Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: –panterettens karakter og hovedtrekk –hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom –hovedreglene om salgspant –hovedreglene om tingsinnbegrepspant i løsøre –hovedreglene om tvangsfullbyrdelse av fast eiendom

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Førelesingane Oversyn over faget Ajourføring Utdjuping av nokre emne

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Bruken av førelesingane Sjå på læringsmåla for kvar time Les lærebøker, dommar m.m. Arbeid med eksempel Høyr og tenk Oppsummering: Kva lærte vi?

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantebrevet Tidlegare ”pantobligasjon” (pantsetjing og gjeldsbrevdel) Gjeldsbrevdelen ofte proforma Nye blankettar –Pantsetjing –Skuldforhold regulert utanom pantebrevet

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

7 Gjeldsbrev Pantsetjingsfråsegn Pantebrev

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Deknl. § 2-2 Panterett

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

11 Panterettar Avtalepant –normalt stifta før eller samtidig med kravet, som eit vilkår for kreditten Utleggspant –namsutlegg er pant som ledd i inndrivinga av krav –skifteutlegg, pant i midlar under skifte Legalpant

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Realkreditt og personalkreditt Kor langt skal ein godta at særleg dekningsrett blir sikra ved avtale? Nokre kreditorar kan typisk ikkje sikre seg pant –men alternativ som tvungen forsikring og lønsgarantiordning, legalpant for kostnader med konkurs Utviklinga av pantsetjingsretten

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Retten til å pantsetje Krav om heimel for avtalepant –pantel. § 1-2 andre ledd Forbod mot generalpant –pantel. § 1-3 første ledd

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Deknl. § 2-2 Panterett Rt. 2009 s. 1502

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar B Kreditor(utleggstakarkonkursbu) Omsetnings-ervervar  Rett i eitt eller fleire formuesgode

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Deknl. § 2-2 Prioritet

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantekravet Krav med eller utan personleg ansvar Abstrakt panterett –panteretten kan sikre skiftande og varierande krav

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fråsegn om pantsetjing Panterett i gnr. 23 bnr. 3 Storevik kommune for Doggerbanken tinglyst 12. januar 2010 sikrar desse krava: Gjeldsbrev lån 15. januar 2010 frå Doggerbanken til Peder Ås pålydande kr 1 000 000. Gjeldsbrev lån 3. mai 2010 frå Doggerbanken til Peder Ås pålydande kr 900 000.

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panteretten skal sikre alle krav Doggerbanken har eller får mot Peder Ås AS.

20 Underskrivne Peder Ås vedgår å skylde Doggerbanken AS kr 1 000 000. Panteretten sikrar dette kravet.

21 Banken Leseeksempel 1

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Kjøpar Seljar Eigedomsatterhald Kreditor(utleggstakarkonkursbu)Omsetnings-ervervar

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigedomsatterhald, hevingsatterhald Skal reknast som salspant Pantel. § 3-22 første ledd

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Leigar Eigar Leigekjøp Kreditor(utleggstakarkonkursbu)Omsetnings-ervervar

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leigekjøp Meininga at leigaren skal bli eigar Skal reknast som salspant Pantel. § 3-22 andre ledd

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Leverandør Leasing-selskap Kunde Kjøp Leige B

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leasing Skal i realiteten sikre avhendingsvederlag Ikkje meininga at leigaren skal bli eigar Fleire av salspantreglane gjeld tilsvarande

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S B Seljar Kjøpar Sikringsoverføring

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Sikringsoverføring A avhendar eit formuesgode til S til eige Reelt skal overføringa sikre eit krav Det skal skje eit etteroppgjer

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Motrekningsretten

31 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A Banken 50 000 Eksempel 2 Innskot

32 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Hovuddebitor Kreditor Garantist

33 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo GarantistHovuddebitor Kreditor Realkausjon

34 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Stiftingsmåte Avtalepant Utleggspant Legalpant

35 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvernmåte Underpant Handpant

36 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Pantobjekt Fast eigedom Realregistrerbar lausøyre Vanlege lausøyreting Verdipapir; innløysingspapir; aksjar m.m., enkle pengekrav; registrerte finansielle instrument Andre krav og rettar

37 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Realregister Grunnbok Kraftleidningsregister Skipsregister Luftfartyregister Petroleumsregister Akvakulturregisteret

38 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Andre rettsregister Verdipapirregister Livsforsikringsregister Patentregisteret Designregister Plantesortsregister Lausøyreregisteret


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google