Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNOS NÆRINGSPOLITISKE STRATEGI Studiegruppe II, 23. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO 09.08.2015Oslo,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNOS NÆRINGSPOLITISKE STRATEGI Studiegruppe II, 23. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO 09.08.2015Oslo,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FNOS NÆRINGSPOLITISKE STRATEGI Studiegruppe II, 23. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO 09.08.2015Oslo,

2 Kan politikk endres? Ja, men……….  aldri overvurder Finansministerens oppmerksomhet på finansmarkedsområdet.  aldri undervurder embedsverkets evne og vilje til uthaling og omkamper. 09.08.20152

3 Sterke allianser….. 3  09.08.2015

4 Hva vil vi med næringspolitisk strategi?  Definere FNO som en tydelig næringspolitisk organisasjon  Prioritere de viktigste sakene  Beskrive nye beslutnings- og arbeidsprosesser 09.08.20154

5 Visjon og misjon Visjon: ”FNO- en næringsorganisasjon i toppklasse” Misjon: ”FNO skal legge til rette for en effektiv, lønnsom og moderne finansnæring i Norge. Finansnæringen skal bidra til trygghet for enkeltmennesker, vekstkraft for næringslivet og økonomisk stabilitet i samfunnet” 09.08.20155

6 Næringspolitiske hovedmål:  Sikre likeverdige, gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norskbasert finansnæring i Norge, uavhengig av størrelse og eierform.  Styrke finansnæringens omdømme og øke forståelsen for næringens rolle i samfunnet.  Bidra til bærekraftige og framtidsrettede løsninger, som styrker norsk økonomi og næringslivets konkurranseevne. Hvem skal finansiere norsk næringsliv? 09.08.20156

7 Økt kompleksitet 09.08.20157

8 Tre arenaer for policy-making. 09.08.20158 Faglig arena Offentlig arena Politisk arena Departementene Finanstilsynet Norges Bank, Banklovkommisjonen EU-kommisjonen Basel-komiteen ESA EBA FNO Partiene Stake-holders Media Forbrukere Kommentatorer

9 Nye beslutningsprosesser Problemdefinisjon Administrasjonen utreder saken og utarbeider forslag til FNO posisjon Avklaringsfase Administrasjonens forslag avklares og forankres i aktuelle beslutningsorganer (FU/BS) Strategi Basert på vedtatt posisjon utarbeides en strategi for å nå målene Implementering Måloppnåelse Rapportering Evaluering 09.08.20159

10 Nye arbeidsmetoder  Tydelig og strategisk lobbyorganisasjon fremfor en ren ekspertorganisasjon.  Sette næringspolitisk arbeid inn i et langsiktig perspektiv.  Prioriteringen av saker blir styrende for disponering av næringspolitiske ressurser og innsats.  Strategier, aktiviteter og kommunikasjon skal på lang, mellomslang og kort sikt bygge opp under våre hovedmål. 09.08.201510

11 Valg av hovedsaker  Saker hvor utfallet har avgjørende betydning for næringen som helhet, den enkelte bransje, for avgrensede grupper av medlemmer.  For hovedsakene skal vi:  Utarbeide egne strategi- og tiltaksplaner for hver enkelt sak.  Vurdere behov for analyse, kunnskapsutvikling, allianser, ekstern kommunikasjon, myndighetspåvirkning og ressursbruk.  Klart definere organisering og plassere ansvar FNOs administrasjon.  Normalt forankre saksstrategiene i FNOs bransjestyrer. FNOs styre drøfter særlig viktige saker, og orienteres forløpende om sakenes utvikling. 09.08.201511

12 13 definerte hovedsaker i 2013  CRD IV / Basel III/Krisehåndteringsdirektivet  Aktivitetskatt  Ny finansforetakslov  Obligasjonsmarkedet (OMF)  Bærekraftig regelverk for tjenestepensjon/Solvens II  Nytt netto dødelighetsgrunnlag  Individuell pensjonssparing  Klimautfordringenes betydning for investeringer /forsikringsordninger  Arbeidsskade  Arbeidspolitikk  Ungdom og økonomi  Finansnæringen som samfunnsaktør  Forbrukerspørsmål 09.08.201512

