Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 7 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 7 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 7 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler Avsnitt 3.4 Foreleser: Finn R. Førsund

2 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 2 Direkte reguleringer i Norge Bedrifter må søke om konsesjon for å slippe ut forurensninger, gjelder for 10 år Øvre grenser for utslipp med referanse til forskjellige tidsperioder Påbud om tekniske løsninger, renseutstyr Konsesjonssystemet gjelder selv om indirekte virkemidler vil bli brukt SFT må foreta beregninger hvis bruk av avgift skal gi optimale utslipp

3 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 3 Indirekte reguleringer Avgifter/omsettbare utslippstillatelser –Gjelder for den perioden vi ser på, dvs. avgiftssats fast og total kvote fast –Men miljøskade kan fluktuere over korte tidsperioder Luftinversjoner Endring i vannføring og sirkulasjon i vann –Lite praktisk å endre avgiftssatser over korte tidsperioder

4 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 4 SFT SFT er eit direktorat under Miljøverndepartementet som blei oppretta i 1974 SFT har 290 medarbeidarar. Hovudkontoret vårt er på Helsfyr i Oslo, men vi har og kontor i Skien Vi arbeider for at forureining, skadelege produkt og avfall ikkje skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturen si evne til produksjon og sjølvfornying Vi har eit særleg ansvar for forureining av hav og vatn, helse- og miljøfarlege kjemikal, avfall og gjenvinning, klimaendringar, luftforureining og støy Vi skal vere ein aktiv etat som har oversikt over miljøtilstanden, analyserer utviklinga og seier tydeleg ifrå om nye miljøtruslar eller negativ utvikling av miljøet SFT prioriterer arbeidet med helse- og miljøfarlege kjemikal og klimaendringar, som er dei viktigaste miljøtruslane

5 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 5 SFT, forts. SFT har ansvaret for å følgje opp forureiningslova, produktkontrollova og klimakvotelova Vi gir mellom anna utsleppsløyve og kontrollerer at løyva blir følgde. Vi følgjer og opp ein del reglar som er knytte til lovene. Stadig fleire einskildsaker blir overførte til regionalt nivå. SFT følgjer opp saksområda og overfører kompetanse til dei som skal behandle sakene. Ei anna sentral oppgåve for SFT er å gi Miljøverndepartementet råd, rettleiing og fagleg grunnlagsmateriell Miljøproblema kjenner ingen grenser, og det internasjonale arbeidet er svært viktig. SFT deltek aktivt i mange internasjonale fora og vidareutviklar bistandsarbeidet i samarbeid med Norad.

6 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 6 SFT viser hvordan miljøtilstanden utvikler seg i forhold til nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser, og sier fra dersom utviklingen går i feil retning har oversikt over de ulike sektorers bidrag til miljøproblemene, og synliggjør de vesentlige miljøutfordringene gir Miljøverndepartementet vurderinger av utviklingen i miljøet, og analyserer og gir råd om mulige tiltak og virkemidler

7 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 7 SFT forvalter og håndhever forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven med forskrifter, blant annet ved å gi tillatelser, stille krav og sette grenser for utslipp gir aktuell og forståelig regelinformasjon driver risikobasert tilsyn overfor store forurensningskilder og aksjonspreget tilsyn overfor de mange mindre kildene til forurensning reagerer raskt og strengt på alvorlige brudd på regelverket

8 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 8 Måle – og kontrollproblemet Utslipp må kunne måles for å kunne kontrolleres –I Norge er det bedriftene som gir tall for utslipp Det må brukes en form for inspeksjon av bedriftene Måle – og kontrollproblemet er det samme for direkte virkemidler som for indirekte

9 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 9 Valg av virkemiddel når miljømyndigheten ikke kjenner rensekostnadsfunksjonen Miljømyndigheten er avhengig av informasjonen bedriften gir Om bedriften overvurderer eller undervurderer rensekostnadene er avhengig av om direkte regulering ved utslippstak eller indirekte regulering ved avgift på restutslipp brukes –Sikkerhet om at direkte regulering brukes kan gi overdrivelse av kostnader –Sikkerhet om avgift kan gi undervurdering av kostnader

10 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 10 Ukjent rensekostnadsfunksjon Forutsetning: Faktisk utslipp blir ikke målt/kontrollert Weitzman’s regel for valg av virkemiddel –Hvis marginal skadekurve stiger brattere enn marginal rensekostnadskurve synker, så velges direkte regulering –Hvis marginal skadekurve stiger mindre bratt enn marginal rensekostnadskurve synker så velges avgift

11 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 11 Illustrasjon U d’(U) c’ R (S-U) U* t* c H ’(S-U) cL’cL’ U H (t*) UHUH ULUL U L (t*) Tap hvis H er sann og bruk av t* Tap hvis L og bruk av t* Tap ved bruk av U* hvis L og hvis H er sann

12 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 12 ULUL Slakkere marginal skadekurve U d’(U) c’ R (S-U) U* t* c H ’(S-U) cL’cL’ U H (t*) UHUH U L (t*) Tap hvis H er sann og bruk av t* Tap hvis L og bruk av t* Tap ved bruk av U* hvis L og hvis H er sann


Laste ned ppt "Valg mellom direkte og indirekte virkemidler 1 ECON 3910 Innføring i miljøøkonomi, vår 2008 Forelesning 7 Valg mellom direkte og indirekte virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google