Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljøtiltak i vann Jon Lasse Bratli, Klif Grunnkurs i helhetlig vannforvaltning 15.-16. sept 10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljøtiltak i vann Jon Lasse Bratli, Klif Grunnkurs i helhetlig vannforvaltning 15.-16. sept 10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljøtiltak i vann Jon Lasse Bratli, Klif Grunnkurs i helhetlig vannforvaltning 15.-16. sept 10

2 Tiltak på tre nivåer Lokale tiltaksanalyser, innspill til tiltaksprogram og forvaltningsplan Tiltaksprogram, eget dokument for hele regionen, vedtas av FK Forvaltingsplan, sammenfatning av tiltaksprogrammet

3 Ikke ”ditt svin !” men fordeling av ansvar og oppfølging 40% mitt svin og 60% ditt svin

4 Tiltaksanalyse - Hva er det og hva er poenget ? Finne kilder og kvantifisere dem Vurdering av aktuelle tiltak på forskjellige sektorer Sammenlikne og prioritere etter kost-eff. Gir svar på: Hvor mye må hver sektor bidra med for å løse problemet ? Sum NOK –grunnlag for nyttevurdering dvs. unntak

5 TILTAK, selv med en del nytt så………….

6 .. starter vi ikke på bar bakke !

7 Men noen forskjeller er det da? VanndirektivetMiljømålprosjektet Settes miljømål i vannforekomsten Ja Predefinerte miljømål, bruk/miljø Ja, i stor grad miljø Mer frivillig bruk Hele nedbørfeltJaJa (samarbeid over kommunegrenser) SektorovergripendeJa Tiltaksanalyse, kostnadseffektivitet Ja Plan, jur. bindingNei, konglig res. Avhengig av K- styrebehandling ObligatoriskJaNei, frivillig

8 Tiltaksarbeid i tre steg

9

10 Gangen i arbeidet - hva vet vi allerede ? inndeling, påvirkning og risiko for aktuelle VF standard miljømål hvilke miljøproblemer VF som er foreløpige SMVF

11 Lokal tiltaksanalyse

12 Forurensningsbudsjett

13 Østsjø Østvasselva Krokelva

14 Nøyere beskrivelse av påvirkning - hydromorfologi 1) LRV/HRV på 22 meter differanse. Erosjon, utarmet strandsone 2) Demning – vandringshinder. Ingen trapp 3) Tørrlagt elvestrekning – kun periodisk resttilsig 4) Nedstrøms kraftverksutløp: endret temperatur (redusert vekst) og effektkjøring (stranding) 5) Flomvern: Kanalisering og forbygning (ca 40 % av elva i 2 km). Sekundær påvirkning fra spredt avløp fra hyttefeltet, og påvirkninger fra pkt 3 og 4 (miks) 6) Kulvert under riksvei: vandringshinder pga vannstandssprang og utett bunn på kulvert som gir lav vannstand. Rv 101

15 Miljøtilstand for Fagerdalsvassdraget – 3 mål ØrrethabitatEutrofiBakterier Høy GodMålsetting ModeratDagens tilstand DårligDagens tilstand Meget dårligDagens tilstand

16 Hvordan sammenlikne epler og bananer ? Minstevannføring  ørrethabitat (eutrofi, bakterier) Nytt ledningsnett  bakterier (eutrofi) Vårpløying  eutrofi (ørrethabitat)

17 Metodikk/ambisjonsnivå Hvordan uttrykke kost og effekt ? Kost som neddiskonterte årskostnader i kr Effekter er vanskeligere Mye, betydelig, lite Red Kg P Red P kons i innsjø Red algeproduksjon Red fare for bading/ bedret siktedyp Flere samtidige miljøeffekter  relativ skala

18 Mulig løsning: Tre separate tiltakslister etter hovedeffekt Eutrofi- tiltakKo st. NO K Eff ekt 1-3 Merknad, usikkerhet tilleggseffekt etc. E1.Vårpløying på erosjonsutsatte områder 18 2 FISK E2.Anlegge vegetasjonssoner 32 3 FISK E3.Bygging av 6 sedimentasjonsdammer - våtmarksfiltre 151BAKTERIER E4.Redusert gjødsling på 2500 daa vassdragsnært kornareal 322 E5.Omlegging på deler av grønnsaksarealet til korn/gras 672 Bakterie-tiltakKo st. NO K Eff ekt 1-3 Merknad, usikkerhet tilleggseffekt etc. B1.Opprydding spredt /hytter 45 3 EUTROFI B2.Rehabilitering avløpsanlegg 63 2 EUTROFI Ørret-tiltak BÅDE FOR VANLIGE VF OG SMVF Kos t. NO K Eff ekt 1-3 Merknad, usikkerhet tilleggseffekt etc. F1.Restriksjoner på bruk av jordvanning fra sjøørretførende sidebekker 73 F2.Kulvert og fiskesperre erstattes med bru 212 F3. Fire terskler mellom Storfossen og Småby 322 F4.Minstevannføring 10%2452

19 Samletabell tiltak TiltakSektorKost/EffMerknad, usikkerhet etc. E1.Vårpløying på erosjonsutsatte områder JordbrukGod B1.Opprydding spredt /hytter AvløpGod F1.Restriksjoner på bruk av jordvanning fra sjøørretførende sidebekker JordbrukGod E3.Bygging av 6 sedimentasjonsdammer - våtmarksfiltre JordbrukMiddels B2.Rehabilitering avløpsanlegg AvløpMiddels F2.Kulvert og fiskesperre erstattes med bru KraftMiddels E5.Omlegging på deler av grønnsaksarealet til korn/gras JordbrukLavUsikker F4.Minstevannføring 10% KraftLav

20 VRU knar tiltaksanalysene sammen til et tiltaksprogram

21 Lokale tiltaksanalyser til regional tiltaksprogram

22 Arbeidsdeling vannområdeutvalg og VRM/VRU vannområdet utreder og rangerer tiltak (dvs. kost – effekt – usikkerhet) vannområdet vurderer hva som må til for å nå standard miljømål, leverer grunnlaget for nyttevurderinger VRM/VRU vurdere fordeler og ulemper (nytte/kost) og innstiller på alternative miljømål(unntak og SMVF), dvs tiltakspakken VRM/VRU oppsummerer tiltakspakkene til et regionalt tiltaksprogram

23 Begrunnelse for unntak integrert del av miljømålsettingen kostnad>nytte  unntak ”har ikke råd” – kan være grunnlag for tidsutsettelse blanding av monetære og verbale nyttebeskrivelser hvem skal gjøre dette og hva er metoden? VRUskjønn –overføringer av nytteestimater

24 Dokumenter Tiltaksanalyse Vannområde 1 Tiltaksanalyse Vannområde 2 Tiltaksanalyse Vannområde 3 Tiltaksprogram m Vedlegg -vannområde 1 -vannområde 2 -….. Forvaltningsplan -karakterisering -overvåking -oppsummering tiltak -medvirkning

25 Status september 10 ”1.0” versjon av veileder foreligger på Vannportalen Ny versjon i løpet av 2011 Mer vekt på Forebyggende tiltak/beredskapstiltak Sektorvise tiltaksutredninger ex. landbruk miljømål SMVF


Laste ned ppt "Miljøtiltak i vann Jon Lasse Bratli, Klif Grunnkurs i helhetlig vannforvaltning 15.-16. sept 10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google