Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S TATSBUDSJETTET OG DEN POLITISKE SITUASJON Innlegg på skolelederkonferansen i KFF 2010 v/gen.sekr Torgeir Flateby.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S TATSBUDSJETTET OG DEN POLITISKE SITUASJON Innlegg på skolelederkonferansen i KFF 2010 v/gen.sekr Torgeir Flateby."— Utskrift av presentasjonen:

1 S TATSBUDSJETTET OG DEN POLITISKE SITUASJON Innlegg på skolelederkonferansen i KFF 2010 v/gen.sekr Torgeir Flateby

2 N YTT STATSBUDSJETT Som vanlig en rekke lysark Info fra St prop nr 1 Dokumentasjon av en del beregninger. Mye tatt fra en presentasjon av u-dir vi har fått i år. Noen få kommentarer og politiske vurderinger legges inn i mellom noen av punktene. Litt av det kommer mot slutten som forslag til endringer Også noen synspunkter til slutt om husleiespørsmålet

3 F ØRST NOEN LYSBILDER MED INFO FRA SELVE BUDSJETTPROPOSISJONEN Hausten 2009 gjekk 2,3 pst. av grunnskole- elevane i private skolar. Dette er same nivå som hausten 2008. Hausten 2009 gjekk seks pst. av elevane på vidaregåande nivå i private skolar. Hausten 2008 utgjorde talet til samanlikning 6,2 pst.

4 T ABELL 4.3 P RIVATE SKOLAR, TAL PÅ SKOLAR OG ELEVAR 1. august 2015

5 P OST 70 OM GRUNNSKOLER I budsjettet for 2010 vart det løyvd midlar til å auke undervisningstimetalet frå 1. til 7. trinn med éin veketime frå hausten 2010 og å innføre åtte timar gratis leksehjelp frå 1. til 4. trinn. Departementet foreslår at heilårseffekten av desse tiltaka blir lagd inn i budsjettet for 2011. Den nye tilskottsmodellen inneber at løyvinga til dei private grunnskolane blir styrkt med 42,8 mill. kroner.

6 P OST 72 P RIVATE SKOLAR GODKJENDE ETTER KAP. 4 I VAKSENOPPLÆRINGSLOVA Overslagsløyving Vaksenopplæringslova kap. 4 tro i kraft 1. juli 2010 samtidig som kap. 6A i privatskolelova vart oppheva. Skolar som 30. juni 2010 var godkjende og i drift etter kap. 6A i privatskolelova, vart flytte over til kap. 4 i vaksenopplæringslova. Vaksenopplæringslova slår fast at satsane for tilskott til desse skolane framleis skal reknast ut frå tilskottsgrunnlaget, som tilsvarer kostnader per elev i offentleg skole.

7 KAP 4 SKOLER FORTS. Satsane til desse skolane er knytte til tre av satsane for private vidaregåande skolar. Dei tre sat- sane er knytte til utdanningsprogram for studiespe- sialisering, idrettsfag, og musikk, dans og drama. Vidaregåande skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova får 75 pst. av tilskottssatsane. Følgjande skolar låg i budsjettet for 2010 under kap. 6A i privatskolelova, men fekk godkjenning etter fagskolelova i løpet av 2010: Designinstituttet, Fagskolen for bok og papir, Kunstskolen i Rogaland og Regnbuen bibelskole. Tilskottet til desse skolane er foreslått flytt til kap. 276 Fagskoleutdanning. 1. august 2015

8 K APITTEL 4 SKOLER I VO- LOVEN Bra at 6A prosessen nå er fullført også i budsjettet Første gang var saken oppe i budsjettet ca 1995, men de siste 7-8 årene har den dukket opp i forskjellige varianter Det tok mange år, men har vært vellykket Det gjenstår riktignok å se hvordan de vil behandle nye godkjenningssøknader 1. august 2015

9 P OST 80 P RIVATSKOLEORGANISASJONAR Målet med tilskottsordninga er å medverke til at privatskoleorganisasjonane kan drive samordningsoppgåver for medlemsskolane sine. Tilskott blir gitt til privatskoleorganisasjonar med medlemsskolar som er godkjende etter privatskolelova. I 2010 fekk fem organisasjonar tilskott ut frå at dei til saman hadde 232 godkjende medlemsskolar. KFF hadde 107 av dem. Fagskoler høgskoler og skoler i utlandet utenom privatskoleloven får vi ikke støtte for Budsjettforslag for 2011: Departementet foreslår å føre vidare løyvinga på same nivå som i 2010. Uklart hva som vil skje med org støtte til Kap 4

