Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Austre Åmøy barnehage Årsplan Språk - nærmiljø O

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Austre Åmøy barnehage Årsplan Språk - nærmiljø O"— Utskrift av presentasjonen:

1 Austre Åmøy barnehage 2015-2016 Årsplan Språk - nærmiljø O
Helse og kosthold

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til Åmøy Barnehage s. 3
Personalet ved barnehagen 2015/ s. 3 Vår visjon s. 4 Barnehagens daglige rutiner s. 5 Faglig innhold 2015/ s. 6 Stavangerbarnehagen s. 7 Satsningsområder 2015/ s. 8 Årshjul 2015/ s. 10 Dokumentasjon og vurdering s. 11 Overgang barnehage skole s. 11 Pedagogisk arbeid i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne s. 12 Barn med minoritetsspråklig bakgrunn s. 12 Helse og kosthold s. 13 Nærmiljø s. 14 Barnehagens årlige rutiner s. 15 Samarbeid med foresatte s. 15 Praktisk informasjon s. 16 Planleggingsdager 2015/ s. 17

3 Velkommen til Austre Åmøy barnehage
Austre Åmøy barnehage ligger nydelig til i skråningen nedenfor Meling, med flott utsikt mot Åmøyfjorden og Hundvåg. Barnehagen har eksistert siden 1983, og fikk nytt bygg som stod ferdig i 2009. Barnehagen har en avdeling, Sjøstjernene, men barna deles daglig i grupper for alderstilpassede aktiviteter . Morgen og ettermiddag er gruppene alltid sammen i 1.etg, og alle måltider er felles . Barnehagen har ca 5 årsverk. De ansatte Gro Ytre-Arne (virksomhetsleder) Marie Klæhaug Helgeland,(pedagogisk leder/ass.styrer) Camilla Løvås (pedagogisk leder ) Birgit Svela Veggeland (pedagogisk leder ) Brita Hegreberg (assistent) Natalie Stensland (assistent) Evy Puttkamer (assistent)

4 Verdier Vår visjon Er til stede Vil gå foran Skaper fremtiden
Vi har tatt utgangspunkt i Stavanger kommune sin visjon, og har som mål å få den godt implementert i barnehagen. Sammen for en levende by Verdier Er til stede Vil gå foran Skaper fremtiden Ser barnet og foreldre Lytter Er imøtekommende Gir ros og anerkjennelse Inkluderende Positivt menneskesyn Rollemodeller Viser respekt og toleranse Nysgjerrige Aktivt skapende Utnytter hverandres ressurser Skaper verdier Kulturellt mangfold medvirkning Fellesskapstanken Kompetanse til å møte verden Gi kunnskap og erfaring Miljøvern Respekt for alt liv Barnehagen sin visjon: «Sammen i undring, latter, lek og læring»

5 Barnehagens daglige rutiner
Åpningstider: – 16.30 Veilendende dagsplan: 07.00 – Velkommen Frokost (smøremåltid) Frilek Samling /aktivitet/tur Lunsj Soving / Utelek Frukt og brød Felles utetid/aktivitet Det blir lagt ut månedsplan på hjemmesiden hver måned. Det er viktig at dere gir beskjed dersom barnet leveres etter klokken 09.30! Mobilelefon avdelingen: eller Fasttelefon avdelingen: Kontor: Disse rutinene kan endres på turdager

6 Faglig innhold I Austre Åmøy Barnehage jobber vi i henhold til ”Rammeplan for barnehager”, ”Kvalitetsplanen for Stavanger Kommune – Stavangerbarnehagen”, og barnehagens årsplan. Rammeplan for barnehager - de syv fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kvalitetsplan for Stavanger kommune – Stavangerbarnehagen Relasjonskompetanse Interkulturell kompetanse Språkkompetanse Tidlig innsatskompetanse Vi ønsker at Rammeplan for barnehager, Kvalitetsplanen fra Stavanger kommune og barnehagens egne satsningsområder skal vise igjen i vårt daglige arbeid og praksis i barnehagen. Vi ønsker kompetente ansatte som kjenner til vår visjon, og som har et bevisst forhold til egen praksis og eget arbeide i hverdagen.

7 Stavangerbarnehagen Stavangerbarnehagen er et felles kvalitetsløft, og en felles kvalitetsplattform for barnehagene i Stavanger kommune. Den innebærer at alle ansatte i løpet av fire år skal ha tilegnet seg basiskompetanse innen de fire kvalitetssøylene: Relasjonskompetanse Interkulturell kompetanse Språkkompetanse Tidlig innsats-kompetanse Satsningsområdene er valgt fordi de er grunnleggende og utviklingsfremmende for barns danning og læring. Den felles kvalitetsplattformen skal være til barnas beste, der omsorg, trygge relasjoner, læring og utvikling står sentralt. Det handler om kunnskapsbasert handlingskompetanse; fra teori til praksis.

