Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartsmøte Vassområda på Sunnmøre Baronen Hotell Spjelkavik 24. Mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartsmøte Vassområda på Sunnmøre Baronen Hotell Spjelkavik 24. Mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartsmøte Vassområda på Sunnmøre Baronen Hotell Spjelkavik 24. Mai 2011

2 Dagsorden 10.00 – 12-00: Generell orientering om vassforskrifta frå vassregionmyndigheita. V/ Tormod Meisingset, Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennomgang av forslaga til prosjektplan for vassområda. V/ Prosjektleiar Kjersti Finholt Karakterisering, overvåking, Vann-nett og vesentlege miljøutfordringar. V/ Ola Betten, fylkesmannen i Møre og Romsdal. 12.00 – 13.00Lunsj 13.00 – 15.00 Miljøtilstanden i kystvann, Roger Kvalsund, Runde miljøsenter Oppretting av vassområdeutval og val av leiarar for Nordre Sunnmøre vassområde og Søre Sunnmøre vassområde. Vidare arbeid i vassområda. v/ Prosjektleiar Kjersti Finholt.

3 Søre Sunnmøre vassområde Eid (lite) Her ø y Sande Selje Stranda (lite) Sykkylven (lite) Ulstein Vanylven Volda Ø rsta Nordre Sunnmøre Vassområde Giske Ålesund Sula Skodje Ørskog Norddal Stordal Haram (del) Sykkylven (del) Stranda (del) Stryn, Skjåk, Rauma,Vestnes (lite)

4 Kva er poenget med vassforskrifta? Overordna mål: God økologisk og kjemisk vasskvalitet overalt (vassdrag, grunnvatn og kystvatn) OK, dette er ikkje muleg overalt. – Unnatak for sterkt modifiserte vassførekomster (SMVF) – Unnatak der det er dyrt eller vanskeleg å oppnå god kvalitet innan tidsfristen 2015/2021.

5 Viktige prinsipp i vassforskrifta Prinsippet om samla belastning Kunnskapsbasert Høg grad av medverknad

6 Kva handler dette om i praksis? Kva for utfordringar skal vi jobbe med her på Sunnmøre?

7 Eksempel på påverknad Hovedtyper av påverknader: – Forureining – Fysiske inngrep – Biologiske påverknader

8

9 Miljøtilstanden er god dei fleste stader Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig SMVF Udefinert

10 Risiko for å ikkje å nå miljømåla i elver og innsjøer kan vere knytt til vasskraft. Ingen risiko Mulig risiko Risiko Udefinert

11 Risiko for å ikkje nå miljømålmåla i kystvann kan vere knytt til miljøgifter (prioriterte stoffert) Ingen risiko Mulig risiko Risiko Udefinert

12 Risiko for å ikkje nå miljømål i vatn og vassdrag kan vere knytt til Avrenning frå landbruk eller hushaldninger

13 Viser risiko for å ikkje nå miljømål innan 2015. Frå miljøstatus (henta data frå vann- nett).

14 Kva skal vassområdeutvala gjere? Utarbeide ei tiltaksanalyse. – Kva skal vi gjere for å betre eller oppretthalde god vasskvalitet? (+ kva gjer vi i dag?)

15 Tiltaksanalyse (§25) – skal vurdere: Miljøutfordringar i vassområdet Behova og ønska for bruk og beskyttelse av området Kva for tiltak som er gjennomførte, påbegynt eller planlagt Oversikt over eksisterande rettar og tillatelser Kva for tiltak som trengst for å oppnå miljømåla for dei ulike sektorane Kva for kostnadar som er knytt til dei enkelte tiltaka Samfunnsøkonomisk nytte (vurderast opp mot ulempene av dei foreslåtte tiltaka)

16 Eksempel på tiltak

17 Tiltaksanalysen skal brukast i den regionale forvaltningsplanen

18 Prosjektplanane

19 Målet med prosjektplanane: ha ei ”oppskrift” å gå etter i arbeidet i vassområda Prosjektplanane vil fastslå rammene for arbeidet: Kva er målet? Korleis skal vi nå målet? Korleis organiserer vi oss for å nå målet? Rammene er i utgangspunktet like for begge vassområda.

20 Bakgrunn og rammer Vassforskrifta frå 2006: §1: Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

21 Bakgrunn og rammer Gjeldande forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 2010/2015 (kun Søre Sunnmøre) Planprogram 2010 – 2015 for Møre og Romsdal vassregion: Framdriftsplan og arbeidsprogram for utarbeiding av ny forvaltningsplan for vassregionen. Rettleiingsmateriale: Statlege myndigheiter har utarbeidd rettleiingsmateriale som bør følgjast.

22 Bakgrunn og rammer Klassifiserings- og karakteriseringsprosessane – Identifiserer miljøtilstanden i vassførekomstane. God eller dårleg? Kva skyldast problema? – Karakteriserer risiko for å ikkje nå miljømåla – Fylkesmannens ansvar – Brukerinteresser – Vesentlege utfordringar

23 Forvaltningsplan med tiltaksprogram for vassregion MR 2015-2021 Tiltaksprogrammet vil vere basert på tiltaksanalyser for kvart vassområde. Vedtakast som fylkesdelplan etter reglane i plan- og bygningslova. Leggast fram for kongen i statsråd for endeleg godkjenning.