10 F AGSKOLER KAP 276 Post 70 Teknisk fagskoleutdanning og post 72 Annan fagskoleutdanning Rapport for 2009 På kap. 276 vart det samla sett løyvd 359 mill. kroner i 2009. Av dette utgjorde løyvinga: over post 70 Teknisk fagskoleutdanning 325,5 mill. kroner over post 72 Anna fagskoleutdanning om lag 33 mill. kroner. NB! Midlane på kap. 276 post 72 gjaldt dei ti skolane (tidlegare 6A-skolar) som hadde søkt tilknyting til fagskolelova.

11 F AGSKOLER POST 72 B UDSJETTFORSLAG 2011 I samband med forvaltningsreforma vart ei gruppe fagskolar, som alle tidlegare låg under kap. 6A i privatskolelova, overførte til fylkeskommunane, på lik linje med dei tekniske fagskolane. Denne gruppa fagskolar har eit nasjonalt nedslagsfelt og er økonomisk sårbare. Gruppa omfattar 13 skolar med godkjende utdanningstilbod innanfor ulike fag som kunst og film, kristent livssyn, design, byggfag og jordbruk, og skil seg såleis frå dei tekniske og helse- og sosialfaglege fagskoletilboda.

12 F AGSKOLER POST 72 B UDSJETTFORSLAG 2011 Kommunal- og regionaldepartementet og Kunn- skapsdep ønskjer å sikre den vidare drifta til desse fagskolane, og foreslår derfor å opprette ei ny tilskottsordning på kap. 276 post 72. Tilskottsordninga vil gjelde dei skolane som låg under tidlegare kap. 6A i privatskolelova, og som har meldt overgang til fagskolelova.

13 F AGSKOLER POST 72 B UDSJETTFORSLAG 2011 Det inneber at midlane til 13 fagskolar blir tekne ut av rammetilskottet til fylkeskommunane, og at tilskott til desse skolane vil bli gitt over budsjettet til Kunnskapsdep, sjå òg Prop. 1 S (2010–2011) for Kommunal- og regionaldep. I tillegg blir tilskottet til ein slik fagskole foreslått flytta frå kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. til kap. 276.

14 V I SKAL SE HVA SOM LIGGER BAK OG MÅTEN SVARET BLE GITT PÅ 23/6 kl 17.29 kom denne mailen: VS: NTB-sak Fagskolene reddet. Takk for at du tok opp saken med oss! Se vedlegg God sommer! Mvh Anne T. Wøien Senterpartiet 1. august 2015

15 E MNE : NTB- SAK Staten redder kristne skoler Publisert: 23.06.2010 16:32 Oslo (NTB): Fare for kutt og nedleggelse av flere kristne fagskoler har ført til at staten tar tilbake ansvaret fra fylkeskommunene. I alt 13 private skoler, som etter forvaltningsrefor- men ble definert som fagskoler, ble overført til fylkeskommunene som skulle ha ansvaret. I ettertid har disse skolene, som i hovedsak er tilknyttet Kristne Friskolers Forbund, vist seg å bli svært utsatt for kutt og innsparingstiltak. – Fylkene får altså konkrete penger fra staten, men bruker dem til helt andre formål, skriver generalsekretær Torgeir Flateby i forbundet i et brev til Stortinget. 1. august 2015

16 P RESSEMELDING FRA SP FORTS Utdanningspolitisk talskvinne Anne Tingelstad Wøien i Senterpartiet, tok onsdag saken opp med Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp). – At de såkalte 6A-skolene skulle miste sin finansiering og dermed måtte legges ned, har ikke vært intensjonen med å overføre dem til fylkeskommunene, derfor rettes dette nå opp, skriver Wøien i et svar til Flateby. – Jeg har snakket med Kommunalministeren og hun har bestemt at disse fagskolene vil bli trukket ut av ordningen og ført tilbake til staten. Dette gjelder også finansieringen. (©NTB) peter.talos@ntb.no 1. august 2015