8 Satsingsområder 2015/2016 : Relasjonskompetanse:
Den første søylen i Stavangerbarnehagen er relasjonskompetanse, som handler om danning, læring og helsefremmende utvikling. Den viktigste faktoren her er samspillet mellom barn og voksne, i et godt omsorgs og læringsmiljø. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Hele personalgruppen har vært på kurs med Arnt Ove Engelien, og fått felles kunnskap om relasjonskompetanse med fokus på «circle of security» som omhandler betydningen av den gode voksne som en trygg base for barna. Hva betyr dette for oss : Voksne som har evne til å se det enkelte barn, lytte og være oppmerksomme Trygge voksne som setter gode grenser. Vise gjennom handling respekt for barnet, og være gode rollemodeller. Voksne som er nysgjerrige på hvordan barnet har det. Dette skaper et oppvekstmiljø som gir grobunn for danning, lek og læring, trygge relasjoner, god omsorg og lek. Rett hjelp tidlig: Barnehagen har siste år deltatt i kommunens satsning på Rett Hjelp Tidlig. Pedagogene har vært på kurs med Øyvind Kvello, deltatt i lesesirkler, alle barn er observert av de deltakende instanser, (PPT, helsestasjon, ergo/fysiotjenesten, barnevernstjenesten) og det er avholdt stormøte i etterkant. Assistentene har fått informasjon om opplegget på personalmøte, og til høsten vil de også delta i kurs med Kvello. Barnehagen ønsker å satse videre på dette området. Hva betyr dette for oss: Vi vil ha fokus på barns utvikling på alle områder Vi vil bruke kunnskapen vi har fått gjennom deltagelsen i Rett hjelp tidlig Vi har som mål å fange opp behovene for å sette inn tiltak tidligst mulig, og kunne gi god og riktig hjelp når det trengs.

9 Kommunikasjon, språk og tekst:
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. I barnehagen skal vi ivareta barns språkutvikling fra 0-6 år. Vi skal ta hensyn til ulike utviklingstrinn, kulturell og sosial bakgrunn. Språket utvikles gjennom lek og samtale. Bruk av litteratur fører barna inn i en verden av opplevelser og fantasi, og bidrar til å tilføre barna et rikt og nyansert språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. God kommunikasjon er avhengig av voksne som er lyttende, oppmerksomme og interesserte. Et godt språk er av stor betydning i forhold til skolestart, og er også med på å forebygge problemer i skolen. Hva betyr det for oss : Voksne som lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksne Voksne som tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og skaper tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og mer tilrettelagte situasjoner Vi lar barna bli kjent med bøker, sanger, bilder, eventyr og tekster Vi oppmuntrer alle barn til å være språklig aktive, og hjelper dem med å få erfaringer som bygger opp deres ordforråd og begrepsforståelse Vi lar barna møte symboler som bokstaver og siffer i det daglige; teller ,leser, lekeskriver, sorterer.. Vi vil lære barna å løse konflikter ved hjelp av språket, uttrykke følelser, og å skape gode relasjoner i lek og annet samvær. For øvrig jobber vi med alle fagområdene i Rammeplanen gjennom temabasert opplegg i løpet av året.

10 Årshjul barnehageåret 2015/2016
August/September: Du og jeg og vi to/Meg selv Tilvenning nye barn Bli kjent og få gruppetilhørighet Sosial kompetanse Vennskap Familie Kropp Oktober/november: Mange barn på samme jord Høst FN-dag Barn i andre land (Forut: Gode venner i Nepal) Eventyr /eventyr fra andre land Desember: «Vi gleder oss til jul» Julefortellinger og sanger Julepynt, julegaver og julekaker Nissefest Julefrokost Lucia Gode forventninger Januar: Boken om Fredrik (forfatter: Leo Lionni) Innekos Vinteraktiviteter Farger Forming Februar/mars: Bygda vår Nærmiljøet Naturen Bondegården Påskeaktiviteter påskefrokost April/mai: Alt som gror Våraktiviteter Utelek 17. mai Juni: Sommer OL Sommeraktiviteter Friidrettsstevne Sport og leker

