Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravsrett Forelesning 2, Høst 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravsrett Forelesning 2, Høst 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravsrett Forelesning 2, Høst 2004

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravets doble natur En forpliktelse som skal gjøres opp i forholdet mellom debitor og kreditor Fødsel-liv-død perspektivet er en nyttig analysemodell for slike forpliktelser

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Vederlag Lån Erstatning osv Beløp Renter Sikkerhet osv Oppgjør Foreldelse Ettergivelse Annet? Mislighold Hvordan opphører kravet? Fødsel, liv og død

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Betaling (oppgjør) To begrepspar –Betalingsmiddel og betalingsinstrument –Fristavbrytende oppgjørsdisposisjon og frigjørende betaling

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Betalingsmiddel og betalingsinstrument Betalingsmiddel: –Det formuesgode som overføres som betaling Betalingsinstrument –Det hjelpemiddel man benytter for å overføre betalingsmidler

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Betalingsmiddel og betalingsinstrument –Finavtl § 12 (b) –betalingsmidler: pengesedler og mynter (kontanter), samt innskudd og kreditt på konto i en finansinstitusjon eller en lignende institusjon som kan disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter –Finavtl § 12 (c) –betalingsinstrument: sjekk, giroblankett, betalingskort eller annet særskilt hjelpemiddel for uttak eller overføring av betalingsmidler

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Fristavbrytende oppgjørsdisposisjon og frigjørende betaling Fristavbrytende oppgjørsdisposisjon –Avskjærer sanksjoner som følger av forsinket betaling –Forpliktelsen er ikke gjort opp, og debitor kan risikere å måtte betale en gang til Frigjørende betaling –Debitor er fri sin forpliktelse –Kreditor kan ikke kreve ny betaling

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 1. Sender betalingsordre 2. Kontroll av betalingsordre 3. Hvis ikke OK: Avvisning Ordre sendt Ordre mottatt Ordre kontrollert Ordre avvist Avbryte betalingsfrist => avskjære mislighold FAL §§ 5-3 og 14-5 (Forsendelsesrisiko) Avbryte betalingsfrist => avskjære mislighold FAL §§ 5-3 og 14-5 (Forsendelsesrisiko) Inkassoloven § 9, Husll § 3-3 annet ledd, Finavtl § 39 (2). Inkassoloven § 9, Husll § 3-3 annet ledd, Finavtl. § 39 (2) Tidligere inntrådte rettsvirkninger: Bortfaller

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 1. Sender betalingsordre 2. Kontroll av betalingsordre 4. Hvis OK: Bokføring 3. Hvis ikke OK: Avvisning 5. (Hvis OK): Melding til mottager Ordre sendt Ordre mottatt Ordre kontrollert Ordre akseptert Betaling bokført Melding sendt Melding mottatt Valutering Avbryte betalingsfrist => avskjære mislighold FAL §§ 5-3 og 14-5 (Forsendelsesrisiko) Inkassoloven § 9, Husll § 3-3 annet ledd, Finavtl. § 39 (2) Betalingstidspunkt Manifestering av betaling, faktisk handling, ikke løfte Manifestering av betaling, faktisk handling, ikke løfte

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Fire motregningsvilkår Gjensidighet : Kravene må bestå mellom de samme parter –Ikke noe krav om konneksitet Komputabilitet : Samme slags ytelse –Fremmed valuta Frigjøringstid for hovedkravet –Frigjøringstid: Når debitor har rett til å betale, og kreditor ikke kan motsette seg betaling Motkravet må være forfalt –Forfallstid: Når betalingsplikt inntrer, slik at kreditor har rett til å kreve betaling

11 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravets doble natur En forpliktelse som skal gjøres opp i forholdet mellom debitor og kreditor Fødsel-liv-død perspektivet er en nyttig analysemodell for slike forpliktelser Et formuesgode på kreditors hånd, et formuesgode som pantsettes, selges og gis bort (og arves, beslaglegges av kreditorer, osv)

