Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN

2 Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø ”sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene” (Vannforskriften § 1: Formål)

3 Miljøtilstand Påvirkninger og risiko Tilstandsklasse Forvaltningsplan Miljømål Tiltaksprogram Miljøtiltak Gjennomføring Overvåkning Kartlegge og undersøke Tilstand og tiltak Rulleres hvert 6. år Planhjulet

4 Sluttprodukter i planprosessen: sektorovergripende dokumenter Forvaltningsplanen vedtas som regional plan godkjennes sentralt legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet Tiltaksprogram vedtas regionalt Begge dokumentene revideres/oppdateres hvert 6. år.

5 Oversikt: A. Frister B. Roller C. Samordning D. Medvirkning Foto: Anders Iversen

6 PLANPROSESS BESL.-GRUNNLAG PLAN PROGRAM på høring innen utgangen av 2010 VESENTLIGE UTFORDRINGER på høring innen utgangen av 2011 HØRING VEDTAK I FYLKESTING og sentral godkjenning innen utgangen av 2015 201020112012201320142015 UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM på høring innen 1. juli 2014 OVERVÅKING LOKAL TILTAKSANALYSEKARAKTERISERING OG RISIKOVURDERING KLASSIFISERING IVERKSETTE VEDTATT PLANGJENNOMFØRE VEDTATT PLAN UTFØRE

7 A. Frister 2010 -2015 (§ 28) Vannregionmyndigheten skal sørge for at: a) fremdriftsplan og arbeidsprogram (planprogram) for utarbeidelse av forvaltningsplan sendes på offentlig høring innen utgangen av 2010, b) foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende vannforvaltningen i vannregionen sendes på offentlig høring innen utgangen av 2011, c) utkast til forvaltningsplan sendes på offentlig høring innen 1. juli 2014. Høringsfristen skal være minst 6. måneder. (Vannforskriften § 28: høring)

8 B. Roller Foto: Anders Iversen

9 Roller og ansvar - oversikt: Vannregionmyndigheten (VRM) – tilrettelegge for samarbeid Vannregionutvalget (VRU) – arenaen for samarbeid, viktigste produkter Regional referansegruppe (RRG) – arena for medvirkning Vannområdeutvalg (VOU) – grunnlaget for gode planer legges lokalt

10 Organisering i vannområdene

11 Grunnlaget for gode regionale planer legges lokalt. Kommunene er en sentral og myndighet. Aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag. Kommunene bør lede arbeidet lokalt, ha eierskap. Suksesskriterier: Vannområdeutvalg med relevante myndigheter OG interessenter. Fast prosjektleder for vannområde har gitt gode resultater. Veiledning, bistand og presise forventinger fra VRM.

12 Bruk info-arkene på Vannportalen.

13 Vannregionutvalg (VRU) -Arena for sektorsamarbeid – Sektormyndigheter i regionen Fylkeskommuner Kommuner Alle sektormyndigheter har ansvar for å: -Delta, prioritere innsats, samordne med andre -Bidra med kunnskap om påvirkninger og tiltak Her utarbeides sektorovergripende forvaltningsplan og tiltaksprogram som hele VRU har eierskap til. Vannregion- myndighet (VRM) koordinere lede VRU legge til rette for: arbeidet samordning, medvirkning og informasjon forestå høringen oversende til Fylketinget Lede Legge til rette Regional Referanse- gruppe (RRG) Rettighetshavere Bransjer Organisasjoner Interessenter Medvirkning Innspill Forslag Vannområdeutvalg (VOU) -Grunnlaget for gode planer legges lokalt– Kommunene er myndighet ift VA, landbruk, forurensing, arealbruk etc. Alle interessenter: aktivisere lokalt kunnskap og løsningsforslag. Regionale myndigheter ved behov. Miljøtilstand Karakterisering. Analyse av påvirkninger, trender og risiko. Kartlegging og overvåking. Klassifisering av miljøtilstand basert på miljøkvalitetsnormer. Lokal kunnskap Tiltaksanalyser Kunnskaps- grunnlag

14 C. Samordning

15 Alle sektorers oppgaver -bidra og delta – Kunnskap: Oppdatert oversikt over sektorenes påvirkninger og tiltak Overvåking av påvikning og tiltak, levere miljødata. Iverksette nødvendig FoU. Prosess: Ressurser til å kunne delta og bidra i prosessen. Prioritere innsats i de viktige vannområder. Samordne med egne planer og virkemidler.

16 Samarbeid VRM og FM miljøvernavdeling - forvaltningsreformen - MDs forventingsbrevet til Fylkeskommunene 2010: Vanndirektivet er et miljødirektiv, og det forutsettes derfor et tett samarbeid mellom FK som plan- og prosessleder og FM som miljøfaglig myndighet om utarbeidelse og gjennomføring av de regionale vannforvaltningsplanene. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger vil ha ansvaret for å gjennomføre de miljøfaglige oppgavene knyttet til bl.a. miljøovervåking og miljødata, og tilstandsvurderinger etter økologiske miljøkvalitetsnormer. MDs embetsoppdrag til FM på miljøvernområdet 2010: Forvaltningsreformen vil forutsette et tett samarbeid mellom FK (som overtar planprosess og samordning) og FM som fremdeles vil ha hovedansvar for arbeidet knyttet til det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget (overvåking, karakterisering, klassifisering og standard miljømål).

17 Samordningsgevinster Fjord med belastet vannmiljø Kommunalt renseanlegg Diffus avrenning fra landbruk Avrenning fra gamle gruver Gamle, nedgravde industrisynder Punktutslipp fra dagens industri Utslipp fra fiske oppdrett Eksempel på påvirkninger (forurensing til fjord): Hvor mye påvirker hver enkelt sektor? Hva er de billigste og beste tiltakene for å oppnå godt vannmiljø? Spredte avløp Nye utvinningsplaner Endret tilsig pga vassdragsreguleringer Havner og vegfyllinger

18 Suksesskriterier for sektorsamarbeid Samhandling blir mulig hvis det er felles forståelse av: kunnskapsgrunnlag tilstandsbeskrivelse påvirkninger problembeskrivelse Dette gir grunnlaget for en felles vurdering av behov for tiltak, og samordnet innsats.

19 D: Medvirkning Arenaer: Referansegruppen (og vannområdeutvalgene). § 27: (offentlig deltakelse og informasjon) § 28: (høringer) a) planprogram innen utgangen av 2010, b) vesentlige spørsmål innen utg. av 2011, c) forvaltningsplan innen 1. juli 2014. Høringsfristen skal være minst 6. måneder. Foto: Anders Iversen – fra Nordpå

20 Takk for meg Foto: Anders Iversen – fra Nordpå


Laste ned ppt "Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google