Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko- og sårbarheitsanalysar v/Haavard Stensvand fylkesberedskapssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko- og sårbarheitsanalysar v/Haavard Stensvand fylkesberedskapssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko- og sårbarheitsanalysar v/Haavard Stensvand fylkesberedskapssjef

2 Samfunnstryggleik i arealplanlegging - 4 fasar 1.Kartlegge risiko og sårbarheit 2.Unngå risiko og sårbarheit –vurdere om området kan eller ikkje kan byggast ut 3.Redusere risiko og sårbarheit –vurdere alternativer til lokalisering og krav til utbygginga –gjennomføre eventuelle risiko- og sårbarheitsreduserende tiltak 4.[Handtere restrisiko med beredskapstiltak (m.a. planar og utstyr for overvakning og varsling)]

3 Målet er å unngå slikt som dette

4 ROS-analysar i arealplanlegginga – krav etter pbl. –§ 3-1 h): Planar skal fremje samfunnstryggleik gjennom å førebyggje risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. –§ 4-3: ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold  Som har betydning for om arealet er egna til utbyggingsformål  Eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagd utbygging

5 Tryggleikskrav på ulike nivå PlannivåKravKompetanse KommuneplanPotensiell fare skal identifiserast, skildrast og vurderast Tverrfagleg Regulerings- plan Reell fare skal identifi- serast, skildrast og vurderast Spesialkompe- tanse ByggesakTilfredsstillande trygg- leik skal dokumenterast

6 Døme på aktuelle ROS-tema Kjelde: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB)

7 –Etablerte tiltak opphevar ikkje ROS-krav –Krav om sektorovergripande ROS må fange dette opp (jf. ny sivilbeskyttelseslov) ………. –Integrering av mål, strategiar og tiltak frå sektorovergripande ROS-analyse i samfunnsdelen av kommuneplanen? Kva med sårbarheit i allereie utbygde område?

8 Bruk av motsegn –Når forhold som er vesentleg for samfunnstryggleiken er mangelfullt ivareteke, t.d. når det manglar dokumentasjon på ROS-analyse vurderingar av klimaendringar vurderingar av endringar i risiko og sårbarheit som følgje av utbygginga omtale av korleis påvist risiko og sårbarheit skal følgjast opp (hensynssoner, retningslinjer) –Ei trøyst (kanskje): Motsegn føreset medverknad

9 Døme på ei motsegnssak –Manglande ROS- analyse gjer at saka ikkje skulle vore lagt ut til offentleg ettersyn –ROS-analysen må ikkje verte for snever i tema –Må leggjast fram dokumentasjon –Funn og tilrådingar må følgjast opp og innarbeidast

10 Takk for meg!


Laste ned ppt "Risiko- og sårbarheitsanalysar v/Haavard Stensvand fylkesberedskapssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google