13 Hovedsaker: CRD IV / Basel III/Krisehåndteringsdirektivet  Implementering av kapitalkravsregelverket i Norge skal skje harmonisert med EU/EØS-nivå, men minimum med nordisk harmonisering.  Egenkapitalbeviset godkjennes som CET 1 i henhold til CRD IV/CRR.  Opprettholde et hensiktsmessig krisehåndteringsregime hvor bankene har størst mulig innflytelse, og hvor Bankenes Sikringsfond er sentralt og kan benyttes ut over ren dekning av garanterte innskudd. Aktivitetskatt  Det innføres ikke aktivitetsskatt, eller andre særskatter på finansnæringen i Norge. Ny finansforetakslov  Sikre at rammevilkårene gir finansforetak i Norge hensiktsmessige regler og like konkurransevilkår.  Unngå utilsiktede virkninger av konsolideringsregelverket.  Obligasjonsmarkedet (OMF)  Utvikle et bredere og dypere obligasjonsmarked generelt og OMF-marked spesielt  Sikre at rammebetingelsene særlig for OMF sikres/forbedres. 13

14 Bærekraftig regelverk for tjenestepensjon/Solvens II  Arbeide for utforming av tjenestepensjonsregelverk som er attraktivt for partene i arbeidslivet og som sikrer at livsforsikringsselskapene kan bære de forpliktelser de har påtatt seg.  Nytt tjenestepensjonsregelverk som forhindrer/motvirker massiv utstedelse av fripoliser.  Optimalisert tilpassning og implementering av SII på en hensiktsmessig måte for norske livselskaper. Nytt netto dødelighetsgrunnlag  Sikre gjennomslag for behovet for tilstrekkelig lange oppreserveringsperioder, og en helhetlig vurdering av implementeringen av nytt beregningsgrunnlag.  Sikre gjennomslag for at nytt netto dynamisk dødelighetsgrunnlag må vurderes i lys av de pågående prosesser med regelverksendringer. Individuell pensjonssparing  Bedre regelverk for individuell pensjonssparing gjennom å arbeide for bedring av vilkårene for IPS samt muligheten til individuell pensjonssparing inn mot kollektiv pensjon. 09.08.201514

15 Klimautfordringenes betydning for investeringer /forsikringsordninger  Sikre at næringen har tilstrekkelig kunnskap om egen risikoeksponering og nye forretningsmuligheter.  Sikre at finansnæringen er en sentral premissleverandør i klimadebatten.  Gjennomføre pilotprosjektet med bruk av skadedata på vann- og avløpsområdet. Arbeidsskade  Beholde oppgjørene på arbeidsskadeområdet i forsikringsselskapene og fortsatt være risikobærer for hele dette området. Arbeidspolitikk  Arbeide for at FNO får plass i regjeringens kontaktutvalg.  Arbeide for en mer fleksibel arbeidslivslovgining i Norge.  Bli en tydelig stemme i spørsmål knyttet til arbeidsmarkedets utvikling. Ungdom og økonomi  Bruke næringens kjernekompetanse til å formidle kunnskap og holdninger som gir ungdom et godt fundament å bygge voksenlivet på.  Arbeide for å integrere personlig økonomi som et fag i skoleverket 09.08.201515

16 Finansnæringen som samfunnsaktør  Utvikle finansnæringen som samfunnets finansielle nav og øke forståelsen av finansnæringens plass i samfunnet.  Arbeide med prinsipper for bærekraftige investeringer, foretningsdrift og forsikring.  Arbeide for bruk av nye finansieringsformer i samfunnets infrastruktur.  Bidra til løsninger som sikrer effektivitet og konkurransekraft i norsk næringsliv. Forbrukerspørsmål  Legge til rette for høy kvalitet på rådgivning til kunder og videreutvikle næringens felles plattform i etikk.  Unngå uheldige utviklingstrekk i markedet og finansbransjen.  Ferdigstille bransjeavtale for informasjon og rådgivning til kunden ved overgang til fripoliser med investeringsvalg.  Dialog med politikere og myndighetene om tiltak som styrker forbrukernes opplevelse av næringen og næringens omdømme. 09.08.201516

17 Strategiprosess vår 2013 09.08.2015 17 Næringspolitisk strategi Kommunikasjonsstrategi Ressursprioriteringer MMI - Interessentanalyse Strategiprosess 3-5 års tidsperspektiv Posisjon Ambisjon Rolle Transisjonsplan Organisasjonsmessige tilpasninger 13/9-1215/11-1228/2-136/6-13

18 FNO


Laste ned ppt "FNOS NÆRINGSPOLITISKE STRATEGI Studiegruppe II, 23. november 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO 09.08.2015Oslo,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google