Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 2 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 2 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 2 Mangelbegrepet

2 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Lasse Simonsen Debitor (selger) Debitor (selger) Kreditor (kjøper) Kreditor (kjøper) Y P P Partene: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor

4 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen?

5 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

6 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

7 Lasse Simonsen Avtalt ytelse Avtalt ytelse Levert ytelse Levert ytelse Bevisspørsmål Avtaletolking Debitor Differanse: Mangel

8 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettiget forventninger” Tema ”Berettiget forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Den objektive tolkingsteori Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

9 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangeltolking: Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 Videospillerdommen -Rt 1974.269 Hydratkalkdommen

10 Lasse Simonsen Avtaletolking (berettiget forventning) Konkret mangelsvurdering: Utsagns- tolkning Gjenstands- tolkning Avhl § 3-1 Tolkningslæren Avhl § 3-8 Uriktige opplys. Forutsetnings- tolkning Avhl § 3-2(1)b Spesielle formål Konkrete forhold Utg: Naturlig språklig forståelse - Hvilket inntrykk gjenstanden gir - Kjøpesummen Kan framgå av avtalen

11 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking) Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

12 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Tolkingslæren Opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Hva er virkeområdet?

13 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv

14 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

15 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: ? Spørsmål om konkret innvirkning - Selgers bevisbyrde - Helt konkrete opplysninger Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen Rt 2005.1281 (egenoppgave)

16 Lasse Simonsen Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen: Egenoppgave (forsikring) X Om det er våtrom som ikke tilfredsstiller forskriftene NeiJaVet ikke Spørsmål: -Er dette opplysninger? -Er i tilfelle opplysningen korrigert gjennom tilstandsrapporten? -Har opplysningen virket inn på kjøpet?

17 4 Betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

18 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet

19 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler Kreditors undersøkelsesplikt Kreditors reklamasjonsplikt Et ”robust” mangelgrunnlag:

20 Lasse Simonsen Graden av forventninger Caveat emptor-regelen Den objektive norm - ”berettiget forventninger” Selgers objektive risikoområde Kjøpers objektive risikoområde Alt 2 Alt 1 Debitors ”kunnskap” ? En strengere subjektiv norm?

21 Lasse Simonsen Forholdet mellom avtl § 33 og kontraktlovgivningen: Ugyldighet Mangel O O Avtl § 33 F eks avhl § 3-7

22 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Debitor (selger – sakkyndig) ”Kunnskap”

23 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

24 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Kreditors undersøkelsesplikt: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke Unntak

25 6 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

26 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

27 Lasse Simonsen D D DmDm DmDm K K Identifikasjon på selgersiden (D): Avtale (2) Kunnskap (1) Opplysninger

28 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger: Handle på vegne av selger: D D Km K K Handle på vegne av debitor

29 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) D D K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

30 Lasse Simonsen D D KmKm KmKm K K Identifikasjon på kjøpersiden (K): Avtale Kunnskap Manglende undersøkelse

31 7 Ansvarsfraskrivelser Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

32 Lasse Simonsen Strategier for å unngå mangelrisikoen: M Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger Forbehold Forbeholdne opplysninger Forbeholdne opplysninger (glidende overganger) Rt 2002.1425 Bukkebodommen

33 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

34 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen: Avhl § 3-9 Begrensninger Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB!

35 Lasse Simonsen Vesentlighetskriteriet (skjønnsmessig helhetsvurdering) : Rettingskostnader Utbedring = 3-4 % av K Likevel ikke mangel – særlige forhold: - Urovekkende opplysninger - Indikasjoner på stedet - Osv. Likevel mangel – særlige forhold: - Mangelens art - Særlig høy kjøpesum - Opplysninger - Osv Normalt mangel Normalt ikke mangel

36 Lasse Simonsen Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Fysiske mangler Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Arealmangler Avhl § 3-3 Arealmangler Avhl § 3-3 P: Kommer as is-regelen til anvendelse?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 2 Mangelbegrepet. 1 Innledning Partsbetegnelsene i obligasjonsretten Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google