Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panterett Hausten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panterett Hausten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panterett Hausten 2010

2 Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner:
panterettens karakter og hovedtrekk hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom hovedreglene om salgspant hovedreglene om tingsinnbegrepspant i løsøre hovedreglene om tvangsfullbyrdelse av fast eiendom

3 Førelesingane Oversyn over faget Ajourføring Utdjuping av nokre emne

4 Bruken av førelesingane
Sjå på læringsmåla for kvar time Les lærebøker, dommar m.m. Arbeid med eksempel Høyr og tenk Oppsummering: Kva lærte vi?

5 Pantebrevet Tidlegare ”pantobligasjon” (pantsetjing og gjeldsbrevdel)
Gjeldsbrevdelen ofte proforma Nye blankettar Pantsetjing Skuldforhold regulert utanom pantebrevet

6

7 Pantebrev Pantsetjingsfråsegn Gjeldsbrev

8 Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

9 Panterett Deknl. § 2-2

10

11 Panterettar Avtalepant Utleggspant Legalpant
normalt stifta før eller samtidig med kravet, som eit vilkår for kreditten Utleggspant namsutlegg er pant som ledd i inndrivinga av krav skifteutlegg, pant i midlar under skifte Legalpant

12 Realkreditt og personalkreditt
Kor langt skal ein godta at særleg dekningsrett blir sikra ved avtale? Nokre kreditorar kan typisk ikkje sikre seg pant men alternativ som tvungen forsikring og lønsgarantiordning, legalpant for kostnader med konkurs Utviklinga av pantsetjingsretten

13 Retten til å pantsetje Krav om heimel for avtalepant
pantel. § 1-2 andre ledd Forbod mot generalpant pantel. § 1-3 første ledd

14 Rt s. 1502 Panterett Deknl. § 2-2

15 S A B MNO Panthavar Kreditor (utleggstakar konkursbu) Eigar
Rett i eitt eller fleire formuesgode S Panthavar A Kreditor (utleggstakar konkursbu) Rettsvern - overfor omsetningservervarar Eigar Omsetnings- ervervar B

16 Prioritet Panterett Deknl. § 2-2

17 Pantekravet Krav med eller utan personleg ansvar Abstrakt panterett
panteretten kan sikre skiftande og varierande krav

18 Fråsegn om pantsetjing
Panterett i gnr. 23 bnr. 3 Storevik kommune for Doggerbanken tinglyst 12. januar 2010 sikrar desse krava: Gjeldsbrev lån 15. januar 2010 frå Doggerbanken til Peder Ås pålydande kr Gjeldsbrev lån 3. mai 2010 frå Doggerbanken til Peder Ås pålydande kr

19 Panteretten skal sikre alle krav Doggerbanken har eller får mot Peder Ås AS.

20 Underskrivne Peder Ås vedgår å skylde Doggerbanken AS kr 1 000 000.
Panteretten sikrar dette kravet.

21 Leseeksempel 1 Banken

22 S A B Seljar Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar
Eigedomsatterhald S Seljar A Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar Kjøpar B

23 Eigedomsatterhald, hevingsatterhald
Skal reknast som salspant Pantel. § 3-22 første ledd

24 S A B Eigar Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar
Leigekjøp S Eigar A Kreditor (utleggstakar konkursbu) Omsetnings- ervervar Leigar B

25 Leigekjøp Meininga at leigaren skal bli eigar
Skal reknast som salspant Pantel. § 3-22 andre ledd

26 Leverandør Kjøp S Leasing- selskap Leige A B Kunde

27 Leasing Skal i realiteten sikre avhendingsvederlag
Ikkje meininga at leigaren skal bli eigar Fleire av salspantreglane gjeld tilsvarande

28 S Sikringsoverføring Kjøpar A B Seljar

29 Sikringsoverføring A avhendar eit formuesgode til S til eige
Reelt skal overføringa sikre eit krav Det skal skje eit etteroppgjer

30 Motrekningsretten S A

31 Eksempel 2 Banken 50 000 A Innskot

32 Kreditor Hovuddebitor Garantist

33 Kreditor Realkausjon Hovuddebitor Garantist

34 Stiftingsmåte Avtalepant Utleggspant Legalpant

35 Rettsvernmåte Underpant Handpant

36 Pantobjekt Fast eigedom Realregistrerbar lausøyre Vanlege lausøyreting
Verdipapir; innløysingspapir; aksjar m.m., enkle pengekrav; registrerte finansielle instrument Andre krav og rettar

37 Realregister Grunnbok Kraftleidningsregister Skipsregister
Luftfartyregister Petroleumsregister Akvakulturregisteret

38 Andre rettsregister Verdipapirregister Livsforsikringsregister
Patentregisteret Designregister Plantesortsregister Lausøyreregisteret


Laste ned ppt "Panterett Hausten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google