17 S ATSBEREGNINGENE FOR ALLE P RIVATE SKOLER, K APITTEL 4 SKOLER OG F AGSKOLER 1. august 2015

18 S ATSBEREGNINGENE FOR PRIVATE SKOLER Satsane for tilskott til dei fleste private skolar byggjer på dei gjennomsnittlege utgiftene i den offentlege skolen, jf. privatskolelova kap. 6. Satsane for 2011 blir rekna ut på grunnlag av kommunal ressursbruk til skole i 2009, rapportert gjennom KOSTRA. Tilskottsgrunnlaget er korrigert for utgifter som er rapporterte i KOSTRA, men som ikkje skal med i grunnlaget for utrekninga av tilskottet fordi desse utgiftene blir påførte kommunesektoren og ikkje dei private skolane. Satsane blir justerte for ein venta pris- og lønnsauke fram til og med 2011. Nærmare informasjon om utrekningsmåten ligg på www.utdanningsdirektoratet.nowww.utdanningsdirektoratet.no 1. august 2015

19 KOSTRA- TALL 2009 I BUNNEN Ingen endringer i KOSTRA-kontoplanen fra 2008 til 2009 med direkte betydning for satsene En rekke presiseringer i rapport- veilederen som gjelder de enkelte funksjonene og artenes innhold er gjort, og det vil ha positiv betydning for presisjonen i satsenes innhold 1. august 2015

20 G RUNNSKOLER Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres gjennom KOSTRA. SSB publiserer KOSTRA-tall på 3 nivå Her hentes både regnskapstall og tjenestetall. 1. august 2015

21 Faktorer satsene bygger på:Kilde i KOSTRAI 1000 kr Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, konsern - funksjon 202 nivå 3 - tabell 06806 D1. Konsern -Grunnskole - nivå 3 245 400 minus Andre salgs- og leieinntekter funksjon 202 nivå 3 - tabell 05065 ”Kommune, detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet funksjonsfordelt” (Kommunekonsern) 3 203 pluss Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, konsern – funksjon 222 og 223 nivå 3 - tabell 06806 D1. Konsern - Grunnskole - nivå 3 43 767 minus Andre salgs- og leieinntekter funksjon 222 og 223 nivå 3 - tabell 05065 ”Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet funksjonsfordelt” (Kommunekonsern) 53 minus Driftsutgifter skoleskyssnivå 3 - tabell 06806 D1. Konsern - Grunnskole - nivå 3 8 276 minus Avskrivinger skolelokaler og skyssnivå 3 - tabell 06806 D1. Konsern - Grunnskole - nivå 3 9 349 Sum kostn. Halden kommune268 286 1. august 2015 Eksempel på beregninger basert på Halden 2009

22 S PESIALUNDERVISNING Kommunene dekker kostnader til spesialundervis- ning og opplæring for språklige minoriteter for private skoler Kostnadene til spesialundervisning trekkes derfor ut av tilskuddsgrunnlaget. Uttrekket finnes ved å beregne hvor stor prosentandelen av den samlede undervisningen som går med til denne typen undervisning. I grunnskolen i Halden i 2009 var andelen timer til spesialundervisning 27,102 % av totalantall timer. Kommentar: Både i 2007 og 2008 var tallene i Halden 25 % 1. august 2015

23 For å gjennomføre denne beregningen hentes følgende tall fra KOSTRA/GSI: Faktorer satsene bygger på:Kilde i KOSTRA/ GSIAntall timer Årstimer spesial undervisningnivå 3 - tabell 04684 ”grunnskoleopplæring nivå 3” 39 261 Pluss Årstimer særskilt norskopplæringnivå 3 - tabell 04684 ”grunnskoleopplæring nivå 3” 8 609 Pluss Årstimer morsmålopplæringnivå 3 - tabell 04684 ”grunnskoleopplæring nivå 3” 229 Pluss Årstimer tospråklig fagopplæringnivå 3 - tabell 04684 ”grunnskoleopplæring nivå 3” 6 245 Sum Halden54 344 Årstimer til undervisning.Dette tallet hentes fra GSI, rapport, B. årstimer, Utvalg 200 516

24 G JENNOMSNITTLIG SKOLESTØRRELSE HALDEN Gjennomsnittlig skolestørrelse finnes slik: Antall elever / antall skoler 3 536 / 13 = 272 elever Kostnad pr skole finnes slik: Tilskuddsgrunnlag / antall skoler 201 778,5039 / 13 = 15 521,3456 kroner Kommentar: Gjennomsnittlig skolestørrelse i hver enkelt kommune har dessverre til nå vært det eneste vi kan finne ut fra tilgjenge- lige baser og KOSTRA/GSI. Det har ikke kommet opp andre brukbare forslag fra KD/udir eller oss. 1. august 2015