12 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravets doble natur En forpliktelse som skal gjøres opp i forholdet mellom debitor og kreditor Fødsel-liv-død perspektivet er en nyttig analysemodell for slike forpliktelser Et formuesgode på kreditors hånd, et formuesgode som pantsettes, selges og gis bort (og arves, beslaglegges av kreditorer, osv) Dette er en av hovednøklene til å forstå pengekravsretten

13 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Overdragelse - den opprinnelige fordring Debitor Cessus Kreditor

14 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Cesjonsavtalen

15 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Overdragelse av pengekrav: De som er med: Debitor Cessus Alle som skylder penger er debitor I forhold til sine kreditorer –=>Mange bi-roller som debitor Debitor cessus –Debitor for den fordring som overdras –Spiller hovedrollen blant debitorene

16 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Overdragelse av pengekrav: De som er med: Debitor Cessus Kreditor er kreditor I forhold til debitor cessus Kreditor

17 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Når kreditor avhender sitt krav, går han inn I rollen som cedent – den som overdrar et krav Overdragelse av pengekrav: De som er med: Cedent

18 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Cesjonar er den som erverver et krav Overdragelse av pengekrav: De som er med: Cedent Cesjonar

19 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO I forhold til debitor cessus overtar cesjonaren rollen som kreditor Debitor cessus fortsetter å være debitor cessus Overdragelse av pengekrav: De som er med: Debitor Cessus Kreditor

20 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Cesjonsavtalen Kjøpsavtale –Forbr kjl § 2Forbr kjl § 2 –Kjl § 81Kjl § 81 Særregler i gbl –Veritasansvar - gbl §9 –Bonitasansvar - gbl § 10

21 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO VeritasBonitasHevning Gbl § 9Gbl § 10Kjl Objektivt erstatningsansvar GarantiansvarMislighold Kravet mangler forutsatte rettslige egenskaper, og kan ikke gjøres gjeldende etter sitt inn hold, eventuelt at cedenten manglet hjemmel. Eventuelt at det mangler forutsatte sikker heter m.m. Debitor oppfyller ikke sine forpliktelser i henhold til det krav som er overdratt. Cedenten oppfyller ikke cesjonsavtalen, f.eks. ved at fordringen ikke er som forutsatt i avtalen.

22 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO VeritasBonitasHevning Gbl § 9Gbl § 10Kjl Ansvar med mindre særskilt unntatt. Bare ansvar hvis cedenten påtar seg dette. Ansvar med mindre gyldig fraskrevet. Cesjonaren stilles økonomisk som om kravet kunne gjøres gjeldende som forutsatt. Ansvar for det han har garantert for, i praksis pålydende beløp samt eventuelle renter. Restitusjon, med tilbake betaling av kjøpesum.

23 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjemmelsmangel Gjeldsbrevet stjeles Tyven selger gjeldsbrevet til Hans Tastad

24 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjemmelsmangel Kan rette innehaver kreve at kravet blir tilbakeført? Transaksjons- eller avtalerelasjon Konflikt- relasjon

25 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

26 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

27 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Ulike gjeldsbrev Omsetningsgjeldsbrev - definert i gbl § 11 Enkle gjeldsbrev - –Nevnegjeldsbrev som ikke er omsetningsgjeldsbrev - gbl § 24

28 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjeldsbrev Hvilke vilkår må være oppfylt for at et dokument skal regnes som et gjeldsbrev? Gjeldsbrev er ikke definert i loven => Ingen vei utenom pugg

29 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av gjeldsbrev Et skriftlig i det ytre selvstendig løfte om å betale en bestemt sum penger

30 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av gjeldsbrev Et skriftlig i det ytre selvstendig løfte om å betale en bestemt sum penger

31 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Selvstendig Betalingsløftet er ubetinget –Ikke knyttet til f.eks. Levering av motytlese –Ikke andre betingelser »Hvis Kari Ås får A til eksamen »Hvis Mette ikke har begynt å røyke før hun fyller 20 år »osv Begrunnelse: –Man skal kunne fastslå forpliktelsen ut fra teksten i dokumentet, og det kan man ikke dersom betalingsplikte er avhengig av andre begivenheter.

