Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rana kommune -systematisering av kommunalt folkehelsearbeid – 1.Bakteppe 2.Oppbygging av det systematiske folkehelsearbeidet 3.Forklaring av modell for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rana kommune -systematisering av kommunalt folkehelsearbeid – 1.Bakteppe 2.Oppbygging av det systematiske folkehelsearbeidet 3.Forklaring av modell for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rana kommune -systematisering av kommunalt folkehelsearbeid – 1.Bakteppe 2.Oppbygging av det systematiske folkehelsearbeidet 3.Forklaring av modell for systematisk folkehelsearbeid 4.Hvorfor egen folkehelseplan? Gro Sæten

2 1. Bakteppe Systematisk folkehelsearbeid Når kommunen (som er en komplisert organisasjon) skal jobbe systematisk med folkehelsearbeid, gjøre tiltak for å møte sammensatte og komplekse samfunnsutfordringer, ta i bruk alle sektorer, flytte hovedfokus over til befolkningsstrategier og bakenforliggende faktorer, samhandle og sikre styring med folkehelsearbeidet for å redusere volum av uhelse samtidig som vi utjevner sosiale helseforskjeller, innenfor de rammene og med de tjenestene kommunen er tillagt..... …da lager vi først et system.

3 Folkehelseloven og folkehelseforskriften 1.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, identifisere hovedutfordringer og følg med på utviklingen (§5) 2. Helseoversikten og utfordringsbildet som grunnlag for planlegging og tjenesteyting (§6) – justeringer basert på kunnskap 3. Iverksette tiltak for å utjevne og fremme helse, og for å møte utfordringene (§7) 4.Føre internkontroll for å sikre styring (§ 30) Å ha styring bygger på ik-prinsippet; at regelverket er tilstrekkelig kjent, at oppgavene er definert, at de som gjennomfører oppgavene har nødvendig kompetanse og ellers andre forutsetninger for å gjennomføre aktivitetene, samt at det er betryggende rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som forutsatt.

4 3 hovedfaser I et langsiktig perspektiv ser Rana kommune folkehelsearbeidet i tre hovedfaser: 1. Systematisering av folkehelsearbeidet. 2. Iverksetting av systematikken – operasjonalisering av tiltak. 3. Helsegevinster som følge av operasjonalisering, samhandling og bred tilnærming.

5 2. Oppbygging av det systematiske folkehelsearbeidet Det systematiske folkehelsearbeidet består av: 1.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt identifiserte folkehelseutfordringer (2013, nytt 4-års dokument høst 2015) 2.Løpende oversiktssystem (2014) 3.Kommunedelplan folkehelsearbeid (2014) 4.Samarbeidsavtale med Nfk om folkehelsearbeid (2014) 5.IK-system etter folkehelselovens §§4, 5, 6 og 7 (2014) 6.Årlig rapportering om status og fremdrift i kommunens folkehelsearbeid (2015)

6 Oversiktsdokument 2013 Hovedutfordringer knyttet til frafall, spesialundervisning, trivsel/mobbing, levevaner. En av 11 identifiserte hovedutfordringer: Generell manglende forståelse og kunnskap i kommunen om folkehelseutfordringer, hvordan bakenforliggende faktorer og levevaner påvirker folkehelsa, folkehelseloven og folkehelsearbeid i praksis er en utfordring som blant annet forsinker mobilisering av folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er også lite synlig i Rana kommune sitt planverk.

7 Kommunedelplan folkehelsearbeid Formål med planen 1.Systematisere et bredt befolkningsretta folkehelsearbeid 2.Kunnskap om helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal være utgangspunkt for planlegging og tjenesteyting. 3. Øke forståelse og kunnskap om det brede befolkningsretta folkehelsearbeidet. 4. Folkehelseperspektivet skal implementeres i hele kommunens plansystem; «Alle avdelinger skal utfra sitt virksomhetsområde årlig definere konkrete mål, strategier og tiltak for å fremme helse og utjevne helseforskjeller i virksomhetsplaner, og rapportere om måloppnåelse i årsmelding. Mål og strategier må være i tråd med kommunens satsingsområder i folkehelsearbeidet og innarbeides i avdelingenes gjeldende internkontrollsystem».

8 Årlig rapportering -status og fremdrift i folkehelsearbeidet i henhold til kommunedelplan folkehelsearbeid og samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland fylkeskommune. -Rapporten er basert på spørsmål og tilhørende rapportering fra sektorledere om status og fremdrift for folkehelsearbeidet 2014 i forhold til prioriterte satsingsområder, sektorvise strategier og tiltak. -Rapporten behandles politisk og legges til grunn for videre fremdrift i folkehelsearbeidet

9 KUNNSKAPSGRUNNLAG Helseoversikt og identifiserte hovedutfordringer FOLKEHELSEPLAN Strategisk plan for iverksetting av kommunens folkehelsearbeid PLANSTYRT FOLKEHELSEARBEID Implementere folkehelsemål, strategier og tiltak i plansystem, virksomhetsplaner og internkontrollsystem RAPPORTERING Rapportering om måloppnåelse, status og fremdrift fra sektorer LØPENDE OVERSIKTSARBEID STYRINGSGRUPPE JUSTERINGER? RAPPORTERING Til adm. og pol. ledelse 3. Forklaring av modell for systematisk folkehelsearbeid

10 4. Hvorfor egen folkehelseplan? 1.Sikrer legitimitet for fremdrift av systematisk og planstyrt folkehelsearbeid i et langsiktig perspektiv 2.Folkehelsearbeidet blir mer oversiktlig - synliggjør både kommunens og sektorenes ansvar og oppgaver 3.Sikrer kommunens evne til å gå fra kunnskap til handling!!! 4.Sikrer fremdrift og styring – ivaretar ik-prinsipp og er med å skape tverrsektoriell forbedringskultur gjennom oppfølging og rapportering


Laste ned ppt "Rana kommune -systematisering av kommunalt folkehelsearbeid – 1.Bakteppe 2.Oppbygging av det systematiske folkehelsearbeidet 3.Forklaring av modell for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google