11 Overgang barnehage -skole
Dokumentasjon og vurdering Vi vil jobbe med dokumentasjon for å synliggjøre vårt arbeid i barnehagen. Vi ser på dokumentasjonen som et hjelpemiddel for å øke vår bevissthet omkring vår praksis. Vi ønsker at hele personalet skal ta del i dokumentasjon og refleksjonsarbeidet. Dette skjer jevnlig på avdelingsmøter, pedagogiske ledermøter og i assistentveiledning. Måter vi dokumenterer og vurderer på: Hjemmesiden Fotografering Månedsplan/månedsbrev Kartlegging og observasjoner «Alle med» TRAS Foreldresamtaler Gjennom dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre det forskende, reflekterende og det kompetente barnet.  Overgang barnehage -skole Stavanger kommune har retningslinjer for samarbeid mellom barnehagen og den aktuelle skolen som barnet skal begynne på, og ser på det arbeidet som veldig viktig. Ungene skal glede seg til skolestart, og kjenne lysten og nysgjerrigheten til læring. De fleste barna på Austre Åmøy skal begynne på Mosterøy Skole, og barnehagen samarbeider med skolen ved å : Ha overføringsmøte med skolen Besøke skolen før skolestart Superklubben for skolestartere hvor vi fokuserer på: Relasjonskompetanse Begreper oppgaveløsning Blyantgrep Turtaking Av og påkledning

12 Pedagogisk arbeid i forhold til barn med nedsatt funksjonshemming og særskilte behov
Barnehagen har et ansvar for å forebygge vansker og tilrettelegge for alle barn uavhengig fysiske og sosiale forutsetninger. I tillegg skal barnehagen jobbe pedagogisk for å gi den ekstra hjelpen barn med særskilte behov har krav på, gjennom systematisk arbeid tilpasset den enkelte. Alle barn skal bli naturlig inkludert i fellesskapet og føle tilhørighet, bli sett og respektert. Barns møte med annerledesheten gir grobunn for positiv nysgjerrighet, mangfold og interesse for ulikheter i et samfunn. Disse barna må derfor ses på som ressurs i hverdagen og er en faktor for utvikling av et positivt menneskesyn for både voksne og barn. Hva betyr dette for oss?: Tilrettelegge for organisert lek med tett voksenkontakt for å kunne hjelpe barnet i den sosiale settingen. Systematisere begrepstrening for å bedre språket for den det gjelder Samarbeide med foresatte Samarbeid med ressurssenteret og opplæring av personell Hjelpe barn til å forstå andre barns reaksjonsmønster ved å være gode rollemodeller Vise gjennom handling respekt for barnets behov – gode rollemodeller Systematisere og evaluere barnet i form av tester som «alle med», TRAS m.m Fokusere på barnets positive sider i andre barns påhør Tilrettelegge de fysiske rammene utfra barnas behov Barn med minoritetsspråklig bakgrunn Barnehagen skal legge til rette for minoritetsspråklige barn, og stimulere til mangfold. Barna skal bli forstått og sett utfra sitt eget kulturelle ståsted, og føle tilhørighet. Barnehagen skal inkludere foreldrene og ha forståelse for ulike meninger i forhold til hvordan barn skal oppdras, men samtidig være trygge veiledere i oppdragerrollen. Barnehagen skal vise interesse for barnets opplevelser, erfaring og kunnskap om egen kultur.

13 Helse og kosthold Vi ønsker at barna i barnehagen skal få et bevisst forhold til sunt kosthold og egen helse. Vi lærer dem at måltidet skal være en positiv opplevelse, der bordskikk og gode relasjoner utvikles. Vi fokuserer på at frukt og grønt, grovt brød og lite sukkerholdige drikker/mat er bra for kroppen. Barna tar del i matlagingen, og lærer seg navnet på ulike grønssaker og frukter. De får smake og kjenne på lukter, slik at sansene stimuleres og utvikles. De lærer at hygiene er viktig, og får gode rutiner på vasking av hender. Barna lærer om tennene og hvor viktig det er med tannpuss, og at hjertet er et viktig organ i kroppen som vi skal ta vare på. De lærer at fysisk aktivitet gir overskudd, og at sunn mat sammen med fysisk aktivitet gir sterke og sunne kropper. Hva betyr dette for oss?: Innlæring av gode bordrutiner i form av gjentakelse og ros. Barna må lære å sende, velge, riktig mengde, takke, sitte fint, spise fint, Alle barna får selv velge sitt pålegg og smører selv Barna får også velge mengde (halv kopp melk, hel kopp ) De voksne tilrettelegger for variert utvalg av pålegg og grønnsaker. Redusert sukkerinntaket . Barna er aktive deltaker i middagslagingen en dag i uken (de deler opp, skjærer, skreller, lærer mengde og måleenheter ) Menyen baseres på rotgrønnsaker, fisk og kjøtt. Fortelle om mat fra andre land når det blir servert Fokus på turer i skog og mark, ved sjøen og i fjæra, der fri lek i ulendt terreng er viktig. Ute hver dag Bruk av skolens gymsal Bruk av fjæra Stimulerer til klatring, hopping, sykling Balanserer Frukt hver dag Tilgjengelighet til vann