25 N Y MODELL FOR BEREGNING AV KNEKKPUNKT Fra og med 2011 beregnes knekkpunktet for differensiering av satsene ved hjelp av regresjonsanalyse basert på gjennomsnittlig skolestørrelse og kostnad pr skole i alle landets kommuner Fordelen med ny modell er at : alle kommunene er med i grunnlaget knekkpunktet blir tilpasset grunnlaget hvert år og er ikke historisk basert bør ikke bli uforutsigbare fluktuasjoner 1. august 2015

26 R EGRESJONSANALYSEN TIL NYE UKORRIGERTE SATSER Kjøres på gjennomsnittlig skolestørrelse Og på kostnad pr skole i alle kommunene, for å finne knekkpunkt og sats Høgskolen i Molde gjør jobben for u-dir Sats før siste korreksjoner : 1. august 2015

27 V IDERE KORRIGERINGER Fordeling av sats på barnetrinn og ungdomstrinn 100 % til pensjon, ikke 85 % Trekk for frukt og grønt som gis i egne tilskudd til utvalgte skoler Endring pga timetallsutvidelse vedtatt etter 2009. Kun barnetrinn nå Trekk for evt tildelte midler til etter/videreutd eller kompetanseutviklingsmidler. Ikke trekk i år Pga endring i SPK-avgift: SPK-avgiften for 2009 er på 11,2 % SPK-avgiften for 2010 er på 12,4 % Satsene korrigeres derfor med 1,22 % Fysisk aktivitet kun gitt et halvt år i 2009 1. august 2015

28 E KSEMPEL KORRIGERING AV SATSEN TIL DE 46 FØRSTE ELEVENE PÅ U - TRINN : Sats for 46 første elevene ungdomstrinn justert for 100% SPK:kr 119 135 Minus Tilskudd til frukt og grønt pr elev:kr 796,10 Minus Korrigert satskr 118 339 Pluss Forventet lønns- og prisvekst 2009 – 2010 (3,2%)Kr 3 787 = Korrigert sats 2010 nivåKr 122 125 Pluss Forventet lønns- og prisvekst 2010 – 2011 (3,1%)kr 3 786 = Korrigert sats 2011 nivåKr 125 911 Pluss Endring i arbeidsgivers andel SPK-avgift fra 2009 til 2010kr 1 169 = Korrigert sats 2010 nivå justert for endring SPK-avgiftKr 127 080 1. august 2015

29 S ATSENE 2011. PRIVATE GRUNNSKOLER I N ORGE 1. august 2015

30 K ONSEKVENSER FORSKJELLIGE GR. SK. STØRR Nasjonalt tilsk.gr.lag 100% Nasjonalt tilskuddsgrunnlag 100% 20092010Endring i %. Alle + Antall Barnetr. Ungd.tr Antall Barnetr U.trinn Ba.trU.tr 40 118 800 120 200 40 125100 127100 5,30 5,74 46 110 530 111 787 46 125100 127100 13,18 13,70 47 109 357 110 594 47 123670 125636 13,09 13,60 50 106 120 107 300 50 119724 121596 12,82 13,32 60 97 667 98 700 60 109420 111047 12,03 12,51 70 91 629 92 557 70 102060 103511 11,38 11,84 80 87 100 87 950 80 96540 97860 10,84 11,27 90 83 578 84 367 90 92247 93464 10,37 10,78 100 80 760 81 500 100 88812 89948 9,97 10, 125 75 688 76 340 125 82630 83618 9,17 9,53 150 72 307 72 900 150 78508 79399 8,58 8,91 200 68 080 68 600 200 73356 74124 7,75 8,05 300 63 187 63 567 300 68204 68849 7,94 8,3 400 60 740 61 050 400 65628 66212 8,05 8,46 500 59 272 59 540 500 64082 64630 8,12 8,55 600 58 293 58 533 600 63052 63575 8,16 8,61 1. august 2015

