Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Seminar for oppgaveskrivende. 1 Innledning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Seminar for oppgaveskrivende. 1 Innledning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Seminar for oppgaveskrivende

2 1 Innledning

3 http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/#teachi

4 Lasse Simonsen Undervisning: Seminar Forelesning Kurs i emnesøk Kurs i tekstbehandling Kurs i tekstbehandling Påbygging -Straffeprosess -Menneskerettigheter -EU/EØS-rett Kildesøk og kildebruk Hvordan skrive en god masteroppgave 2. juni/5. jan 19, 20 og 27. august/ 6, 7, 13 og 14 jan 18. august/6. jan 25. august – 2. september/ 26. jan - 6. februar

5 Lasse Simonsen Viktige dokumenter: Masteroppgave (informasjonshefte) Masteroppgave (informasjonshefte) Veilednings- skjema Veilednings- skjema Reglement Kilde- henvisninger Kilde- henvisninger Maldokument Elektronisk innlevering

6 Lasse Simonsen Innleveringsfrister: 30 sp Vårsemesteret – 25. april Høstsemesteret – 25. november 60 sp Vårsemesteret – 10. april Høstsemesteret – 10. november

7 2 Emnet

8 Lasse Simonsen Generell og spesiell del: Spesiell del Generell del (de spesielle delen må settes inn i en overordnet sammenheng)

9 Lasse Simonsen Arbeidstittel: «Det nytter ikke å gå fort hvis man ikke vet hvor man skal.»

10 Lasse Simonsen Krav til indre sammenheng: Tittel Avhandling

11 3 Den innledende fasen

12 Lasse Simonsen Begynn å skrive så fort som mulig! (Ung student) -Tiden er knapp -Resonnementene blir eksakte og håndgripelige -Veiledningen kan bli effektiv

13 Lasse Simonsen Avhandlingstyper: Avhandling § 5 Individuell oppgave § 5 Individuell oppgave § 6 Gruppe- oppgave § 6 Gruppe- oppgave -Maks to personer -Kollektivt arbeid -Redegjøre for sitt bidrag

14 4 Framstillingen

15 4.1 Formelle krav

16 Lasse Simonsen Ordgrensene: Bruk av elektronisk mal Bruk av elektronisk mal 30 studiepoeng 60 studiepoeng -Ca 15 000 ord -Maks 18 000 ord -Maks 40 000 ord Oppgaver som overstiger maksimalgrensen, blir ikke sensurert!

17 4.2 Inndelingen av stoffet - overskriftene

18 Lasse Simonsen : Innledning Rettskildene Framstillingen (80-90%) Framstillingen (80-90%) Oppsummering -Kort presentasjon -Avgrensning -Begrepsavklaring -Det videre opplegget

19 4.3 Innholdsmessig sammenheng

20 Lasse Simonsen : Det skal være sammenheng mellom de ulike elementene i avhandlingen Mangel Ugyldighet Heving Eksempel:

21 Lasse Simonsen : Unngå at enkelte drøftelser blir hengende i løse luften!

22 4.4 Tekstens ulike elementer

23 Lasse Simonsen : (1) Overskrift (2) Hovedtekst (3) Avsnitt (4) Petit (5) Fotnoter

24 Lasse Simonsen Formalnoter kontra realnoter (unoter): Viggo Hagstrøm Obligasjonsrett, 2 utg, Oslo 2011 Side 532 og 533 Note 194: «Offentligrettslige regler innebærer at tingens fysiske tilstand er ulovlig uavhengig av den planlagte bruken. For …» Note 197 «Ot.prp. Nr. 80 (198687) s. 93.»

25 5 Språket

26 Lasse Simonsen Arbeidsspråket : Enkelt, men tilstrekkelig presist Det ferdige produkt: Bruk et nøkternt språk som harmonerer med kunnskapsnivået Nyanser språket Bombastiske påstander: Det er klart, åpenbart, utvilsomt, innlysende, selvfølgelig, opplagt, soleklart, osv.

27

28 6 Drøftelsene

29 6.1 Innledning

30 Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap § 2 Læringsmål Målsettingen med det selvstendige arbeidet er å sikre det faglige nivået i høyere grads utdanning. Arbeidet med masteroppgaven skal lære studenten å skrive en selvstendig fremstilling av et juridisk eller delvis juridisk tema innenfor en passende ramme i omfang og tid. Masteroppgaven skal være skrevet for jurister uten spesiell kjennskap til vedkommende fagområde, og skal være vel dokumentert, ved at studenten har gjort seg kjent med og anvender de alminnelige reglene om kildehenvisninger og litteraturliste. Det legges vekt på evne til å formulere klare problemstillinger og å gjennomføre relevante drøftinger og resonnementer. Det er ikke nødvendig at masteroppgaven tilfører fagområdet ny faglig kunnskap.