14 Nærmiljø Vi ønsker at barna i barnehagen skal bli bevisst sitt fantastiske nærmiljø, og de ressurser og muligheter som er i umiddelbar nærhet. Barna skal kunne kjenne sin vei til skogen og sjøen, og ta i bruk sine sanser. Nærmiljøet er tilrettelagt for lek og fysisk aktivitet. De skal utvikle undring i forhold til naturens mangfold og vise interesse for de ulike arter som finnes på veien. De skal lære seg navn på ulike planter og dyr. Barna skal utvikle respekt for naturen og vise gode holdninger i forhold til miljøvern. Bruk av nærmiljøet skal være en sosial arena for barna der de kan utvikle sitt språk på en naturlig måte. De eldste vil vise vei og fortelle de yngre om sine oppdagelser, og kunnskap blir formidlet fra barn til barn. Hva betyr dette for oss?: Ut på tur aldri sur uansett vær. Forteller om det vi møter på veien av krypdyr, vegetasjon etc. Besøker kirken ved påske og til jul Besøker gårdene i nærheten og ser på nyfødte lam, kalver og føll Bruker gymsalen på skolen jevnlig Går til faste turplasser Miljødag Grønn hverdag Rydder inne og ute i barnehagen sammen med ungene. Lærer at boss ikke skal kastes i naturen. Viser som rollemodeller ved å plukke opp søppel «på veien «, og tar med eget boss hjem til å kildesortere Lærer ungene å ta vare på leker, inventar og utstyr.

15 Barnehagens årlige rutiner
Barnehagen har gjennom flere år bygd opp kjekke tradisjoner. Barna lærer seg at det finnes ulike årstider og høytider. Markering av nasjonaldagen, og fokus på barnehageårets slutt er blitt en kjent tradisjon. Våre tradisjoner er: FN-dagen 24.oktober Julefrokost/med foresatte Lucia-feiring i kirken Nissefest Påsketur med koking av egg Påskefrokost/med foresatte 17. mai-markering Miljødag – siste torsdag i mnd. Sommeravslutning/dugnad Samarbeid med foresatte Vi legger stor vekt på at ungene skal føle trygghet og tilhørighet i barnehagen. Det er derfor viktig med et godt samarbeid og gode relasjoner mellom de voksne i barnehagen og foresatte. Informasjon om hjemmet gir grunnlag for gode samtaler om en felles arena. Alle barna som begynner i barnehagen lager ”Huset mitt” ,et hus klippet ut i papp, hvor barna kan lime på bilder som gir informasjon om viktige mennesker/ting i deres liv. Det kan være bilder av huset sitt, foresatte, søsken, kjæledyr eller en opplevelse som barnet har erfart. Vi har felles foreldremøte for foresatte og samtaler fi forhold til hvert enkelt barn.Vi ønsker å ha fokus på den daglige kontakten i hente og bringesituasjonen.Vi ønsker åpenhet og samarbeid, slik at vi alltid har fokus på det som er viktig, nemlig hva som er best for barnet. Vi inviterer til sosiale sammenkomster som påskefrokost, julefrokost og jule- og sommeravslutning. Ønsker foresatte å delta på en av våre ukentlige småturer i nabolaget, så vil det bli ønsket velkommen. For oss er det viktig at ungene føler seg trygge og ivaretatt i barnehagen.

16 Tøy/utstyr Ferier Barna må ha tøfler/innesko i barnehagen
Hver dag skal det tas hjem skift som ligger i pose Skift må erstattes slik at barnet alltid har ekstra tøy/skotøy. Spesielt sokker/undertøy. Sørg for at barnet har klær tilpasset årstid/vær Dresser og regntøy skal alltid tas med hjem på fredager, og hyllene tømmes. Dette på grunn av rengjøring etter HMS-krav. Ferier Det blir levert ut skriv om når du ønsker sommerferie for ditt barn i løpet av mars. Skrivet må leveres tilbake senest innen 1. mai. Ferievalget er bindende, og kan kun endres med virksomhetsleders samtykke. Barnet skal ha minimum fire uker ferie i løpet av året, hvorav minimum 3 uker skal være sammenhengende i skolens ferie. Barnehagen har stengt fem planleggingsdager i året.

17 Planleggingsdager 2015/2016 Barnehagen har sett på planleggingsdagene i både Rennesøy Kommune og i Stavanger Kommune for å samkjøre barnehagens planleggingsdager best mulig. Vi har derfor lagt opp til 2 planleggingsdager felles med Rennesøy, 2 dager felles med Stavanger og en planleggingsdag har vi anledning å legge fritt. fredag fredag mandag tirsdag fredag


Laste ned ppt "Austre Åmøy barnehage Årsplan Språk - nærmiljø O"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google