31 T ILSKUDD TIL LEKSEHJELP – INNFØRT HØSTEN 2010 Offentlige skoler skal føre kostnadene til leksehjelp på funksjon 202 grunnskoleundervisning. Dette betyr at etter hvert så vil kostnaden vedrørende leksehjelp ligge i grunnlaget til satsene. NB!! Inntil dette skjer vil det bli gitt et øremerket tilskudd til leksehjelp i private skoler. Satsen for 2010 omregnes til helårseffekt og prisjusteres. Tilskuddet gis pr elev og utbetales særskilt 2 ganger pr år for elever på 1-4 trinn. 1. august 2015

32 B EREGNING TILSKUDDSATSER PRIVATE GRUNNSKOLER UTLANDET For å beregne momskorreksjonsfaktoren trenger vi følgende tall fra KOSTRA: 1. august 2015 KostnaderKilde i KOSTRATall i 1000 kroner Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- skoleundervisning, konsern- funksjon 202. nivå 3 - tabell 06806 D1. Konsern - Grunnskole - nivå 3 40 986 270 MVA-refusjon drift, grunnskole nivå 3 - tabell 04684 ”grunnskoleopplæring nivå 3” 1 226 402

33 MVA-refusjon drift, grunnskole dividert på Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning inkl IKS og egne foretak 1 226 402 / 40 986 270 = 2,99 % 1. august 2015 Momskorreksjonsfaktoren beregnes slik :

34 S ATSER PRIVATE SKOLER I UTLANDET 2011 ER VANLIGE SATSER PLUSS MOMSKORREKSJON 2,99% 1. august 2015

35 K OMMENTARER FRA KFF OM GRUNNSKOLENE Betraktninger omkring forskjell på avskrivninger I kommunene for grunnskolen varierer det fra kr 0,- til kr 15598,- pr elev. I Oslo kr 12 626,- Tronheim 5 939 Stavanger 6 158 Sauherad 3 108 Gjennomsnitt 2009: 3789,- 2008: 3519 1. august 2015

36 S ATSER V IDEREGÅENDE SKOLER Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale videregående skolene, som rapporteres gjennom KOSTRA. Det beregnes en sats for hvert av utdanningsprogrammene. KOSTRA-tallene er angitt pr elev. Hvert av utdanningsprogrammene har en egen funksjon i KOSTRA. 1. august 2015

37 B EREGNINGSEKSEMPEL : STUDIESPESIALISERING Grunnlaget satsene bygger på: Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS utdprog studiespesialisering (521) per elev 53 388 pluss Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS ped. ledelse og ped. fellesutg (520) per elev 14 797 pluss Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS, skoleforvaltning (515) per elev 13 635 pluss Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS, skolelok, forvaltning og internat (510) per elev 23 513 minus Andre salgs- og leieinntekter per elev for funksjon 521, som inngår i kostnadsberegningen, trekkes fra kr 319 Andre salgs- og leieinntekter for funksjonene 510, 515 og 520, divideres på elever vektet, i fylkeskom vg opplæring. SUM. Ukorrigert sats studiespesialisering kr 1 236 Kr 103 778 1. august 2015

38 K ORRIGERING FOR AVSKRIVN, ØREM. TILSKUDD, LØNNS - OG PRISJUSTERINGER OG ENDRING I SPK- AVGIFT KOSTRA-tallene som er lagt til grunn for beregningen, inneholder kostnader til avskrivninger. ”På grunn av at private skoler ikke har anledning til å drive med kapitaloppbygging, trekkes avskrivinger ut av grunnlaget.” 1 122 328 000 Avskr / 171 775 elever i vg = 6 534 KOSTRA-tallene inneholder kostnader til gratis læremidler og kompetansemidler, pga egne tilskudd til dette Økning i SPK-avgift fra 2009 til 2010 på 0,92% Grunnlaget innholder SPK-avgift for 2009 på 13,26 % Korrigeres til sist kjente SPK-avgift som er 2010 1. august 2015

39 E KSEMPEL KORRIGERING AV SATS STUDIESPES : Ukorrigert sats studiespesialisering:kr 103 778 Minus - avskrivingerkr 6 534 Minus - tilskudd til gratis læremidler vg3kr 1 936 Korrigert sats 2009 nivåkr 95 308 Pluss - forventet lønns- og prisvekst 2009 – 2010 (3,2%)kr 3 050 = Korrigert sats 2010 nivåkr 98 358 Pluss - forventet lønns- og prisvekst 2010 – 2011 (3,1%)kr 3 049 = Korrigert sats 2011 nivåkr 101 407 Endring i SPK fra 2009 til 2010 (0,92%)kr 645 =Sats 2011 korrigert for endringer i SPK- avgiftkr 102 052 1. august 2015