24 Organisering Søre Sunnmøre vassområde Nordre Sunnmøre vassområde

25 Organisering av forvaltningsplanarbeidet i vassregion Møre og Romsdal

26 Vassregion Møre og Romsdal Vassområde Nordre Nordre Nordmøre Vassområdeutval (VOU) +arbeidsutval Vassområde Søre Nordmøre Vassområdeutval (VOU) +arbeidsutval Vassområde Romsdal Vassområdeutval (VOU) +arbeidsutval Vassområde Nordre Sunnmøre Vassområdeutval (VOU) +arbeidsutval Vassområde Søre Sunnmøre Vassområdeutval (VOU) +arbeidsutval Vassregionutvalg (VRU) Rep. frå VOU + sektor- myndigheitene Vassregion- Myndigheit (VRM) Fylkesmannen VRU- arbeidsgruppe Referansegruppe

27 Forslag til organisernig i vassomområda

28 Organisering forts. Vassområdeutval: politikarar frå kvar kommune Arbeidsgruppe: adm. ansatt frå kvar kommune + sektormyndigheit + prosjektleiar Referansegruppe: Interesseorganisasjonar og interesserte einkildpersonar, berørte aktørar, bransjar, interessenter og frivillige organisasjonar

29 Grunnlaget for gode forvaltningsplaner leggast lokalt. Kvifor er kommunane viktige i dette arbeidet? Kommunane saman med sektormyndigheitene har ansvar for VA, landbruk, forureining, vassdragsforvaltning, arealforvaltning. Kommunane er nær problema, naturen (vassforekomstane) og innbyggarane. Lokale referansegrupper vil være sentrale.

30 Roller og oppgåvefordeling:

31 Framdriftsplan vassregion Møre og Romsdal

32 Økonomi Prosjektleiarstillinga (100%) finansierast av fylkesmannen (skjønnsmidlar) og fylkeskommunen i 2011 og 2012. Arbeidet i kommunane og sektorane med å bidra til å fastslå miljøtilstand i vassforekomstane og med å foreslå tiltak til tiltaksanalysen vil måtte skje innafor desse sine eksisterande budsjett. Utføring av undersøkingar for å fastslå miljøtilstand, samt overvaking av verknad etter at tiltak er utført, vil måtte bli finansiert først og framst som spleiselag mellom tiltakshavarar, konsesjonærar, kommunar, fylkeskommunen og fylkesmannen. Dette vil måtte skje allereie i 2011 og 2012. Økonomi til overvåking – ei utfordring

33

34 Oppretting av vassområdeutval val av leiarar for Nordre Sunnmøre vassområde og Søre Sunnmøre vassområde.

35 Vidare arbeid i vassområda

36 3. Arbeidet i vassområdet Først og framst 3 oppgåver på vassområdenivå: bidra i klassifiserings- og karakteriseringsprosessen, dvs. ved fastsetting av miljøtilstand i vassforekomstane foreslå relevante tiltak (tiltaksanalyse) initiere og være med i finansieringa av undersøkingar og overvåking Første steg: Finne vesentlege spørsmål (desember 2011)

37 Temagrupper? Kva er ein hensiktsmessig arbeidsform?

38 Vesentlige spørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er et dokument som sier noe om: Hva er de viktigste utfordringene i vår vannregion, og i hvert vannområde? Hva er de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region, og i hvert vannområde? Hvilke vannforekomster er i risiko for å ikke oppnå eller opprettholde god/svært god miljøtilstand i 2021? Hvilke mål bør vi prioritere å jobbe med fram mot 2021? Hvilke påvirkninger er ikke vesentlige nok, eller mangler aktuelle tiltak/virkemidler slik at de utsettes til etter 2015?

39

40 Arbeidsutval og prosjektleiar Arbeidsutval med ein representant frå administrasjonen i kvar kommune, samt representantar frå aktuelle sektormyndigheiter. Arbeidsutvalet skal delta direkte i utarbeiding av tiltaksanalysen saman med prosjektleiar. Møre og Romsdal finansierer ei felles 100% prosjektleiarstilling for Nordre Sunnmøre vassområde og Søre Sunnmøre vassområde i 2011 og 2012. Referansegruppe Kan bestå av berørte aktørar, bransjar, frivillige organisajonar og interessenter. Referansegruppa skal gi innspel til arbeidet. Har kunnskap om lokale tilhøve, og har spisskompetanse på særskilte fagområde.

41 Gjennomføring av tiltak Jfr. vassforskrifta § 25 skal tiltaksprogrammet for heile vassregion Møre og Romsdal ligge føre innan utgangen av 2015. Tiltaka skal vere operative seinast tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt.


Laste ned ppt "Oppstartsmøte Vassområda på Sunnmøre Baronen Hotell Spjelkavik 24. Mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google