31 6.2 Oppbygningen av resonnementer

32 Lasse Simonsen Problemformuleringen: Klar og presis problemstilling Lasse Simonsen, Prekontraktuelt ansvar, Oslo 1997, side 5: «Spørsmålet som reises i avhandlingen, er om skuffede forventninger i den prekontraktuelle fasen nyter et erstatningsrettslig vern.»

33 Lasse Simonsen Rettskildebasert argumentasjon: Norges Høyesterett Høyesterett bruker typisk en rettskildebasert argumentasjon i sine dommer:

34 Lasse Simonsen Eksempel – Rt-2013-865 Rustskadedommen (HR-2013-1261-A): Saken gjelder krav til reklamasjon etter mislykket utbedring av mangel og foreldelse av utbedringskravet Lovens ordlyd (ordlydsfortolkning) Lovens ordlyd (ordlydsfortolkning) Forarbeider (aktuelle lov og andre lover) Forarbeider (aktuelle lov og andre lover) Reelle hensyn (noe spredt) Reelle hensyn (noe spredt) Dommer (ikke aktuelt i saken) Dommer (ikke aktuelt i saken) Rettslitteratur De tyngste rettskildene først!

35 Lasse Simonsen Avveininger: Skjønnstema (lov, avtale, alm prinsipp) Skjønnstema (lov, avtale, alm prinsipp) «Vesentlig mislighold» 1 1 3 3 5 5 2 2 4 4 Sammenfatning ForMot -Presiser momentets relevans -Hvilken retning trekker momentet -Med hvilken vekt Pek på avgjørende momenter

36 6.3 Respekt for rettskildene

37 Lasse Simonsen Ikke bli for frirettslig: Jeg finner det høyst urimelig at ….

38 Lasse Simonsen Ikke strekk rettskildene: Dom

39 Lasse Simonsen Forfattere av juridisk teori:

40 6.4 Faren for ensidighet

41 Lasse Simonsen Vis balanse i drøftelsene:

42 7 Refererende deler av avhandlingen

43 7.1 Referatteknikken

44 Lasse Simonsen : Referanser Sitater Figurer og bilder Pedagogiske hjelpemidler

45 Lasse Simonsen Henvisninger: http://www.ub.uio.no/skrive-referere/ Bøker Artikler Lover Dommer Osv

46 Lasse Simonsen Sitater: Sitater Direkte sitater Indirekte sitater -Skal stå i «sitattegn» -Gjengis ordrett, også med feil -Optisk gjengivelse Skal angis med kildehenvisning og stå i litteraturlisten Hvis ikke kildehenvisning, glidende overgang mot fusk!!

47 7.2 Omfanget

48 Lasse Simonsen Egne drøftelser må ikke drukne i refererende deler i avhandlingen: Gjengivelser av andre kilder (midlet) Gjengivelser av andre kilder (midlet) Selvstendig drøftelse (målet) Selvstendig drøftelse (målet)

49 7.3 Autoritative kilder – og andre kilder

50 Lasse Simonsen : «Rettskilder» Formalkilder Argumenter (reelle hensyn) Argumenter (reelle hensyn) Autoritative Andre -Ingen formell kildetilknytning -Kan kombineres med kilder -Argumentets relevans og vekt -Lov -Forarbeider -Høyesterett, EMD, EU/EØS-D -Underrettsdommer -Teori -Nemndspraksis -Osv Hvordan benytte disse: -Illustrerende. Levende materiale -Derivative -Svake rettskilder

51 Lasse Simonsen Obiteruttalelser – Rt1998-656 Ullerudåsen borettslag (direktekrav): Avgjørelse (decidendi) Avgjørelse (decidendi) Domspremisser (ratio) Domspremisser (ratio) Obiter (foreldelse) Obiter (foreldelse) Uttalelser som ikke er nødvendige for resultatet Side 662: «For avgjørelsen i vår sak er det … ikke nødvendig å ta standpunkt til spørsmålet om det eksisterer en mer generell adgang … Jeg tilføyer at det ved et eventuelt bekreftende svar på dette spørsmål vil være behov for en nærmere begrensning…». «…legger jeg avgjørende vekt på den særlige stilling som Veidekke hadde …» Alternative begrunnelser «Jeg er etter dette kommet til at borettslaget må ha adgang til å fremsette sitt erstatningskrav direkte overfor Veidekke.»

52 8 Veiledningen

53 Lasse Simonsen : Praktiske forhold Opplegget Reglement § 4 Veiledning -Finne veileder -Veiledningsskjema -Veiledningstimer. 15 timer -Eksterne veiledere -Skifte av veileder I I P P Innledende møte Møteplan M1M1 M1M1 M2M2 M2M2 M3M3 M3M3 Veiledningen

54 Lasse Simonsen Sensur - karaktermål: Veileder er ikke lenger en av sensorene V V S1 S2 Forslag Legger fram innstilling først -Én ekstern, én intern -To eksterne S kan i særlige tilfelle kontakte V

55 Lasse Simonsen Statestikk:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Seminar for oppgaveskrivende. 1 Innledning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google