40 S ATSER 2011 – PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLER I N ORGE 1. august 2015

41 S MLN SATSER 2011 MED 2010 Utdanningsprogram Kunnskapsløftet Satser 2011 Satser 2010Økn i % Studiespesialisering102 10099 1003,03 Bygg- og anleggsteknikk126 000118 1006,69 Elektrofag127 700123 6003,32 Design- og håndverksfag130 600124 6004,82 Helse- og sosialfag120 600115 1004,78 Restaurant- og næringsmiddelf.135 300128 8005,05 Idrettsfag108 100104 3003,64 Teknikk og industriell produksj129 600125 3003,43 Medier og kommunikasjon120 200115 9003,71 Musikk, dans og drama139 800134 0004,33 Naturbruk169 500165 8002,23 Service og samferdsel125 000118 7005,31 Sats for Steinerskoler (Studiespes.)113 600109 5003,74 1. august 2015

42 TILSKUDDSATSER SKOLER GODKJENT ETTER KAP. 4 I V OKSENOPPLÆRINGSLOVEN Følgende satser er lagt til grunn ved beregningen: Studium:Sats Bibelstudium m.m.Studiespesialisering Studietilbud utover videregående opplæringsnivå Studiespesialisering Reklameutdanning: Inntil 75 eleverIdrettsfag Over 75 eleverStudiespesialisering Kunst-, medie- og musikkutdanning: Inntil 30 eleverMusikk, dans- og drama Over 30 eleverIdrettsfag 1. august 2015

43 Etter KOSTRA-tall 2009 blir satsenefor skoler under kap. 4 i Voksenopplæringsloven slik: 1. august 2015

44 B EREGNING SATSER TIL GRUNN - OG V G SKOLER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Satsene for 2010 er lagt til grunn, og korrigert med 3,1 % forventet lønns- og prisvekst fra 2010 til 2011. Satsene for 2011 for private skoler for funksjonshemmede blir slik: 1. august 2015

45 K OMMENTAR TIL REGULERING BÅDE GRUNNSKOLER OG VG SKOLER 2009 satser i KOSTRA pluss 3,2 % til 2010 og pluss 3,1 % til 2011 Lønnsveksten skal være på ca 70 % av vg sats og 80 % av grsk satsen. Prisvekst på resten. Lønnsoppgjørene er kjent, i år med et resultat på minst 4-4,5 %, Statens Pensjonskasse har lagt til grunn lønns- og G vekst i 2010 på 4,7 %. Statistisk sentralbyrå og Norges Bank har egne anslag for prisveksten(KPI) i 2010. Disse er henholdsvis 1 3/4 og 1,8 prosent. For 2009 er de henholdsvis 1,9 og 2,3 prosent. 1. august 2015

46 F OR LAV LØNNS - OG PRISVEKST I SATSENE Vekst vg: Hvis vi fra 2010 til 2011 regner pris- vekst på 2 % på 30 % av satsen og lønnsvekst på 4,7 på 70 % av satsen burde vi hatt vekst på 3, 9 % Vekst i grunnskolen med samme regnstykke men 8o% lønn gir 4,2 %. Betydelig under altså. Jeg har fått utregn fra en skole som mener lønnsveksten er rundt 5,9 % fra 2010-2011 NB! Det har ikke på mange år vært gitt slik ekstraregulering i budsjettbehandlingen og både i vg gjennomgangen og grunnskolegjennomg. de siste 2-3 år er dette avvist av departementet 1. august 2015

47 A RBEIDSGIVERANDELEN I SPK 2009: Samme i private og offentlige skoler 15,26 % inkl e.a. Dette året ligger inne i KOSTRA nå. 2010: Samme i private og offentlige skoler 16,18 % i vg. En økning fra 2009 på 0,92 % 2011: Offentlige skoler: 14,48 % i vgs og 12,46 i grsk. En nedgang fra 2009 på 0,78 % i vg og 2,8 i grsk 2011: Private skoler, vgs og grsk: 11, 83 inkl e.a. Her spares 2,65 % i vg og 0,63% i grsk hvis loven følges i utregningene Kun økning på 0,92 % hensyntatt i budsjettforslaget Spares fordi dette ikke skal ha innvirkning på utregningen av satsene: PSL § 6-1, ledd 2: Grunnskolar får innarbeidd 100 prosent av gjennomsnittlege utgifter til pensjonsinnskot i offentlege skolar i tilskotsgrunnlaget. Vidaregåande skolar får innarbeidd 85 prosent av gjennomsnittlege utgifter til pensjonsinnskot i offentlege skolar i tilskotsgrunnlaget