32 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO I det ytre Kravet i seg selv behøver ikke være ubetinget Kravet skal fremstå som (se ut som) om det er selvstendig, men behøver ikke reelt å være det Betingelsene skal ikke fremgå av dokumentet Et gjeldsdokument som ikke oppfyller kravene, f.eks. fordi kravet er avhengig av motytelse er gyldig som gjeldsdokument, men er ikke et gjeldsbrev

33 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av gjeldsbrev Et skriftlig i det ytre selvstendig løfte om å betale en bestemt sum penger

34 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av gjeldsbrev Et skriftlig i det ytre selvstendig løfte om å betale en bestemt sum penger

35 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Bestemt sum Utgangspunkt: –Dokumentet skal gi tilstrekkelige opplysninger til at man kan beregne beløpet Modifikajoner –“Til enhver tid gjeldende rente - for tiden 8%” –Indeksregulering –Andre verdimål - f.eks akjseindeks?

36 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av gjeldsbrev Et skriftlig i det ytre selvstendig løfte om å betale en bestemt sum penger Et krav som går ut på å prestere noe annet enn penger (aksjer, bananer osv) er ikke et gjeldsbrev

37 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev Gjeldsbrev Omsetnings- gjeldsbrev Omsetningsgjeldsbrev er en delmengde av mengden gjeldsbrev Omsetningsgjeldsbrev –Alminnelige vilkår + et av de fire vilkårssettene i gbl § 11 må være oppfylt

38 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Omsetningsgjeldsbrev § 11 1: Ihendehavergjeldsbrev Generelle vilkår § 11 2: Ordregjeldsbrev § 11 3: Pantobligasjon § 11 4 : Kaller seg oms gbl

39 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

40 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

41 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Vilkår etter § 14 Avhendelse –Til eige eller pant Avhendelse er avtaleerverv –Arv er ikke avhendelse –Kreditorbeslag er ikke avhendelse –Gave er avhendelse

42 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

43 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Vilkår etter § 14 Avhendelse –Til eige eller pant Avhender er legitimert

44 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon Rett og legitimasjon Rett Legitimasjon –Et yttre skinn av rett Rettslig legitimasjon –Disposisjoner som man foretar innenfor rammen av sin legitimasjon får rettsvirkninger selv om man mangler rett Hvilke vilkår må være oppfylt for at man rettslig sett er legitimert?

45 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

46 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

47 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

48 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hvis Omsetningsgjeldsbrev + I hende

49 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

50 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hvis Omsetningsgjeldsbrev + I hende Ihendehavergjeldsbrev

51 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

52 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hvis Omsetningsgjeldsbrev + I hende Ihendehavergjeldsbrev så legitimert For ihendehavergjeldsbrev er ihendehavelse en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for legitimasjon

53 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

54 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han. => Er legitimert til å råde over...

55 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han. => Er legitimert til å råde over... Den som har gjeldsbrevet i hende

56 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

57 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Jeg, Peder Ås erklærer å skylde Lars Holm eller ordre kr. 100.000

58 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

59 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Jeg, Peder Ås erklærer å skylde Lars Holm eller ordre kr. 100.000

60 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Transportert fra Lars Holm til Hans Tastad

61 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Transportert fra Lars Holm til Hans Tastad Transportert fra Hans Tastad til Marte Kirkerud

62 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Transportert fra Hans Tastad til Marte Kirkerud Tranportrekken henger ikke sammen

63 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Transportert fra Lars Holm til Hans Tastad Transportert fra Hans Tastad til Marte Kirkerud

64 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

65 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Jeg, Peder Ås erklærer å skylde Lars Holm eller ordre kr. 100.000 Jan Holm Jan Holm stjeler Lars’ gjeldsbrev - og selger det til Hans Tastad Er Jan Holm legitimert?

66 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han. Den som utpekes I dokumentet eller transportrekken

67 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han. Den som utpekes I dokumentet eller transportrekken

68 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Legitimasjon - gbl § 13 Den som har eit omsetningsgjeldsbrev i hende, er legitimera til å rå over det med verknad som nemnt i §§ 14, 15, 18 og 19, so framt det er eit ihendehavargjeldsbrev. Det same gjeld, når han er den som etter teksten i gjeldsbrevet eller ei samanhangande rekkje av skriftlege utsegner om avhendingar til namngjeven mann eller in blanco synest vera rette innehavaren til gjeldsbrevet, eller når han med grunn kann haldast for å vera den nemnde eller for å ha rett til å rå for han.

