengepost Obs.post Hjem ca 70% Avklares poliklinisk i mottak 2 932 (14%)

11 Fordeling ø-hjelpsmottak St. Olav Øya 2013
AKUTTMOTTAK Ø-hjelpsmottak = sted for førstegangs ø-hjelpskontakt med sykehuset (poliklinikk/dagopphold/innleggelse) Totalt ø-hjelpsmottak i 2013

12 Gjennomsnitt nye ø-hjelp per time, per dag St. Olav 2013 – Øya vs
Gjennomsnitt nye ø-hjelp per time, per dag St. Olav 2013 – Øya vs. Mottak Øya

13 Akuttmottaket: Kontakter, belegg, oppholdstid og triagetid gjennom uka (2013)

14 Fordeling: Akuttgrupper (totalt)

15 Ut adresse fra akuttmottak St. Olav 2013 - Øya
Innlagt sengepost Innlagt obs-enhet Hjem poliklinisk 2013 13 859 3 846 2 932 Andel i 2013 67 % 19 % 14 %

16 Utfordringer i samhandlingen med kommunene

17 1. Utrede ulike tiltak for å bedre beslutningsstøtte ved akuttinnleggelse:
Avklare hvordan veiledningsplikten fra St. Olavs Hospital til primærhelsetjenesten kan ivaretas i forhold til akutt syke pasienter. Hvordan kan sykehus og kommune/fastleger kommunisere ved hjelp av tekniske løsninger ? Øke tilgjengelighet for konferanse mellom fastlege og sykehuset (alle spesialiteter) Vurdere breddekompetanse i sykehusets akuttmottak Utrede muligheter for nettbasert undervisning – e-bibliotek

18 2. Bruk av KAD-senger Utvikle samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene om standardiserte pasientforløp for større pasientgrupper som legges inn i KAD Vurdere fleksibel bruk av kommunale senger. Kommunene har flere alternative sengetilbud. Kommuner bør ha en koordinerende enhet for å sende pasienten til rett sted. Observasjonsmuligheter og utredningsmuligheter i legevakt må utredes. Det må vurderes om Akuttmottaket i sykehuset i samarbeid med kommunene kan henvise til KAD senger.

19 3. Poliklinikk som alternativ til innleggelse i akuttmottak:
Det må vurderes om flere klinikker kan etablere et 1/2-øhjelp poliklinisk tilbud dagen etter henvendelse om akuttinnlegging av pasient Sikre kapasitet til poliklinisk vurdering innen første virkedag Polikliniske vurderinger på ettermiddag kan gjøres for å vurdere / redusere antallet innleggelser Vurdere å styrke logistikk ø - hjelpsfunksjonen etter kl Sykehuset bør se på sin turnus og vurdere oppbemanning av akuttmottaket når pågangen av pasienter er størst Kommunene vurderer hvordan antallet pasienter med lav hastegrad (definert av kommunene som «grønne pasienter») på legevakt kan reduseres. Kommunehelsetjenesten må bli orientert om de tilbud som til en hver tid finnes. Det må vurderes hvordan og hvor slik informasjon skal distribueres.

20 4. Verktøy og organisering av legevakt:
Vurdere innføring av et system for timebestilling / sanntid-system ventetid/legevakt Vurdere systemer for egenbestilling Legevakta kan booke time til sykehusspesialist på nett Skjerm med info om ventetid Det er et mål at både kvaliteten på tjenestene og effektiviteten må bli bedre ved å utvikle en gjensidig åpenhet og synliggjøring av de beslutningsverktøy primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten benytter. Det bør benyttes et felles informasjonsverktøy for sykehuset og primærhelsetjenesten. Planlegge innføring av et felles triagesystem på tvers av behandlingsnivå for alle pasienter som inngår i felles pasientforløp. Triagesystemet som skal brukes i kommunene må være kjent for sykehuset. Det bør eventuelt vurderes et felles triagesystem for de pasientene som vi samarbeider om, gjeldende også for de pasientene som legges inn i KAD seng. Ny legevaktsentral Trondheim kommune

21 Innstilling til styret for St. Olavs Hospital HF
Styret ber administrerende direktør utrede følgende problemstillinger for å sikre god pasientflyt for pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp: 1. Hvordan kan mottaksfunksjonen og pasientflyten for øyeblikkelig hjelp-pasienter bedres gjennom: o Utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp o Styrket faglig kompetanse o Bedre tilgang til kliniske støttetjenester o Tilpasset dimensjonering og bedret funksjonalitet av observasjonsposten o Videreutvikling av barnemottaksfunksjonene o Styrket traumemottak

22 Innstilling til styret
2. Hvordan videreutvikle tilbudet til ustabile indremedisinske pasienter 3. Hvordan videreutvikle og integrere mottaksfunksjoner for pasienter innen rus med somatikk på en hensiktsmessig måte 4. Utrede om bedre samhandling med kommunene kan påvirke omfanget av henvisninger til sykehuset 5. Hvordan sørge for at befolkningen i Orkdalsregionen får et godt akuttmedisinsk tilbud 6. Hvordan kan IKT-tjenester bidra til og understøtte best mulig pasientflyt Styret ber om å få delrapport fase II med forslag til tiltak innen 1. juni 2015


Laste ned ppt "Prosjekt dimensjonering og organisering av mottaksfunksjoner St"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google