48 R EAKSJONER PÅ BUDSJETTET. V ÅRE INNSPILL TIL KUF- KOMITEEN SÅ LANGT Se eget word-notat fra Friskolenes Kontaktforum ført i pennen av KFF og i stor enighet i forumet 1. august 2015

49 D EN POLITISKE SITUASJON Vi har kommentert litt politikk underveis Som sagt tidligere ikke bare negativt med denne regjering. Tross alt fulgt opp grunnskoletilskudd Fortsatt 3 år med de rødgrønne sannsynligvis Byråkratiseringen et kjempeproblem de har bygd ut Utdanning og helsetjenester lider: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7343237 http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7343237 KFF skal nå være mer aktive mot opposisjonen. Det gjelder å binde dem nå. Vi må huske at de ikke klarte å få til husleien på en skikkelig måte sist. Lite beløp, Kort tid, ikke noe system for husleie 1. august 2015

50 H VORDAN GÅ VIDERE MED Å KUNNE FORBEDRE TILSKUDDSITUASJONEN ? Først ved å følge opp forslagene rundt statsbud 2011 Så har vi lagt noen føringer i arbeidsprogrammet som skal behandles i rep.skapsmøtet. Her er ikke en aksjonslinje, men konsekvensen kan bli det? KFF oppfordrer fortsatt skolene til å støtte Tryggheims elev og foreldreaksjon m underskrifter 1. august 2015

51 F RA A RBEIDSPROGRAMMET FOR 2011 1.7.Tilskuddssituasjonen. KFF vil prioritere disse tilskuddsspørsmålene i tillegg til det vanlige statsbudsjettarbeidet ved å: Jobbe aktivt for at avskrivninger inkluderes i grunnlaget for tilskuddsatsene. (Indirekte er dette husleie.) Husleiespørsmålet holdes levende. Få endret tilskuddsprosenten til 90. 1.8. Konkrete forslag om oppfølginger rundt statsbudsjettet for 2011 vil bli tatt opp i skolelederkonferansen. 1. august 2015

52 F RA A RBEIDSPROGRAMMET FOR 2011, F ORTS Fra pkt B1 Kurs og konferanser: 12. april eller en gang i uke 14-15. Tilskuddskonferanse med politikere med særlig vekt på bygningstilskudd. Mer dokumentasjon. På tide nå å la opposisjonen også få slippe skikkelig til! Kople lobbykurset for fylkeskontaktene med dette samme dag til Heldagskon-feranse for fylkeskontakter. Tillegg: Bla: Få laget bedre dokumentasjon på reelle behov i skolene, begrunnelser, ny Multiconsultrapport om husleie til denne konferansen, vurdere aksjoner ….. 1. august 2015

53 K OSTNAD FOR KD: 1) VED IKKE Å TA AVSKRIV - NINGER UT AV TILSKUDDSGRL. 2) H USLEIE Grunnskolene også utenlands kr 3800,- pr elev i avskrivn. * 15200 elever * 0,85 % = 49 mill kr Vg skoler kr 6550,- * 11800,- * 0,85 = 66 mill kr pluss funksjh skolene som har 100 %, men lite husleie til sammen vel 70 mill kr Kap 4 skolene 6550,- * 2280 * 0,75 % = 11 mill kr Til sammen 130 mill kr bare for avskrivningene. Pga utbygging og behov for mye fornyelser av skoler i kommuner og fylker, vil nok dette vokse Husleie slik vi i 2004 fikk regnet ut av Multi- consult A/S ville koste ca 24 000 kr pr elev i snitt. 30 000 elever = 720 mill * 85 % = 612 mill kr ved full uttelling. 1. august 2015

54 V I VIL VÆRE MED I KAMPEN OM STØRRE ANDEL AV OFFENTLIGE KRONER / BEDRE TILSKUDD ! 1. august 2015


Laste ned ppt "S TATSBUDSJETTET OG DEN POLITISKE SITUASJON Innlegg på skolelederkonferansen i KFF 2010 v/gen.sekr Torgeir Flateby."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google