69 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

70 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Vilkår etter § 14 Avhendelse –Til eige eller pant Avhender er legitimert Mottager får det i hende

71 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet. At avhender mangler (“vantar”) rett til å råde over dokumentet

72 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Vilkår etter § 14 Avhendelse –Til eige eller pant Avhender er legitimert Mottager får det i hende Mottager er i aktsom god tro

73 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Nettadresse http//:folk.uio.no/olavt

74 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 - rettsvirkning Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet.

75 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gl § 14 – rettsvirkning Erverver får en rett som avhender ikke hadde –Overføringslegitimasjon – legitimasjon til å overdra gjeldsbrevet Rette eiers rett utslettes – den ekstingveres –Tenk på det engelske ordet extinguish, som i fire extinguisher

76 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 25 Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar.

77 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hovedforskjellen mellom enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev Den som erverver et omsetningsgjeldsbrev (cesjonaren) kan vinne rett basert på avheders legitimasjon Den som erverver et enkelt gjeldsbrev (eller enkelt krav) (cesjonaren) får som hovedregel ikke bedre rett enn det avhender hadde Ved omsetningsgjeldsbrev har man styrket cesjonarens stilling på bekostning av debitor cessus og rette eier

78 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Innsigelse fra det underliggende forhold Innsigelse Kan debitor cessus’ innsigelse gjøres gjeldemde mot cesjonar?

79 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

80 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

81 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

82 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

83 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

84 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande Utgjevaren = debitor cessus

85 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande

86 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande at kravet er ugildt etter reglane i §§ 29-33 eller 36 i avtalelova, eller § 2 i pristiltakslova, eller at gjeldsbrevet er utgjeve utan hans vilje etter at han skreiv under det,

87 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande at kravet er ugildt etter reglane i §§ 29-33 eller 36 i avtalelova, eller § 2 i pristiltakslova, eller at gjeldsbrevet er utgjeve utan hans vilje etter at han skreiv under det,

88 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 15 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande at kravet er ugildt etter reglane i §§ 29-33 eller 36 i avtalelova, eller § 2 i pristiltakslova, eller at gjeldsbrevet er utgjeve utan hans vilje etter at han skreiv under det,

89 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO … kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande (…) at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

90 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO … kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande (…) at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

91 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO … kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande (…) at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

92 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO … kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande (…) at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort. Se Gbl § 21

93 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO … kan utgjevaren ikkje gjera gjeldande (…) at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort. Brigda = endret

94 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

95 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

96 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO at han ikkje har fått det vederlaget som var avtala, eller har andre motsegner frå det rettshøvet som var grunnlag for gjeldsbrevet, at kravet er betala før gjeldsbrevet vart avhendt eller at det er bortfalle eller brigda med avtale, motrekningsfråsegn eller oppseiing eller i dom. Men ei motsegn går ikkje tapt, i fall mottakaren kjenner det omstendet som ho blir bygd på, eller bør ha mistanke om det. Det same gjeld, om gjeldsbrevet har fått ei påskrift om det, som ikkje lett kunde takast bort, endå om dette sidan er gjort.

97 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 17 Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord

98 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 17 Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord

99 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 17 Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord

100 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 17 Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord

101 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 17 Utgjevaren kann likeins gjera gjeldande at gjeldsbrevet er falskt eller forfalska, underskrive på hans vegner utan fullmakt eller ugildt på grunn av grov tvang (§ 28 i avtalelova), umyndigskap eller sinnssjukdom, at gjeldsbrevet er sagt maktlaust, eller at kravet er bortfalle eller brigda etter reglane om deponering, forelding, preklusjon eller tvangsakkord

102 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 25 Når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn avhendaren, om inkje anna fylgjer av serlege rettsreglar.

103 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Frigjørende betaling Betaling som innebærer at debitor blir fri fra sin forpliktelse slik at kreditor ikke kan kreve betaling på nytt Betaling til feil person er som hovedregel ikke frigjørende Debitor må betale på nytt, og er henvist til selv å kreve beløpet tilbake fra den som feilaktig har mottatt dette

104 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 19 Betalar skyldnaren eit omsetningsgjeldsbrev til legitimasjonshavaren, blir han fri, endå om mottakaren ikkje har rett til å taka mot betaling, når skyldnaren ikkje veit det og er so aktsam som han etter tilhøvet bør vera for å hindra at pengane kjem i urette hender.

105 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 19 Betalar skyldnaren eit omsetningsgjeldsbrev til legitimasjonshavaren, blir han fri, endå om mottakaren ikkje har rett til å taka mot betaling, når skyldnaren ikkje veit det og er so aktsam som han etter tilhøvet bør vera for å hindra at pengane kjem i urette hender.

106 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 19 Betalar skyldnaren eit omsetningsgjeldsbrev til legitimasjonshavaren, blir han fri, endå om mottakaren ikkje har rett til å taka mot betaling, når skyldnaren ikkje veit det og er so aktsam som han etter tilhøvet bør vera for å hindra at pengane kjem i urette hender.

107 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gjensidighetsvilkåret Debitor Kreditor Hovedkrav Motkrav Ved overdragelse vil man kunne ha en situasjon hvor det opprinnelig var gjensidighet, men denne har siden blitt brutt

108 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Motregning ved cesjon Motkrav Kan debitor cessus Motregne mot cesjonar?

109 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kann skyldnaren ikkje krevja motrekning med krav på avhendaren, uten mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som kunde nyttast til motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending skulde stengja for dette. Motkrav som reiser seg frå same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei reglane som gjeld om motsegner frå dette høvet.

110 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kann skyldnaren ikkje krevja motrekning med krav på avhendaren, uten mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som kunde nyttast til motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending skulde stengja for dette.

111 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Visste om kravet – strengt vilkår Også kunnskap om at det kunne nyttes til motregning

112 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Avhender legitimasjonshavaren eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, kann skyldnaren ikkje krevja motrekning med krav på avhendaren, uten mottakaren visste at skyldnaren hadde eit krav som kunde nyttast til motrekning, og måtte skjøna at skyldnaren kom til å lida tap, om ei avhending skulde stengja for dette.

113 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Visste om kravet – strengt vilkår Også kunnskap om at det kunne nyttes til motregning Måtte forstå –Mer en bevisregel enn en aktsomhetsregel –Må nærmest ha vært opplagt … at man ville lide tap

114 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Motkrav som reiser seg frå same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei reglane som gjeld om motsegner frå dette høvet.

115 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Motkrav som reiser seg frå same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei reglane som gjeld om motsegner frå dette høvet. Konneksitet Eksempel: Vederlagskrav og erstatningskrav fra det samme kjøpet Rt. 1992 s. 504

116 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 18 Motkrav som reiser seg frå same rettshøvet som gjeldsbrevkravet, fylgjer likevel dei reglane som gjeld om motsegner frå dette høvet. Følger gbl § 15 Bare krav til aktsom god tro, ikke det strenge kravet om aktuell kunnskap som i § 18

117 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 26 Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne. Var motkravet ikkje forfalle på den tid, lyt det dessutan vera forfalle seinast samstundes med hovudkravet.

118 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Gbl § 26 Krav på avhendaren kann skyldnaren nytta til motrekning, når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fekk nokon tanke om henne. Var motkravet ikkje forfalle på den tid, lyt det dessutan vera forfalle seinast samstundes med hovudkravet.

119 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Kritiske tidspunkter Når han ble eier av motkravet –Når det oppsto på motregnerens hånd –Når han fikk kravet overdratt til seg Kunnskap om overdragelsen Begrunnelse –Så lenge man ikke visste om overdragelsen, kunne man ha en brettiget forventning om å kunne motregne

120 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Pengekravsrett Forelesning 2, Høst 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google